םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


ךוניח/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//
םלועב יגולונכט


הדימל י"ע תונעדימ ירושיכ תשיכר
תינורטקלא
www.cisco.com
 
אובמ

םילהנמ ,םנמאו .טנרטניאה קשמל עדימ תויגולונכט ידבוע :םישורד
ריהמה תוחתפתהה בצק תא קיבדהל םויכ םיסנמ ולוכ םלועב םיכנחמו
הברמל .תונעדימה םוחתב עוצקמ ישנאל שוקיבה תאו היגולונכטה לש
.טנרטניאל תושיגנ ןיא תושעותמ תונידמב תובר תותיכב ,העתפהה
ביצקת תולבגממ םילבוס םה ,וזכ תושיגנ שי תודסומלשכ וליפא
עדימה לוהינ יבאשמ תא חתפל םהיצמאמב תינכט תויחמומ רדעהמו
.םהלש

Cisco Networking Academy וקסיס לש "תושירל הימדקאה תינכות"
םיקסע ,ךוניח ינוגראל Cisco Systems ןיב תופתוש איה Program
דומילב תדקמתמ םידומילה תינכות .םלועה יבחרב הליהקו לשממ
םוקמל םידימלתה תנכה .םיבשחמ תותשר לש רומישהו היינבה ,ןונכתה
יכרעמ יגוס ללשל לדומכ שומיש תעב ובו ,21 ה האמה לש הדובעה
.ינורטקלא דומיל


רגתאה

שוקיב הרצי טנרטניא תויתשתב הכורכה תרבוגו תכלוהה תובכרומה
טושפ םייעוצקמה רפסה יתבו תואטיסרבינואה .ןמוימ הדובע חוכל
רפסה יתבל ,השעמל .ךרוצה תא אלמל ידכ םירגוב יד םיקפסמ םניא
שיש קר אל .ךכ םשל עדימ תייגולונכט יבאשמ קיפסמ ןיא םמצע
,עדימה ןדיע לש םייתואיצמה םירגתאל םיכורעה םיטנדוטסל שוקיב
לדומכ תינורטקלאה הדימלה תא וריכי םוחתב םידבועהש בושחש אלא
.דיתעל תיעוצקמ הרשכהו ךוניח לש םינושו םיבר םיגוסל


ןורתפה

.תיחכונה האמב םירעפ תריגסל יתועמשמ יעצמאכ תינורטקלא הדימל
לכבו תוצרא 130 מ רתויב וקסיס לש תוימדקא 8,000 טעמכ שי
דומיל תינכות איה ,1997 ב הקשוהש ,וז תינכות .ב"הראב תונידמה
םידימלת הרישכמש ,דומיל תועש 560 וא םירטסמס הנומש תב הפיקמ
ו ,CCNA , CCNP ללוכ ,ףנעב םישרדנה תונוישרה תלבקל
.NetPlus

רחא בקעמ ,םינווקמ םינחבמ ,תשר ינכת דומיל תללוכ תינכותה
תעצומ תינכותה .םיחנמ תכימתו תוימושיי תודבעמ ,םידימלתה תדובע
םינוגרא ,תואטיסרבינואו תוללכמ ,םיינכט רפס יתב ,םינוכיתל
.םלועה יבחרב םירחא ךוניח תודסומו םייתליהק

:ללוכה ,ןורתפ םינתונ CNAMS יביכרמ

.םיחנמל ןווקמ ךירדמ *
םידימלתה תומדקתה רחא בקעמל תכרעמ :וקסיס לש םינווקמ םינחבמ *
םיפוכת םינווקמ םינחבמ .חווידה תוירחא טבהב םג תעייסמה
.םידימלתה תנבה תא ךירעהל םירשפאמ
.יתליהק תרש *
.ישיא בצקב הדובע *
.חוויד תוירחא יכרצל ,ןווקמ תוליעפ ןמוי *
.תונובשח תלהנה תכרעמ *


תואצות

םוחתב החלצהל תושורדה תויונמוימה תא םידימלתל הנקמ תינכותה
תועצמאב תוימדקאל תצפומה ,הרשכהה תינכות .עדימה תויגולונכט
םיחנמ ףלא 14 ו םידימלת ףלא 135 מ רתוי הכ דע התריש ,טנרטניאה
הביבסב תוכרעמ לוהינו הדימל ,הארוהל תושדח םיכרד םויכ םימדקמש
.תינורטקלא הדימל לע תתתשומ הלוכש

םינוגראלו םידיחיל תרשפאמש תיכוניח המטסיסוקא תרצוי תינכותה
המטסיסוקא .ימלועה קשמה לש יטנרטניאה תוחתפתהה בצק תא קיבדהל
,םישנא וידחי תסנכמו ,תונעדימב תונמוימ ילעב םיפתוש תללוכ וז
תיקסע הביבסכ תשמשמ תושירה תיימדקא ,וזכש רותב .תורשמו םיבאשמ
החילצה הימדקאה ,ךוניחה תודסומל ףסונב .שדחה קשמה ןעמל אמגודל
םייעוצקמ םידוגיא ,תותומעו םייקסע םינוגרא םע תותירב תורכל
.תוינוטלש תויושרו

דאמ יביטקפא ילכ הווהמ תינורטקלאה הדימלהש ררבתה ,ךכל ףסונב
םלועבו ב"הראב תוחתפתמ תונידמו חופיט תונועט תוליהקל עויסל
.ולוכ

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו