םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


בשקותמ ךוניח/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

לדוגה בושח אל :ירפס-תיב רתא
ךילהתה רקיעה ;–
א השנמ ידוסיה ס"היב ;– בושחמ תזכר ,תימלח הדגמ
םישלוג ;– ןועדימ ,הדימלב םיבשחמ
ץרמ ,ס"שתה `ב רדא ,` 6סמ ןויליג ,רשקב
ףגאה ,יגוגדפה להנימה ,ךוניחה דרשמ) 2000
(ידוסי ךויחל
ש"ע ידוסיה רפסה-תיבב ונלחתה ,ח"נשת םידומילה תנש תליחתב
תרושקת טקיורפב ,םילשוריב יכדרמ תעבג תנוכשב ,רשילא
קוסיעהו טנרטניאל רוביחה תובקעב .ח"טמ םע בולישב היפרגואיגב
.טנרטניאה תשרב ירפס-תיב רתא תיינב ךילהת לחה ,וז תשרב

,ךשמהבו;– התיכב ולחש םייונישבו ךילהתב דקמתא הז רמאמב
ילבמ תאזו ,טנרטניאה רתא תיינב ביבס ;– ולוכ רפסה תיבב
.ותיינב לש םיינכטה םיטרפל סנכהל

הריג ,הרגש לכמ גרח ,ונלוכל שדח היה םיבשחמה תרושקת אשונ לכ
אשונל ללכה ןמ אצוי ןפואב םתוא םתרו םידימלתה ןוימד תא
ידומיל רגתא התוויהש ,השדחה המרופטלפה .דומילה
דומילה ביטב הגרדמ תציפק הרשפא ,ומצע ינפב יתרושקת-יגולונכט
תדקוממ הצובק הרצונו ונבהלתה דואמ ונלוכ .התיכה לש םיקפסהבו
ונבהלתה ינא םגו םידימלתה םג ;– תשגורמו תשבוגמ ,הרטמ
.דאמ ונשגרתהו

הלחה רשא `ו התיכמ םידימלת תצובק יתנגרא הדובעה ךלהמב
םירושיק רפיה םע רפסה-תיב לע םיצבק Word םילילמתה דבעמב-תונבל
תמלצמ יתיבמ יתאבהו הריצי יאמצ םידימלתהש יתנחבה .םהיניב
(תספדמה תאיצי ךרד בשחמל תרבחתמש תאזכ) הנטק תילטיגיד ואדיו
םע תורומה תווצ תא ומליצ םה .םימוליצ ףיסוהל םהל רשפאתיש ידכ
םע ואדיו יטרס תריציב ועשעתשה ףאו ןבל-רוחשב הנטקה המלצמה
תינועבצ תילטיגיד המלצמ רפסה תיבל ונשכר רתוי רחואמ .לוק
.הרגשבש השעמל ךפה םויכ הב שומישהו

טנרטניא רתא תונבל :וילאמ שקבתהש ןויער יחומב הלעה הזה קוסיעה
דציכ ,עדימ רחא תפרוטמה הצירה הלחה עגרה ותואמו !ירפס-תיב
ןטקה רפסה-תיבל ןכש ינוציח םרוגב רזעיהל ונלוכי אל .רתא םינוב
ןיינעתהלו לואשל ונלחתה ןכ לעו ,תמצמצמ תיפסכ תלוכי ונלש
ןוגכ ,(הז רמאמב וטרופי אלש) תויעב רופס ןיאב ונלקתנ) .ביבסמ
.הכופהה תירבעה תייעב

תדובע הברהו דומיל ,תיגולונכט תודדומתה ,תוטבחתה לש ךלהת רחאל
טנרטניא רתאב תואגתהל םילוכי ונא ;– הכירעו ףוסיא
המ הזו ,ןמזה לכ לדגו הנתשמ רמולכ ,יח רתא והז םויכ .יטנתוא
םיחתפמ רשא `ו דע `ג תותיכמ םידימלת לש הצובק ונל שי .וב הפיש
תלדתשמ ינא .עוציבב םגו תונויער לש רשקהב םג ;– ותוא
.רבשמ יעגר טלחהב שיו ;– תישגרו תינכט םהב ךומתל

יכונאו יידימלת .רתאב רקבל םינמזומ םתא ,הדובעהמ םשרתהל ידכ
טרופסהו תונמאה ,תובשחה תודיחל תובושת םכמ לבקל דואמ חמשנ
םינמזומ םתא ,ןכ-ומכ .תוישדוחה טרופסהו תונמאה .תוישדוחה
ונלש םירושיקה ךרד עיגהל םייטרפה םכידלילו םכידימלתל רוזעל
.םיפסונ םיניינעמ םירתאל

תויתריציה תויגרנאה לועית התייה ירפס-תיבה רתאה תיינבב הנווכה
םייתצובקו םיישיא םיטקיורפ ליכיש טקיורפב ןדועיתו םידימלתה לש
איהש תפטעמ םג שי ,אצוי לעופכ ,םא .תבשחוממ הביבסב םידימלת לש
םלוכ תא םותרל םג ,בל תמושת הברה ךושמל םג החילצמו תיתנפוא
וא דימלתה תמרמ עדימה תא ריבעהלו חילצהל םגו תיכוניחה היישעל
!בוט המ ;– רפסה-תיב תמרל וליפאו הבכשה לכ תמרל תווצה

לש תודדומתהה תמר ויה רתאה תיינב ךלהמב וטלבש םיפסונ םיטביה
תייגולונכט דומילל רבעמ ,רתאה תיינב ךילהתב .םירבדה םע םידליה
םימוחתב תופסונ תוידומיל תוקופת םג שי םיבשחמהו טנרטניאה
,הכירע ,הנומת דוביע ,הקיפרג ומכ ;– היינבל םילכ םימשמה
תוירקיעה תוידומילה תוקופתה .תיתוזח תרושקתב םיגשומ תנבה
לש היצרגטניא תושעל תלוכיהו תווצ תדובע ,ןבומכ ,ןוה תויסיסבהו
הקיטמיתמ ,תונמוא ,היגולויב ,הירוטסיה) םינוש ןכות ימוחת
.תיפיצפס הדובע ללכל (`דכו

,רפסה-תיב ידימלתל הנמיז רתאה תיינב ביבס הדובעה ,םוכיסל
,םישודיח ,תויווח דואמ הברה ;– יל םג ןבומכו ,ויתורומל
הנר `בג תאצויה תלהנמל הדות תריסא ימצע ינא .םישוגירו תואצמה
יתא `בג ,השדחה תלהנמלו ,םידליבו יב הנתנש ןומאה לע ,גרבכוה
.תפתושמה היירופה הדובעהו הכימתה ךשמה לע ,הידידי

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו