םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


הקינורטקלא/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//

םירבוע םיטובורה :םיעבצה תדידנ
הלקה הישעתל בכרה תיישעתמ
Rob Spencer
Robotics World, Oct./Nov. 2001, pp. 16-19
 
תוכרעמל המודב ,םיחטשמ לש יופיצו העיבצל תויטובור תוכרעמ
תיישעת לש הרשבמ רשבל וכפה ,םירמוח דוביעלו ךותירל תויטובור
.תוינוכמה

ילעב םיקסעב םיליעפ ונייה ונלש םירחתמהו ונחנא ,ללכ ךרדב"
ללוכ ,תוינוכמה תיישעתב רקיעב רמולכ ,םיהובג תוליעפ יחפנ
יקסעל אישנ ןגס ,םורטסדרונ דנלור רמא ,"םיינושארה םיקפסה
,הנורחאב" .ABB Flexible Automation תצובקב םיימלועה העיבצה
תוכזב ,הקיטובורב ןיינע תולגל תודבכה תויאשמה ינרצי ולחה
."תרשפאמ איהש תושימגה

י"ע הליחתב וללכושו ולצונש םירחא םייטובור םימושייל המודבו
יופיצו העיבצל תויטובור תוכרעמ םג ,תוינוכמ לש םיקפסו םינרצי
םייק םהבש ,הישעתב רתוי םייללכ םימושייל ןכרד תא םויכ תואצומ
.םייטובורה םיעבצה קוש לש החימצל הובג לאיצנטופ

ןומה דוע שיו ,קושהמ דאמ ןטק חתנל קר ונרדחש בשוח ינא"
םימושיי סדנהמ ,ןרואא קיימ רמא ,"ולצונ אל ןיידעש םימושיי
םיטובורל[ םיבר םימושיי יתיאר" . Staubli Unimation תרבחב
תוניבמ ךא ,ןהב עיקשהל תונכומ ןניא ןיידע תורבחש ]םיעבוצ
."ךכמ ענמיהל ולכוי אל ,רבד לש ופוסבש

םיטובורב תועיקשמ תאז לכב בכרה תיישעתל ץוחמ תורבח המכ ךא
ונקתוה רבכש תוכרעמהמ המכ תועצבמש תודובעה .יופיצ וא העיבצל
לש ךילומ יופיצ ,םיירטינס םינקתמ יופיצ ,םיטיהר יופיצ תוללוכ
תעיבצו םירחא םיאשינ םיינורטקלא םירישכמו םיירלולס םינופלט
תטלבתמ םיירלולסה םיינופלטה תיישעת .םיירלולס םינופלטב םיביכר
.יופיצו העיבצל םיטובורב שמתשהל התונוכנב

םא ךא" .ןרואא רמא ,"טובורה ריחממ םיעתרנ םישנא םיבר םירקמב"
,תונורתיה תא תוארל םהל ןתונו תוחוקלה םע ןמז קיפסמ הלבמ התא
תא רוכמל היה לק .םתוא ענכשל רתוי לק ,םירמוחב ןוכסחה ומכ
."םינופלטה תיישעתל םירמוחב ןוכסחה

םיכפוה םג םיירלולסה םינופלטה תיישעתב םיהובגה רוצייה יפקיה
םע דחיב תאזו ,השימג היצמוטואל הלעמב הנושאר תדמעומל התוא
םימגד לש הריהמה הפולחתהו םימגד יוביר :םימייקה קושה ינייפאמ
.הלא

ללגב ונלש דויצב תושמתשמ םיבשחמהו םיאשינה םינופלטה תוישעת"
יכ ףיסוהו ,םורטסדרונ רמא ,"םיהובג םיחפנב תודבועה תוישעת ןהש
.תיטובור העיבצ לש םימושייל יחרכה יאנת בורל הווהמ הובג חפנ
לכ ךא ,רוציי ילעפמ תוחפ ויהיש ןמזה לכ םיעמוש ,תושימגל רשאב"
תומכ ןסחאל םילוכי םיטובור .דחא םגדמ רתוי רצייל ךרטצי לעפמ
,תוריהמב וללה תונכותה תא ףולשלו ,תונכות לש תלבגומ יתלב
הכלהל היהי ןתינ ,השקונ היצמוטואל דוגינבש רבד לש ושוריפו
.תינוכמ לש ףוג םג ילוא ךכ רחאו ,םיינפוא ךכ רחאו תיאשמ עובצל
."םהלש רוקיבה סיטרכ איה םיטובורה לש םתושימג

רוציי יפקיהל עיגהל תבייח הניא הרבחש םג ןייצ םורטסדרונ
תושימג תא התלעותל לצנל ידכ דחא רצומ וא דחא ביכרמ לש םיהובג
.רמא אוה ,"דדוב קלח ועמשמ חרכהב ןיא הובג חפנ" .םיטובורה
רוציל לוכי ןרצי ךא ,העיבצה תנדסב הובג הדובע חפנל עיגהל ךירצ
."םיקלח דוע ףיסויש ךכ י"ע הובג חפנ

העיבצ ימושייב יביטקרטאל םיטובורב שומישה תא ךפוהש רחא ןורתי
העיבצה ,ךותירל המודב .תיתביבס תוחיטב :וילאמ רורב אוה סוסירו
לע םיססובמה םיעבצב שומישב הדיריה ףא לע .ןכוסמ םושייל תבשחנ
דחוימב האירב הביבס הנניא העיבצ תנדסש רורב ,םיסממ םירמוח
.םדא ינבל

תייצמ התא םא]" .ןרואא רמא ,"םיביצי יתלב םירמוח םע דבוע התא"
ופשחיי םאש םירמוח םע דבוע התא לבא ,החוטב הביבס וז ,[םיללכל
,םילקימיכ לע םיססובמה םייופיצו .ץוציפל םורגל םילוכי ,ץוצינל
."םיליער קפס אלל םה ,םיציפנ חרכהב םניאש דועב

םיעובצ םיחטשמ אוה םייטובורה םיעבצב שומיש לש ףסונ ןורתי
.רתוי םידיחא

ןו`ג רמא ,"דיחא חטשמ גישמ התא ,הכלהכ תנכות טובורהש עגרב"
KUKA תרבח לש בכרה תקלחמב ריכב תונובשח להנמ ,ןיוק-וד
םיאצויש ,רתוי םיטרופמ םיטקפא עצבל ךל לק רתוי םג" .Robotics
תסיפ לכש חיטבהל םג לוכי התא ,דיחאה חטשמה םע דחיבו .םידיחא
."עבצית ןכא עבציהל הכירצש תכתמ

ןוכסחל םג הרושק הדיחא העיבצ ךרד תגשומה רתוי ההובגה תוכיאה
לככ הכומנ עבצ תומכב ושמתשיש ךכ םיטובור תנכתל ןתינ" .םירמוחב
."ידמ רתוי ססרל הייטנ שי םישנאל" .םורטסדרונ רמא ,"רשפאה

תא דירומש רבד ,יופיצבו העיבצב רתוי םייבקע םג םה םיטובורו
.תויולעב ןוכסח אופא רשפאמו םימוגפה םירצומה תומכ

התא םא" .ןרואא רמא ,"קזנה תא ןקתל השק ,קלח לקלקמ התא םא"
ךל שי םאו .םינרציה תניחבמ לודג ןורתי הז ,תויבקע רוכמל לוכי
,תיתומכ השיגב ותוא ןנכתל לגוסמ תויהל ךירצ התא ,בכרומ ךילהת
הזכ גוסל קוקז התא םא .םש עבציי רמוח המכו ןאכ עבציי רמוח המכ
."טובור תרזעב תאז תושעל לכות ,הרקב לש

םייטובור העיבצ יכילהתל דחוימב ובתכנש תונכותש ןייצ םג ןרואא
םג אלא ,תנכתמה ייח לע לקמ קר אל רבדה .רתוי לק תונכת תורשפאמ
ןהו ינושארה םושייב ןה ,רתוי רהמ תכרעמה תא לעפתל ןרציל רשפאמ
.הנוש רצומל וא קלחל רבעמה ךלהמב

קשממ םע ןתוא תובלשמו העונתה תולוכי תא תוחקול העיבצה תונכות"
רשפאמ רבדה .רמא אוה ,"טובורה ליעפמ רובעב יתודידי יפרג
ךכ רחאו (םילולסמ לש הרדס) הדובע ךכ רחא ,לולסמ רוציל תנכתמל
לוכי ליעפמהש ךכ ,הצקה שמתשמל םישיגנ הלא לכ .םלש רוציי רוזחמ
."אוהש ןבומ לכב תולקב תכרעמב טולשל

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו