םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םיעדמ/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//

טוביש
eMediaMillWorks, Inc
,טסוו לקיימ ר"ד לש ותודע ריצקת
Advanced Cell ל"כנמו אישנ
,Technology
,הדובע יניינעל הדעווה-תת ינפב
ךוניח ,שונא יתורישו תואירב
תוולנ תויונכוסו
טאנסה לש תובצקהה תדעו לש
 
לע םויה םכינפב דיעהל חמש ינא ,הדעווה-תת ירבחו ר"ויה ינודא
לעו םיאת יניערג תקתעהו םיירבוע עזג יאתל תורושקה תויגולונכט
.םייאופרה ןהימושיי

םיירבוע עזג יאת

תאזו יאופרה רקחמה לש הירוטסהב םיידוחיי םה םיירבועה עזגה יאת
תלוכי ילעב עזג יאת םה הלא םיאת קר ,לכ תישאר .תוביס יתשמ
םיאת םה עזג יאת . totipotent stem cells תטלחומ תונתשה
.םירחא םיאת יגוסל ךופהלו ,ץע לש ויפנע ומכ לצפתהל םילוכיש
את לש גוס לכל ךופהל םילוכי תטלחומ תונתשה תלוכי ילעב עזג יאת
םתלוכיב םידחייתמ םה ,ךכל ףסונב .האופרל םישרדנה המקר וא
לכ לע רוע ,םייעמ ומכ תובכרומ תויאת-בר תומקר ידכל שבגתהל
חמ יאת ומכ) םירגובמ עזג יאת ,םתמועל .`וכו תוילכ ,ויתובכש
רפסמל קר ךופהל םילוכי (לשמל ,ןטרסב לופיטב םויכ םישמשמה ,םצע
.םיאת יגוס לש לבגומ

םתונשל ןתינ הבש תולקה אוה םיירבוע עזג יאת דחיימה ינשה רבדה
םימושיי תואמל ךרדה תא תללוס וז תלוכי .קיודמבו ןווכתמב
ךרד לכב ונושיש ,גוס לכמ םיישונא םיאת רוצייב םיכורכה םיינילק
םדוק רשפאתה אל םלועמש רבד ,תויטנג תויצטומ "אפרל" ידכ שרדיתש
.ןכל

בצע יאת רצייל היהי ןתינ .םיירשפא םימושייל תואמגוד המכ הנה
שמתשהל היהי ןתינ .ןוסניקרפ ומכ תוינווינ תולחמב לפטל ידכ
םיקיודמ םייטנג םייוניש .בל תויעב אפרל ידכ םירירש יאתב
ומכ ,םדה יאתב תויתשרות תוערפהב םירפושמ םילופיטל וליבוי
.סדיא ומכ תוקבדמ תולחמבו ,תישמרח הימנא


םיאת יניערג תקתעה

יכ תושיחממ ףוג יאתמ םייח ילעב טובישב תונורחאה תוחלצהה
ךכ "שדחמ ותנכתל" הלוכי תיציב לש הביבסל ףוג את לש ותרבעה
םג וזכ היגולונכטש ונשחמה הנורחאב .ירבוע תוחתפתה בלשל רוזחיש
קיפהל ןתינ ,תורחא םילמב :ילופכשה םייחה רוזחמ תא שדחמ תלחתאמ
,דאמ תיתועמשמ תוחתפתה יהוז ."םינקז" םיאתמ "םיריעצ" םיאת
עיצהל ,רמולכ ;תולתשה תאופר לש ןשיה םולחה תא םישגהל היושעש
םיאירבו םיריעצ םיירבוע עזג יאת ,םישישק םילוחל םגו ,הלוח לכל
םהיאת ויהי םיאתה לכו ,את לש גוס לכ רצייל היהי ןתינ םהמש
.תינוסיחה תכרעמה י"ע וחדיי אל הארנה לככש ,םהלש

תייעבל בושח ןורתפ הווהמ nuclear transfer םיאת יניערג תקתעה
יאופרה ךילהב .הנש לכב תונברוק יפלא הבוגה ,תומקרה תייחד
לש בצמל שדחמ םתוא תנכתיש ,אפורל םייח םיאת םורתי הלוחה ,שדחה
טוביש הנוכמ רבדה .טובישה ךילה תרזעב תטלחומ תונתשה תלוכי
יתייבר טובישמ לידבהל , therapeutic cloning ילופיט
.םלש םדא טבשל דעונש , reproductive cloning


תובושתו תויוגייתסה

טובישב שומישהו םדא ייח תניחבב אוה יתלתשה-םורטה רבועה *
."גורהלו טבשל" ושוריפ ילופיט
רודכ חתפתמ ,תיציבה תיירפה רחאלש םינושארה םימיב :הבושת
תומי הז רבוע ."יתלתשה-םורט רבוע" הנוכמה םיאת לש יפוקסורקימ
יתלתשה-םורטה רבועב ןיא ,14 ה םויה ינפל .םחרל רדחוי םא אלא
אוה ,םחרל רבחתמ הזה םיאתה רודכש עגרב .והשלכ גוסמ ףוג יאת
ןתינ ,ךכיפל .רתוי וא םיינש וליפא וא ,דחא םדא רוציל לוכי
,ACT תרבחב .שונא ןבל בשחיהל יואר וניא ןיידע אוהש רמול
ונניא םגו 14 ה םויל רבעמ םיאת לש תוחתפתה םיריתמ ונניא
.םחרב םיאתה תא םיליתשמ

.דובעיש ןימאהל הביס לכ ןיא ;דבלב יטרואת אוה ילופיטה טובישה *
ילופיט טוביש ירקחמב החלצה לע תוח"וד ינש ומסרופ רבכ :הבושת
םינותנה ,םיישונא םיקדבנ םע רקחנ םרט אשונהש דועב .םירבכעב
הימדקאה .ילופיט טובישב הנומטה הלודגה החטבהה לע םיעיבצמ
.וללה םירקחמה זוריז לע ימשר ןפואב הצילמה םיעדמל תימואלה

ןתינ אלש ךכ ,"גלש רודכ" טקפאל םורגת ילופיטה טובישה תרתה *
.םדא ינב לש יתייבר טוביש לע דוע חקפל היהי
.תיעדמה תורפסב בטיה םירכומ םדא טובישל םילהנה ,השעמל :הבושת
ייוכיס תא יתועמשמ ןפואב רפשי אל ילופיט טובישב בחרנ שומיש
חסנל הלקנ לע ןתינ ,ךכל ףסונב .םדא טובישל ץמאמ לש החלצהה
ךירצמ יתייבר טוביש ןכש ,ינשה לע ורסאיו דחאה תא וריתיש םיקוח
.םחר ךותל טבושמ יתלתשה-םורט רבוע לש הרבעה

."םירבוע תווח" תמקהל ליבוי יתייבר טוביש *
תא וליבגיש ילופיטה טובישל תויחנה חסנל לק היהי :הבושת
הירפהב םויכ גוהנש יפכ ,םוי 14 מ תוחפל רבועה תוחתפתה
.תיפוג-ץוח

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו