םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


בשקותמ ךוניח/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

תנווקמה היגולונכטה תכרעה
תוגצמ וא ףיכ ירועיש
אווש
John Duncan & Mary K. Wallace
.Delta Pi Epsilon Journal 44 no.1, pp
25-38, Winter 2002
טעמכו תויתלשממ תויושר ,םינוגרא ,םיקסעב תמייקתמ קחרממ הדימלה
ןיא ,תמייקתמ איהש הדבועה םצע ,תאז םע .ב"הראב דומיל דסומ לכ
םירקחמהמ םיבר לש םתוכיאל עגונב תולאש .תדבוע איהש השוריפ
.םיאצממהמ םיבר קפסב תודימעמ ןיידע התכרעהל

תוכשמנ תואטיסרבינואו תוללכמ םאה" ,ונמצע תא לואשל ונילע
תויווח תא ביחרתו קימעת וזש תונימאמ ןהש ןוויכ קחרממ הדימלל
יקסעמ חתנ סופתל תוסנמ טושפ ןה אמש וא ,םידימלתה לש הדימלה
קחרממ הדימלה קוש ,לזמה עורל" . ?" Weigel 2000:12טנרטניאה
ידי לע ףסכ ךוסחל ךרד רקיעב הב םיאורש הלא ידי לע םג ףצוה
:" Schrum 2000היינב יבאשמבו םידבועב ץוציק
קחרממ הדימל לש תואיצמה תריצי ,ויהי רשא םיעינמה ויהי .47
תרכינ הארוהה תורחסמתה" .םירובס םישנאה בורש יפכמ רתוי השק
ינשמ הפונת לביק הז ךילהת .םיסופמקה לכב טעמכ רתויו רתוי
עדימ תרבעהב תדקמתמה ךוניחה לש תיטסילמינימ הרדגה (א) :םימרוג
הארוה ידבועב בחרנה שומישה (ב)-ו ;הארוהה לש רידגמה ןייפאמכ
" Weigelהארוהה תולעב ץצקל ידכ םיעייסמ
קחרממ הדימל יקפסש אלא ,תרחסמתמ הארוההש קר אל . 2000:14
לע םיסרוק ינכת תולעהל ןתינ הבש תולקה תא םיברב םימסרפמ
שארב הווהמ תשרה ,םדידל"ש רובס 2000:12 לגייוו .טנרטניאה
שדח םוידמ אלו ;– םימייק םינכת תרבעהל תכרעמ הנושארבו
םייגוגדפ םילדומ דילוהל לאיצנטופה תא ובוחב ןמוטש ודוסיב
."םישדח

.םינפ-ברו בכרומ רגתא הווהמ תנווקמ הדימל לש תויביטקפאה תכרעה
ןתינש ןמיהמ עדימב רומאה לכב םייקה קירה" ידי לע ףרחומ הז בצמ
" Carnevaleםינווקמ םיסרוק ותרזעב ךירעהל
הזיא :האבה הלאשל הנעמ תתל ךרוצל רושק היעבהמ קלח . 2000:A59
היגוגדפ וזיאל רתויב םיאתמה אוה םינכת תרבעה תכרעמ לש גוס
הדימלה תא ךופהל תנמ לע" ?הדימל ןונגס הזיאל רתויב יטנוולרהו
תונשל ךירצ ...רתוי תיביטקפאל ,הדימל לש גוס לכ וא ,קחרממ
. " Filipczak 1995:113הארוהה ךילהת לש ועבט תא תמאב

וליפא תמדוקה ,רתויב הבושחה הלאשה" יכ רבס 1997 לוירדא
םיליבומה םייפיצפס םיבלשו תויונמוימ ,הדימל ילודומ לש תושירדל
תולאש ."?הליחתכלמ סרוקב םיניינועמ ונא עודמ :איה `םירשכ`ל
חווט יכורא םידעי וליא (א)" :ויה לוירדא הלעהש תורחא תויזכרמ
אוה דציכ (ב) ?סרוקה תרשי תויעבה ןורתפו הנבהה ,הדימלה ימוחתב
דציכ ,לכמ בושח (ג)-ו ?םיננכותמו םימייק םיסרוק םע בלתשמ
םיראתל דומיל תוינכות ומכ ,הדימל תוינכותב סרוקה בלתשי
תנווקמה הארוהל תולגתסהב ישוקהמ קלח . ( ` 58מע) "?תודועתלו
טלי`ז .תויגול-ודותמה יתש ןיבש ינושבו ןוימדב הרכהב ךורכ
לוקשל םיחנמהמ תשרוד תשרה ךרד הדימלה" יכ ונל ריכזמ 1999:21
,האצרהה ,הארוהה לש ןעבט רבדב תומדוקה םהיתוחנה תא שדחמ
ןודל ןמזה עיגה ילוא ."דימלתל הרומ ןיב היצקארטניאהו הניחבה
הארוהה" ,טלי`ז ירבדל .תנווקמ הארוה לש םילדומו תוכרעמב
אלבו םיבשחמב םיוסמ עדי אלב ותוסנל ןיאש והשמ איה תנווקמה
. ` 22מע "תינוציח תינכט הכימת לש תרכינ הדימ

הארוהל תכרעמ לכ לש תויביטקפאה תכרעהש ץילמה ((1990 ןגיק
הדימלה תומכ ;תגשומה הדימלה תוכיא :םיטבה העבראב דקמתת" קחרממ
הדימלה לש תיסחיה תולעהו ;גשומה הדימלה סוטטס ;תגשומה
תא דבאנ ,קחרממ םידמולה םידימלתה לע שגדה תא ריסנ םא ."תגשומה
יכ ונל עודי .דימלתה ;– הדימל/הארוהה ךילהת לכ לש ןיערגה
םיאיבמ רשא ,םיבשחוממ םיבאשמ תכרעהל םיליעומו םייפולח םידדמ"
לש רתוי תוינכדע תונבהל םירושק רשאו ,םיברה הידממ תא ןובשחב
היחתפמל ,הארוה תייגולונכט ירקוחל םיבושח ,הארוהו הדימל
. " Dean & Webster 2000:344התועצמאב םידמלמה םירומלו

2001:A43 לאבנראק .הדימלה תכרעה איה תפסונ תיזכרמ היגוס
ןיידע םיצמאתמ ךוניחה ירקוח" יכ קחרממ םיכנחמה תא ריהזמ
תוינכות קרו ,קיודמב והשמ ךירעהל םילגוסמ ללכב םהש חיכוהל
תויגטרטסא חותיפב ליעפ ןפואב תופתתשמ קחרממ הדימלל תוטעמ
."תושדח הקידב
לע `ןמזב אפקוהש עגרב הצצה`" תניחבב איה תיתרוסמה הכרעהה
" Herman & Morrellתולטמ תרדס וא הלטמ עצבל דמולה תלוכי
portfolio דומיל יטוקלי תכרעה איה תחא הפולח . 1999:86
תלוכיה תא םידמולל הנקמ דומיל יטוקלי תכרעה" . assessment
ושרדייש יפכ ,םיוסמ ןמז קרפ ךרואל םהיתויונמוימ תא ןיגפהל
הכרעהה תייגולודותמ . ( :87םש) "םיידיתע םיקיסעמ רובעב תושעל
תרבעה ,היגולונכטה תושירד ןיב ןזאל ךירצש ףסונ םוחת איה
.הדימלה תואצותו דומילה תונונגס ,היגוגדפה ,םינכתה

םירקחמ ףוג שיש עבוק 2000:12 לגייוו ,תונורחאה ולאל עגונב
לש ולאל תוהז קחרממ ךוניחב הדימלה תואצות" יכ וכותמ הלועש
קהבומ לדבה ןיא" םא יכ רמואו ךישממ אוה ."ילנויצנבנוק ךוניח
ךוניחה ידיסחל לא ,ילנויצנבנוק ךוניח ןיבל קחרממ ךוניח ןיב
."תוקומע ונממ םידרטומ תויהל םהילע :הז אצממב רדהתהל קחרממ
דימתש המל בושל ונתלוכיבש אוה אצממה לש ירקיעה ןורתיה ,ימעטל
םישודיחה תא םשייל זאו הארוהה ןונכת םוחתב הפי הלע
ותנבהל ,עדיה תרבעהל םימרות םה ובש םוקמ לכב םייגולונכטה
.וב שומישלו


הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו