םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םיעדמ/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//

תימושיי היצולובא
J.J. Bull
H.A. Wichman
Annual Review of Ecology and
Systematics, Vol. 32(2001), pp. 183-217
 
.םינורחאה םירושעב דאמ התנתשהו הבחרתה תינויצולובאה היגולויבה
היגולויבב םילודגה םייונישה ,ךכ לע םיקלוחה שיש תורמל
ירמגל םילועש םינונגנמ לש םתנבהב םירופישמ ועבנ תינויצולובאה
ןה תיעבט הרירבו םייוניש םע השרוה ;םזיניוורדה םע דחא הנקב
.םוחתה לש םייגשומה תודוסיה ןיידע

םיימדקאה תולובגל ץוחמ ללוחתה היצולובאב הכפהמהמ קלח
םכרד תא ולחהש הלא .תינויצולובאה היגולויבה לש םייתרוסמה
םויכ םיזוח הנש םישולש וא םירשע ינפל םיינויצולובא םיגולויבכ
תונורקע .תיתרבח תויטנוולר לעב םוחתל היצולובאה לש התכיפהב
ינוילימ יוושב םיטנטפ לש םרשבמ רשבל עתפל וכפהנ םיינויצולובא
תושדח תופורת רצייל םייתיישעת םיאמיכויב ועייסש ,םירלוד
םלעתהש - יאופרה דסממה ,תרחא תיזחב .תורחא תוירחסמ תולוקלומו
םיקדייח לש תופקתמ חכונל םויכ בצינ - היצולובאהמ םינש הזמ
ידכ םיינויצולובא תונורקעב רזעהל םויכ בייחו תופורת יניסח
.תולחמ יללוחמ לש תילבולגה הקימנידה תא ןיבהל

היגולויבה לש תיתרבחה תויטנוולרל תואמגוד המכ גיצנ ,הז רמאמב
שומיש השענ רבכ םהבש םירכומ םיאשונב ונרחב .תינויצולובאה
עיפשהל ידכ וא תישעמ האצותל ליבוהל ידכ תינויצולובא היגולויבב
.תוינידמ לע


םייחה ץעב שומישה :הקיטנגוליפ

ידומעמ דחא התיה ףתושמ רוקמ ץראה רודכב םייחה לכלש דוסיה תחנה
,הרדגה יפ לע .ןיוורד זאמ תינויצולובאה היגולויבה לש ךוותה
תובאהש דועב ,בורקה רבעב םיפתושמ תובא שי םיבורק םינימל
רבודמ ,ןכ לע רתי .קוחרה רבעהמ םה םיקוחר םינימ לש םיפתושמה
ןיסחוי ינליאמ םמצעב םיבכרומ ונימי לש םינימה .ךשמתמ ךילהתב
.ףעתסהל םיכישממה

ףא .וללה תוינויצולובאה תויגולואנגה רקח איה הקיטנגוליפ
רושעב דאמ חתפתה הקיטנגוליפה םוחת ,קיתע ןורקעב רבודמש
חונעפו םיבשחמה תייגולונכטב תויומדקתה תוכזב ,ןורחאה
רוזחשל תויגולודותמו תורות לש ןחותיפ םג ומכ ,יא-ןא-ידה
הירוטסהה תא גציימש ףעוסמ ץע בינמ יטנגוליפה חותינה .יטנגוליפ
.םירקחנה ןיסחויה ינליא לש תינויצולובאה

תירלוקלומ היגולוימדיפא :תולחמ רחא בקעמ

יבלש רחא בקעמבו תולחמ יוהיזב ינויח דיקפת תאלממ הקיטנגוליפה
אוה וז תוליעפ ירוחאמש ןויערה .םימיוסמ םיפיגנ לש הרבעהה
חיננ .X םדא קבדנ ובש ףיגנה רוקמ תא תולגל םיצור ונא .ןמקלדכ
תעברא .`דו `ג ,`ב ,`א :םינוש םיירשפא תורוקמ העברא וניהיזש
עגמב ואבש םימהוזמ םדא-ינב העברא תויהל םילוכי וללה תורוקמה
וא ,X רקיב םהב םלועב םינוש תומוקמ תויהל םילוכי םה ,X םע
תעל תעמ םיקול רשאו , X לש ורפכב םייחה םיקנוי ינימ העברא
,`ב ,`אב םיפיגנהמ דחא ףאש איה רוקמה יוליגב היעבה .הז ףיגנב
. - Xבש ףיגנה ומכ יטנג ףצר ותוא ילעב חרכהב ויהי `דו `ג
ירשק תא חנעפמ אוהש ךכב וזה היעבה תא ףקוע יטנגוליפה חותינה
.םיירשפא תורוקמ המכמ ועיגהש םיפיגנ לש תינויצולובאה הברקה
רתויב םימודה םה `ד-`אבש םיפיגנהמ וליא הארמ קר אל חותינה
,םיפיגנה ןיב הברקה תדימ תא םג הארמ אלא ,- Xבש ףיגנל
.`ד-`א ונניא ילוא רוקמה םא ,ךכיפלו

לכ לש יגולוימדיפאה רקחמהמ קלחל םויכ ךפהנ יטנגוליפה חותינה
:םיטלובה וימושיימ המכ ןלהל .הלחמ
.הלוכ הקירמא תשביב וילופה ףיגנ לוסיח *
. HIV ה ,סדיאה ףיגנ לש ורוקמ יוליג *
.סדיאב םירחא םיבר וקיבדהש םישנא תפישח *
.תעפש יפיגנ לש תידיתעה היצולובאה יוזיח *
.רבעב םיעודי ויה אלש תולחמ יללוחמ יוהיז *
,םיישונאה םינגה לש םינושה םידוקפתה תנבה :םונגה חונעפ *
תונשל תולוכיש תופורת רוצייו הלא םינג לע תויצטומ לש ןתעפשה
.וללה םידוקפתה תא ןקתל וא


תיתוכאלמ הרירב

הווהבו רבעב תיתוכאלמ הרירב

םויכ םישמתשמ ונא םהב םיצופנה םיחמצהו םייחה ילעב לכ טעמכ
הטיח ,םיבלכ ,םיזע ,םישבכ) םהמ המכו ,םינש יפלא ינפל ותיוב
היה הזה םדקומה תויבה .הנש 9,000 ינפל תוחפל ותיוב (זרואו
,הקומע הכ התיה ותעפשה .תימושיי היצולובאב ןושארה יוסינה ילוא
.תואלקחל טקלו דיצמ רבעמה םע תוברתה תדלוה תא רשפיא יכ דע

השולש שי תיתוכאלמ וא תיעבט הרירב לש ךרדב היצולובא לש לדומל
,תונתשה (א) :םיביכרמ
לש הירואתה .תילאיצנרפיד תיתייבר החלצה (ג)-ו השרות (ב)
תיתייברה החלצההו תונתשהה תנבה לע הרקיעב הססבתה ןיוורד
לחה הז ללח .השרותה לש היואר הנבה אלב ךא ,תילאיצנרפידה
.לדנמ לש ותדובע יוליג םע םירשעה האמה תישארב אלמתהל

ןורקע לש היצלופינמ התיה תיתוכאלמה הרירבה ,הירוטסהה ךרואל
רתויב םימודה ויהש םירוה .תילאיצנרפידה תיתייברה החלצהה
ודמע אלש םיטרפו ,אבה רודה תא דילוהל ידכ ורחבנ היוצרה האצותל
השרותה ינונגנמש תורמל .הייברה תייסולכואמ ופונ תושירדב
הרירב יאנתב השרותמ קהבומב םינוש ויה אל תיתוכאלמה הרירבהו
תובורק םיתעל התלעה הייברל םירחבנה לש היצלופינמהש ירה ,תיעבט
רורבל תלוכיה תא ךכבו ,תומוד תויסולכוא ךותב הייברה תמר תא
.תויביסצר תונוכת לש םיינוציחה םייוטיבה יפל

.היגולונכט-ויבה תוחתפתה םע שדח םוחתל הסנכנ תיתוכאלמה הרירבה
םירבד לש םחותיפב החמתמ היגולונכט-ויבה ,תואלקחל דוגינב
תוינויצולובאה תוטישל .םיקדייחו תולוקלומ רמולכ ,םינטק
.תיסאלקה תיתוכאלמה הרירבה םע ףתושמב הברה שי היגולונכט-ויבב
תיתייבר החלצהו השרות ,תונתשה - םימרוגה תשולש םתוא
הרירבה דוע וז ןיא ךא .היצלופינמ םירבוע - תילאיצנרפיד
ללוכ ,היגולונכט-ויבב תושמשמה תוטישה .םדק ימי לש תיתוכאלמה
בקעמו םיירלוקלומ םינבמ יוהיז ,ולוכ םונגה לש יא-ןא-ידה חונעפ
חותינ לש םידקת תורסח תומר םירשפאמ ,םינגה יוטיב תומר רחא
.היצולובאה

תיחנומ היצולובא

תריציל םויכ םישמשמ היצולובא לע םיססובמה םינוש םילוקוטורפ
היצולובאה .תויפיצפס תויצקנופ ילעב םינובלח וא ןיערג תוצמוח
לש תינויצולובאה הסדנההו םישדח תוחתפתה יביתנ לש תיחנומה
הלא םיגשיה .ונתיאמ תוקוחר הכ ןניאש רשפא םימלש םימונג
תיתייבר החלצהו השרות ,תונתשה לש םיביכרמה יוניש י"ע ורשפאתה
,עבטב םישחרתמה םיכילהתל ןוימדה תורמל .תילאיצנרפיד
לש ינויצולובא חותיפל תיעבט-לא ךרד השעמל הרצי היגולונכט-ויבה
איה תיחנומ היצולובא לש רתויב תינוציקה הרוצה .תולוקלומ
.ןיערג תוצמוח לש יפוג-ץוחה לופכשה


לופכש :תילאיצנרפיד תיתייבר החלצה

דובעל ונילע היה ,רבעב .ינויצולובאה ךילהתל ינויח אוה לופכשה
שממ םילגוסמ ונא םויכ ךא ,הייבר תלוכי ילעב םימזינגרוא םע
ןמצע תא תולפכשמה תולוקלומ ינויצולובא ןפואב חתפל כ"חאו רוציל
.םיניזמ םירמוחו םימיזנא לש המיאתמה תחקרמב

םירחא םיבר םיגוסו םינובלח לש תיחנומה היצולובאה ,םיבר םירקמב
םזינגרואב אטובמ םנמא ןג .םזינגרוא ןיידע הכירצמ תולוקלומ לש
תרדס וב עצבלו הז םזינגרואמ וריסהל ןתינ ךא ,(קדייח בורל)
.רחא םזינגרואל וא םזינגרואה ותואל רזחוי םרטב תויצלופינמ
,םזינגרואמ קלחכ "פמרט סופתל" ןגל אופא תרשפאמ היגולונכט-ויבה
.ךרוצל םאתהב "ותוא דירוהל" ךכ רחאו

תילאיצנרפיד החלצה :תילאיצנרפיד תיתייבר החלצה

הקזח הטיש חתפל אוה תיחנומה היצולובאה םושייב םירגתאה דחא
תולוקלומה לש תילאיצנרפידה תיתייברה החלצהה לש היצלופינמל
וא ,םיפיטונפהש םינג רוחבל איה הרטמה .הרירב ךילהת תורבועש
םירוהכ רתויב ברה רופישה תא ורשפאי ,םהלש תוינפוגה תויומלגתהה
וא הרירב ךרד ןירשימב תאז תושעל ןתינ .אבה הרירבה בבסל
םע תולוקלומשכ תשחרתמ תיתימא הרירב .ןוניס ךרד ןיפיקעב
םיפיטונפ םע תולוקלוממ רתוי רהמ תוברתמ םייוצרה םיפיטונפה
תולוקלומה ןהו תובוטה תולוקלומה ןה ,ןוניסב .םייוצר תוחפ
ינטרפ ןפואב ךרעומ הלוקלומ לכ לש פיטונפה ;תודרוש תועורגה
.אבה רודה ירוהכ םירחבנ רתויב תויוצרה תולוקלומה לש םינגהו
ןוניסו הרירב ןיב הנחבאה ,תילנויצקנופ הניחבמש אופא המוד
.תיתוכאלמ הרירבו תיעבט הרירב ןיבש וזל ההז תיחנומ היצולובאב


תיטנגה תונתשהה תומר יוניש :השרותו תונתשה

םיינויצולובא םיכילהתמ רתויב הברה הדימב תגרוח היגולונכט-ויבה
.תיטנג תונתשה לש היצלופינמב רבודמשכ םייעבט

תונתשהה י"ע לבגומ םיבר םייוסינב היצולובאה בצק תויצטומ
.תויצטומה ירועיש תא תולעהל ידכ וחתופ תוטיש רפסמ .תיטנגה
תונתשה לש תוהובג תומר תנכתל טושפ איה רתויב תינוציקה הטישה
ללוחמל םלש םזינגרוא ףושחל איה תרחא הטיש .תוזתנוסמ תולוקלומב
הרקב תרשפאמ הניא םנמא וז הטיש .יסיפ וא ימיכ mutagen תויצטומ
הרקב תרשפאמ איה ךא ,תויצטומה לש ימונגה םוקימה לע תקיודמ
םיטונ םינוש םירמוחש ןוויכ ,םייטנגה םייונישה יגוס לע תמיוסמ
.םינוש תויצטומ יגוס ללוחל

היצולובאב תושמשמה רתויב תוקזחה תוקינכטהמ תחא היצניבמוק-הר
לש וא הלוקלומה התוא לש םיטנאירו ןיב היצניבמוק-הר איה תיחנומ
ןה תיפוג-ץוח היצניבמוק-הר עוציבל תוטיש המכ .תומוד תולוקלומ
לודיג" וא "םינג תפירט"כ תועודי ןה םוחתב) הרגשבש רבד םויכ
ךילהת תא ינוציק ןפואב ץיאהל תויושע ולא תוטיש .("תולוקלומ
.תיחנומה היצולובאה


תותחפומ תולבגמ םע םיטנאירו :השרותו תונתשה

ךרדב היצולובא לש הרוצ לכב רובעי-לב חרכה איה תיתייבר החלצה
ןכתיי ,הלמה לש רצה ןבומב םלוא .תיתוכאלמ וא תיעבט הרירב לש
.תיתוכאלמ הרירבב יוצרה פיטונפה ןיבל הייבר ןיב רשק םוש ןיאש
הייברב גישהל ןתינש תומדקתהה תא םעפ אל הליבגמ הייברה תשירד
,םיניערג ילב םיחיטבא לוכאל םיפידעמ ונבור ,אמגודל .תיתוכאלמ
לש רתויב תולודגה תוחלצההמ תחא .אבה רודל םישורד םיניערגה ךא
חתפל ןתינש ךכ ,וללה תולבגמה תתחפה התיה היגולונכט-ויבה
תוילילשה ןהיתוכלשהמ שושחל אלב םייוצרה םיפיטונפה םע תולוקלומ
.הייברה לע

תויעבט-לא תולוקלומ :השרותו תונתשה

,הימיכב הרגשבש רבד םויכ אוהש ,תויעבט-אל תולוקלומ לש זותניסה
םיגוס חתפל ןתינ :םינפוא ינשב תיתוכאלמה הרירבה לע עיפשה
תולוקלומ לש םינשי םיגוס חתפל ןתינו ,תולוקלומ לש םישדח
תוצמוח לש םישדח םיגוס לפכשל ןתינ םויכ .םישדח םידעי ןוויכב
םיסיסב" םיתעל םינוכמה ,יוניש ורבעש םיסיסב םע ןיערג
הרירבה יכילהת תא רובעל תולוכי ןה ,ןכמ רחאל ."םייגולנא
.תויעבטה ןיערגה תוצמוח לע ףידע היהי רצותהש הווקתב ,םיליגרה

השחרתה וז העפות .הרירב ינכוסכ םג שמשל תולוכי תושדח תולוקלומ
לוסיחל ושמיש הרבדה ירמוחשכ ,תישונאה הירוטסהב תובר םימעפ
,םיקדייח לוסיחל ושמיש תויטתניס תופורתשכ וא םיקיזמ
.םמצע לשמ היצולובאב וביגה םיפקתומה םימזינגרואהו


:תיחנומ היצולובאל תואמגוד
.הסיבכ ירמוחכ שמשל ולכויש ךכ םימיזנא רופיש *
ימושייב שומישל ,םישיבג לש םלדג תא םיליבגמה םידיטפפ חותיפ *
.היגולונכט-וננ
.סדיאה ףיגנ לש יטנגה יוטיבה תמיסח *


תינויצולובאה תודגנתהב קבאמה

חותיפב הבר תויתריצי וליג (םדאה ינב ללוכ) םיבר םימזינגרוא
לש הרקמב .םייוצר-יתלב םירחתמ תגירה וא תקחרהל םיימיכ םיעצמא
,תוידרק ,םיקרח ,ןטרס יאת תויהל םילוכי םיקיזמה ,םדאה ינב
לכ טעמכ ,בטיה עודיש יפכ .םיקדייח וא םיבשע ,םיעלות
חותיפל וליבוה םיימיכ םיעצמאב םיקיזמ תרבדהל וניתונויסנ
דע תיתרגש הכ איה תודגנתהה לש היצולובאה .הלא םירמוחל תודגנתה
תנבה הלוכי דציכ ,איה תלאשנה הלאשה .תענמנ-יתלב תיארנ איה יכ
וליפא וא תודגנתהה לש היצולובאה בוכיעב ונל עייסל היצולובאה
.התעינמב

תעפוה תא התוויל איה .השדח היעב הניא תודגנתהה לש היצולובאה
,תאז םע .הנש םישימח ינפל הרבדהה ירמוחו הקיטויביטנאה
תוביסה תחא .וז היעבל סחייתהל ורחיא םיינויצולובא םיגולויב
םילקימיכ לש הרואכל לבגומ-יתלבה עציהה היה וז תיטיא הבוגתל
תופורתשכ תובישח תרסח התיה תודגנתהה לש היצולובאה .םישדח
המודב .תונשיה תופורתה לש ןנולשכ בצקמ רתוי רהמ וחתופ תושדח
םדקש ןדיעב םישדח הרבדה ירמוח חתפל רתוי לק היהש רשפא ,ךכל
תא וצימ תונשיה תויגולונכטהמ תובר ,םויכ םלוא .יתלשממה חוקיפל
יצח לש לדוג רדס) המוצע יתלשממ רושיא תגשה לש תולעהו ,ןמצע
םיקזח םיצירמת אופא שי םויכ .(השדח הפורתל רלוד דראילימ
םירמוחה לש םייחה תלחות תכראהלו םילקימיכב ןובנ שומישל
.םויכ םיחילצמה

םיאתמה ןונימה

תודגנתה לש היצולובאה לע עיפשמה רתויב בושחה םרוגהש קפס ןיא
תליטנב ךרוצל םיעדומ ,תוחפה לכל ,םיבר םיאקירמא .ןונימה אוה
םוהיזה ובש בצממ ענמיהל ידכ ,םות דע םהל המשרנש הקיטויביטנאה
םיגולויב וניבה ,ןיוורד זאמ .רתוי הקזח הרוצב בושי
בינהל רבד לש ופוסב היושע השלח הרירב יכ םיינויצולובא
דועב ,תיחכונה היסולכואב םימייקש הלאמ דאמ םינוש םיפיטונפ
ליבותו לשכית וללה תוינוציקה תורוצה תא ףידעתש תידיימ הרירבש
ויד ךומנ - הפורת לש ךומנ ןונימ .היסולכואה תדחכהל הארנה לככ
לש הרוצ אוה - םישיגר םיטרפ המכ לש םתודרשיה תא רשפאל ידכ
תופידע הנקמ אוהש הדבועב ןומט ירקיעה ונורסח .השלח הרירב
לק ךכ ,תחתפתמ תיקלחה תודגנתההש לככ ;תיקלח תודגנתה םע םיטרפל
ריתומ ךומנ ןונימש אוה ףסונ ךוביס .האלמ תודגנתהל עיגהל רתוי
םרטב םתודגנתה תא וקזחיש תויצטומ רובעל םילולעה םישיגר םידרוש
.םיפסונ םינונימ ולטניי


הרבדה ירמוחו הקיטויביטנאב ינררב שומיש

רתוי םיינדגונ םיפיטונג ליכהל תוטונ תולודג תויסולכוא
תלפוטמה היסולכואה לש הלדוג תלבגה ןכלו ,תונטק תויסולכואמ
תא ליבגהל הטושפ ךרד .תודגנתה תוחתפתהל םייוכיסה תא הניטקמ
קר לפטל איה תויביטקפא לע רומשל ןיידעו תלפוטמה היסולכואה
לפטל ךרוצ שי ,הקיטויביטנאב רבודמשכ .תמאב םינכוסמה םיקיזמב
ססרל שי ,הרבדה ירמוחב רבודמשכ ;ומהדזה םנמאש םילוחה םתואב קר
הז לדומש תורמל .יתועמשמ ןפואב םיקוזינה םילוביה םתוא תא קר
.ודסמל םעפ אל השק תוינכטו תויתרבח תוביסמש ירה ,ןורקעב טושפ
יתפורת לופיט תעינמב ךורכ היהי רבדה ,הקיטויביטנא לש הרקמב
וניא הז גהונ .הפורתל שיגרה ןזכ ןחבוא קדייחהש דע םילוחמ
אמגוד איה וז היעב .םירקמה לכב חוטב וניא ףאו הלוחל יתודידי
טרפה לש ותואר תדוקנמ תלעות/תולעה ןחבמ הבש העפותל תיסאלק
.ללכה תבוט ןובשח לע ,הקיטויביטנא לש תזרפומ הכירצ קידצמ
הכ דע איבה רשבה תרצות תלדגה לש יאלקחה סרטניאה ,ךכל המודב
לע ,תומהבל ןוזמב הקיטויביטנאב שומישה תא ליבגהל תועצה תייחדל
םימרות םייטויביטנא ןוזמ יפסותש ךכל תורורב תויודע ףא
.תוישונא תולחמ יללוחמב הקיטויביטנאל תודגנתה תוחתפתהל


בלושמ לופיט

םג ,הנטק היסולכוא דיחכהל יושע תופורת המכב ינמז-וב שומיש
התואמ ,וחלצי אל תחא הפורת לש םיהובג םינונימ םהב םירקמב
םינונימ לע םיפידע תחא הפורת לש םיהובג םינונימש הביסה
תינושארה היסולכואב ועיפוי םיינדגונ םיטרפש יוכיסה :םיכומנ
הלוכי הדיחי היצטומ םא .רתוי הובג התומתה רועישש לככ תחופ
תא תורתופ תובר תופורתש ירה ,תחא הפורתל תודגנתה תונקהל
.היעבה

תודגנתהה ךלהמ יופימ

הלוחל תתל ןתינש יפכמ תופורת רתוי םיאפורה תושרל תודמועשכ
לש היצולובאה לע תססובמ תויהל הכירצ תופורתה ןיב הריחבה ,דיחי
בולישש חיטבהל לוכי תופורתל תמדוק תודגנתה רותיא .תודגנתהה
םינחבנ לשמל םויכ .תיברמ תוליעיל עיגי ונתנייש תופורתה
רותיאל סדיא ילוח לש תיפיגנה היסולכואה תקדבנ םהבש םילוקוטורפ
.הז יטנג עדימ לע ססבתי תופורתה רחבמש ךכ ,תוינדגונ תויצטומ
איה .תודגנתהל ירלוקלומה סיסבה לש הנבה הכירצמ וז השיגש רורב
תייסולכואב תוכומנ תודגנתה תומר תכרעהל ינכט יעצמא םג הכירצמ
תוריהמב תונתשהל תולולע ןה ךא ולאכש תומר רתאל השק ןכש ,דעיה
.הרירב יצחלל הבוגתב


ינויצולובא בושיחל אובמ

המולגה תלעותה ףאו ,תויגולויב תוכרעמל תלבגומ הניא היצולובאה
םוחתל תלבגומ התיה אל תויעב רותפל ידכ היצולובאב שומישב
םיבשחמ תונכתב םיינויצולובא תונורקע םושייש תורמל .היגולויבה
לא ןויערה תא הלעה םרפסש ירה , 1966 תושו לגופ לש םרוביחל םדק
תועצמאבש" ;– תינתפאש התיה הז רוביח לש ותרטמ .המבה תמדק
םתריציל םיעצמא ואצמיי ,היצולובאה לש םייפיצפס םיטבה לש יוקיח
תויעב רותפל םילגוסמ ויהיש ...תיתוכאלמ הניב ילעב םיטמוטוא לש
אלש תוריהמב םוכחת רבצו ךלה םוחתה ."זא דע ולגתה םרטש םיכרדב
םילמה רצואמ רכינ קלחו םיבר תונויער .יגולויבה וליבקממ הלפנ
תונורתפ .היגולויבה םלועמ םילואש EC ינויצולובאה בושיחה לש
ןתינו ,םימונג וא םימוזומורכ ,םיטרפ םינוכמ היעבל םיירשפא
תונורתפ לש ףסוא ."היצניבמוק-הר"ו "היצטומ" תועצמאב םתונשל
והשלכ דדמ תלחה י"ע "הרירב" רבוע ,היסולכוא הנוכמה ,םייטנאירו
רודל "םירוה"כ םירחבנ רתויב םיבוטה תונורתפה ."תורישכ" לש
רוציל ידכ תויצניבמוק-הרו תויצטומ םע "םיברתמ" םה ,אבה
.האלה ןכו ,הרירב תרבועש השדח היסולכוא

תורוצ רפסמב תמייקתמ ,תיתוכאלמה הניבה לש םוחת-תת ,EC
םהב היצולובאה ינונגנמבו תחתופמה היעבה גוציי ןפואב תולדבנה
ךילהתב תוחתופמ ןמצע תונכותה ,לשמל ,יטנג תונכתב .שומיש השענ
םיראתמה םירטמרפה ,םייטנג םימתירוגלאבש דועב ,ינויצולובא
.ינויצולובא ךילהתב םיחתופמ היעבל ירשפא ןורתפ

םוחתב רקחמה ,תויגולויב תוכרעמ לש היצולובאה לע םירקחמל המודב
שיש תויעב םה םילדומה ,הז הרקמב .םילדומ תוכרעמב רזענ EC ה
הרתפנ םרטש היעב ,"עסונה ןכוסה תייעב" תא תוללוכ ולא .רותפל
תוריכמ ןכוס לש רתויב רצקה ביתנה תא עובקל םיסנמ ונא הבו
איה תפסונ תניינעמ לדומ תייעב .םירע לש בר רפסמ ןיב עסונה
ךרדה יתמ טילחהל ונילע הבש ,"תינשנו תרזוחה ריסאה תמליד"
לש הרדסב קורעל ףידע יתמו הלועפ ףותיש איה רתויב הבוטה
.םיתומיע

רתוי תודימע תויהל תוטונ ינויצולובא ןפואב וחתופש תונכות
לופיל אלב רתוי בר קזנב דומעל תולוכי ןה .תובותכ תונכותמ
תודימעל סיסבה .יגולויב סיזטסואמוהל הליבקמה הנוכת ,ירמגל
רשאמ רתויב רבודמ ,םירקמ המכב תוחפל ךא ,דימת רורב וניא
.תוליפכ וא תופדוע


תויטנוולרהו תובישחה לש הבחר תירוביצ הנבהל תעה העיגה ,םוכיסל
.םוימויה ייחב תינויצולובאה היגולויבה לש

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו