םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


בשקותמ ךוניח/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

םישדחה םיפילחמה םה םיבשחמ
George Wright
TES, November 15 2002, p. 19
 
תא קודבלו םירדענ םירוממ םירועיש לבקל הלוכיש םיבשחמ תכרעמ
טקיורפב ףתתשמה רפס תיבב ןחבמל םויכ תדמעומ םידימלתה תודובע
.הינטירב תלשממ לש הדובעה סמוע
Philip תיגולונכטה הללכמב תכרעמל םירבחתמ םידימלתהש עגרמ
תודובע יטמוטוא ןפואב םילבקמ םה ,סקסא ,רטס`צלוקב Morant
.םינווקמ דומיל ירמוח לע תוססובמה
הרבח ,Ramesys ו טפוסורקימ חותיפב ;– הנכותה ,ןכמ רחאל
תישיאה תומדקתהה רחא תבקוע ;– עדימ תויגולונכטב ץועייל
.הרומה רובעב התוא תדעתמו דימלתה לש
תיב תיירפסב אצמנה ,שדחה הדימלה זכרמב םימייקתמ םירועישה
לע םיחקפמ םנמא םיעייס .טנרטניא יפוסמ 188 ללוכ רשאו ,רפסה
.יטנרביקה בחרמב תלהנתמ הלוכ הדימלה ךא ,זכרמה
" Pathfindersםיששג" -32מ דחא אוה ורפס תיבש ,ןומ לסאר ךנחמה
סמוע תנטקהל םיכרד אוצמל ידכ יטירבה ךוניחה דרשמ ןמממש
תואצותה ,טקיורפה תליחתמ עובש ףולחבש רמא ,םירומה לש הדובעה
.דאמ תוחיטבמ ויה
ול התיה םימדקומה םיבלשב רבכו שגרמ דאמ טקיורפ הז" :רמא אוה
תומא תא הלעה אוה ,םירומה לש הדובעה סמוע לע תיתועמשמ העפשה
.עייסמה םדאה חוכ תא רתוי בוט לצינו הדימלה לש הדימה
שי המ תוארלו זכרמה תא ןוחבל ךישמנ ,ךרעל בורקה שדוחה ךלהמב"
."רפסה יתב לכ תא דאמ וניינעי תואצותהש חוטב ינא .עיצהל ול
תיב לש יתלשממה ןוזחה תמשגהל ךרדב יתועמשמ בלש הווהמ יוסינה
.ךוניחה דרשמ ידי לע 2002 תנש תליחתב הוותוהש ,ידיתעה רפסה
ועיציש ךכב תותיכה ינפ תא תונשל ולכוי םיבשחמ ,דרשמה ירבדל
םירומה ,תעב הב ."רתוי תישיא הדימלל" תויונמדזה םידימלתל
."עדיה לכ רוקמכ יתרוסמה םדיקפתמ וררחושי"
גיהנהל שי יכ תוארמ ב"הראב "ילאוטריו ןוכית"מ תויודע ,תאז םע
.הבר תוריהזב םינווקמ םירומב שומישה תא
הנכסב הדימעמ היגולונכטהש ושח וגקישב דחא ךוניח זוחמב םירומ
,םהלש הקסעהה הזוחב םינוקית ועצוביש ךכ לע ודמעו םהיתורשמ תא
תורשמה רפסמ תא ןיטקת אל" תימוקמה ךוניחה תצעומש וב עבקייש ךכ
תוטישב ,דומילה תינכותב םישודיחמ םיעבונה םייונישמ האצותכ
."תויגולונכטב וא הארוה


הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו