םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תונעדימ/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

יקסעה לטרופה יחי :תמ טנארטניאה
www.freepint.com/issues/070302.htm#feature
 
.עדיה עונמ אוה עדימ ,עדי לוהינל יארחאש ימ לכ םכל רמאיש יפכ
תדלוהל וליבוהש םה ,עדימב קולחל ךרוצהו ,וז תיסיסב הנבה
לש עדימל תושיגנ רשפאל אוה ירקיעה ודיקפתש - יקסעה טנארטניאה
טנארטניאל חתפמה דימת היה ןכותה ךא .יזכרמ קשממ ךרד הרבחה
יטנוולר ,ןכדועמ תויהל בייח ולא תוכרעמב עיפומה עדימה ;חלצומ
םיטנארטניאה ,םויכ ןימזה עדימה תוטשפתה םע ךא .האיצמל לקו
,לעופב .םידבועה תושירד לע םינוע םניאו ילוהינ טויסל םיכפהנ
.שרדנה עדימה יוליגל ההז הניא עדימל תושיגנש וליג םיבר םיקסע
םע בולישב םעפ אל ,םיימינפ תורוקממ ןימזה עדימה תומכ םצע
םע עדימ םילבלבמ םישנא .עדימ סמועל םרוג ,םייוקל שופיח יעונמ
םיארמ םירקחמ יכ דע ,הרומח הכ היעב הווהמ עדימה ןופטש .עדי
ומוי תיצחממ רתוי שידקמ עצוממה דבועה ,םיבר הדובע תומוקמבש
.םיכמסמ דוביעל

,הגאדה הברמלו ,לטנל ךפהנ טנארטניאה ,סמועב דמוע וניאש ןוויכ
טוקנל איה היעבל הבושתה .ירמגל וב שמתשהל םילדחה םידבוע שי
וז השיג .עדימה לוהינל "תידיימ הקפסא"ו תישיא המאתה לש השיג
ןיב ,םהל עגונה עדימ קר יטמוטוא ןפואב ולבקי םישמתשמהש חיטבת
לכב וא םייונמל תועידי תורישב ,טנארטניאב ,טנרטניאב ורוקמ םא
ועבטי תורבחה ,ןכ אלמלא .ושפחל ושרדייש אלב ,רחא ימינפ רוקמ
םיגדה תא גודל תלוכי ילב ,ליעומ תויהל יושעש עדימ לש םיב
.םינמשה

םייקסע םילטרופב םויכ תושמתשמ תורבח רתויו רתוי ,ךכל הבוגתב
וא תוחוקלל וליפא וא) םידבועל םיקפסמ הלא . corporate portals
םייקסעה םילטרופה .םמצע לשמ ישיא יקסע לטרופ (םייקסע םיפתוש
לע םילקמו ,םינימזה םיימלוגה םינותנה לכ תא דחא םוקמב םיזכרמ
הדיחי הסינכ תדוקנ ךרד ול שרדנה עדימה תא רתאל ןוכנה םדאה
ב "יקסעה לטרופל ךירדמ"ב ןייעל ולכות ,ףסונ עדימל .הרבחה תשרב
. www.cio.com/sponsors/portalswhitepaper.pdf

םיכרצל םאתומ םהמ דחא לכש ,םייקסע םילטרופ יגוס רפסמ םנשי
םייקסע םימושייב םילטרופ לש היצרגטניאה לש טרופמ חותינ .םינוש
לטרופה תרדגה" רמאמב אבומ הדובעה ימירזתב םמוקמו םימייק
. www.dkms.com/EIPDEF.html ןוטסרייפ ףזו`ג ר"ד לש "יקסעה

לולסמה ונשי .םיישיא םילטרופ לש דחוימב םיצופנ םיגוס ינש םנשי
.לבקל םנוצרבש םינכתב םירחוב םמצע םידבועה ובש ,"ירטנולוו"ה
איה לטרופה תרטמשכ חוור אוהו ,ירטנולוו וניא רתוי ץופנ גוס
הרבחה ,הז הרקמב .תינועמק הרבחב ומכ ,ןוימ רבעש עדימ ץיפהל
.דבוע לכל רבעויש עדימה תא הרידגמש איה

םיכרצל ביגיש לטרופ רוציל ןתינ ,תאז תרשפאמ היגולונכטהש החנהב
ףיסוהלו תוילנויצקנופ חתפל ןתינ .םישמתשמה לש םינתשמה
לטרופהש איה רבדה תועמשמ .דבוע לכ תושירדל ומיאתיש םינייפאמ
הלודגה תונולמה תשר .תנווגתמ וא הלדג הרבחהש לככ חתפתהל לוכי
הלש יקסעה לטרופה תא דקתשא הקישה ,"ןוסידאר" ,ןודנולב
,תונעדימ תויולע תיחפהל ידכ www.vnunet.com/News/1124303
ןפואב להנלו הירתא תרשע לכב עדימ תויגולונכט יתוריש קפסל
אמגוד יהוז .דחא םיתרש זכרממ םימושייהו םינותנה לכ תא יזוכיר
.לטרופה תייגולונכט לש תכלה יקיחרמ תונורתיל תניוצמ


האושתב העושתה

תא לוקשל ונילע ,יקסע לטרופ ןורתפב ךרוצה תא קידצהל ונאובב
םשב ,םידבוע ףלא םע הרבח אמגודל חקינ .אבה טושפה בושיחה
הרשעכב שמתשמ דבוע לכש התליגש www.mediapps.com ספאידמ
דבוע לכש ןוויכ .תוקד הנומש שרוד םלוכ רחא בקעמה .עדימ תורוקמ
120 ב לכה ךסב רבודמ ,םויב םימעפ שולשכ וללה תורוקמב ןייעמ
תעצוממה תרוכשמה םא .הנשב תועש 96 וא ,הדובע עובשב שופיח תוקד
הנשב ט"שיל ףלאכ לש ןוירפ ןדבאב רבודמ ,הנשל ט"שיל ףלא 18 איה
ןוגראב םידבועה רפסמב תאז וליפכת םא .דבלב עדימ שופיח בקע
התוא םא .יתועמשמ םוכסב רבודמש ולגת ,הסנכההו ןוירפה ןדבאבו
םצמטצמ היה שופיחה ןמז ,יקסע לטרופ ןורתפ תמשיימ התיה הרבחה
"תוארתה"ל ביגהל קר שרדנ היה דבועהש ןוויכ - םויב תוקד שמחל
,הנורחאב !דבלב דבועל בוריקב ט"שיל םייתאמל וא - תוישיא לטרופ
ןובשחמ ` www.nucleusresearch.comץרסיר סואלקוינ תרבח הקישה
תמכל תושקבמה תורבח לש ROI העקשהה לע האושתה בושיחל ןווקמ
.יקסע לטרופב ןתעקשה תא

תואמ המכל דע ט"שיל יפלא המכמ הענ םימייקה תונורתפה תולע
םאש רורב .הרבחה יכרצל םאתומ תויהל ךירצ רחבנה ןורתפה .םיפלא
רתויב הבוטה ךרדה .גשות אל םלועל האושתה ,יידמ ההובג העקשהה
ידכ .תלוכילו ךרוצל םאתהב ביחרהלו ןטקב ליחתהל איה אופא
וב ורזעיי תוליהק וליא ךירעהל םכילע ,ןורתפה תחלצה תא חיטבהל
בלשב .םיינטרפו םייתצובק םיחנומב ןהלש עדימה יכרצ תא רידגהלו
,ןורתפ רוחבל םכאובב .הרבחב תמייקה היגולונכטה תא וקדב ,אבה
תוכרעמה םע היצרגטניאה תולק :םיאבה םינתשמה תא ךירעהל םכילע
,תוידיתע תובחרה תרשפאמה החותפ הרוטקטיכרא ,תומייקה
העקשהה לע תישממ האושת תלבקל תורשפא ,םינכת לש היצזינורכניס
.קווישל ןמזהו

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו