םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


הקינורטקלא/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//

הקיטובורה םלועמ םישודיח
;– ישיא טובור
!ךליבשב
Matthew Fordahi
http://www.ent-today.com/12-6/cybernation.htm
תא באשי ,ןותיעה תא ףוסאי ,הפק ןיכי אל ER1 םגדמ ישיאה טובורה
לש יתלחתה ריחמב ,טובורה .לויטל בלכה תא איצוי וליפא וא קבאה
.םיקנרא ןקורלב דחוימב בוט ,$599
;– סיכב םג תועגופה ;– הרוגחל תחתמש תוכמל רבעמ ךא
לש םיישיאה םיבשחמה תוכרעל המודב .עיצהל המ ןומה טובורל שי
חיוורהל דיתעב םג ילואו ;– הברה דומלל ןתינ ,םיעבשה תונש
.תוישומישל ךרדב ;– הברה
הנוכשב םינושארה ויהת םא הב וכזש תיתרבחה הרקויה תא וחכשת לאו
.ינוס לש יטובורה בלכה ;-AIBO –מ רתוי םכח טובור םע
,הנידספמ .Evolution Robotics Inc ידי לע רכמנש ,-ER1ה
לש םייטובורה םיבכוכה תא אל ףאו בלכ ריכזמ וניא ,הינרופילק
.ינוידבה עדמה יטרס
;– ג"ק העשתכ הלקשמו מ"ס םיששכ ההבוגש ;– הנוכמה
,חומה אוה אלה ,אשינ בשחמ הקיזחמה תילגלג-תלת המרופטלפ איה
שי .םייניעה איה אלה ,טנרטניא תמלצמ אשונה טומ הב ןקתומו
.תיתיישעת הצירמב רבודמש םיבשוחו םילבלבתמה
בשחמ ;– םהבש רקיה דבלמ יסיסבה זראמב םיללכנ םיקלחה לכ
דוע איצוהל וננכת ."תונולח" הלעפהה תכרעמ תא ץירמה אשינ
.הזכ בשחמ םכתושרב ןיא םא תוחפל $1,000
$699 ב בכרומ טובור תרכומ , Evolutionהבכרהב םישקתמה ןעמל
םירלוד האמ דוע קורזל ףידעמש ימ לכ ךא .(בשחמה אלב ןיידע)
.ףיכה לכ תא ץימחמ תבכרומה אסרגה רובעב
תחתמ םידליל ץלמומ וניא אוה .עוצעצ רשאמ ביבחת רתוי אוה ER1 ה
םיניינועמ ויהי רפס יתבש רשפא .םירגובמ חוקיפב אלא ,14 ליגל
.תונכתהו הקיטובורה תודוסי תא תורוהל ידכ טובורב שמתשהל
םיקלח תורשעב עיגהש ,ילש -ER1 ה תא ביכרהל םייתעש ךרעב יל חקל
לא םירבחתמ USB ילבכ ינש .םיגרבמ האמ םע דחיב אספוקב וזראנש
.אשינה בשחמה ךות
המ לש יח רודישב םוליצ הארמ הנכותה ,אשינה בשחמב הנקתוהש עגרמ
הללוסה תומרו תונוש תויתוגהנתה תויצפוא ,טובורה תמלצמ האורש
.טובורה לש
רצומב רבודמשכ רידנ רבד ,דחוימב בטיה היושע תוארוהה תרבוח
עוציבל םישרדנה םיבלשה 32 לכ תא רוריבב התוותה איה .קט-ייה
ירוביח ,תוכמותה תורוקה לכ ןיב לידבהל יל הרזעו הכאלמה
.םיקדהמהו םיגרבה ,םיקרפמה
הנושארה הקידבל םינכומ ונייה ,הללוסה לש הניעט תועש רפסמ רחאל
.הרבעל ענו ולש אספוקה תא ER1 ההזמ הבש הניטור ;– ונלש
אוה ,הרבעל גוהנל םוקמב ךא ,אספוקה תא תוהזל רהימ ילש ER1 ה
התנפ המלצמהש ררבתה) .לעפמב תוללעתה רבע וליאכ רוחאל עסנ
.(התוא יתנוויכש רחאל החילצה הקידבה .ןוכנ-אלה ןוויכב
בור ללוכ ;– הלאכ םידמחנ םיקירטב שמתשהל ןתינ טלחהב
תושעל ידכ ;– רפסמב םישימחכ ,ךירדמב םיעצומה םיקירטה
רחא בקעמ דבלמ .תוביסמב םיחרוא רדבל ידכ וא םינכשה לע םשור
,םר לוק עמוש אוהשכ רישל ,הקיסומ ןגנל לוכי ER1 ה ,ולש אספוקה
.הריב תיחפ ההזמ אוה יכ ריהזהל וליפאו תושדח םילמ יכות דמלל
ןיב לדבהב ןיחבהל לגוסמ טובורה .ידמל המירמ םימצעה יוהיז תמכס
תא יתשבל דוע לכ יתוא ההיז וליפא אוה .םינוש םיכרעב תועבטמ
יל רכנתה אוה .הליחתב המלוצ יתנומתשכ יפוגל התיהש הצלוחה
.הצלוח יתפלחהש עגרמ ירמגל
,תונוש תונכות ןיב בלשל ותלוכיב ןומט ER1 לש יתימאה וחוכ ךא
תא םיריכמה םישמתשמ .רתוי תובכרומ תויוגהנתהל ליבומש ןפואב
.רתוי ףא תובכרומ תולטמ רוציל םילוכי Python םיטירסתה תפש
םג תננכתמ . Evolutionהרמוחהו ןוימדה ןה תודיחיה תולבגמה
,וזה הריבה תסיפתל $199 הזיחא די ומכ ,הבחרה תוכרע רוכמל
.(עבקנ םרט םריחמש) םודא-הרפניא ינשייחו
תא הליעפמה (טלוו 12 לש חתמב) תנעטנה הללוסהש תרמוא Evolution
אשינה בשחמה תללוס .תועש שולש דע קיזחהל הלוכי טובורה יעונמ
.ןכל םדוק בר ןמז הנקורתה ילש
רוביחה תרזעב תיבה יבחרב ילש ER1 ה תא עיסהל יתינהנ דאמ
,תיטוחלא תלוכי שי ילש אשינה בשחמלש ןוויכ .ילש יתיבה יטוחלאה
טובורהש המ לכ תוארלו ילש ינחלושה בשחמהמ הדיחיב טולשל יתלוכי
.הז בשחמ ךרד תוארל היה לוכי


הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו