םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תונעדימ/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

Big6 לש הדימה תומאו הצירטמה
Janet Murray
Book Report 21 no.2, 22-4
Sep.-Oct. 2002
 
אוצמל םידימלתל עייסל איה ייתומישממ תחא ,תינרפס-הרומ רותב
תולטמ תרגסמב םהירומ תויפיצ לע הנעיש יטנוולרו םיאתמ עדימ
עייסל ידכ יעוצקמ חותיפ קפסל איה וז המישמ לש דחא טביה .רקחמ
תויביטקפא שופיח תויגטרטסאב םהידימלת תא תוחנהל תותיכב םירומל
,תונורחאה םינשה שולש ךשמב .םינווקמ עדימ יבאשמ תרזעב רתוי
ןיב רשקה תא ןיבהל םירומל עייסל ידכ תנווקמ הצירטמב יתשמתשה
תויצראה הדימה תומא ןיבל Big6 Skills www.big6.com
ינרפס לש תיאקירמאה תודחאתהה" ידי לע ועבקנש עדימ תוניירואל
תיכוניח היגולונכטל הדוגאה" לש ISTE NETS ו "ס"יתב
יפתתשמ םע וזה הצירטמה תא קולחל דובכה יל היה) ."תיתרושקתו
. 2001 טסוגואב Big6 סנכ
לש הדימה תומא תא םימשונו םייח םיבר םינרפס-םירומש תורמל
לע ססבתהל רתוי םיטונ םילהנמהו תותיכב םירומה ,עדימה תוניירוא
"היגולונכטל ןוכמה" לש "םידימלתל הדימה תומא" .ISTE NETS
םיכירצ המ תוראתמ ;1998 – ב ןרוקמב ומסרפתהש ;–
םע תושעל םילגוסמ תויהל םהילע המו היגולונכט לע תעדל םידימלתה
NETS יגולונכט ךוניחל תויצראה הדימה תומא .הז עדי
ןהמ עבראש ,תוירוגטק ששב תוצבוקמ cnets.iste.org/sfors.htm
רקחמה ,תרושקתה ,ןוירפה םודיקל ילככ היגולונכטה לע שגד תומש
תוניירוא לש הדימה תומאל המודב .תוטלחה תלבקו תויעב ןורתפו
היגולונכטב שמתשהל םידימלתהמ הפצמ ISTE NETS תמכס ,עדימה
יתבליש ,ךכיפל .ותרבעהל םג ומכ ,עדימ לש הכרעהו רותיאל
` "Big6 Matrix: Useר .הצירטמב וללה הדימה תומא תא הנורחאב
"the Internet with Big6 Skills to Achieve Standards
הליבקמ הצירטמה . www.surfline.ne.jp/janetm/big6info.htm
יתשב תויפיצפס הדימ תומאל Big6 לש תויונמוימה ששמ תחא לכ
עדימ תורוקמב שומישה רופישל םייטנוולר םיליגרת תקפסמו תומכסה
.םינווקמ

המישמה תרדגה :1 בלש ,Big6
ןורתפל םייגולונכט םיבאשמב שמתשהל" םידימלתהמ הפצמ ISTE NETS
עדימ תייעב ןורתפב ןושארה בלשה ."תולכשומ תוטלחה תלבקלו תויעב
וליפאו) םידימלת ענכשל םישרדנ ונא םעפ אל .המישמה תרדגה אוה
תונמוימ ןה תויעב ןורתפו עדימ דוביע תויגטרטסאש (םירגובמ המכ
תיינק ומכ תואמגודב תשמתשמ ינא .םהייח לכ ךרואל ושרדיי הל
לש השיכרה תובישח תא ריהבהל ידכ הטיסרבינוא תריחב וא תינוכמ
.ולא תויונמוימ
רקחמה תולטמ תא ללכ ךרדב םירידגמש םה תותיכב םירומה ,רפס יתבב
אוצמל" ידכ הירפסל םידימלתה תא םיחלוש םהשכ .םידימלתה לש
המ לש דחא בלשל קר םיסחייתמ םירומ המכ ,םיוסמ אשונ לע "עדימ
Big6 תויונמוימ .רתוי החנומו חתופמ ,בשוחמ ךילהת תויהל ךירצש
תא םידדועמה ,הז רחא הזב ,םיחונ םיבלשל רקחמה תא תוקלחמ
רצותה לע בושחל קר אלו םירבוע םהש ךילהתב רהרהל םידימלתה
םייחה ךרואל םייאמצע םידמול חפטל םישקבמה רפס יתב .יפוסה
.ופוסיא קר אלו ,עדימה דוביע תובישח תא םישיגדמ
םהלש תויתרוסמה רקחמה תולטמ תא שדחמ םיבצעמש תותיכב םירומ
עדימ תוניירואו יגולונכט ךוניח לש תויצראה הדימה תומא רואל
.עדימ תויעב ןורתפ לש תויגטרטסאב בושח ןויסנ םהידימלתל םינקמ
,תיתרוקיב הבישח ליעפהל םידימלתה תא תורגתאמ תותואנ תויוליעפ
עדימה שופיח תואצות תא ליחהל ,תוצובקב תיפותיש הרוצב דובעל
ןווגמב םהיתואצות תא גיצהלו ,תואיצמה םלועמ תויעב לע םהלש
.םיטמרופ

עדימ שופיח תויגטרטסא :2 בלש ,Big6
...םישדח עדימ יבאשמ רוחבלו ךירעהל" םידימלתמ הפצמ ISTE NETS
תונמוימ אוה עדימ שופיח ."תויפיצפס תולטמל םתמאתה ךמס לע
."?...לע רפס הירפסב שי םאה" ,תרכומה הלאשה רשאמ רתוי תשרודה
ךא ,טנרטניאב תובושתה לכ תא אוצמל ןתינש חינהל םיטונ םידימלתה
ידיימ ןפואב רתאל םתלוכי רסוח חכונל לוכסתל עלקיהל םילולע
.Yahoo ב םייתש וא הלמ תדלקה ידי לע יטנוולר עדימ
תיאקירמא הירוטסהל םירומ םע הלועפ ףותישב ןנכותש טקיורפב
עדימה שופיח תויונמוימ תא םיגדהל םהידימלתמ יתשקיב ,תילגנאלו
טנרטניאהש ונייצ םידימלתה בור .הירפסב "םידקמ יוסינ"ב םהלש
ונייצ םידחאו ,םירפס ונייצ םקלח ,םהלש ירקיעה עדימה רוקמ אוה
ירתא רותיאל שופיח עונמב ושמתשה לודגה םבור .םינותיעו תע יבתכ
םהמ המכ .שופיח יחנומכ םייתש וא תחא הלמ קר ודילקהו ,טנרטניא
תורמל ,באשמכ רפס ומשר דאמ םיטעמ קרו ,םיאשונ יכירדמב ושמתשה
. prompts תויחנהכ םיבאשמה תשולש לכ תא עיצה בשחמהש הדבועה
ופקיש םהיתובושת ,ואצמש תשרה ידומעמ דחא וכירעה םידימלתהשכ
.וזכש הכרעהב ןובשחב איבהל שיש םימרוגה לש תילמינימ הנבה
עדימה יגוס לע בושחל םידימלתה תא יתדדוע ,םיאבה םירועישב
דחוימב םימיאתמה תשרה ידומע יגוס לעו טנרטניאב שפחל בטומש
םירתא םינגראמה םיכירדמב שומישה תא ונלגרת .תיב ירועישל
תא ונחב .םיאשונ יפל ,יכרריה ןפואב םינמיהמו םייטנוולר
ןיבל ,Yahoo ומכ ,םיירלופופ םיאשונ יכירדמ ןיב םילדבהה
Librarians` Index ומכ ,רתוי תימדקא היצטניירוא ילעב םיכירדמ
Internet Public Library וא to the Internet lii.org
. /www.ipl.org/ref

תושיגנו םוקימ :3 בלש , Big6
הכרעה ,רותיאל היגולונכטב שמתשהל" םידימלתמ הפצמ ISTE NETS
יעונמ לש םתלועפ ןפוא תנבה ."תורוקמ ןווגממ עדימ לש ףוסיאו
םידימלתל תעייסמ ,םיאשונ יכירדמ ןיבל םניב םילדבההו ,שופיח
םידימלתה תא תדדועמ ינא .תויביטקפאו תוליעי רתיב עדימ רתאל
ןיב תוושהל ,םירושק םיאשונו םיפדרנ תומש תרזעב שפחל ילש
הקיגולב שמתשהלו ,םינוש שופיח יעונמב שופיחה ותוא תואצות
. Northern Lightםהישופיח תייחנהל תינאילוב
אוהש ןוויכ ישומיש שופיח עונמ אוה www.northernlight.com
םידימלתל עייסל היושעה םיצבק תיירפסב שופיחה תואצות תא ץבקמ
.קרפה לעש אשונה לש םינוש םיטביה ןיבש םירשקה תא םמצעל ריהבהל
רבחתמש ימ לכ טעמכש םיניבמ םיישיא תשר ידומע םירצויש םידימלת
םינווקמ עדימ תורוקמב םישמתשמ םידימלתשכ .הב םסרפל לוכי תשרל
םהש םירתאה לש תונמיהמה תדימ תא אדוול םהילע ,שופיח תולטמב
ןוחבל םהילע ,לכ תישאר .םירפס םינייממ םינרפסש םשכ שממ םיאצומ
הלוכי תשרב םימוחתה יוניכ תטיש תנבה .רתאה רבחמ לש וירושיכ תא
ןמז םישידקמ םג ונא .םירתא לש תונמיהמ ךירעהל םהל עייסל
תויגוס םירקוחש םידימלת .םירתא לש תונכדעהו קוידה תכרעהל
םהילע ךא ,תשרה לש ידיימה הייפואמ תלעות םיקיפמ תויוושכע
עדימ יטרפ ןיב האוושה ידי לע םהיתורוקמ קויד תא םג ןוחבל
םיתעל .ףסונ בושח םרוג איה תויטנוולר .םירתא ןווגמב םיאצמנש
םהש םינושארה תורוקמל םורגל םיסנמ םידימלתה ,ידמ תובורק
רחא שופיחב דימתהל םוקמב ,םהלש רקחמה טקיורפל "םיאתהל" םיאצומ
.רוקמב ושקיבש עדימה

עדימב שומישה :4 בלש ,Big6
תוכרעמב יארחא שומיש לגרתל" םידימלתמ הפצמ ISTE NETS
תא טטצל דומלל םידימלתה לע ."תונכותבו עדימב ,היגולונכט
,סופדב םימוסרפ םיטטצמ ויהש יפכ שממ םינווקמה םהיתורוקמ
ירה ,קיבדהלו רוזגל ונילע הלקמ היגולונכטהש תורמלש ןיבהלו
תניחבב אוה רוקמה תא ןייצל אלב טנרטניא רתאמ עדימב שומישהש
.תיתורפס הבינג
לע תורוקמה תויביטקייבוא תא חתנל ילש םידימלתה תא תדדועמ ינא
רתאמ ףלשנש עדימה ןיב האוושהו םהלש ןמממה ןוגראה יוהיז ידי
םירתאש ןיבהל םידימלתל תיסחי לק .רחא רתאמ ףלשנש הז ןיבל דחא
דושחל םג םהילע ךא ,םהירצומ תוריכמ תא םדקל םייושע םיירחסמ
תיתוברת וא תיטילופ תואר תדוקנ םדקמה רתא לכ לש תויביטקייבואב
תודוקנ םיגציימה םיכמסומ םירתאל הנפמ Big6 תצירטמ .תמיוסמ
הז קולחל םייושע םידבוכמ תורוקמ םגש שיחמהל ידכ תודגונמ תואר
ולכות www.ithaca.edu/library/Training/hott.html רתאב .הז לע
תרתוכה תחת ,וללה תונורקעה קוזיחל םיליעומ םיליגרת המכ אוצמל
." "ICYouSee: T is for Thinking

ותגצהו עדימה זוכיר :5 בלש ,Big6
"הלועפ ףתשל ידכ ןוירפ ילכב שמתשהל" םידימלתמ הפצמ ISTE NETS
עדימ ריבעהל ידכ םיטמרופו תרושקת ילכ ןווגמב שמתשהל"ו
םירומה תא תדדועמ ינא ."םילהק יובירל תויביטקפאב תונויערו
םידימלתה ברקב תיתרוקיב הבישח חפטלו הלועפ ףותיש םדקל תותיכב
PowerPoint תוגצמ .יתרוסמה רקחמה רמאמל תופולח תניחב י"ע
שומיש ךות ופסאש עדימה תא זכרל םידימלתהמ םישרוד תשר ידומעו
םיטסווק םג .תיברמ עדימ תומכ תרבעה םשל ירעזמ םילמ רפסמב
ףותישלו עדימה זוכירל ליעומ ילככ שמשל םילוכי WebQuests
תורגתאמו תויטנתוא רקחמ תולטמ םיעצבמ םידימלתהשכ הלועפ
."תונוכנ" תובושתל עיגהל ילב תואר תודוקנ יוביר תושרודש
""Working the Web for Education ורמאמב
ןיב `ץראמ םוט הוושמ ,www.ozline.com/learning/theory.html
םיטקיורפ ,םילכ ,םירועיש ,םיבאשמ ,עדימ תורוקמ ,תויוליעפ
םיטמרופ ןווגמב תותיכב םירומה תא החנמ אוה .םינווקמו םייתרוסמ
דומיל ידעי תגשה םשל בצעל ולכויש תונווקמ תויוליעפ לש
"Designing Research Projects ןוסנו`ג גאד לש ורמאמ .םייפיצפס
"Students and Teachers Love
אוה ףא הווהמ www.infotoday.com/MMSchools/nov99/johnson.htm
.יתרוסמה רקחמה טקיורפל רבעמ חומצל םיצורש םירומל ךרע-בר באשמ
הכרעה :6 בלש ,Big6
תרשעהל םייגולונכט םילכב שמתשהל" םידימלתמ הפצמ ISTE NETS
טקיורפ לכ ףוסב ."תויתריציה חופיטלו ,ןוירפה תרבגהל ,הדימלה
תא ןהו רצותה תא ןה ךירעהל םהירומו םידימלתה לע ,Big6 לש רקחמ
?םהלש הדימלה תייווח תא היגולונכטב שומישה רישעה םאה .ךילהתה
ינא ?םהלש רצותה תא רוציל ידכ היגולונכטב ושמתשה םה םאה
תכרעהל קורש יתק לש תוקירבורה ףסואב ןייעל םירומל הצילממ
תוגצמו רקחמ ירמאמ ,תשר ידומע ללוכ ,םידימלת לש םיטקיורפ
;– תויתצובק תוגצמו הידמ-יטלומ
. discoveryschool.com/schrockguide/assess.html
תויצרא הדימ תומאל Big6 Skills ה תא המיאתמה הצירטמב שומישה
םירומלו םידימלתל עייסמ תיכוניח היגולונכטלו עדימ תוניירואל
.רקחמ תורטמל טנרטניאב שומיש ךות וללה הדימה תומאל עיגהל


הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו