םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


ךוניח/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//
םלועב יגולונכט


תיעוצקמ הרשכה לע רבגומה שגדה
הינטירבב ההובג הלכשהל תודסומב
David A. Phoenix
,Journal of Biological Education 35 no4
Autumn 2001
 
ןוילימ עברכ הינטירבב ההובג הלכשהל תודסומב ודמל םיששה תונשב
,םינשה ןתואב .( 18-21 ה ינב ברקב דבלב םיזוחא השיש) םיטנדוטס
הב םיבלתשמה בורש תיטסיטילא תכרעמ הרקיעב התיה ההובגה הלכשהה
םיהובג םינויצ םע םייטרפה םינוכיתהמו תוימינפהמ רשיה ועיגה
תואטיסרבינואה 26 י"ע עצוהש םיאשונה חווט ,ךכל ףסונב .דחוימב
.דומילה ינפוא םג ומכ ,תיסחי לבגומ היה

תייסולכואו ,תוללכמו תואטיסרבינוא 104 הינטירבב ויה ,1995 ב
ליפורפ םג .יצחו ןויליממ רתוי ידכל דע החפנתה םיטנדוטסה
ויה הנושאר הנש ידימלתמ שילשכ ,האמה ףוסב :הנתשה םהלש םיאליגה
,טרפב .יתועמשמ ןפואב בחרתה םיסרוקה חווט םג .רתויו 21 ינב
ראותל םיסרוקה לכמ םיזוחא 56 םויכ םיווהמ םייעוצקמ םידומיל
.ןושאר

,תיעוצקמ תלוכי לע דיעהל ודעונ םינשיה םייעוצקמה םיראתה
רשק לכ אלב ,תחכומ תלוכי לש םיחנומב קרו ךא ורדגוה ךכיפלו
םיראתה תא וצמיא םנמא םיבר םינוגרא .הדימלהו הארוהה ךילהתל
תחוורה הסיפתהו בחרה הדובעה םלועב תמצמוצמה םתלבק ךא ,וללה
םיראת ,ךכל דוגינב .הבזכאל וליבוה םינמיהמ םניא הלא םיראתש
foundation degrees דוסיה יראת ומכ ,ההובג הלכשהל תודסוממ
רתוי לע דיעהל םיבייח ,2001 ב הינטירב תלשממ הקישהש םישדחה
תודסומב תויעוצקמה דומילה תוינכות .אדירג תיעוצקמ תלוכי רשאמ
רתוי םיבחר םיילאוטקלטניא םירשכ חפטל תובייח ההובג הלכשהל
.םינוש די-יחלשמ ןיבו ךותב תוחתפתה רשפאלו

טילבה "תויונמוימה ןיינעל ימואלה המישמה חוכ" לש ןושארה ח"ודה
ילעב ןיכהל ידכ רתוי תושעל ןתינש םיבר םיקיסעמ לש םתשוחת תא
םיקיסעמה .הדובעה חוכב תובלתשהל םיימדקא םיראתו תורגב תודועת
חתפמ תויונמוימ לע רתוי בר שגד םישת ההובגה הלכשההש םיצור
.הדובעה םוקמל ןריבעהל היהי ןתינש

טלחהב הינטירבב ונא ,םלועה יקושב תיביטקפא הרוצב תורחתהל ידכ
.םינכדועמ םירשכב דיוצמה ינשדחו ליכשמ הדובע חוכל םיקוקז
אהיש ,ההובגה הלכשהל הדובע לע ססובמה לולסמב ךרוצ שי ,ךכיפל
ןתישו ,הדובעה םוקמב םהירושיכ תא םישכורה הלאל דעוימ
ןמז יקרפב ההובגה הלכשהב בלתשהל םינינועמה הלאל תויונמדזה
.דוסיה ראות תרגסמ ךרד רשפאתי הזכש לולסמ .םהייח ךרואל םינוש
הדיתעה ,ונימי לש תמצמוצמה תיעוצקמה הרשכהה תא ףילחת וז השיג
.הרהמ דע םלעהל

חותיפל תוינכות .קפסב תלטומ הניא הדובעה םוקמב הדימלה תובישח
תופתתשה ירועיש לש םיחנומב תרכינ החלצה לע תוחוודמ םידבוע
חותיפה תובישח תא םישיגדמ תוחילצמ תורבח לע םירקחמו ,םיהובג
םיקוקז םידמול םינוגרא ,אסיג ךדיאמ .םידבועה לכ לש ךשמתמה
תורבחב דחוימב ןוכנ רבדה .ןלגתסו שימג הדובע חוכל
.תונורחאה םינשב הריהמ תומדקתה ווחש ,היגולונכט-ויב

הרשכה ןיב בלשל םהילע ,םינימא ויהי דוסיה יראתש ידכב
הדימלו הארוה ןיבל השכרנש תלוכיב הרכהו חתפמ תויונמוימב
הדימלה תא ךופהל דעונ הדובע לע תססובמה הדימלה ךילהת .תימדקא
הילע תיתשהל היהי ןתינש ךכ ,הנבמ הל תונקהלו רתוי תישעמל וזה
.טרפה יכרצל םאתותש תישיא חותיפ תינכות

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו