םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תונעדימ/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

תוניירוא לש הוונ :`סיזאוא` תינכות
עדימה רבדמב
Gina M. Castro
Computers in Libraries 22 no1, January
2002
 
יפב םויכ רוגש information literacy עדימ תוניירוא חנומה
םיעיגמה םישדחה םיטנדוטסה יפלאל עייסל ןתינ דציכ ךא .םיבר
דציכו ,ושפחל ןכיה ,עדימל םיקוקז םה יתמ ןיבהל הנש לכב סופמקל
תויהל םדמלל ןתינ דציכ ,רוציקב - םיאצומ םה רשא תא ךירעהל
ונילע לטוה SFSUוקסיסנרפ ןס תטיסרבינואב ?עדימ יניירוא
םאתהב .עדימה תוניירוא תארוהל השדח תינכות רצק ןמז ךות תונבל
םודיק" לש ת"ר) OASIS לש ןכותה ידומע תא ונכרעו ונבתכ ,ךכל
תכרעהל םינחב ןכו ,("םיטנדוטס לש עדימ תויונמוימ לש ןווקמ
.םידמולה תומדקתה

תויונמוימ לש דומילה רפס תפלחהב הכורכ התיה ונלש תינכותה
ונל היהש דועב .תשרב ישיא בצקב הדובעל דומיל תינכותב הירפסה
הינרופילק לש ןוינכטה לש דומילה תינכות תומדב יסיסב הנבמ
תייסולכואל התמאתהב הבר הדובע עיקשהל ונילע היהש ירה ,CPSU
.הנידמב תונווגמהו תולודגהמ ,ףלא 27 הנומה SFSU ב םיטנדוטסה
םה ,האלמ וא תיקלח הרשמב םידבוע ונלש םיטנדוטסהמ םיבר
,עצוממהמ םירגובמ םה ,הטיסרבינואב םידמולש םתחפשממ םינושארה
.תילגנא הניא הנושארה םתפשו

היה דעיה להקש ירה ,םיטנדוטסה ללכל עצות דומילה תינכותש תורמל
תדחוימ בל תמושת ונשדקה ,ךכיפל .`א הנשב 19 18 ינב םיטנדוטס
ונענמנש ךות ,תונויערו םיגשומ דומילה תינכות הגיצה וב ןפואל
םיחוסינ ונטשיפו ,ינכט חוניממו םינרפס לש הגעמ רשפאה לככ
,םינימזמו םירורב השוחתו הארמ רוציל התיה ונתרטמ .םיבכרומ
טווינלו הנבהל םילק םג ךא ,אסיג דחמ םיניינעמו םירגתאמ ויהיש
.אסיג ךדיאמ

עיפוה ,ספדומה דומילה רפסב םג ומכ ,סיזאוא דומילה תינכותב
ושרדנ ,דומילה רפסל דוגינב ךא .ןווקמ קרפ לכ ףוסב רצק ןחוב
קרפל רובעל ולכוי םרטב תולאש רשע ןב ןחוב לכ רובעל םיטנדוטסה
םאש ןוויכ םינווקמה םינחבב ןומט היה דחוימ רגתא ,תאז םע .אבה
ורובעב רוציל ונילע היה ,הנושארה םעפב ןחובה תא רבע אל דימלת
,קרפ לכל תובר תולאש חסנל ונילע היה ,ךכיפל .שדח ןחוב יארקאב
.ןשיה רפסהמ דומילה תא השבישש הקתעהה תייעב תא ענמ םגש רבד

ונמקה ,ךכ םשל .סופמקב תינכותה תא קוושל ונילע היה ,אבה בלשב
ושגפנ תווצה ירבח .הירפס ידבועו םינרפסמ בכרוהש םושיי תווצ
.תינכותה לש הקשהה דעומל דע םישדוחה תנומש ךלהמב תובורק םיתעל
תינכותל ויהי םא רתוי לק היהי קווישה יכ הנקסמל ועיגה םה
רחבנש רחאל .סופמקה יבחרב תרכומ אהתש תוהזו וגול ,םש דומילה
,ךכ םשל .וגול רוחבל ונילע היה ,תוחומ רועיס לש ךילהתב םשה
בוציע תא ליטהש ,יתיישעת בוציעל גוחהמ הצרמ םע רשק ונרצי
,םיבוציע 25 מ רתוי ושיגה הלא .ותתיכב םיטנדוטסה לע וגולה
,רבכע תוירכ ונמזה ,ךשמהב .םהיניב הפיה תא רחב םושייה תווצו
.סיזאוא לש וגולה םע םירחא םיטירפו תונורפע ,תופדפד ,תוינמיס
ונקליח ןכו ,בשחמה תודבעמבו הירפסב םיטלוב תומוקמב םתוא ונבצה
.םישדח םיטנדוטסל םתוא

לע .2000 ויתס רטסמסב דומילה רפס תא הפילחהו תשרל התלע סיזאוא
ונרצי ,ונלקתנ ןהב תוינושארה תוינכטה תויעבה לע רבגתהל תנמ
קר אל .הטיסרבינואב עדימ תייגולונכטל גוחה םע השדח תופתוש
טקיורפה תא הכפהש אלא ,םיינכטה םיישקה תא הרתפ וז תופתושש
סופמקה לש ותכימתו ותולעבב תינכותל הירפסה תוסחב תינכותמ ונלש
ךא ,דומילה ינכת לע תידעלבה תיארחאה ןיידע התיה הירפסה .ולוכ
ףא לע .עדימ תייגולונכטל גוחה י"ע התעמ הנתינ תינכטה הכימתה
תינכות תא ומילשה םיטנדוטס 4,800 ל בורק ,תויתלחתהה תויעבה
.הנושארה התנשב דומילה

תכרעמה .סיזאוא לש היינשה אסרגה תא SFSU הקישה ,2001 ויתסב
םיליפורפ איצוהל תלגוסמ םג אלא ,רתוי הנימא קר אל השדחה
תויעבב ונלקתנ אל ,הכ דע .םיטנדוטסה תומדקתה לש םייטסיטטס
רתוי תצק ,2001 רבוטקואל ןוכנ .היינשה אסרגה םע תויתועמשמ
הנממ םשרתהל ולכות ."`ב סיזאוא" תא ומילשה רבכ םיטנדוטס ףלאמ
. oasis.sfsu.edu ב

התעפשהו סיזאוא תינכות לש תילמרופ הכרעה םיננכתמ ונא ,דיתעב
םיצורמ ונא ,םייתניב .SFSU ב םיטנדוטסה לש עדימה תוניירוא לע
הלא לכ - םינרפסמו םיצרמהמ ,םיטנדוטסהמ םילבקמ ונאש בושמהמ
תליחת תא סיזאואב םיאור ונא .טקיורפה תחלצה לע םיעיבצמ
,סופמקה יבחרב םיצרמה םע הדובעל ונלש סיסבה והז .וניצמאמ
תוינכותב רתוי האלמ הרוצב עדימה תוניירוא תא בלשל התרטמש
.תוימדקאה דומילה

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו