םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


בשקותמ ךוניח/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

בשחמ יקחשמל "רו`זנוב" ורמא
Michael Shaw
TES, June 21 2002, p. 10
םירומ רתוי רישכהל ידכ םימדקתמ בשחמ יקחשמב שמתשהל היהי ןתינ
.הינטירב תלשממ לש יגולונכטה המישמה תווצ שאר רובס ךכ ,תופשל
לש הינטירב" רוציל הלשממה יצמאמב תיזכרמ תומד ,ילדאר רטיפ ר"ד
"בחר ספ
ליעומ דיקפת קחשל ולכוי םיקחשמהש רובס , Broadband Britain
.תויפיצפס תויעב םע דדומתהל ידכ וחתופי םא ךוניחב
םיתנכתמל םויכ תורשפאמ תיתוכאלמ הניבבו לוק יוהיזב תויוחתפתהה
תויומד םע חחושל םינקחשה ולכוי םהבש םיקחשמ חותיפל רותחל
.עקרמה לע ועיפויש
הדימ תומאל ריכזמל חוודמ ולש המישמה תווצש ,ילדאר ר"ד
םיקחשמ יחתפמ הנורחאב רקחתמ ,דנאבילימ דיווייד ,תוירפס-תיב
.ולש ןויערה תומישיל רשאב
רפס יתבב תוינרדומה תופשה תארוה תא ךופהל תינכותהש רובס אוה
םיקחשמש דיקפתל תיזכרמ אמגוד איה ףדעומ יתלשממ םוחתל םיידוסי
.םינמוימ םירומב רוסחמ ררוש םויכש ןוויכ ,אלמל ולכוי
,םיידוסי רפס יתבב תופש תורוהל ךרוצה םע ןיטולחל םיכסמ ינא"
.רמא אוה ,"דאמ השק תויהל ךלוה הז לבא
לאש אוה ,םיבשחמה תומרופטלפמ תחאמ והשמ רוציל אופא ןתינ םאה
שיגפהל ידכ Futurelab םירקחמה זכרמ םייקש םורופב םיקחשמ יחתפמ
.ךוניח ישנא ןיבל הנכות יבצעמ ןיב
לוכי ינא .םידמול םהשכ םיברועמ ושוחיו ונהיי םירומה םגש בושח"
תרשכהל `ןבלו רוחש` ומכ קחשמ םיאתהל היהי ןתינ ובש בצמ תוארל
.רמא ,"תיתפרצ תארוהל םירומ
תיהולא-ומכ הטילשמ ןקחשה הנהנ ובש בשחמ קחשמ אוה "ןבלו בוחש"
ירצוי .םיער וא םיבוט םישעמ השוע אוהשכ הרוצ הנשמש רוביגב
.תוחרזא תארוהל קחשמה לש אסרג חתפל םיניינועמ קחשמה
, Lionheadהנכותה תא החתיפש הרבחה ידסייממ ,סנאר םיט
"תמלשומ טושפ" היהת תינכדעה םיקחשמה תייגולונכטש רמא ,Studios
.תופש תארוהב הרשכהל
הרבחהש ףיסוה ךא ,תופש ןיבהל קחשמ תויומד תנכתל השקש רמא אוה
."ירטימיד" ,אבה הקחשמל תמדקתמ הפש תכרעמ םויכ תחתפמ
תונש זאמ תופש תארוהל םיבשחמב םישמתשמ הינטירבב רפסה יתב
רויסל םידימלת הנימזה תירלופופה Grandville תנכותשכ ,םינומשה
.ידנמרונב הז םשב הרייעב ילאוטריו
לש התחלצה תוכזב OBE יתוכלמ דובכ ראות לביק ןאס ז`ג תנכתמה
ליגב ולש םידליה רדחב םיקה התואש ,Argonaut בשחמה יקחשמ תרבח
.16
חותיפב אבה בלשה ןה ךל תונעל תולגוסמה בשחמ תויומד ,וירבדל
לש םהינייעמ שארב דמוע וניא יכוניחה רזגמהש ריהזה ךא ,םיקחשמ
.םיתנכתמה
ףסכ ןיא םמצע רפסה יתבל .הקדצ ינוגרא אלו ,תוירחסמ תורבח ונא"
."תונכות תשיכרל בר
תא ולקשי יכ ורמא ךוניחה דרשממו םירומ תרשכהל תושרהמ םיגיצנ
.ילדאר ר"ד לש ותעצה


הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו