םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םיעדמ/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//

ךרדב :רחמה םוי לש דמחמה תויח
רחסוממ טובישל
Nell Boyce & Katherine Hobson
,US News & World Report, November 3rd
2002, pp. 46-52
 
ןמאה .רהוז קורי עבצב בלכ .בלכ הצר קאק ודראודא ,הלחתהב
רידחהל ידכ םייטנג םילכב ושמתשה רבכ םינעדמ יכ עדי וגקישמ
ותוא תא תושעל לכויש רבס קאק .הדבעמ ירבכעל יטנצסרואולפ ןובלח
תייח רותב בלכה תא קיזחהלו ,םדאה לש רתויב בוטה ודידיל רבדה
.רהוז קורי עבצב תבנראב קפתסהל ץלאנ אוה ,רבד לש ופוסב .דמחמ

תונמא תכורעתב ,הבלא הניכ התוא ,תבנראה תא גיצהל הצר קאק
הבלא תא הרציש תיתפרצה הדבעמה להנמ ךא .התיבה התוא תחקל כ"חאו
לע יתבשח אל םלועמ" .יתבר הירורעש ךכב ררועו ,ןויערה תא החד
לק" ."תויצאוטיס איצממ ינא" ,קאק רמוא ,"תונמא ץפח לעכ הבלא
היניעב םיטיבמש עגרב ךא .ריבסמ אוה ,"ריכמ ךניאש הממ דחפל דאמ
הנפנפשל תכפהנו ןפשנקנרפ תויהל הקיספמ איה ,הבלא לש תוקוריה
.הדומח

תא תווחל ולכוי דמחמה תויח יבהואש רשפא ,בורקה דיתעב
ורצי רבכ םינעדמה .ןושאר ילכמ קאק לש תיתונמאה "היצאוטיס"ה
.םיבלכ טוביש לע םויכ םידקוש םהו ,"יס-יס" םשב תטבושמ הלותח
ואיצוה ,דקתשא :קנע קושל רודחל ולכוי תובצועמה דמחמה תויח
.םהלש דמחמה תויח לע רלוד דראילימ םישולשל בורק ב"הרא יבשות

ושעי המ .תוקומע תויתאו תוירסומ תולאש הלעמ הז ינדיתע ןוזח
תא וברקי םה םאה ?תוומל רשקב תונומאל תוטבושמה דמחמה תויח
?הביבסה לע השרותה ןוחצינ והז םאה ?תואיצמל ישונאה טובישה

,םירחא םינימ םינעדמה וטביש ,1996 ב ילוד השבכה תדלוה זאמ
ויה םדאה ינב בורש דועב ךא .םיריזחו םיזע ,םירבכע ,תורפ ללוכ
התלעה הנטקה "יס-יס" .טשפומ יד הארנ לכה ,וז תומדקתהל םיעדומ
ולכוי םה ,בורקה דיתעבש םויכ םיניבמ םישנא :קרפה לע היגוסה תא
.םמצע לשמ טבושמ םייח לעב תציחמב תויחל

לש 16 ה ןב ובלכ ,טיקס .ךכב ןיינועמ דאמ ,דאמש ימ שיש ררבתמ
רציו טובישה לע עמש סדיפל .ןקדזמו ךלוה ,יסנטמ סדיפל הרייא
אל םלועמ"ש תורמל .Lazaron BioTechnologies םשב הרבח םע רשק
הטקיל הרבחה ."2 טיקס"ב ןינועמ תאז לכב אוה ,"טיקס דוע היהי
הדבעמב םיאת ןוילימ המכ ןהמ הלדיג ,בלכהמ יא-ןא-יד תומיגד
תואקנב תואיצמש תורחאה תורבחה יתש .ילזונ ןקנחב םתוא הרמישו
תוטקונ , Genetic Savings & Clone ו PerPETuate יא-ןא-יד
תנש לכל רלוד האמו דוביעל רלוד ףלאכ ?ריחמהו .םימוד םיכילה
םינופלטה ,"יס-יס" לש התדיל זאמו ,ומתח רבכ םישנא תואמ .רומיש
ןריחממ תוחפ דוע תולעל יופצ ומצע טובישה .לצלצל םיקיספמ אל
.רלוד ףלא םירשעכ ,תוטבושמ תורפ לש יחכונה

תועדוי וללה תורבחה ,םייפיצפס םייח ילעב לש טובישב רבודמשכ
,םילעבה לש םנוגי תא תולצנמ ןה וליאכ תומשאהל תופושח ןהש
.תוריהזב תוגהונ ךכיפלו
םיניינעתמה תוחוקלב" תעל תעמ תלקתנ Genetic Savings & Clone
ןב הרבחה רבוד רמוא ,"םהילע הבוהאה דמחמה תייח תאייחהב
םינפמו תונידעב םיברסמ ונא ,היצביטומה יהוזש ררבתמשכ" .ןוסלרק
."ץועייל םתוא

הכ הניא ,ןאילסו תטיסרבינואמ הקיתאל תיחמומ ,ןאורג ירול ךא
,ןרו`תוה ול ל"כנמה תנמזהב ,הרבחב דקתשא הרקיב ןאורג .תענכושמ
,תאז םע דחי .תויתא תויגוס םע דדומתהל ןכה ונוצרמ המשרתהו
םתוא יתשגפשכ" .הרומח היעב הווהמ לבאה לוצינש הרובס ןאורג
,"...`החנה ךל ןתינ ,בוט` ,ורמא םה .ססגש בלכ יל היה ,הנושארל
דמחמה תייחש םהל רורב ,תילכשש םישנא םילצנמ םה" .ןאורג תרכזנ
."תושאונ ךכל םילחיימ המינפ םבילב קומע ךא ,רוזחת אל םהלש

וניא ,קרוי-וינב לנרוק תטיסרבינואמ רטאיכיספ ,ןמדירפ דר`ציר
דמחמ תייח םע תודידיהו הבהאה רשק תא קיתעהל טושפ ןתינש רובס
ןמזה אלא םינגה וניא בושחה רבדהש רובס אוה .טבושמ םייח לעב לא
דיקפהל אלש טילחה אוה ,ךכיפל .תופתושמה תויווחהו ףתושמה
יבהוא לכ אל ,ןבומכ ."םיקנב"ה דחאב ססוגה ובלכמ יא-ןא-יד
.ומע םימיכסמ תויחה

המוצעה תישפנהו תיפסכה העקשהבש קודיצה איה הלועש תפסונ היגוס
הנש לכ םיתמ םילותחו םיבלכ ינוילימשכ ,שדח םייח לעב תריציב
,לשמל ,עייסל לוכי טובישה יכ םינעוטה שי ,אסיג ךדיאמ .תובוחרב
.הדחכה ינפמ םילותח ינז תלצהב

תויח תא טבשל וליחתי םישנא םא ?תפכיא ונל תויהל ךירצ ללכב םאה
ןתולעהל היה ןתינ אלש תושדח תונוכת םהל קינעהלו ,םהלש דמחמה
רשפא ,(םינגרלא ילוטנ םילותח ומכ) םינש רפסמ ינפל תעדה לע
םיכרדב םדאה ינב תא ונשי םג וללה םירוציהש ךכ לע רמהל
,רהוז בלכ רוציל הווקמ ןיידעש ,קאק תאז חסנמש יפכ .תועיתפמ
םיתייבמ ונאש םשכ .םינוויכה ינשב דבוע הזש םיחכוש םישנא"
."ונתוא םיתייבמ םה ,םתוא

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו