םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םיעדמ/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//

ץימאו שדח םלוע
Celeste McGovern
Newsmagazine (Alberta Edition), January
21st, 2002, p. 50
היגולונכט-ויב תושדח
 
רבגתהל ועייסי םייטנג םייוניש ורבעש םיריזחש םיווקמ םינעדמ *
אל םייטנגה םייונישה ,םרב .הלתשהל םיישונא םירבאב רוסחמה לע
םילתשומל ורבעי דאמ םינכוסמ םיפיגנש תורשפאה תא ולספי
.םיישונאה
שמח - תיסחי ריעצ ליגב םיקרפ תקלד החתיפ תטבושמה השבכה ילוד *
ילוד תא טביש רשא ,דנלטוקסב ןילסור ןוכממ טומליו ןאיא .יצחו
תויודעב ךרוצ שי יכ רמא ,PPL Therapeutics תרבח םע דחיב
תמדקומה העפוהל הביסה אוה טובישש קיסהל היהי ןתינ םרטב תופסונ
.ילוד לצא םיקרפ תקלד לש
ירבועב שומיש לע ץילמת ידנקה םירחבנה תיב לש תואירבה תדעו *
תושר ןתמב הכמת הדעווה יכ חווד .םייוסינב םיקדבנכ םדא
תואפרממ "םיפדוע" םירבוע גורהל ,"םילעב"ה תמכסהב ,םינעדמל
תרחא ךרד לכ ןיאש תוארהל ולכוי םא 14 ה הריגדה םויל דע תוירופ
םירוג לודיג לע רוסיא תלטהב תכמות םג הדעווה .רקחמה תא ךורעל
תואקדנופ יזוח ריתת ךא ,ךפהל וא םיישונא םימחרב
."ןהיתואצוה" לע קר תויאקדנופה וצופי םהב ,"םיטסיאורטלא"

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו