םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


בשקותמ ךוניח/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

:1 קלח .ליחתמה ןווקמה החנמל ךירדמ
ךרדל םיאצוי
Scott Fredrickson
Barbara Clark
Patricia Hoehner
Learning & Leading with Technology 29
no6, March 2002
התכל ףסונה ןווקמ ביכרמ תללוכה הארוה וא ,תנווקמ התכב הארוהה
םינהנ םידימלתה ןהו םיחנמה ןה .תקתרמ תוליעפ איה תיתרוסמ
עודי ,לכה ךסב .עובשב םימי העבש ,הממיב תועש 24 התכל תושיגנהמ
.הדימלה לע יטמרד ןפואב העיפשמ איהש

שורדל םג הלולע איה ,תנווקמ הדימלב םימולגה תונורתיה ףא לע
תרדס תרטמ .הירופ יתלבו תלכסתמ תויהלו ןמז לש הבר העקשה
תא םצמצל םילוכיה תונויערו תונבות המכ קולחל איה וזה םירמאמה
תומלשהו םינווקמ םיסרוק לש םלוהינו םחותיפב וללה םיישקה
תויגטרטסאבו תוקינכטב ,הנכהב דקמתנ ,יחכונה רמאמב .תונווקמ
.ןווקמ סרוקב הארוהל תושרדנה


תישארב

,םייתרוסמ דומיל ירמוח תחקל ושוריפ ןיא תנווקמ התכ חותיפ
לע םהש תומכ םדימעהל טושפו PowerPoint תוגצמ וא תואצרה ימוכיס
תויגטרטסא ןווגמב תשמתשמ תיביטקפא תנווקמ התכ .תשר דומע
.טנרטניאה ילכ לש ןוויגהו המצעה תא לצנל תנמ לע הארוהו תרושקת
:םיאבה םיביכרמה תא תוללוכ טנרטניא יסרוק לוהינל תוכרעמה בור
עדימ ,דימלתל עדימ ,םיט`צ רדח ,םינויד חול ,הנש חול ,תועדוה
.ל"אודו םיינוציח םירושיק ,םיסרוק יכמסמ ,לגסל

י"ע לוהינה תכרעמ םע תורכיה לע דאמ םיצילממ ונא ,ןושאר בלשב
תנווקמ התכל רבעמה ינפל ,תיתרוסמ התכל ןווקמ ביכרמ תפסוה
וליחתת םע םהב ולקתיתש םילוכסתהמ םיבר םצמצל הטונ רבדה :ירמגל
.שאר תציפקב


לולכל יאדכש עדימ

תכרעמ לש תועדוהה ךרעמב םישמתשמ םייביטקפא םיחנמ .תועדוה
יתש רוציל םכילע ,הנכהה תעב ,תאז םע ;סרוקה לכ ךרואל לוהינה
העדוהב .התכל המימח םינפ תלבק איה הנושארה .תויפיצפס תועדוה
םידימלתל ועידוה .תוארוהו הנווכה םידימלתל תתל םכילע ,היינשה
םשל יחרכה עדימ םיליכמה םימיוסמ םיכמסמ אוצמל ולכוי ןכיה
םהלש ל"אודה תובותכ תא רוסמל םהמ שורדל םכילע .סרוקה תליחת
.ןתוניקת תא אדוול ידכ

ומכ םיבושח םיבאשמל םירושיק לולכי סובליסהש בושח .סובליס
.תשרל ותוא ולעתו םכלש ספדומה סובליסה תא וחקת לא .הירפסה

תוחישו ל"אודה תומכ תא יתועמשמ ןפואב םצמצמש דחא דומע .FAQ
. FAQ וא ,"לואשל םיברמש תולאש" אוה םכילא ועיגיש ןופלטה
םהש המ ,םכידימלתמ םכיתויפיצ לע עדימ ללכיהל ךירצ הז דומעב
םהב השענ םא) םינווקמ םינחבמ רובעל דציכ ,םכממ תופצל םיאשר
םיטירפ גיצהל דציכ ,תוינורטקלא תולטמ שיגהל דציכ ,(שומיש
דציכ ,ןוידה חולב םיפצמ םתא ןהל תובוגתה תורידת ,ןויד תוחולב
ןדה תוארוה ףד ופיסוה .םתיא רשק ורצת דציכו םכתא רשק רוציל
ומכ .סרוקה יקלח רתי לע םיבושח םיטרפ ושיגדהו סובליסהמ עדימב
סרוקב הנושארה םעפה םהל וזש םידימלתל תוישעמ תוצע ופיסוה ,ןכ
תולאשנה תולאשל םאתהב דומעה תא ןכדעל וכישמתש םג בושח .ןווקמ
.רטסמסה ךלהמב

תנווקמה התכב םהלש רבסהה ךמסמ תא לולכל םינרפסהמ ושקב .הירפסה
תוכרעמה בורב םייקה "םיבאשמ"ה רוזאב ורזעה ,ןכ ומכ .םכלש
.םינווקמ םיסרוק לוהינל

םיצור םידימלתה ,תרושקתל ינויח עדימ דבלמ .יפרגויב עדימ
,םכלש הארוהה ירושיכ ובו דומע רוציל םכילע ,ךכיפל .םכריכהל
לע םג םהל ורפס .המוד יעוצקמ עדימו םתדמיל םהב רפס יתב
ןפ ףיסויש רחא רבד לכו םכלש דמחמה תויח לע ,םכלש םיביבחתה
לש תיב דומע תללוכ םכלש סרוקה לוהינ תכרעמ םא .רתוי ישיא
תיבה ידומעב ישיא עדימ לולכל םידימלתה לע םג וליטה ,םידימלת
.תונומת לולכל םג ץלמומ .םהלש

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו