םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תונעדימ/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

ןוזח תמשגה :21 ה האמל הדימל לדומ
תינורטקלאה תוכנוחה
Kathryn A. Marold
Journal of Information Technology
Education 1 no2, 2002
 
אובמ

.הדימלהו הארוהה ץורעכ בשחמב שמתשמ 21 ה האמה לש הדימלה לדומ
תוכנוח לש בצמכ הארוהל עדימה תוכרעמ תא רידגהל ןתינ םויכ
שומישה ,תורחא םילמב וא , electronic tutelage תינורטקלא
ןיב היצקארטניאה םוקמב תאזו ,םישדח םיגשומ שוכרל ידכ םיבשחמב
תויתחולשה בלשל ונעגה רבכ ,ונלש האמב .דמולל ישונא הארומ
תיירואת .1973 ב לוה דראודא י"ע הזחנש extension transference
תיגולויב החולשכ - "הזטורפ"כ שמשמ בשחמהש תסרוג תויתחולשה
שדחה הדימלה לדומ יכ ןעטנ הז רמאמב .תיזיפה ונתייווה לש טעמכ
.תינורטקלא תוכנוח אוה 21 ה האמב עדימה תייגולונכט תארוהב
ינשכ ינפלמ ןהול`קמ לשרמ לש ותיזחת אופא המשגתה ,21 ה האמב
."רסמה אוה םוידמה" - תורוד

הנתשמה הארוהה לדומ
,סופדה תייגולונכט לע הבר הדימב ךמתסמ יתרוסמה הארוהה לדומ
,שדח לדומ שבגתמו ךלוה םויכ .קיתעה ילארואה לדומה םוקמב הבו
ךמות הז רמאמ .ונימיב עדימה תייגולונכט תארוה תא קמועל הנשמה
דע ,ימוימויה ונמויקב ילרגטניא הכ ילכל וכפהנ םיבשחמהש ןויערב
.עדימ תוכרעמ םידמולו םירומ ונא ובש ןפואה םצע תא וניש יכ

תינורטקלא תוכנוח לש תוריז
םיבשחמ :תואבה תוריזה שולשב רקיעב תעצבתמ תינורטקלאה תוכנוחה
םיסרוקו ,םיגוסה לכמ עדימ תוכרעמב תישעמ תוסנתה ,תותיכב
.םיתשורמ


תינורטקלאה תוכנוחה לדומ

תורדגהו עקר
הליחתב גיצהל שי ,ואל םא ןיבו ילאמרופ אוה םא ןיב ,ךוניחב
דומלל לכויש ךכ םיגשומ ול ריבעהל - רכומ יתלבה תא דמולה ינפב
לע ביחרהל לגוסמ תויהלו ,הנבה חתפל ,ול רז היה רבעבש המ-רבד
וניליג ,הדימלהו תיביטינגוקה תוחתפתהה רקח תונש תואמב .ןויערה
ברעתהל ךירצ טרפל ץוחמ והשמ ,הדימלה ךילהתב ליחתהל תנמ לעש
םיבייחו ,םיינושארה םייביטינגוקה םיכילהתה תא ררועל ידכ
םאתהב .םייניערג תונויער לש םתבחרה ורשפאיש םיאנת םייקתהל
. tutor ךנוחה וללה םיינוציחה תוחוכה תא הנכנ ,תרוסמל
הניא דמולל ךנוחה ןיב תיזיפ הברק יכ ,רבכמ הז ,ונל עודי דוע
ךוניח לש תונוש תורוצ ונל תועודי תובר םינש הזמ :תיחרכה
וא ,ןמוימ הרומ תויהל בייח וניא ףא ךנוחהש ונל עודי .קחרממ
תשרהו בשחמ תרזעב הדימל רתיה ןיב ןה ךכל תויודעה .םדא וליפא
ךנוחה תרמה - תינורטקלאה תוכנוחה ןוזח .םייפרגה הינפדפד לע
תילסרבינוא הפולחכ שמשל יושע - םיבשחוממ םיכנוחב ישונאה
.הדימלו הארוה לש רתוי םינשיה םילדומל

תונורסחו תונורתי
םינכת לש גוצייה תכרעמ .תונורתי רפסמ 21 ה האמה לש לדומל
טסקטה ,רמולכ .הידמיטלומ לש ןוויכב תוריהמב תחתפתמ םיינורטקלא
ונניא םעפ אל עדימה תרבעה ןוגרא .םילמסה ךרעממ קלח קר הווהמ
אקווד ואלו ,יביטאיצוסא ןפואב םינכתה תא רשקל ןתינ ;יראניל
האמה לש הארוהה לדומ תא ןייפאש יכרריהה וא יתרדסה ןפואב
ATAP JIT Any Time Any ה תדימל דוסיבש הירואתה וז .תמדוקה
.םויכ תירלופופ הכ איהש Place, Just in Time
תשר יננוכב םיימניד תשר ידומע לש עציהב םולגה ןורתיה
תודובע שיגהלו םירמוח אוצמל םיטנדוטס םילוכי םהב תיאטיסרבינוא
תוכרעמב תויוחתפתה .תילסרבינוא איה תושיגנה .ומצע דעב רבדמ
םילוכי ,האלה ןכו םיטקיורפ תומדקתהב ,הנכותב וא הרמוחב ,עדימה
ינכת תאו ז"ולה תא תונשל רתוי הברה לק .ידיימ ןפואב ףקתשהל
.דומילה
לש הקיטתסאב םולג תינורטקלאה תוכנוחה לדומ לש ףסונ ןורתי
הרוצב טסקטו תונומת גיצהל ןתינ הבש ,"המכח התכ" .םינכתה תרבעה
האמה לש הארוהה לדומל האוושהב םוצע רופיש הווהמ לכ יניעל האנ
.הרבעש
דמולה לש הליעפה ותוברועמ אוה לדומה לש ףסונ בושח ןורתי
;תיפותיש לכל לעמ איה תינורטקלאה תוכנוחה .הדימלה ךילהתב
ןיא םא .ךילהתב קמועל ברועמ דמולה םע אלא תחלצומ הניא הדימלה
יפתכמ הדימלה לוע תא ריבעמ רבדה .הדימל ןיא ,תויביטקארטניא
ךא ,הדימלה תא תוחנהל םנמא יאשר ןושארה .ךוניחה יפתכ לא ךנוחה
.חילצתש תנמ לע ליעפ ןפואב הב ףתתשהל בייח דמולה
איה הדימלה םא .תונורסח םג שי תינורטקלאה תוכנוחה לדומל ךא
היצאוטיסה תא ןייפאמש יתצובקה יוליגה ,תישיא בצקבו תינטרפ
לש בושחה יפותישה טבהה דבוא ךכב .דבוא תילאדיאה תיתתיכה
דומילה רדס תא רחוב דמולהש ןוויכ ,ןכ לע רתי .הצובקב הדימלה
ובוחב ךרוכ שפוחה .שטשטיהל לולע ןכות לע החנמה לש שגדה ,ובצקו
,ןכותה תא ריכמ וניא דמולהש ןוויכ .םינכת שוכרל תוירחאה תא
ןתניהב םג ,רתויב םיבושחה םיטבהב תופידעה תא דקמל ול השק
רבודמשכש אוה ףסונ ןורסח .תשר דומעב םוקימה ומכ םייתוזח םיזמר
םנגראל וא ירוקמה םבצמ תא תונשל לק אל ,םיינורטקלא םירמוחב
לש םמויק ףא לע ,דחוימב םיאשינ םניא םינכתה ,ףוסבל .שדחמ
םע דחי .וללה םיישקה לע רבגתהל םידיתע ונא .םיאשינ םיבשחמ
תוכנוחה לדומ תא בלשל ונתלוכיב םימגופ םה ,םייתניב ,תאז
.ונלש "תימוימוי"ה הדימלב תינורטקלאהתינורטקלאה תוכנוחה םושיי ינפוא

תותיכב םיבשחמ
אוה תיתתיכה היווחה לש שדחמ בוציעו רובגתל םיבשחמב שומישה
קר אלו ,תלעות הנממ קיפהל םילוכי ןכותה ימוחת לכש הריזה
ב תונכתל תותיכ תארוהב תרבחמה לש הייוסינ .עדימ תייגולונכט
תללכמב םיקסע להנמל םיטנדוטסל השדח "המכח התכ"ב Visual Basic
תא וריבגה םג אלא ,הארוהה לש הקיטתסאה תא ורפיש קר אל רוונד
הנה .בטיה ודמלש םתשוחת תאו סרוקהמ םיטנדוטסה לש ןוצרה תועיבש
:התכה ינייפאממ המכ
הללכמה תרשב סובליסה לש רשוקמו ליעפ תשר דומע *
תורבחמב םוקמב םילילמת ידבעמב שומיש *
דחאכ םיטנדוטסהו םיצרמה לש תוגצמל PowerPoint תויפוקשב שומיש *
המצע התכב ,החנמ חוקיפב ,ישיא בצקב הדובעל הדבעמ ישגפמ *
םינחבמל הנכהל ל"אודב םיחלשנה םינחוב *
בשחמ תודמעב תונחביה *
ןכותה ןיב תמאתמ תומכח תותיכב תרשפאתמה תויביטקארטניאה
םא םג .םידמולל רתויב חונה הדימלה ןונגס םע (עדימ תייגולונכט)
הביבסהמ קלח ויה אל טנרטניאב םיסרוקו הדבעמב תישעמ הדובע
תואיצמל ךופהל התיה הלוכי רבכ תינורטקלאה תוכנוחה ,תימדקאה
תותיכ ןתוא תוכזב תאזו ,21 ה האמה לש יכוניחה לדומה תרגסמב
.תומכח

תישעמ תוסנתה :עדימ תויגולונכט תודבעמב םיבשחמ
לש דומילה תוינכותמ קלח וויה תופתושמ תונכות םע הדבעמ ירועיש
קלח םיווהמ םה םויכ .םינומשה תונש עצמא זאמ עדימה תייגולונכט
ךרד הדימל" לש וז הטיש .םלועב עדימ תוכרעמב סרוק לכמ טעמכ
לש וז השיג .עדימה תוכרעמ ירגוב לכל הבושח היווח איה "היישע
תוכנוחה לדומ םע דחא הנקב הלוע הארוהל "הלעמל הטמלמ"
שוכרל לוכי דמולה ,הדובעה ילכב תוסנתהה תוכזב .תינורטקלאה
ןיב בוליש י"ע .ול עודי היה אל ןכל םדוקש גשומה תא הגרדהב
הלעמלמ" הארוהל ןה ףשחנ דמולה ,הדבעמ ירועיש ןיבל תואצרה
תויונמדזה וינפב חתופש רבד ,"הטמל הלעמלמ" הארוהל ןהו "הטמל
.הנבהל תופסונ

תשר יסרוק
שדחה רמוחהשכ תיבטימ הרוצב םידמול ונאש העדב םינקיטרואתה בור
שומימל ךנוחה ברקתמש לככו ,תעדל םיכירצ ונאש והשמל ךפהנ
.הפוקה לכב תשרה הכוז ןאכ .רתוי הבוט הדימלה תביבס ךכ ,ךרוצה
תואיכ םירבעומו םיבצועמה םינכת תפסותב ;הדימל תביבס איה תשרה
.המוצע החטבה הב המולג ,ךנוחה י"ע
."םיבלושמ" םיסרוק לש רשקהב רקיעב תלהנתמ תתשורמה הדימלה
קלחל תשמשמ תשרה ,םימעפ רפסמ תיזיפ םישגפנ םידימלתהש תורמל
םויכ םייקתמש עדימ תויגולונכטב סרוק לכ טעמכ ,לעופב .הדימלהמ
תוחפל םהב םיסרוקל רומש הז יוניכ יכ םא ,בלושמ סרוק הכלהל אוה
.טנרטניאב השילגב הכורכ התכב הדובעהמ שילש
רתוי ףא ריהמ בצקב םיחמוצ תשרב םלוכ םילהנתמש םיסרוקה
הפילחמ תינורטקלאה תוכנוחה ובש רשקהה והז .םיבלושמה םיסרוקהמ
ןיידע םהב הרישנה ירועישש דועב .ירמגל תישונאה תוכנוחה תא
וכפה הלא םיסרוקש ירה ,םייתרוסמ םיסרוקב רשאמ רתוי םיהובג
י"ע הכרבב םילבקתמ םהו ,הדימל דסומ לכ טעמכ לש ורשבמ רשבל
.דחאכ םילהנמו םיצרמ ,םיטנדוטס
םהמ המכ .םינושה םיתשורמה םיסרוקה ןיב םימוצע םילדבה םנשי
.אל םירחא ;תססובמ היגוגדפו ינדפק הארוה ןונכת לע םיססובמ
רפסמש תורמל ,תשר יסרוקל תורורב הדימ תומא ושבוג אל ןיידע
.המישמל םמצע ושידקה רבכ םינוגרא
.תיתרוסמה התכב הארוהל המוד הניא טושפ תשרה ךרד הארוהה
ןתוא םינשה .תושדח תוטיש חותיפ הביתכמ השדחה היגולונכטה
ןויסנב ,הנשיה ךרדב השדחה היגולונכטב שמתשהל ןויסנב ונזבזב
ונשכרשמ .ונתוא ומיכחה ,תשרב היווחל התכב היווחה תא תוושהל
,השדחה היגולונכטב שמתשהל םויכ םיליחתמ ונא ,רושע לש ןויסנ
שמתשהל ונייה םירומאש יפכ - טנרטניאה - שדחה הרבעהה יעצמאבו
וזו ,רתויב השדחה איה תינורטקלא תוכנוחל וז הנורחא הריז .םהב
תחלצה לש תוכרעה ,ללככ ,תאז םע דחי .הב םינמוימ תוחפ ונאש
שדחה הדימלה לדומש תוארמ טנרטניאה תריזב תינורטקלאה תוכנוחה
רבכש םוקמה תא תשרה סופתת ,רבד לש ופוסב .לבקתמו ךלוה טלחהב
.םידימלתהו םיכנוחה ייחב בשחמה ומצעל ספת

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו