םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םיעדמ/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//

טובישב ךרד תצירפ
Sharon Begley
Newsweek, January 14th, 2002, p. 11
 
ןושארה קוניתב תואגתהל לכוי ימ הלאשב וחצנתה םילוחה יתבש העשב
ךרד ןבא ביבס וחצנתה היגולונכט-ויבה הדשב םיצנה ,2002 תנש לש
אל םהירבאש םינושארה םיטבושמה םיריזחה :רתוי הברה תיתועמשמ
הסדנה תוכזב תאזו ,םיישונא םילתשומ לש םפוג י"ע תוחדיהל ולכוי
ערואמה לע עידוהל הננכת Immerge BioTherapeutics תרבח .תיטנג
PPL ךא ,ראוניב 3 ב - רבמטפסב 21 ב עריאש - ךרובמה
לע ןכל םדוק םוי הזירכהשכ הגצהה תא הל הבנג Therapeutics
.דלומה גח םויב הלש םיסדנוהמה םיריזרזחה תדלוה
תעה בתכל רמאמ תשגה לש עגיימה ךילהתה תא רובעל הצלאנ Immerge
ידכ") תונותיעל העדוה האיצוה טושפ ,התמועל ,Science; PPL
םישרדנה םיטרפה אלב ,(PPL ב דיקפ רמא ,"םיעיקשמ ךושמל
.גשיהה תא ךירעהל תנמ לע םיגולויבל

תולוקלומ קיבדמה יריזחה ןגה תא "ופינ" םירקוח ,םירקמה ינשב
תרבחתמ תישונאה תינוסיחה תכרעמה ;םירבא לש חטשה ינפ לא רכוס
םיריזרזחה תשמח .ותוא החודו רביאה תורז תא ההזמ ,הלא םירכוסל
םכותמ העברא קר) Immerge לש םיירוקמה םיריזרזחה תעבשו PPL לש
ימרותכ םיריזח לודיגב םינושארה םידעצה תא ילוא םיגציימ (ודרש
הנתמה תומישרב םויכ םימושר םיאקירמא ףלא שמחו םיעבש - םירבא
לודנר ךא .תואירו תוילכ ,תובבל ,בלבל יאתל דחוימב - םירבאל
רובעב םיריזחה תא טבישש ירוסימ תטיסרבינואמ גולויבה ,ר`תיירפ
אצמיי gene knockout םינגה יופינ תקינכטלש רובס , Immerge
רשפאי הרפ לש kappa-casein ה ןג לוסיח .רתוי דוע בחרנ שומיש
ירוצעמל ץק םישי ןיטטסוימה ןג יופינ ;רקי םיזע בלח קיפהל הל
;רשב יריתע םירוושו םיריזח בינהל לכויש רבד ,םירירשה לודיג
,הלחמב הקליש ריזח רוציל לכוי סיזורביפ קיטסיסל ןגה יופינ
.הלחמל הפורת םישפחמה םינעדמל לדומכ ךכ שמשיו

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו