םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םילדומ/עדי תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
טנרטניאו בשחמ תססובמ הדימל /םייגוגדפ


ירשפא ןורתפ :בלושמה סרוקה לדומ
םינווקמ םיסרוקמ הרישנה תייעבל
Thomas E. Oblender
Learning & Leading with Technology 29
no6, March 2002
 
:םיהובג הרישנ ירועישב תנייפאתמ תנווקמה הדימלה ,רעצה הברמל
לע דמוע ב"הראב םינווקמ תוללכמ יסרוקמ עצוממה םירשונה זוחא
- MTVHSםייהנמ תימוקמה הצעומה לש ילאוטריווה ןוכיתב .50
75 לע םימייסמה רועיש דמע - אישנה סרפב הכזש ףא לע תאזו
ויה ונידימלת ךא ,עצוממהמ הובג םנמא הז רועיש .דבלב םיזוחא
ןיב בוליש לש לדומ היה ונירומ ואצמש ןורתפה .ונממ םיגאדומ
99 לש םימייסמ רועיש בינהש לדומ , תיתרוסמ הארוהל ןווקמ סרוק
.םיזוחא

בלושמה סרוקה לדומ

םימיאתמה רועישה יכרעמ תא םירחוב םירומה ,ונחתיפש לדומב
לדומה לש תיסיסבה השירדה .תבלושמ וא תיתרוסמ ,תנווקמ הארוהל
םידבוע םידימלתה .ןווקמ ןפואב ורבעוי םינכתהמ םיזוחא 65 ש איה
עייסמו ,החנמכ דקפתמ הז ךא ,םהל הצקוהש הרומה םע תותיכב
.םהלש ישיאה בצקב םידמולה םידימלתל

ללוכ ,םימוחת ללשב םיבלושמ םיסרוק העשת םידימלתל םיעצומ םויכ
רבודמ .תוחרזאו תורפס ,הימונורטסא ,תונמא ,תואירב ,הירוטסה
.בלושמה לדומל ומאתוהש רבעשל םינווקמ םיסרוקב


היעבה

ןיבהל היה לדומה תא חתפל ונאובב ונדדומתה ומעש יפיצפסה ישוקה
תימצע תעמשמ קיפסמ ןיא היצביטומ יאלמו םירשכומ םידימלתל עודמ
ישוקהש רבתסה .ןמזה תולבגמב םינווקמה םיסרוקה תא םילשהל ידכ
ןוצר רדעה טושפ היה וללה םידימלתה ולקתנ וב רתויב יתועמשמה
קרפ שידקהל םוקמב .תיבה ירועיש תמלשהל שרדנה ןמזה תא שידקהל
וסחייתה אל וללה םידימלתהמ םיבר ,ךכל עובק יעובש וא ימוי ןמז
םידימלתה םתוא .תופיצרב תועובש ךשמב תונווקמה םהיתולטמל
העשה התואבו רדחה ותואל ועיגה םהבש ,םייתרוסמה םיסרוקב וחילצה
הנבמל םיליגר ויה םה .םוי לכב הרומה התוא םע דומלל ידכ
ינכת .םייאמצע םינווקמ םידמול תויהל ודמל אל םה .הזה יתרוסמה
,םתניחבמ יתועמשמ רגתא וויה אל םייגולונכטה םהימושייו םיסרוקה
.םהיישקל הביסה תא וויה אלו

ןורתפה

םיסרוק לש תיזכרמה השלוחה םע םידדומתמ םיבלושמה םיסרוקה
הארוה ןתונ החנמה .תיב ירועישל הנבומ ןמז רדעה :םינווקמ
דקמתהל םידימלתל עייסמ ,םינווקמה םיסרוקב בקעמו הכרדה ,הרישי
בצקב הבר הדימב להנתמ סרוק לכש ןוויכ .םהיתולאשל בישמו הלטמב
ימ תא דדועמו דימלת לכ לש ותומדקתה רחא בקוע הרומה ,ישיא
ןיידע םילוכיו ימויה הנבמה תא םיבהוא םידימלתה .רגפל ליחתמש
.ישיא בצקב םדקתהל

:בלושמה לדומה ינייפאממ המכ ןלהל
;םירומו םידימלת ןיב םינפ-לומ-םינפ היצקארטניא *
;םיישיא םיכרצב ךומתתש ךכ םידומילה תינכות ןונכתב תושימג *
םירבועה םידימלתל החלצהל תורורב הדימ תומאו ימוי הנבמ *
;םינווקמ םיסרוקל
רתיל ןיתמהל בייח וניא זירזה דימלתה - ןמזה לש רפושמ לוצינ *
;השדח הלטמ ליחתהל לוכיו
,ס"היבב הדובעל ףסונב :ישיא בצקב תומדקתהל תויונמדזה ןתמ *
;תיבהמ םהירועיש תא םילשהל םג םילוכי םידימלתה
ינפוא םע ףסונ עויסו םיימוי התיכ ישגפמ לש יתרוסמ הנבמ ןתמ *
;םייתעימשו םייתוזח הדימל
;דומיל ירפסב ךרוצה תתחפה *
.יטנוולרו ןכדועמ דומיל רמוח *


םירומ תרשכה

ליבגהל םילולע ,םיבשחמה תונימז םג ומכ ,םינמוימה םירומה רפסמ
לש תוירלופופה ,MTVHS ב .םיבלושמ םיסרוק לדומ לש ותחימצ תא
לפכומ תויהל דיתע רטסמס לכב םיפתתשמה רפסמו ,המוצע הלא םיסרוק
.2002-3 ל"הנשב 420 ל

ס"היבב הרומ לכל התואנ הרשכה תתל ונל בושח ,ךכש ןוויכמ
וז הרשכה .םיבלושמ וא םינווקמ םיסרוק תארוהל רובעל ןינועמה
:םיאבה םיביכרמה תא תללוכ
; MTVHS לש היפוסוליפהו תוחילשה תנבה *
;םיסרוקה ילכו תשרה תונכות דומיל *
.תשר תביבסב םידימלתה םע היצקארטניא ינפוא דומיל *
.רתוי הסונמ הרומ חוקיפב םידימלת לש םצמוצמ רפסמל הארוה *
וא ןווקמה דומילה תייווחל םהידימלת תא רישכהל תלוכיה תשיכר *
.בלושמה

ונלש טנרטניאה רתאב רקבל םינמזומ םכנה ,םיפסונ םיטרפ תלבקל
. www.Virditional.net

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו