םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תונעדימ/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

תויתשר הארוה תוכרעמל לדומ
Symeon Retalis
Paris Avgeriou
Journal of Information Technology
Education 1 no1, 2002
 
אובמ

,םיוסמ ןכות םוחתב הארוהה ךילהתב ךומתל תורתוח הארוה תוכרעמ
תודעוימ ןה ,הנוש תואר תדוקנמ .ולש תיקלח היצזיטמוטוא רשפאלו
רקיעב ולעש ,ןותנ ןכות םוחתב םימיוסמ הארוה יכרצל הנעמ תתל
עדימה תרבח לש התווהתה ,היגולונכטבו רקחמב תויומדקתהה תוכזב
.םיקוושה לש היצזילבולגהו

המגמ .תשר תויגולונכטב בחרנ שומיש תושוע הארוה תוכרעמ ,םויכ
ןכותב תובלשמה ,תובכרומ הארוה תוכרעמ לש ןתיינבב הכורכ וז
ןיא .םייגולונכטו םייתארוה ,םיילהנמ ,םיינוגרא םיביכרמ ןווגמ
החיטבמה השיגהש המוד ךא ,הארוה תוכרעמ תיינב לש יטרדנטס ךילהת
רשפאיו םינוכיס םצמצי רשא חותיפו ןונכתל לדומ ץומיא איה רתויב
רצותה תוכיא תאו חותיפה ךילהת תוכיא תא חיטבי ;ביצקתב הדימע
.תומייקה גורדשו תושדח תוכרעמ תיינב לע לקי ;יפוסה

ושומימ תא ראתנו תויתשר הארוה תוכרעמל לדומ ראתנ הז רמאמב
.הרקמ רקחמב


לדומה חותינ

ינכט-אל ןורתפ
בוריע י"ע הארוה תייעבל "ינכט-אל"ה ןורתפה תא רידגהל ןתינ
,דומילה תואצות/ידעי :הדימל יביכרמ לש םיבלושמ םיכרעמ השימח
ןוגכ תורחא תויגוסו הכרעהה ךילהת ,סובליסה ,םייטקדידה םיעוראה
,הז סיסב לע .`וכו תוינכט תולבגמ ,תויולע ,תומדקומ תושירד
תא הווהיש תכרעמה לש יסיסבה הוותמה תא רוציל ןנכתמה לוכי
.ןורתפה שומימ

ינכט ןורתפ
"ינכט-אל"ה ןורתפה תא ךפוה תיתשר הארוה תכרעמ לש ןונכתה ךילהת
לש םירואית ללוכ הארוהה תכרעמ לש ינבמה הוותמה .ינכט ןורתפל
:ןמקלדכ ,תוכרעמ-תת עברא
ישונא ןכוס לש גוס לכ לש וידיקפת טוריפ :תישונאה תכרעמ-תתה *
.הארוהה ךילהתב ברועמה
יכירדמ ,תויפוקש ,םירועיש ימוכיס :םייתשר הדימל יבאשמ *
תורטמל םישמשמה דומיל ירמוח ,תרושקת ינויכרא ,םינולאש ,דומיל
.`וכו ,תרושקת
תוטלק ,םירמאמ ,דומיל ירפס :םייתשר םניאש הדימל יבאשמ *
.`וכו יד-יס ,ואדיו/וידוא
ןהו הליגרה תידומילה תיתשתה תא ןה תללוכ וז :תינכטה תיתשתה*
תיפיצפס תכרעמ ,תמדקתמ הרמוח ,ואדיו תודיעו) תדחוימ תיתשת
.(`וכו ,הדימלה לוהינל
לש אלו היצולובא לש ךרדב תיתשרה הארוהה תכרעמ תא חתפל שי
ףוסב דחא "לודג ץפמ"ב המשייל ליחתהל ןיאש רמולכ ,היצולובר
הדובע תואסרג לש הרדסכ החתפל ןתינ ,תאז תחת .טקיורפה
תוכזב יזכרמה קומינה .תומייקה תושירדב תודמועה ,תוילנויצקנופ
וא הרומה ,דמולה) חוקלה ספות וב ןפואהש אוה ינויצולובא חותיפ
תואסרגש העשב ."ענ דעי" אוה רמגומה רצותה תא (יכוניחה דסומה
ינייפאמל עגונב שמתשמה לש ותעד ,תוכרעומו תונחבנ הדובעה
ךכמ האצותכו תושירדה יונישל ליבויש רבד ,תונתשהל היושע תכרעמה
.תוידיתע תואסרג לש ןחותיפו ןנונכתל


הרקמ רקחמ

הארוה תכרעמ חותיפ לש חותינו רואית איבנ ,רמאמה לש הז קלחב
תייעב ."תשר תסדנה" אשונב הדימלה ךילהתב הכימתל WbIS תיתשר
ורשפאיש תויביטקפא םיכרד אוצמל התיה הז סרוקב הארוהה
םישל םג ומכ טנרטניא תונכתב תוינכט תויונמוימ שוכרל םיטנדוטסל
.טנרטניא ימושייל תויפיצפס חותיפ תוטיש לע שגד

דומיל תואצות
לש תוינכטה תויונמוימהו עדיה תא קימעהל איה סרוקה תרטמ
,םהלש טנרטניאב תונכתה תויונמוימ תא רפשל רמולכ ,םיטנדוטסה
.טנרטניא ימושיי חותיפו ןונכת לע יטרואת עקר םהל תתל םג ומכ
תטיש תא תונשל םיטנדוטסה עונכש לע היה שגדה רקיע ,השעמל
תויגולודותמל םאתהב ,טנרטניא םושיי רוציל םאובב םהלש הדובעה
:םירומא םיטנדוטסה ,סרוקה םותב .תומיאתמ תויסדנה
טנרטניא ימושיי חותיפל תויתטיש תויגולודותמ םשייל *
םייתודידיו םייטתסא ,םייביטקארטניא טנרטניא ימושיי תונבל *
שמתשמל
תואמגוד איבהלו טנרטניאב רואל האצוהב תוישעמ תויעב רתאל *
םיבוט טנרטניא ימושייל

םייטקדיד םיעורא
. Gagne et al היינאג לש םייטקדידה םיעוראהמ הנומשש ונרבס
:יחכונה סרוקל םימיאתמ 1984
םידמולה בל תמושתב תוכזל *
הארוהה תוכזב עצבל םילגוסמ ויהי המ םידמולה תא עדייל *
םדוק יטנוולר דומיל רמוח לש הריכז דדועל *
ןכותה ,ירק ,יוריגה תא גיצהל *
םהידומילב םידמולה תא תוחנהל *
בושמ תתל *
םידמולה יעוציב תא ךירעהל *
.םירחא םירשקהל ותרבעהבו רמוחה תריכזב עייסל *


סובליס
תונוש תופשב תונכת תוקינכטלו תשרב רואל האצוהל אובמ *
הידמרפיהב חותיפו ןונכת תויגולודותמ *
טנרטניא ימושיי לש םייפיצפס םיגוס לש חותיפה תויגולודותמ *
טנרטניא ימושיי לש הימונוגרא *
הידמיטלומ תודיעוול תוינורכניסו תוינורכניס-א תוכרעמ *
,תינוויה הסרובל ומכ ,םיישעמ טנרטניא ימושייל תואמגוד *
דועו תילטיגיד הירפסל

הכרעה
םיטקיורפב םיטנדוטסה יעוציב לע תססובמ יחכונה סרוקה תכרעה
תא םשייל םיטנדוטסה םיבייח ,הלא םיטקיורפב .םייתצובק
תואסרג שיגהל םהילע .םירועישב ודמלש חותיפה תויגולודותמ
.שארמ םירדגומ םידעומב הוולנ דועיתו תוישעמ םייניב

תורחא תויגוס
שי םבורל .בשחמה יעדמב םיטנרוטקוד אוה הז סרוק לש דעיה להק
היה ,ךכיפל .םהידומיל ךלהמב םידבכנ לוגרתו חותיפ ,רקחמ תובוח
הלכשהל דסומה ,ןכ לע רתי .השימג הדימל תביבס רוציל ונילע
שמתשהל ונילע היה :הלבגמ ונילע ליטה הזה סרוקה תא חריאש ההובג
ןוגכ ,תויתרוסמה תוטישל המלשהכ קר קחרממ הדימלה תוטישב
.`וכו םיליגרת ,תואצרה

,ליעל ןיוצש יפכ הארוהה תייעבל טשפומה ןורתפה תא ונשביגשמ
תואצרה (א) :ונייהד ,בלושמ ןפואב הזה סרוקה תא ריבעהל ונטלחה
;האצרהה תומלואב ונתניי םידחוימ םיאשונב תוטעמ
ואדיווה תודיעו ינקתמ תרזעב יח רודישב ורבעוי תואצרה רפסמ (ב)
;םירנימסה רדח לש
;ךרוצל םאתהב םינפ-לומ-םינפ תנוכתמב רזע ירועיש ונתניי (ג)
,ל"אוד תועצמאב ןתנית תינורכניסו תינורכניס-א הכרדה (ד)-ו
.ואדיו תודיעוו ןווקמ ט`צ ,םימורופ

תישונאה תכרעמ-תתה
ידיקפת ;דמולב דקוממ תויהל דעונ רשעומ/בלושמה הארוהה ןפוא
תוירואת לע םיססובמ ויה תכרעמה לש םיישונאה םינכוסה
.תויעב ןורתפו הינבה ,הליעפ הריקח לע שגד תומשה תויביטינגוק
ישיאה בצקב וכותמ ורחביו ןימזה עדימב ושפחיש םידמולהמ הפוצמ
רשאמ רתוי היהי אל הצרמהש ךכ ,םהיתופדעהו םהיכרצל םאתהב ,םהלש
.הדימלה ךילהתב ךירדמו החנמ

דומילה יבאשמ
webware םייתשר הדימל יבאשמ *
הידמרפיהב םירועיש ימוכיס תרוצב ינורטקלא רפס -
תויפוקש -
םייתצובקה םיטקיורפה לשו סרוקה לש םירואית -
ורבע םינשמ םיטקיורפ לש םירואית -
ןוידל םיאשונ -
םינווקמ תע יבתכב םירמאמ -
תימצע הכרעהל םיליגרת -
םיליגר תע יבתכמ םירמאמ :םירחא דומיל יבאשמ *

תיגולונכטה תיתשתה
תביבס התיה תדחוימה תיגולונכטה תיתשתה תכרעמ-תתל הניפה ןבא
יבאשמ תא החריא וז הביבס . WebCT www.webct.com הדימלה
.םיילהנמ םינותנו ,םיצרמהו םיטנדוטסה יטרפ תא ,םייתשרה הדימלה
םימורופ) םיינורכניס-א תרושקת יעצמא הללכ איה ,ןכ ומכ
תודיעו ךרוצל Microsoft Netmeeting ב ונשמתשה .(ל"אודו
.דומילה ירמוחב ףודפדל םיאתה ליגר תשר ןפדפד .תוינורכניס


הנבנש לדומל םאתהב WbIS לש תמכסמ הכרעה

ושוריפו וחותינ ,ופוסיא איה summative evaluation תמכסמ הכרעה
ךילהתמ קלחכ ,הרשכה וא ךוניח תינכות לש טבה לכ לע עדימ לש
לש תרחא האצות לכו תוליעיה ,תויביטקפאה טופיש לש עדומ
תעגל הילע .חותפו יתטיש ,ןנכותמ ץמאמ תויהל הילע .תינכותה
הדימלה רשקה תא ןובשחב איבהלו ,תיטסילוה המרב הדימלה עוראב
םירופיש ,םייוניש עצבל הרטמ ךותמ ,ול םיוולנה םימרוגה לכ תאו
ךירעהל ןתינ .ולש תוכרעמ-תתה תחאל וא ללככ WbIS ל תובחרהו
תויביטקפא תא דודמל התרטמש אמייק-תב הכרעה תטיש תרזעב WbIS
לע תוכרעמ-תת לש ןתעפשה תא ךירעהל םג ומכ WbIS ה לש הדימלה
.םייתוכיאו םייתומכ םיחנומב הדימלה

ןולאשו םידקמ ןולאש לש תמכסמ הכרעה תטיש איה תעצומה הטישה
,ךכ ךרוצל דחוימב וחתופש םינולאש י"ע תכמתנ איה .דבעידב
םידקמה ןולאשה .דחאכ יתוכיאו יתומכ חותינל םינותנ םיבינמה
םיטנדוטסל קלוחמ אוה .WbIS המ םידמולה תויפיצ תא תוהזל דעונ
ןולאשה .ןושארה עובשהמ רחואי אלו סרוקה לש םינושארה םימיב
לע תרוקיבו םייללכ םיטופיש םיטנדוטסהמ ץלחל דעונ דבעידב
םותב דיימ קלוחי הז ןולאשש בטומ .WbIS ה לש הדימלה תויביטקפא
.םידומילה

תולאש 29 םהינשבו ,םיירקיע םיקלח ינשל קלחנ םידקמה ןולאשה
,םידמולה לש ליפורפל עגונ ןושארה קלחה .(טרקיל םלוסב) תורוגס
העיסנה ךשמ ,עדימ תויגולונכטב םדוק שומיש ,םיישיא םיטרפ ללוכ
ןמז המכ םיטנדוטסה םילאשנ ,ידבעידבה ןולאשב .`וכו הטיסרבינואל
תינכטה תיתשתה לועפתל םהל שרדנ ןמז המכ ,רמוחה דומילל ושידקה
ה לש תויטנוולרה לע עדימ תונתונ ולא תולאשל תובושתה .`וכו
הנוש חוסינב תועיפומ םידקמה ןולאשהמ תולאשה םג .םידמולל WbIS
תולאש לש המלש הרוש םג ללוכ הז ןולאש ,תאז םע .דבעידב ןולאשב
רמוח תוכיאל תורושקה תויפיצפס תויגוס תכרעהל תושמשמה תורוגס
רפסמ ללוכ אוה ,ןכ ומכ .`וכו הארוהה תכימתל ,ןווקמה דומילה
םיטנדוטסה ובהא המ :םייתומכה םינותנל המלשהכ תוחותפ תולאש
רופישל תועצה ,תונושה תוכרעמ-תתב םייוקיל ,WbIS ב ואנשו
.`וכו ,תיגולונכטה תיתשתהו דומילה יבאשמ ,הארוהה תכימת

לש הכרעהה תואצות לש חותינ ףסונ םינולאשה חותינ תואצותל
םיעצמאב שומישה ינותנ חותינ ,ףסונב .סרוקב םיפתתשמה םיטנדוטסה
תעפשה לש רתוי המלש הנומת ןתונ תיגולונכטה תיתשתב םילולכה
.הדימלה ךילהת לע תכרעמה

שומישל הלק ,החונ WbIS הש ואצמ םיטנדוטסהש הארה םינותנה חותינ
,םהלש בצקב דובעל םהל תרשפאמה השימג הביבס הווהמו ,הליעיו
לאיצנטופה תוכזב יכ ונייצ םג םבור .םהל םימיאתמה ןמזבו םוקמב
WbIS ה ,הדימלה יבאשמב לולכה רמוחה ןוכדעלו תיתפוקת הבחרהל
ןוויגו םינתשמ םייכוניח םיכרצב הדימעב הרתי תושימג תרשפאמ
ונייפאתה הדימלה יבאשמש ושח םג םיטנדוטסה .הדימלה תונונגסב
תוימדה םע םתוא ורגתאו םייטתסא ויה ,ההובג תויביטקארטניאב
,אדירג עדי תרבעהמ הענמנ WbIS ה ,ללככ .םירחא םיטסקטל תוינפהו
.הליעפ תוברועמלו ישעמ לוגרתל תויונמדזה הנתנ אלא

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו