םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


הקינורטקלא/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//

בג יעגפנ םוקישב ועייסי םיטובור
Robotics Today, Summer 2001, pp. 4-5
 
םיחתפמ UCLA תטיסרבינואמ םיגולויסיפ-וריונו א"סאנמ םיסדנהמ
םיאקירמאה יפלא םוקישב עייסל לכויש טובור-יומד ןקתמ םויכ
יטרדנטס ןוכילה ומכ האריי רישכמה .הרדשה טוחב הנש לכב םיעגפנה
המתר םע דחיב שמשי ןוכילהה .תויטובור תועורז וילא ורבוחיש
לע הכילהה ךות הלוחה לקשמל הנוש הכימת תתל תדעוימה ,היולת
תרזעב וילוסרקלו הלוחה ילגרל תורבחתמ תועורזה .ענה ןוכילהה
ןוכילהה לע תואיכ םיילגרה תא םיחנמה תויכרב ייומד םינונגנמ
תינכות" לש םיטקיורפ רפסממ דחא אוה הזה יטובורה ןקתמה .ענה
תדבעמו UCLA לש חומה רקחל ןוכמה י"ע תכמתנש "יבצעה םוקישה
םויכ םירובס UCLA מ םיגולוריונ .א"סאנ לש JPL תינוליסה הענהה
םיבר םילוח ,השדח תימוקיש השיגכ יטובורה ןוכילהה תרזעבש
ילעבו ,תכלל דומללו בושל ולכוי םילגלג תואסכל םויכ םילבגומה
תילנויצקנופה הכילהה תמר תא רפשל ולכוי תלבגומ העונת תלוכי
יכילהתב ןיידע אוה יטובורה ןוכילהה יכ םישיגדמ םירקוחה .םהלש
לכוי ןקתמה ,תאז םע ;םוקיש תורגסמב שומישל ןכומ וניאו חותיפ
.2004 תנש דע UCLA ב וכרעייש םיינילק םייוסינמ קלח תויהל
העברא דע םיכירצמו ,םדא-חוכ יריתע םה םימייקה םוקישה ילופיט
תומדקתה תא דומאל קר םילוכיש ,םילפטמל דוגינב .הלוחל םילפטמ
,חוכ לש תוקיודמ תודידמ עצבמ יטובורה ןקתמה ,הב תופצלו הלוחה
דעצ לכ ךירעמו ,הלוחה תועונתב תודגנתהו הצואת ,לותיפ טנמומ
וללה תוקיודמה תודידמה .ענה ןוכילהה לע הלוחה השועש דעצו
םהילוח לש תימוימויה תומדקתהה רחא בוקעל םילפטמל עייסל ולכוי
וחתוני וללה תודידמה .לופיטה תויביטקפא לע ךרע-בר עדימ תתלו
.לופיטה לע חקפל לפטמל עייסתש הרקב תכרעמ י"ע היינש תיפלא לכ
תואירק םירשע דע םיפסואש רתויב םישיגר םינשייח ללוכ רישכמה
םירבחמשכ .ענה ןוכילהה לע עסופ הלוחהש העש לגר לכל םינותנ
לכוי לפטמהש ידכ ךסמ לע עדימה תא גיצמ רישכמה ,בשחמל ותוא
.הכירעהלו הלוחה תומדקתה רחא בוקעל

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו