םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


הקינורטקלא/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//

הקיטובורה םלועמ םישודיח
תואספוק :אבה רבדה
םדא ינבל תורוחש
Evan Ramstad
http://www.ent-today.com/12-6/cybernation.htm
םירשפאמ ,"תורוחש תואספוק" וא ,םיסוטמב םינותנ םושירל םינקתמ
םינקתמ םיחתפמ םויכ .תונוסאל וליבוהש תולקת רחא תוקחתהל ונל
דבלמ ,ישונאה ףוגה ךותב הרוחש אספוק ומכ םילעופש םייאופר
.תונוסא רוקחתל םישמשמ םניאש הדבועה
קוש םויכ הווהתמו ךלוה ,םדקומ בלשב ןיידע אצמנ חותיפהש תורמל
םיריעז םינקתמ , implantable monitors םיליתש רוטינ ירישכמל
.םדאה לש םיימינפה וירבא רחא םיבקועה
ר;טּנה תא .Medtronic Inc תרבח הקישה ,םינש שמח ינפל
תויופלעתהמ םילבוסה םישנאל עייסל דעונש ,התרצותמ ןושארה ליתשה
לש הלודגה תינרציה תניחבמ השינ רצומ והזש תורמל .תורבסומ יתלב
וז התיה , defibrillators רופרפ תעינמל םינקתמו בל יבצק
לש םבלב שחרתמה לע םינותנ רתוי הברה םיאפורל הנתנש ,ךרד תצירפ
.םיפלעתמ םהשכ םישנא
,םירטנהמ ףלא -25מ רתוי Medtronic הרכמ ,רצומ תורוד ינש ףולחב
םה .דבלב םירופס םימרג םלקשמו מ"ס 5 לע הלוע וניא םכרואש
,דבלב םירופס םימי ךשמל םיתעל ,הלוחה לש הזחה רירשב םימקוממ
.תוקד 42 לש האלולב בלה תוליעפ רחא םיבקועו
ידכ רטנל לעמ ןטק רישכמ קיזחמ אוה ,תופלעתהמ ששואתמ םדאשכ
שגינ אוה ,ןכמ רחאל .עוריאה ינותנ לע טילקהל ונממ עונמל
טלקמ תרזעב םינותנה תא ףולשל חא וא אפור םילוכי םש ,האפרמל
.שדחמ האלולה תא ליחתהלו דחוימ וידר
םישנא לש םינוחבאה תוכיא ,קושל עיגה רישכמהש רחאל דיימ
םילוכי םיאפורה ,םעפ אל .המיהדמ הרוצב התלע תעל תעמ םיפלעתמה
,םימיוסמ םירקמב .בלב רתוי הרומח היעב שי םא םינותנהמ דומלל
.בל תויעבמ םצעב םילבוס הליפנ תלחמ םלצא הנחבואש םישנאש ררבתה
,םילכסותמ ויהש םישנא ,םילוחהמ עיגה רישכמל שוקיבהמ לודג קלח"
תויופלעתההש ללגב תוצע ידבוא ויהשו ,גוהנל םילגוסמ ויה אל
,רישכמה יאיצממ ינשמ דחא ,יל ןאירב רמא ,"םהייח ךלהמ תא ושביש
.Reveal הנכמ Medtronic ש
תומדקתה םע .ףוגב םירטנ לש הלחתהה תדוקנ קר אוה הז ןקתמ
ינרציל רשפאש ינכט הנבמ חמצ ,טנרטניאהו תיטוחלאה היגולונכטה
,רופרפ תעינמל םינקתמו בל יבצק ומכ ,םירחא םיליתש םירישכמ
.Biotronic Inc הרחתמה הרבחהו . Medtronicרוטינ תולוכי ףיסוהל
.דקתשא הלאכ םירצומ רוכמל ולחה
לככו רתוי תוכורא םינש םייח םישנאש לככש איה תיטרואיתה הווקתה
הנקזה ליגל עיגת "םוב יבייב"ה רוד ינב לש תיפרגומדה הטילבהש
רחא בוקעל םיאפורל ועייסי םיליתש םירטנ ,תובורקה הנשה םירשעב
תוחפ ךירציש ןפואבו רתוי הכומנ תולעב םהב לפטלו םילוחה בצמ
.םילוחה יתבב םירוקיב
קר עצבמה ליתש ןקתמכ ודוחייב טלוב Medtronic לש , Revealהכ דע
.תונתשהל דיתע הז םג ךא .תינוחבא היצקנופ
תמר וא םד ץחל ומכ ,םירחא םיבר םינותנ םושרל ןתינ ,תיטרואית"
ל הנושארל הנפש ידנקה אפורה ,ןיילק `גרו`ג רמוא ,"םדב רכוסה
תונש ףוסב תויופלעתהה רטנ תא חתפל הל עיצהו Medtronic
םיימיכויב םינותנ ינמ לכ רטנמש ןטק רישכמ ךל שי" .םינומשה
םירחא םירישכמל וא יאופר זכרמל םרדשל ןתינש םייגולויסיפו
."ףוגב
תנכושה הנטק הרבח ,.Data Sciences International Inc תניחבמ
קושה תובחרתה ,סילופאנימ לש רוורפב Medtronic הטממ מ"ק הנומשכ
תונש עצמא זאמ .תיתועמשמ החימצל תונמדזה הווהמ םיליתש םירטנל
,םד ץחל רוטינל םישמשמה םיליתש םירטנ הרבחה הרציי ,םינומשה
תלוכי תא ורפיש רשאו ,הדבעמ תויחב םירחא םינותנו בלה בצק
.םיבר םימוחתב םינעדמ לש רקחמה
תכרענ , Data Sciencesהנשה ביבאב ימזי ןוה הל םרזוהש רחאל
םע הרחתמ איה .ישונאה ינילקה קושה לא הנושארה התחיגל
בלה ךותב םדה ץחל רחא בוקעיש ידיתע רטנ רוציי לע Medtronic
.בל םוד ילוחל דעוימה ןקתמ ;– ומצע
היתונויסנב םיעשתה תונש ךלהמב םימעפ רפסמ הלשכ Data Sciences
ימצע תא יתלאשש םימעפ ויה" .ישונא שומישל םיליתש םירטנ קישהל
,"ייח ימיב הזה רישכמה תא הבלל ץמאל לכות תיאופרה הליהקה םא
.הל"כנמו הרבחה אישנ ,ייווקורב ןאירב רמא
ןורחא אצומל ובשחנ םיליתשה םינקתמה ,םיבר םיאפור לש םדידל
,ןוחבא יכרצל םהב שמתשהל שיש ורבס םיטעמ קר .םהילוחב לופיטב
םינקתמו בל יבצק ומכ ,תויעב םינקתמה םירישכמ קר לותשל ופידעהו
.רופרפ תעינמל
תורימאמה תויולעה םע בולישב ,Medtronic לש Reveal תחלצה ךא
לוקשל םיאפורה תא וצליא ,םייפרגומד םיצחלו יאופרה לופיטה לש
.שדחמ םתדמע תא


הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו