םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


ךוניח/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//
םלועב יגולונכט


יעוצקמה ךוניחה לש הנתשמה יומידה
ב`הראב
Kristen Loschert
NEA Today, 20 no7, April 2002
םיאור אל םה ,ינכט וא יעוצקמ רפס תיב לע םיבשוח םישנאה בורשכ
םירקחמ םיעצבמה םינבל הדבעמ יקולחב םידימלת םחור יניעב
ןוכיתב םידמולה לש םדידל תואיצמ אוה הז יומיד ךא .םייאופר-ויב
.סילופאנימל ךומסב ,הטוסנימ ,רטנס ןילקורבב

ןילקורב ןוכיתב ההובג הצבקהמ הימיכ ידימלת לש תרחבנ הצובק
תיאופר היגולונכטל הרבח ,קינורטדמב םירקוח דצל םידבוע רטנס
רופרפ יענומו בל יבצוק ומכ םייאופר םירישכמ תרציימו תחתפמה
םילבקמ "רקחמה תוכנוח"ב םיפתתשמה םידימלתה . defibrillators
ס"היבב םנמזמ םישידקמו תויפיצפס תויעדמ תויעב םהיכנוחמ
תא םיגיצמ םה ,הנשה ףוסב .תונורתפ תאיצמל קינורטדמ תדבעמבו
.הרבחה ינפב םהיאצממ

שי הזה הרקמב ךא ,םינש המכ תולעופ רבכ תוכנוח תוינכות"
לופ רמוא ,"הנורתפב עייסל םיכירצ םהש תיסדנה היעב םידימלתל
םינתונ" .תינכותה לע חקפמה ינכטהו יעוצקמה ךוניחב הרומ ,רלימ
."הדובעה םלועב תיתימא תיעדמ היעב רותפל - רגתא םהל

םיפתתשמה .הנש לכ תינכותל םילבקתמ ב"י ידימלת העשת דע העברא
םיבייחו ,תמדקתמ הימיכב יאמצע רקחמ ןיבל תוכנוחה ןיב םיבלשמ
ןיינע ועיבה רבכ םבור .ילרגטניא ןובשחו הקיזיפ דומלל םג
םינותנשב םיליבומ םידימלת םלוכו ,הסדנהב וא םיעדמב הריירקב
.רלימ רמוא ,םהלש

ךוניחב השדח המגמ תפקשמ רלימ לש םידימלתה לש ההובגה המרה
ןיינע םילגמ "םיננוחמ" םידימלת רתויו רתוי .ינכטהו יעוצקמה
תודיחי שולש תוחפל ורבצש םידימלתה רועיש .םיינכט םינוויכב
הלע "תודיחי שמח" לש המרב הקיטמתמב תורגב ומייסו תויעוצקמ
[יאקירמאה] זכרמה" עבוק ךכ ,םיזוחא 16 ב 1998 דע 1982 םינשב
ןה םיפתתשמה םידימלתה רפסמ ."תיכוניח הקיטסיטטסל יצראה
,1990 ב .אוה ףא הלוע `גלוקל הנכה יסרוקב ןהו םיינכט םיסרוקב
ומילשה תוינכטו תויעוצקמ תורגמב םידימלתהמ םיזוחא 19 קר
תורפס תונש עברא תוחפלכ תרדגומה ,`גלוקל הנכה לש דומיל תינכות
דרשמ רסומ ךכ ,םיעדמו הקיטמתמ תונש שולשו תילגנאב העבהו
.םיזוחא 45 ל הלע הז רועיש ,1998 ב .יאקירמאה ךוניחה

לע םעפ אל םינמנ םיכייש םיינכטהו םייעוצקמה םינוכיתב םידימלתה
זכרמה" עבוק ךכ ,םליג תבכשב םיליבומה םידימלתה םיזוחא 5
םינויצה עצוממ ,אמגודל ."ינכטו יעוצקמ ךוניח לע עדימל ימואלה
םייעוצקמ םידימלתל תיצראה םיסרפה תורחתב םיכוזה לש ינויצחה
רפסה יתב ירגובמ םישילש ינש טעמכו .4.00 ךותמ 3.35 אוה
הלכשהל והשלכ דסומב םהידומיל תא םיכישממ םיינכטהו םייעוצקמה
."ינכטו יעוצקמ ךוניחל תודחאתהה" יפל ךכ ,ההובג

תויעוצקמ תורגסמב דומילה תוינכותב המרופר העציב היפלדליפ
;םינייטצמ םג אלא ,"םיעצוממ" םידימלת קר אל ךושמל ידכ תוינכטו
םידימלת לש םמשב תועיבת ושגוה ,תאז תמועל ,יזר`ג-וינב
רפס יתבב דומלל םהמ עונמל ושקיב םהלש ךוניחה תוזוחמש םינייטצמ
.םיינכט

.רלימ רמוא ,"21 ה האמב ינכטהו יעוצקמה ךוניחה ינפ םה הלא"
דדועלו םידימלתה לכל עיגהל דעוימו ידרשמ-ןיב ,ימוחת-ןיב אוה"
."םתוברועמ תא

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו