םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


ךוניח/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//
םלועב יגולונכט


יעוצקמה ךוניחב םירעפ םוצמצל תינכות
הינטירבב
Eila Rana
People Management, 8 no4, February 2002
 
לוטיבל תיתועמשמ המזויב הנורחאב ואצי הינטירב תלשממב םירש
םייעוצקמ םיראת לש תינויווש הכרעה ענומש "יתוברתה םזיטילאה"
.םיימדקא םיראתו

GCSE לש דומיל יאשונ המכ לע םויכ תקבדומה "יעוצקמ" תיוותה
וגהנוי ,ןכ ומכ .ספתנה רעפה לע רשגל ץמאמב קחמית "A המר"ו
םייללכ םיאשונ ןיב ובלשיש ,םישדח םיבלושמ םייעוצקמ םיראת
.םייעוצקמה םהימושיי ןיבל םייתרוסמ

בשחנ `יעוצקמ`כ ספתנש המ לכש ,וזה היעבה לע רבגתהל ונילע"
.סירומ לטסא ךוניחה תרש הרמא ,"ןוכנ אל טושפ הז ,בוט תוחפל
תונמוימו תודבוע םיידיל תושאונ םיקוקז הינטירבב םיקיסעמה
.יתיישעת רוצייו עדימ תויגולונכט ,הסדנה ,עדמ ומכ םימוחתב

:19 דע 14 םשב קורי רפס לש הקשהה סקטב םירבדה תא הרמא סירומ
ךוניחב ךפהמ הוותמש ,הדימה תומא תאלעה ,תויונמדזהה תבחרה
םילולסמ הלא םיריעצל תונקמ תועצהה .19 דע 14 ינבל ןתינה
םצמוצי הבוחה יאשונ חווט .הקוסעתל וא ההובגה הלכשהל םישימג
וא םייתקוסעת ,םיימדקא - םיאשונ דומלל ןמז םידימלתל תונפל ידכ
.םתוא םיניינעמש - םייעוצקמ

,רכומ דמעמ ילעב תויהל םיבייח םייעוצקמה םיראתה יכ הרמא סירומ
.תודסומו םיקיסעמ לע םילבוקמ תויהלו

לע הנוממה ,סנוויטס ןו`ג ךא ,הכרבב תועצהה תא ומדיק םיקיסעמה
בייח יעוצקמ לולסמ לכ יכ ריהזה ,CIPD ב תיעוצקמ תוינידמ
.ומצע הדובעה םוקמב תיביטקפא הדימל י"ע הבוגמ תויהל


הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו