םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


הקינורטקלא/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//

ןמז םיכסוח םיטובור - ףסכ הווש ןמז
Rob Spencer
Robotics World, Sep. 2001, pp. 17-19
 
רבדה אוה ןמז"ש םעפ רמא סוטסארפואת םודקה ינוויה ףוסוליפה
."זבזבל לוכי םדאש רתויב בושח

רתויב בושחה רבדה אוה ןמזש רמול היה לוכי אוה ,הדימה התואב
םייחה ירוזחמשכ ,הלא ונימיב ןכש לכ אל .זבזבל לוכי ןרציש
תא קוושיש ןושארה תויהל ינתחדקה ץורמהו םירצומ לש םירצקה
דיספמ טושפ ןמז זבזבמש ימש םשוריפ רתויב ינשדחה רצומה
.םינוילימ

הכ יוטיב אוה time to market קווישל דע ןמזהש ךכל הביסה וז
.הקיטובורה ףנעב ץופנ

םהשכש ונל םירמוא וניתוחוקלו ,יטירק הזש םירובס ונחנא"
,"ליגרה רדגמ אצוי ףונימ םהל הנקמ רבדה ,קושל עיגהל םינושארה
Adept Technology ב קוויש יניינעל אישנ ןגס ,לבפמק ו`ג רמא
וליפא .וילע רומשל חילצמ םג קוש חתנ לע טלתשמש ןושארה" . Inc
טמשנ וניא םלועלש קוש חתנ והז ,רתוי בוט רצומ שי רותב אבל םא
.ךדימ

לש היצזימיטפואל ,קוש חתנל ץימא רשק רושק קווישה דע ןמזה"
ייח ילעב םירצומב דחוימב רכינ רבדה .תוחוקל לע הרימשלו םיחוור
תורבחמ המכ .ןכרצל תרושקתו הקינורטקלא ירצומ ןוגכ ,םירצק ףדמ
םהש ךכ ,שדוח לכ שדח םגד קישהל תוננכתמ םיירלולסה םינופלטה
ףנע ולו ןיא .םיהובג רוציי יחפנל תוריהמב עיגהל םיכירצ תמאב
תרבדמ הטויוט ,תוינוכמה תיישעתב .שגרומ וניא רבדה ובש דחא
,םייתנשל תושדח תוינוכמ לש ןונכתה רוזחמ םוצמצ לע םויכ
דע ,הלוכ תרשרשה דרומב תכשמנ המגמה .םימוד םידעי שי רלמיידלו
תא לבקל ךרטצת השדח תינוכמ לכש רבד לש ושוריפ .םיקלח יקפסל
תפכיא אלש והשימ דוע ראשנש בשוח אל ינא .ז"ול ותוא יפל היביכר
."קווישה דע ןמזמ ול

תוכרעמ ,ץווכתהל םיכישממ םירצומ לש םייחה ירוזחמש לככ
ןהיתולוכי תוכזב ןמזב ינויח ןוכסח רשפאל תויושע תויטובור
היונב dedicated automation תידועיי היצמוטואש דועב .תושימגה
תיטובור תכרעמ תנכתל ןתינ ,דבלב תחא המישמו תחא המישמ עצבל
רצומה ותוא לע הלטמה התוא תא וא ,תונוש תולטמ עצבל ידכ שדחמ
.הנתשמ אוהש ךות

ךירצ התא ,טובור לש םיישומישה םייחהמ תלעות קיפהל תנמ לע"
,רוניירט לרק רמא ,"םינוש םירצומל שדחמ ותנכתל לגוסמ תויהל
אוה הזה רצקה הרמהה ןמז" . Motoman Inc תרבח לש קווישה להנמ
םילוכי ונא תוריהמ וזיאב איה הלאשה .קווישה דע ןמזה תא רצקמש
.שדח קוש וא שדח רצומ רובעב שדחמ הזה טובורה תא תנכתל

טובור םירכומ ונאש עגרב .יטירק אשונ היהנ הזש בשוח ינא"
יפויה ךא .דבלב תחא המישמל ללכ ךרדב לצונמ אוה ,םיוסמ םושייל
ובסהל ךכ רחאו ,תחא הלטמ טובור לע ליטהל תלוכיה אוה הקיטובורב
."תרחא הלטמל

רתי לבקמ אוה ,םיפנע המכב ךא ,ןורתי דימת אוה ריהמ יוניש
תא איבמ ,Motoman תרבחב קוש חלפ להנמ ,סיטס`ג ק`ג .תובישח
.םיטקסידה יננוכ ףנע לש אמגודה

קושב ראשיי רצומ" .רמא ,"יטירק אוה רוצייל רבעמה ,הז ףנעב"
תויהל םהילע .שדח רצומב ףלחוי ךכ רחאו ,םישדוח העשתל השש ןיב
אלו ,תועובש ךות רוצייה ספב שדחה רצומה תא בלשל םילגוסמ
ךתוא וגישה ךלש םירחתמה ,םישדוח השימח ךל חקול הז םא .םישדוח
ריחמ ,ךילהתה ףוסבו .הניפסה לע רצומה תא תילעה ללכבש ינפל
םינרצי המכ .קושל ואיבהל ןתינ הבש תוריהמה י"ע עבקנ ביכרה
רוצייב ליחתהל םינכומ םניאש ןוויכ שארמ הניפסה תא םיצימחמ
ללגב תונמדזהה תא וספספ םה .םוצע היה שוקיבהשכ ,רוזחמה תליחתב
."קושל רהמ קיפסמ עיגהל וחילצה אלש

, KUKA Robotics תרבחב תיללכ הישעת תונובשח להנמ ,ןגאס ןב
הלוכי ובש םוקמל אמגודכ תואקשמהו ןוזמה ףנע לע עיבצה
עיגהלו תוריהמב ביגהל תוריהמב הנתשמה ףנעל עייסל הקיטובורה
.רתוי רהמ קושל

,"הנוש הזיראה ךא ,רצומה ותוא תא ךל שי ילוא ,תואקשמה ףנע"
תייה ,ןכל םדוק . PET תזירא וקישה רלימ ,אמגודל" .ןגאס רמא
התוא לבקל לוכי התא וישכע לבא ,סוכב וא תויחפב הריב לבקמ
ידכ תפסונ הנוכמ ךירצ ,תידועיי היצמוטואב .קיטסלפ יקובקבב
תלוכיה םהל היהתש םיצור תוחוקל ןומהו .קיטסלפ יקובקב רצייל
תויורחת תומייקמ תורבח המכ .םהיתוחוקלל תודחוימ תוזירא עיצהל
ינמ לכ םהל שיו ,תלבגומ הרודהמב תיחפ וא קובקב תואיצומ וא
טושפ הז .ידועיי ןוכימ םע םלוכב לפטמ ךתוא הארנ .תורוצו םילדג
."ירשפא יתלב

,תעה לכ תונתשמ תויתלשממה תונקתה ,ןגאס רמא ,ןוזמ דוביעב
רתוי רהמ ביגהל ןוזמ דוביעל תורבחל תורשפאמ תויטובור תוכרעמו
תוקבאמ תכתמ יקלח תורציימה תורבחש םג ןייצ אוה .הלא םייונישל
,תוריהמב םיעבצה תא תונשל תולוכי ןה ובש בצמל ועיגה (רוטניס)
םרטב םינידעה םיקלחב לופיטה םע דדומתהל תוכירצ ןיידע ךא
.םינשבכל םתסנכה

ןיכהל תולוכי ןה הבש הדוקנל דע ומדקתה וללה תורבחהמ המכ"
רשפאמ רבדה" .רמא אוה ,"םיקלחה תא םהב תופצלו תוריהמב םיעבצ
הלאשה .תוריהמב םיקלח רציילו םיקלחב םיריהמ םייוניש עצבל ןהל
ללגב ...טובורב שמתשמ התא .םיקלחה תא םירמ התא דציכ ,איה
."ךירצש ומכ הזב לפטל הלוכי הניא טושפ השקונ היצמוטואש

הימדהה ימוחתב תומדקתהה דצל ,תויטובור תוכרעמ לש ןתושימג
הלוכי הרבחש ןוויכ ,קווישה דע ןמזה רוציקב םג תעייסמ ,תונכתהו
.תינמז-וב יטובורה הדובעה את תאו רצומה תא ןנכתל

לוכי התא ,היצמוטוא לש תוינקת ןיינב ינבאב שמתשמ התאש ללגב"
התא" .לבפמק רמא ,"רתוי םדקומ בלשב ןונכתה ךילהת תא ליחתהל
התא .םירהל ךירצש יתימא קלח ךל שיש ינפל תוימדה ךורעל לוכי
לוכי התא .לעופב השענ והשמש ינפל וזה הדובעה לכ תא תושעל לוכי
ליחתהל םג לוכי התא ליבקמבו ,הבכרהה ךילהת תא ןנכתל
םה םיטובורה ,הדובעה את תא תינבש רחאל ,זא .ולש היצזימיטפואב
יוניש עצבמ התאש םעפ לכ .תונכתה תלוכי םוחתב הנורחאה הלימה
ךות ותוא דעתלו ותוא אדוול ,ותוא םשייל שממ לוכי התא ,הימדהב
והשלכ ינאכמ יוניש עצבל ךירצ התא םא לבא .תועש וא תוקד רפסמ
."תועובש וא םימי חקול הז ,השקונ היצמוטואב

ךרעהל םינרציל םג רשפאמ יטובור הדובע את לש תונכתהו ןונכתה
.ןשיה רצומה לש רוצייה ספ תא קרפל ילב שדח רצומל

רצומה תא איצוהל אל איה המכחה ,הזה ריהמה יונישה תא עצבל ידכ"
התא .הימדהו תונכת םע הז תא םישוע" .רוניירט רמא ,"רוצייה ספמ
רבכ התא .רוצייה ספ תא ץירהל ןיידעו המודמה הביבסב ןנכתל לוכי
ךירצ התא .רקי ןמז דבאלו םייעובש ךשמל רוצייה תא קתשל לוכי אל
חפנ לש םימושייב ....וזה הפיצרה הרמהה תא עצבל לגוסמ תויהל
לבא ,הברה תדספה אל םימי המכ ספספמ התא םא ,ךומנ רוציי
."םיפלא דיספהל לוכי התא ,הובג חפנ תולעב תומישמב

םיליחתמ םה ךכ ,רתוי רהמ ספה לע הזה רצומה תא םילעמ םהש לככו"
.סיטס`ג ףיסוה ,"רתוי רהמ העקשהה תא םמצעל ריזחהל

תא םויכ המדמש יטניסניסב תחא הרבח םע תדבוע KUKA ש רמא ןגאס
םימדמ םה" .לועפת אלב םתוא תתנכתמו הלש םייטובורה הדובעה יאת
רוזחמ ינמז לש םיחנומב תושעל לגוסמ טובורהש המ תא תעכ
הנוכמה תרזעב הז תא תומדל םילוכי אל םה" .רמא אוה ,"תויוריהמו
םע ,הימדהה תא עצבל םילוכי םה ,טובור תרזעב .םהלש תיטרדנטסה
את םא תוריהמב תולגלו ,ישילש דצ לש הנכות וא ונלש הנכותה
."דובעי ןכא הדובעה

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו