םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


ךוניח/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//
םלועב יגולונכט


הווהה ידימלת תרשכה :םיחותפ םירעש
רחמה תויגולונכטל
www.sun.com/products-n-solutions/edu/success/open_gateway.html
 
סמטסיסורקימ ןאס תרבח לש תוילבולגה תוליהקה חותיפל הקלחמה
איה םויכש ,תינכותה ."םיחותפ םירעש" םיקנעמה תינכות תא הרצי
םיידוסי רפס יתב םע תויכוניח תויופתוש תרצוי ,היינשה התנשב
םירצומ םיקפסמש ,וללה םייתורחתה םיקנעמה תועצמאב .םיינוכיתו
םירומהו םידימלתה ,ןאס םעטמ םירומ לש יעוצקמ חותיפל תוינכותו
קולחל םילוכי םירומ ;דומיל ירמוחל םתושיגנ תא םיביחרמ
תשר להנל םילוכי ךוניח תוזוחמו ;רועיש תוינכותבו תונויערב
.חונו לוז ,יזוכיר ןפואב

.תיתועמשמ תוחכונ ןאסל שי ןהבש תוליהקב םיעצומ םיקנעמה
,ודרולוק ,דליפמורב ,ןוקיליסה קמע תא תוללוכ וללה תוליהקה
תימוקמה הצעומה תא םג ומכ ,סטסו`צסמב סקסלדימ זוחמו דרופסמל`צ
הרטמב רתיה ןיב םירחבנ וללה רפסה יתב .דנלטוקסבש ןאיתול טסוו
.חופיט תונועט תוליהקב ךומתל

םלועל םידימלתה תא רישכהל תודעוימ וללה תויכוניחה תויופתושה
,טנרטניאה תשרלו תמייקה היגולונכטל תושיגנ .שדחה קשמב הדובעה
םיירקיעה םימושייה ןה ,םניח תועצומה StarOffice תונכות םג ומכ
תונוילג ,םילילמת דוביע תוללוכ תונכותה .הז ךרוצל םישמשמה
ןה ,ןכ ומכ .ז"ול ןונכתו תוגצמ ,םינותנ דסמ ,רויצ ,םיינורטקלא
.תובר תומרופטלפב םימושייו םיצבקל תושיגנ םישמתשמל תונקמ
www.sun.com/staroffice

ךכ החתופ "החנמה תא החנה" חסונב יעוצקמה חותיפה תינכות
תינכותב StarOffice תליבח תא בלשל םירומ דמלל ולכוי םיבדנתמש
הריקס ןתונו םיחנמל ידבלב ןפואב דעוימ "1 ךרעמ" .םהלש דומילה
תוארוהו רגובמ ליגב םידמול םע הדובעל תוצע ,תינכותה לש תיללכ
םיכרעמהמ דחאו דחא לכ .הרשכה יכרעמ לש הרבעהו ןוגראל םיבלשב
ןכותה תא ןיבהל החנמל עייסל םתרטמש םינווקמ םיבאשמ ללוכ םיאבה
.תואנדס לש הרבעהבו ןונכתב תואיקב שוכרלו

העברא לש תווצ םע תינטרפ הדובעל יכוניח ץעוי בלוש טקייורפב
לש ופוסב .ס"יב לכב היגולונכט יזכרכ שמשל ויה םידיתעש םירומ
ףסונב .םיחנמה תווצ רתי לכ תא היגולונכטה יזכר וחנה ,רבד
הדובעל תותיכה ירומ לכ תרשכהב ועייס םיבדנתמ ,יכוניחה ץעויל
יזכרל הנתינ תוכרעמ לוהינב הרשכה . StarOffice תונכות םע
.םיירפס-תיבה היגולונכטה

דומיל תינכות םע תבלושמ היגולונכטשכש הרובס ןאס ,םוכיסל
רישעהל הלוכי איה ,הארוה לש םייביטקפא םילדומ תרבעהל תשמשמו
םלועל םרישכהלו םידימלתה יגשיה תא רפשל ,הדימלה תויווח תא
.שדחה הדובעה


הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו