םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םיבשחמ/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//

?טמואדיווה לש וצק : DivX
Scott Spanbauer
,PC World, Nov. 2001, p. 55
www.pcworld.com
 
Scourו Gnutella ומכ םיצבקב ףותישל םילכ ,םייאשח םירתא
Usenet טנזויב תושדח תוצובקב םייטריפ םיטרסו , Exchange
םיחיכומ הלא לכ - Internet Relay Chat יצורעבו newsgroops
ןימזהל ידכ טנרטניאה תשרב םישמתשמ רבכ םיבר םישנא :תחא הנעט
.םהיתבל םיטרס

רובעב ידמל הנהמ היווח תויהל הלוכי תשרהמ טרס תדרוהש דועב ךא
תדגונמ םג איהש ירה ,הובג ספ בחורב םידיוצמה היגולונכט ירחוש
םיטרסה תא לבקל ךישמנ ונבורש איה רבדה תועמשמ .תלברוסמו קוחל
בחר ספ תרושקתל תושיגנהש דע תוחפל - ןווקמ-יתלב ןפואב ונלש
םיטרסל וותשי תשרהמ םידרומה םיטרסהו רתוי הצופנ הייהת
.הגשהה תולקו תוכיא תניחבמ תיבל בורקה טמואדיווהמ

םירקאה המכ .הזה יונישה תצאהב עייסל יושע שדח הסיחד טמרופ
לש ואדיווה תסיחד תמכס תא קתעשל ידכ ךפוהמב הסדנהה תשיגב וטקנ
. MP3 לש תינופואדיו הליבקמל התוא וכפהו , MPEG4 טפוסורקימ
הלודגל הדעונש וז ךא ,וז תיתרתחמ הנכותל תואסרג רפסמ תומייק
לש תלשוכה DVD ה תרכשה תמכס םש לע היורקה הסרג , DivX איה
.הילא הרושק הניא ךא ,Circuit City תרבח

תומכס לש וזמ רתוי ההובג הלש הדרוהה תלוביקש ףא ,תאז םע דחי
םיספותש ןוסחאה בחרממ םיזוחא 10-20 םיספות DivX יצבק) תורחתמ
תא קידצמ וניא ןיידע DivX תאז לכבש הארנכ ,(םירחא םיטמרופ
.החרטה

שרדנה ןמזה תא שידקהל םיקקותשמ ונניא ןיידע ונבור ,לכ תישאר
ץבוקב תופצל תנמ לע ,ןכ ומכ .טייב אגמ 600 לש ץבוק תדרוהל
ךכ רחאו , MPEG טמרופל לכ םדוק ורימהל שי ,היזיוולטב DivX
.םיפודיגלו תואיגשל דעומ ךילהת - קסיד טקפמוק לע ותוא בורצל
יטרס המכש תורמל :הריפחמ טושפ DivX לש תוכיאה םויכ ,וזמ הרתי
,ידמ םיכושח םה םירחא םיברש ירה ,תושירדה לע םינוע טלחהב DivX
תא תותוועמ רשא ,הסיחדה לש תויוצר יתלב יאוול תועפותב םיאלמו
.רובידה תאו העונתה

לכ תא רותפל םכילע לטומ ,םייטריפ םה DivX ה יטרס לכש ןוויכ
,הדרוה - ןולסבש היזיוולטה לא בשחמהמ םעונישב תוכורכה תויעבה
לככ .שאונ רמול ךירצ אל םג לבא .הרימשו הרמה ,חונעפ
הסיחדה ילכש לככו רתוי הצופנ הייהת בחרה ספה תייגולונכטש
םהמ םיברש , DivX ייומד תונורתפ ץמאל ולכוי םינפלוא ,ורפתשי
םהינכת תא םכילא ריבעהל ידכ ,םיטוטרשה ןחלוש לע םויכ םיאצמנ
לכוי וז הליבחב שומישה ,םימיה ןמ םויב .החונו הנטק הליבחב
.ךומסה טמואדיווה רישכמ לא הפוטחה החיגל תיאדכ הפולח תווהל

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו