םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תונעדימ/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

ףילחת וניא טנרטניאהש ךכל תוביס רשע
הירפסל יואר
Mark Y. Herring
www.ala.org/alonline/news/10reasons.html
 
,לכל לעמו האירקל דודיע תקירז תתל ,ונתוברת תא עישוהל ץמאמב
רבדב םינרפס-אלה ברקמ םיבר לש םיתוועמה םיגשומה תא ןקתל
טנרטניאהש ךכל תוביס רשע הנה ,טנרטניאה ונל ןמזמש היפוטואה
.הירפסל ףילחת וניא

.טנרטניאב יוצמ לכה אל .1
טנרטניאב םיעצומ םינכת טעמ קר ,לוכיבכ םוצעה עפשה תורמל
דועו ,תשרב םיעצומ תעה יבתכ לכמ םיזוחא 8 כ קר ,אמגודל .םניחב
!זפמ םירקי םהינשו .םירפסהמ תוחפ

.תחש תמרעב טחמ .2
אלש שופיח עונמ לכ .גולטק ילב המוצע הירפס ומכ אוה טנרטניאה
שופיחב םיהוזמה םירתאה םג .הלוכ תשרה תא הסכי אל וב ושמתשת
דוגינב תאזו ,תישדוח ףא וא תיעובש ,תימוי המרב םינכדעתמ םניא
הנה" :םכל רמואה ןרפס םכשפנב ורעש ?המוד רבדה המל .םימוסרפל
אל ונחנא לבא םיעברא דוע ונל שי .םינאידניא לע םירמאמ הרשע
רחא שופיח םתיסינש רחאל קר אלא ,ןיידע םתוא תוארל םכל ןתינ
."תרחא הירפסב

.תוכיא תרקב ןיא .3
ןיא .ןיכפוש יביב םג שי ,טנרטניאבש ךרעה בר עדימה לכל ףסונב
ןהבש תוירפסל דוגינב .תויהל הלוכי אל םגו ,תשרב תוכיא תרקב לכ
זעלב הנוכמש המ ,םהירבחמ י"ע רואל ואצוהש םימוסרפ אוצמל רידנ
לכ .טנרטניאה תא העינמש איה וז הטישש ירה ,vanity press
רבכ םלוכ ,יתעידי בטימלו ,תשרה לע רבד לכ תולעהל לוכי טוידיא
.תאז ושע

.ונב עוגפל לוכי תמאב םיעדוי ונניאש המ .4
:לשמל .םיאלמ דימת םניא םיאלמ םיטסקט ירתא
;םיילוש תורעה םיללוכ םניא בורל הלא םירתאב םירמאמה .א
;(ספדומ קתועב דחוימב) תואחסונו םיפרג ,תואלבט אורקל השק .ב
,תעה לכ םינתשמ היצזיטיגיד הרבעש הליבחב תעה יבתכ ירתוכ .ג
.הערתה אלב בורל
תע יבתכל תושיגנ לע ןפואו םינפ םושב רתוומ יתייה אל
םהילע ןעשיהל אלו ,ינררב שומיש םהב תושעל שי ךא ,םיילטיגיד
.ידעלב ןפואב

- הירפס לכב וציפהלו דחא רפס םויה תונקל תולוכי תונידמ .5
?םכל הארנ
,תחא תימואל הטיסרבינואו דחא ימואל ןוכית ונל ויהיו ,ןוכנ
ןיבמ .ואדיו תודיעווב םלוכ תא ודמליש םיצרמ לש םצמוצמ לגסו
םינימז םיפלא המכ קר ,1970 זאמ ומסרפתהש םירתוכ ןוילימ 1.5
קתוע קר םיריתמ םיינורטקלא םירפס יציפמ עודמ ?המל .בחרה להקל
?הירפסל דחא ילטיגיד

?םיינורטקלא םירפס תאירקל םירישכמ םע המ ,עגר .6
באכ היהת האצותה .העש יצחמ רתוי ךשמל הז תא תוסנל םינמזומ םתא
הרתי !םיסיפדמ ?םישוע המ זא .בוטה הרקמב תועמוד םייניעו שאר
הז בצמ םאה .רלוד םייפלאל םייתאמ ןיב הענ םירישכמה תולע ,וזמ
!חינהל דאמ השק ?בורקה דיתעב הנתשי

?אל ,תוירפס ילב תואטיסרבינוא שי רבכ לבא .7
ינפל החתפנ הינרופילק תנידמ לש רתויב השדחה הטיסרבינואה !אל
תובבר ונק םה ,תונורחאה םייתנשב .היירפס הנבמ ילב םינש המכ
המ תא אוצמל ויה םילוכי אל םה ,העתפהה הברמלש ללגב םירפס
- םינונחה זועמ - הינרופילק לש ןוינכטה .טנרטניאב םהל שרדנש
ןורתפה .םייתנש ךשמב תילאוטריו הירפס תמקהל תורשפאה תא ןחב
םע ,רלוד ןוילימ 42 לש תולעב תיתרוסמ הירפס היה ףוסבל שבוגש
.ןבומכ ,יתועמשמ ינורטקלא ביכרמ

?אל ,חילצהל לכות הנידמה לש תילאוטריו הירפס לבא .8
תומכתסמ טייריפוקה תואצוה קר ?הנידמה תא ששורלב ,המב חילצהל
הטיסרבינואב תילאוטריו הירפסב רבודמשכ ,םירלוד ינוילימ תורשעב
!רלוד דראילימ הלעת םיכרכ ףלא 400 םע תילאוטריו הירפס .תחא
.למשח תקספה היהת אל םעפ ףאש תועבצא וקיזחת ,הזמ ץוח

.םירצק םישרושו םיכורא םיפנע :טנרטניאה .9
תושיגנה .הווצמ-רב ליגל ועיגה רבכ טנרטניאב םינכתהמ ץמוק קר
,תואבה םינשבש יאדכ .דאמ הרקי תומדוק תופוקתמ םירמוחל
רושעב ומסרופש םירמאמה תא רשאמ רתוי וריכי ונלש םידימלתה
.ןורחאה

.םוקמ לכל תחקל רשפא םירפס - םוקמ לכב אצמנ טנרטניאה .10
מ רתוי ורמא ,םיינורטקלא םירפס ישכור ברקב הנורחאל ךרענש רקסב
אורקל אל לבא ,טנרטניאב םירפס תונקל םיבהוא םהש םיזוחא 80
הצרת תושונאה ,ןיעל הארנה דיתעב .לגרה לש וחוכ .תשרה לע םתוא
.אשינ בשחמ םע אלו ,בוט רפס םע לברכתהל דימת


הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו