םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


ךוניח/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//
םלועב יגולונכט


םוקמל ןוכיתהמ :הימדקא ףקוע שיבכ
הדובעה
Virginia Miller
USA Today 130 no2674, July 2001
 
ךלהמב .יבטימה יכוניחה לולסמה ביבס חוכיווב םויכ הנותנ הקירמא
הרושל ןוכיתהו ידוסיה ידימלת ופשחנ ,תונורחאה הנשה םישולש
הגצוה השדח הירואת לכ .םיפלוח םייכוניח תונועגש לש המלש
םיגשיה ינחבמב םידימלתה יגשיה תא הוושתש ,אלפ תפורתכ
.תורחא תומדקתמ תוצרא לש הלאל םיימואלניב

תוינידמה יעבוק םויכ םיצחול ,ךוניחה תוכיא רופישל םתריתחב
ןוויכמ םג עיגמ ץחלה .רתוי תוהובג תויכוניח הדימ תומא תעיבקל
הרטנמה .ךוניח ישנא םע תותירב ךכ םשל םיתרוכש ,םיקיסעמה
תויכוניח הדימ תומא איה ב"הראב תיכוניחה המרופרב תיוושכעה
.חוויד תוירחא םע תוהובג

המש רשא ,תויכוניח הדימ תומא לש השדח הרדגה החסונ ,תאז תובקעב
לש רשקהב שחרתהל הרומא הדימלה לכ .הדובעה םלוע לע רתוי בר שגד
.םייעוצקמ םירשכ לע שגד םע תיתואיצמ הביבס לש וא הדובעה םוקמ
םיהובג םיגשיהל הפיאש םידימלתב חפטת וז תויטנוולרש התיה החנהה
תויונמוימב דקמתמה רתוי רצ ךוניח התיה האצותה ,תאז םע .רתוי
.רתוי הבחר תינויע השיג ןובשח לע תוישעמ

ךוניח קפסמ וניא תיחכונה ותנוכתמב יעוצקמה ךוניחהש הדבועה
רישכמ שממ וניאו תוללכמל םיכישממ םניאש ןוכית ירגובל יתוכיא
לכ לע הדובעה םלועל הנכה תופכל הביס הנניא הדובעה םלועל םתוא
היהי רתוי בוט ןורתפ .ב"הראב תינוכיתהו תידוסיה ךוניחה תכרעמ
ינב לש םתובלתשה לע לקתש תססותו תירטנולוו תיעוצקמ תכרעמ םקשל
תכרעמב הדימה תומא לע .הדובעה קושב םיטנדוטס םניאש רעונ
.םיינויע םינכתב דקמתהל ךוניחה

תונשב הנתינ ךוניחב הדימה תומאב המרופרל תירקיעה ץרמה תקירז
תידרשמה הדעווה תא הסניכ ןיטרמ ןיל הדובעה תרששכ ,םיעשתה
הדעווה המסרפ ,1992 ב .SCANS תוינויח תויונמוימ תשיכר אשונל
:ולא תויונמוימ ונמנ וב ךמסמ
;תויסיסב ןובשחו הביתכ ,האירק תויונמוימ :דוסי תויונמוימ *
תוירחא ומכ תוישיא תונוכתו ;תויעב ןורתפו הבישח תויונמוימ
.רשויו תימצע הכרעה ,תישיא
תויונמוימ ;םיבאשמו ףסכ ,ןמז תוצקהל תעדל :הדובע תויונמוימ *
שומיש ;מ"ומ לוהינו םירחא דומיל ,תווצ תדובע ומכ תוישיא-ןיב
תוינוגרא ,תויתרבח תוכרעמ תנבה ;ותרבעהו ותכרעה ,עדימב
.היגולונכטב ליעי שומישו ;תויגולונכטו
ןגמ םייסיסבה דומילה יאשונב וללה םירשכה תא בלשל ץלמוה ח"ודב
.רבעמו ב"י התכל דעו הבוח

."הדובעל ס"היבמ תויונמדזהה קוח" תא סרגנוקה ריבעה ,1994 ב
STW הדובעל ס"היבמ לש השיגה תודוסימ המכל יוטיב ןתינ הז קוחב
ינויעה ךוניחה לש היצרגטניא ,הדובעה קושל תויטנוולר -
.הדובעה םוקמב םישרדנ םירשכו ,יעוצקמהו

,ב"הראב תונידמה םישימח לכב STW תשיג המשוי ,תרחא וא וז הדימב
ךוניחב המרופרל תופיקמה תוינכותב ובלוש םייזכרמה הינייפאמו
ךכל ב"הרא יבחרב תויודע שי ,םויכ .הנידמה תמרב םויכ תועצבתמה
ח"וד לע תוססובמ ןהמ תוברש ,הדובע תויונמוימ הבליש STW תשיגש
לש הדימ תומאו םייזכרמ םיינויע םיאשונ ,תותיכב , SCANS
אובל הליחתמ הדובעה חוכ חותיפב תודקמתהה ,תורחא םילמב .תונידמ
.ינויחה ינויעה סיסבה םוקמב


תוששחו תויעב

הדובעה תויונמוימש ןוויכ ,םיבר תוששח ררוע SCANS תוצלמה ץומיא
לחהש יצרא רקחמ .תואיצמב ףוקית ולביק אל םלועמ ובש תויללכה
תא תומשיימ תונידמ ,תאז תורמל .םלשוה אל םלועמ 1995 ב ךכ םשל
לכ ןיאש רשפאש ,ולא תוצלמה ךמס לע ןהלש תויכוניחה הדימה תומא
.הדובעה םלועב םיגשיה ןיבל ןניב רשק

40 ל" ,1998 ב תיאקירמאה םיניישעתה תודחאתה המסרפש ח"וד י"פע
- תושרדנה תויטמתמה תויונמוימה תא ןיא 17 ה ינב לכמ םיזוחא
- תושרדנה האירקה תויונמוימ תא םירסח םכותמ םיזוחא 60 מ רתויו
לעפמב רלוד ףלא 33 לש תיתנש תרוכשמ םע רוציי תרשמב דובעל ידכ
38.3 יכ החוויד תיאקירמאה םילהנמה תודחאתה ."תוינוכמל ינרדומ
תומוקמל םירשכ יד ויה אל 1999 ב ונחבנש הדובעה ישקבממ םיזוחא
.ושקיבש הדובעה

תורוהל ךוניחה תכרעמ ןולשכ לש הדלות וניא הז םוגע בצמ
ירשכו ינויע עדי תורוהל ןנולשכמ עבונ אוה .תושרדנ תויונמוימ
תומאו הדובע תויונמוימש חינהל םיטונ םיבר .םייסיסב תוניירוא
ךכ אל .תויסיסב תוינויע תויונמוימל תוהז ןהל תוולנה הדימה
.רבדה

ףא . STW לש תויביטקפאל רשאב םייניצר תוקפס ולעה םירקחמ רפסמ
הדימל תיירואת לכ וא STW ש אצמ אל הכ דע וכרענש םירקחמהמ דחא
םיבר .ןקת ינחבמב םידימלת לש םהינויצ תא ורפיש הב תמלוגמש
םירובס םניא השיגה תחלצה תא שיחמהל םירמייתמש םירקחמהמ
םיקדוב הלא םירקחמ .תויופידעה רדס שארב םה םיידומיל םיגשיהש
תואצותו תימצעה םתכרעה תא ,םידימלתה לש ןוצרה תועיבש תא
תובושח ףא וא םיידומיל םיגשיהל ךרע תוושכ תורחא תוימדקא-אל
השיגל תבשחנ STW זא ,יהשלכ תיבויח האצות תלבקתמ םא .םהמ
.תחלצומ

םיצמאמש הלגתה ,הכ דע השיגה תא ןחבש רתויב לודגה רקחמב תאז םע
ןפואב םיעצבתמ תוידומילה הדימה תומא תא תולעהל תונידמ לש
,הכרעהה ירתאב ונירוקיבב" ,ח"ודל םאתהב . STW ב יולת וניאש
[תוימדקא] תויונמוימ םודיקל תורורב תוינכות תוהזל ונישקתה
יאצממ ." STW תויופתוש י"ע ונגרואש הדובע תומוקמב תויוליעפב
דועב יכ ,1996 ב ךוניחה דרשמ ךרעש רקחמ לש הנקסמ םיששאמ רקחמה
יביטקפא ןפואב תודמלמ ןה יכ" STW תוינכות בור לע חוודמש
םיתעל קרש ירה ...ןוצר תעיבשמ המרב תויתקוסעת תויונמוימ
."תוינויע תויונמוימב רופיש חוודמ תוקוחר

רדעה לע תעה לכ םיעיבצמ ההובג הלכשהל תודסומהו םיקסעה תליהק
תויונמוימב רסח לע אלו ,םידמעומה לש תוינויעה תויונמוימה
ידכ תעדל םהילעש המ תא םתוא דמלל םילוכי ונחנא" .םהלש הדובעה
סיאול IBM ל"כנמ רמא ,"קוויש תינכות חתפל וא הנוכמ ליעפהל
המ" .1996 ב המייקתהש ימואלה ךוניחה לש הגספה תדיעווב רנטסרג
,בשחמב שמתשהל ,אורקל םתוא דמלל םיכירצ ונחנאש הז ונתוא גרוהש
."בושחלו רשקתל

הדובע תויונמוימ בולישל הקזח הכ העונת תלעופ אופא עודמ
לש תטלשה תיכוניחה היפוסוליפב הנומט הבושתה ?םידומילה תינכותב
ךרע תא הדימעמ איה ,ךוניחה לש תינתלעות הסיפת רותב .STW
עגופש המ ,תוימדקאה תויונמוימהו ינויעה עדיה ךרעל לעמ הדובעה
תא רפשל החילצמ הניא וז השיג .ידיתעה וקיסעמב ןהו דימלתב ןה
תורותש ןוויכ ןקת ינחבמב םידדמנ םהש יפכ םיידומילה םיגשיהה
ךכב ודמלי םידימלתש הנומאה .תומוגפ תתתשומ איה ןהילעש הדימלה
םניאש םידעי תגשהל שרדנש עדימ ושפחיו הרטמ אלב וטטושיש
ךכב . STW תשיגו ,תירשקהה הדימלה תרות בלב איה רוריבב םירדגומ
הבישח חתפל םירומא םידימלתה ,הדובע יכילהתב םיברועמ טושפ םהש
םיכילה שוכרל ןתינש ךכל תודע לכ ןיא ,תאז םע .תיתרוקיב
לש רתוי םיטושפה םיביכרמב תואיקבל דימלתה עיגה םרטב םיבכרומ
.הלא םיכילה

קלח םיווהמ תויתואיצמ תויצאוטיסו הדובע ירשכ ,ב"הרא יבחר לכב
,ןושלב תולטמ לש רשקהב תיסיסבה דומילה תינכותמ דרפנ יתלב
:תואמגוד המכ ןלהל .עבטו הקיטמתמ
םלתשמה ,יביטקפאה ןשדה והמ עובקל םישקבתמ הימיכ ידימלת *
םהילע .רוזאב רפסה יתב תואשדמל תיתביבס הניחבמ רתויב חוטבהו
הצלמה שיגהלו תונקסמו םיטרופמ םיכילה םע םכסמ ח"וד בותכל
.ךוניחה זוחמ לש הקוזחתהו יוניבה תקלחמל
תוימוקמ תויונכוסב םירקבמ םייניב תביטחמ הקיטמתמ ידימלת *
תולעב תוינוכמ לש עצוממה ריחמה תא עובקל ידכ תוינוכמ תריכמל
תמלתשמה תינוכמה תא גיצהל םהילע ,ןכמ רחאל .םימוד םינייפאמ
.םתריחב תא קידצהלו התכה ינפב ורחבש
תווחל תונמדזהה תבוטל םידומילהמ שפוח םילבקמ ב"י ידימלת *
.םילסה תעילק תודוסי תא םידמול םהש ךות תיתיישעת הדובע תביבס


הפידע השיג

וגומיי הללכמל וא הדובעל ןוכיתהמ רבעמב םידימלת םיווחש םיישקה
ךות ,םייסיסבה דומילה יאשונ קוזיחב ודקומי ךוניחב תומרופרה םא
םידימלתל תוהובג תויפיצ תבצה ,תוחכומ הארוה תוטישב שומיש
יתב םא .תותיכב תעמשמה רופישל םייעוצקמ םיכנחמ תכמסהו ,םירוהו
םימוחתה רופיש לע םידקוש ויה םייכוניחהו םיידוסיה רפסה
ויה םידימלתה , STW תויגטרטסא םושיי לע םוקמב וללה םייזכרמה
ויה םג ,ךכל םאתהבו רתוי םיהובג םיידומיל םיגשיהל םיעיגמ
.ההובגה הלכשהל וא הדובעל רתוי בוט םינכומ

ךכל גואדל ילרדפה לשממה לע ,םיידומילה םיגשיהה תא קזחל ידכ
בושח .תוינויע הדימ תומאב ודקמתי הדימ תומא םודיקל םיצמאמש
תיתנידמה המרב ךוניחה ידיקפו הנידמה תמרב םיקקוחמה לע ,ךכמ
הדימ תומא םשיילו חתפל ; STW תויוליעפ תא לטבל תחאכ תימוקמהו
דגנתהל ;היגולואדיאמ תופחו תודידמ ,תויפיצפס ,תוינויע
ןגהל ;ליגה תובכש לכב הימדקאו הדובע תויונמוימ לש היצרגטניאל
תכרעמ תא םקשלו ;םיקסע לש םתעפשהמ תותיכה לכ ידימלת לע
.יעוצקמה ךוניחה

תויפיצפס הדובע תויונמוימב דקוממה ךוניחש םיארמ םירקחמ
םניאו םישימג תוחפ םהש םירגוב בינמ הדובעה םוקמל הרשכהבו
.שדחמ הרשכה לש תיתועמשמ הדימ ילב עוצקמ ףילחהל םילגוסמ
הלקנ לע םילוכי יתטיש ינמוה-ינויע ךוניח ירגוב ,ךכל דוגינב
הבושחה הרטמה .תושדח תורשמל לגתסהלו תושדח תויונמוימ דומלל
םתוריח לע ןגהל ב"הרא ידלי תא ךנחל איה רפסה יתב לש רתויב
תלעותה ברמ תא יאמצע ןפואב קיפהל םילגוסמ תויהלו תונרעב
.תישפוח הרבחב תונתינה תוילכלכהו תויתרבחה תויונמדזההמ

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו