םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


הקינורטקלא/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//

ךותיח תטיש תרשפאמ השדח רזייל תכרעמ
הקודב
John M. Jordan
Elizabeth M. Gruber
Modern Machine Shop, Sep. 2001, p. 152
 
לש תינשמ תיקפס - ןגישימ ,גנינוקניפמ Northern Tube תרבח
התיה - תודבכו תוינוניב ,תולק תויאשמל תורוניצ ירצומ
ריכהל םג הרהימו , CNC םוקיע לש תונורתיה תא והיזש תונושארהמ
לש יתרוסמ ינאכמ דויצ תמועל םייטובור רזייל יכותיחבש תלעותב
.ןוירפבו תוכיאב רופיש ללוכ ,םרופ-ורדיה ימושייב בוקינ/חודיק

םייטובורה רזיילה יאת תכרעמ תא הנורחאב הפילחה Northern Tube
םיטובור םהבו םישדח םיאת ינשב ,1995 ב הנקתוהש ,הלש תירוקמה
םגדמ םירזייל םע בולישב (ןגישימ ,סליה רטס`צור) FANUC תרצותמ
`תומילפ) TRUMPF Laser Technology Center י"ע וקפוסש , TRUMPF
.(ןגישימ ,פישנואט

םיטובור ינש םהמ דחא לכבו ,םיהז םיאת ינשמ תבכרומ תכרעמה
קנע לגלג גוסמ םיקלח לש סקדניא ןועימל רישכמו רזייל יכותיחל
םג תללוכ תכרעמה . Ferris wheel-type part-indexing device
flush רושיי ןואת ,סנכנ עוסמ ,םירמוחב לופיטל םיטובור ינש
תניחבמ יזכרמה גורדשה .ישאר ילמשח חולו ליעפמ תבית , booth
םירוחה לש םתוחכונ תא תמאל השדחה תכרעמה לש התלוכי אוה הרבחה
תכרעמה לש דבעידב הקידבה תטיש תמועל ,ךילהתה ידכ ךות םיכתחנה
ךלהמב תויעב רותפל הרבחל תרשפאמ םיינרק גותימ תלוכי .הנשיה
.לועפתה ןמזב רכינ ןוכסח רשפאמש רבד ,ךותיחה ךילהת

HL 1003 D גוסמ םירזייל ינש םיללוכ את לכ לש רזיילה יקלח
.גנימרופ-ורדיה ימושייב םתונימא תא וחיכוהש ,1-kW Nd:YAG
המרה תויהל הרומאש ,12 mm-mrad איה רזיילה לש ןרקה תוכיא
םג ,םיעובק םיראשנ ןרקה םוקימו ידקומה רטוקה .ךותיחל תיבטימה
לכב תויבקע דוביע תואצות רשפאמש רבד ,הנתשמ רזיילה תמצועשכ
.םעפו םעפ

תורגסמ לש תילעפמ הביבסב םירזייל לש חלצומה לועפתל חתפמה
ובש ןמזה תומכ רועזמב ןומט Northern Tube לש וז ומכ תושקונ
יחטשמ לש הפישחה תא רשפאה לככ םצמצל ידכ ,חותפ רזיילה רירח
ירלודומ ןונכתב ןייפאתמ HL 1003 D םגד .םימהזמ םירמוחל רזחהה
למשח תקפסא שי רזייל רירח לכל .ימינפה רזיילה רירח לע ןנוגמש
ףלשנ לודומכ תננכותמ וז ,הרקבהו רוריקה תוכרעמל המודבו ,ולשמ
.הקוזחתהו תורישה רופישל

. laser resonator רזיילה דוהמ לש הסכמב תואצמנ שלפ תורונמ
י"ע טושפ ,רזיילה רירח לע תולקב ןגהל ןתינ ,הסכמה תא םיחתופשכ
תוקקזנ תורונמהש אל .תוארמה לע ךכוסל ידכ אתה לע דב תחנה
הענ ולא תוכרעמ לש תיחכונה םייחה תלחות - תובורק םיתעל הפלחהל
.תועש ףלאל 700 ןיב
לעופו ,דאמ ןמיהמ אוה HL 1003 D ה דוהמש האצמ Northern Tube
ילשכ וא ,תוטומ ילשכ ,הביאשה אתב תולקת ,םימ תופילד אלב
.םיביס

,םייטפוא םיביסב םיינרק תרבעה םירשפאמ Nd:YAG גוסמ םירזיילה
הבוג תשיחב תושמתשמ רשאו ,Z ה ריצ תא תוכתוחה תויבוברז ךרד
FANUC M 161 םגדמ םייריצ-שש םיטובור ינש .(עגמ אלב) תילוביק
הדוקנל ענ טובור לכ .תכרעמ לכ לש תויבוברזה תא םילעפתמ
רוחה תרוצ תא רוציל ידכ רזיילה ןרק תלעפומ הבש תיפיצפס
.קלחב שארמ ול הרדגוהש

יתש לעב ,"קנע לגלג" גוסמ םיקלח לש סקדניא ןועימל רישכמ
קיזחמ ול הצוחמו רזיילה את ךותל םיקלחה תא ריבעמ רשא ,תוכמות
הליסמה תא לעפתל תלוכי שי תוכמותה יתשל .תרגסמה תוליסמ תא
.םיטובורה לש ילאדיא םוקימ רשפאל ידכ ,דוביעה ךלהמב

הליסמ יעוסמ ינש י"ע םייטובורה םיאתל תורבעומ תרגסמה תוליסמ
רחאל .תוילאמש ןהו תוינמי תוליסמ ןה םיריבעמש ,םייתבכש-וד
ןועימל רישכמל תוליסמה תא ריבעמ םירמוחב לופיטל טובור ,ןכמ
רחא טובור ,ךכ רחא .רושייה ןואתלו "קנע לגלג" גוסמ סקדניא
.ןוסחא חטשמ לע ןתוא סימעמו תוליסמה תא ספות םירמוחב לופיטל

לוגלג הרבעש הדלפמ היושעו ,ג"ק 40.5 כ תלקוש תרגסמ תליסמ לכ
םירזיילה לש ךותיחה תוריהמ .מ"מ 4 יבועב cold rolled steel רק
hole-to-hole רוחל רוחמ הרזח תלוכי םע ,הקדב םירטמ השולש איה
םירוחה לש םלדוג .מ"מ 0.3 סונימ-סולפ לש repeatability
ןוגכ תורוצ ןווגמ ונכתייו ,מ"מ 72 דע הששמ עונל יושע םיכתחנה
תכרעמ לכב םיטובורה ינש .םישושמו םיעוביר ,םיצירח ,םילוגיע
םידבעמו ,םיאתמה ךרואל תוליסמה תא םיצצוקו םירוח םישש םיכתוח
.תוקד שמח ךות ןימיו לאמש לש גוז

איה תכרעמה לש תפסונ הבושח הנוכת ,Northern Tube י"פע
TRUMPF Laser Technology Center עיצמש קוחרמ ןוחבא לש תונימזה
רבחתהל לוכי הרבחה םעטמ ליעפמה ,םיישקל תעלקנ תכרעמה םא .
םירטמרפ 600 דע רטנל ןתינ . TRUMPF לש ןווקמה םינוקיתה תורישל
םדומ תועצמאב רוביחה .תע לכב םהילא רבחתהלו תכרעמה לש םיישממ
רשפאמה רבד ,הרקבהו לועפתה ינותנ לכ לש קוחרמ רודיש רשפאמ
רבד ,תוריהמב הלקתה תא ןקתלו חתנל TRUMPF לש רזייל החמומל
.רקי הדובע ןמז ןדבא ענומש

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו