םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םילדומ/עדי תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
טנרטניאו בשחמ תססובמ הדימל /םייגוגדפ


טנרטניאל ךירדמה
Jim Burke
.Educational Leadership 60 no.3, pp
38-42, November 2002
תא תושעל םידימלתל םורגל דימתמ ץמאמ םילהנמ ונא ,םיכנחמ רותב
םיכרד דועו דוע םיאצומ ונאש לככ םלוא .תושעל םיניינועמ םניאש
תא םימיאתמ ונמצע םיאצומ ונא ,התכב טנרטניאה תא בלשל תוליעומ
;– טנרטניאב שולגל ;– תושעל םיניינועמ םידימלתהש המ
.תונבלו רוקחל ,ךירעהל ,לואשל :ושעיש םיצור ונאש המל

םהמ םיפצמ ונאש םילגמ םהשכ םעפ אל םיחומ םידימלתהש ןבומכ
םה .טנרטניאב שופיחה תליחת ינפל וליפא תיפיצפס הרטמ רידגהל
םירגובמו םידימלת ,ידמ תובורק םיתעל .טוונל אלו ,שולגל םיצור
תויונמוימה ןיבל טנרטניאב טטושל תלוכיה ןיב םילבלבמ דחאכ
.הב האירקלו תשרב טווינל תושרדנה

תוהז טנרטניאב האירקל תושרדנה תויתרוקיבה תויונמוימש ןבומכ
טנרטניאהש אוה לדבהה .םייתרוסמ םיטסקט תאירקל תושרדנה ולאל
,קויד לש תונתשמ תומר ילעב ,םירמוח לש םוצע ןווגמ" ליכמ
ףא ...םייתרוסמה תרושקתה ילכ בורל דוגינב ....ךרעו תונמיהמ
רתי . " Harris 1997ומוסרפ םרטב ןכותה תא רשאל בייח וניא דחא
התפמ השילגה .ררחסמ בצקב םינתשמ םה ףא טנרטניאה תורוקמ ,ןכ לע
לכ תנתונ הניאש הריהמ תוליעפל םייביסלופמיא םידימלת בורל
םידימלתל עייסל אופא ונילע . Burke 2001 ינש רוהרהל תונמדזה
תדוקנו תויטנתואה ,קוידה תעיבקל תושרדנה תונמוימה תא חתפל
.טנרטניא ירמוח לש תוארה


ןרקחה ארוקה
,הנוכנה הלאשה רשאמ רתוי טנרטניאב ארוקל עייסי אל ילכ ףא
טנרטניאב םינמוימ םיארוק .הנוכנה הרוצבו ןוכנה ןמזב תלאשנה
לואשל םיכישממ םהו ,םתורבחתה םרטב דוע תולאש חוסינב םיליחתמ
םידימלתל ליעוי הלאכש הבישח ילגרה חותיפ .םשופיח ךלהמב תולאש
.םהייחב םירחא םימוחתב םג

ועייסיש תולאש םמצע תא לואשל םידימלתה לע ,ןפדפדה תלעפה ינפל
לש גוס הזיא ,תולגל םיצור םה המ םמצעל חסנלו ,הרטמ עובקל םהל
,ןכמ רחאל .הז עדימב שמתשהל םתעדב דציכו דחוימב םהל שרדנ עדימ
.חלצומ שופיח וביני חתפמ תולימ וא םיחנומ וליא תוזחל םהילע
וא םיכמסמ תריחבל םינוירטירק םמצעל עובקל תוסנל םג םהילע
וצרי ,לשמל ,חוכיוול םיננוכתמה םידימלת .עדימב שומיש ינפואל
.םהינועיט תא ששאל ולכויש םינמיהמו םיינתעד תורוקמ

םהיתולאש תא דקמל םהילע ,שממ שופיחב ולחה םידימלתהש עגרמ
.םהבש עדימה תונמיהמו טנרטניא ירתא לש הרטמה תכרעהב
לע םידיעמ דסומה וא רבחמה םאה ?רתאה ןכותל יארחא ימ .רתאה
רתאה םאה ?הנורחאל ןכדועו רתאבש עדימה בתכנ יתמ ?םהיתוכמסה
?םהשלכ םיבושח םיסרפב הכז
לע טרפבו ,םירבחמה לע רתאה קפסמ עדימ הזיא .רתאה ירבחמ
ידכ םירושיקב ץעוויהל םידימלתה לע ,ךרוצה הרקמב ?םתויחמומ
.םירבחמה לע ףסונ עדימ לבקל
רתאה תא םיגיצמה תואובממ ךכמ םשרתהל ןתינ .רתאה לש דעיה להק
דיעהל םייושע רתאה ירושיק םג .ןנשי םא ,ובש תומוסרפה ךרד וא
.ךכ לע
םישקתמ םה ךא ,עדימה תונבוממ םשרתהל םידימלתל לק .רתאבש עדימה
יונש אשונ לש הרקמב .תועדב וא תודבועב רבודמ םא עובקל רתוי
לש דחא דצמ רתוי הסכמ רתאה םא קודבל םידימלתה לע ,תקולחמב
םג םהילע .תידגנ הדמע םיגיצמה םירתאל םירושיק עיצמ וא אשונה
.םיטוטיצה תונמיהמ תא ןוחבל

תילאוטסקט הניב חופיט
יגוס לש ןווגמ רוצילו אורקל דציכ םידימלת דמלל ינוצרבש ןוויכ
תא ליבגהל לוכי יניא ,טנרטניאה תא םינייפאמש הלא ללוכ ,םיטסקט
לע םיעיפומה תונומתלו םיטסקטל יידימלת תוריחב תא וא ייתוריחב
ינש יתרצי ,םידימלתה לש םיטסקטה רחבמ תא רישעהל תנמ לע .ריינ
ילש טנרטניאה רתאב "םיילטיגיד דומיל ירפס"
יגוס לכ תא גיצהל יל םירשפאמ הלא . www.englishcompanion.com
םהילא ביגהלו םארקל םידימלתה תא דדועלו םירנא`זהו םיטסקטה
.תונוש תורטמל

;" –טסקט" רוחבל ידכ רתאב רקבמ דימלת לכ ,עובשב םעפ
ואדיווב רמאמ וא ריש ,סקימוק ,רויצ ,ןווקמ ידועית ךמסמ ,הנומת
ינאשכ .ויתודוא דחא דומע ןב רמאמ בותכל ןכמ רחאלו ;–
תדבעמל םיכלוה ונא ,םידימלתה ינפב הנושארל הלטמה תא גיצמ
תריחבלו רתאב שופיחל םיכילהל עדוותהל ולכוי םלוכש ךכ םיבשחמה
רתאב רקבל םילוכי םה ,תיבב םהירמאמ לע םידבוע םהשכ .טסקט
םירמאמב ןייעל ידכ ;– םהלש ילטיגידה טסקטב ;–
םהירמאמ תא םיאיבמ םהשכ .רבעשל םידימלת ידיב ובתכנש אמגודל
גוסל םאתהב הביתכ תוצובקל םיקלחנ ונא ,עובש לכ תליחתב התכל
ובש ןפואב םידימלתה םינד ,ןכמ רחאל .דימלת לכ רחב ובש טסקטה
.עובשה ותואב ורחב םהבש םיטסקטה תא םיארוק םה

םינויד ליחתהל ךיא
ןוויכמ ,הנוש ילש "םידומילב החלצה"ה ירועישל ילטיגידה טסקטה
םייסיסבה דומילה ירשכ חותיפ לע םידבוע םידימלתה הלא םירועישבש
שחרתמהמ םיקתונמ בורל הלא םידימלת .האירקה תלוכי םג ומכ ,םהלש
ילטיגידה דומילה רפס תא יתרצי ךכיפלו ,תולקב תחסומ םתעדו התכב
םירגתאמש תונויער לע םייניצר םינוידב םתוא ברעל ידכ ACCESS
.םתוא םיניינעמו

םוי לכב הירפסל םישגינ ונא ,תיבויח המינב עובשה תא םייסל ידכ
לע הירפסה תא ףידעמ ינא .ונלש טנרטניאה תלטמ תא םיעצבמו `ו
ךרוצל םילודגה תונחלושל םיקוקז ונאש ןוויכ םיבשחמה תדבעמ ינפ
םישולש םישידקמ םידימלתה ,ןושארה בלשב .ונלש םימכסמה םינוידה
;רתאל תורבחתה :הלטמה ףדב םיעיפומה םיבלש תרדס עוציבל תוקד
תעיבק ;התרתוכ תביתכו ןהמ תחאב הריחב ;תונושה תויורשפאב ןויע
רמאמה תריקס ;("?הז אשונב בישהל הסנמ ה/תא הלאש וזיאל") הרטמ
;ולוכ רמאמה תאירק ;הנממ ודמלנש עדימ יטירפ השולש תמישרו
ןויד םימייקמ ונא ,ינשה בלשב .ןוידל תולאש חותיפו םוכיס תביתכ
.רמאמה ךותמ ולעש תויגוסב תוקד םירשע ןב

תעה בתכ לש תנווקמה המישרה אוה םירמאמל ונלש ירקיעה רוקמה
םיגוהש תולגל ןיינעמ .-20ה האמב םייזכרמה םישיאה לש "םייט"
ידימלתש המרב םיבתוכ ,לשמל הלדנמ ןוסלנ ומכ ,םיבר םיבושח
.ןיבהל םילגוסמ ןוכית

הדיפקב תשרה תא תווטל :םוכיס
לכ ונמצע תא לואשל ונילע ,טנרטניאה עיצמש תויורשפאה ללש תורמל
דומעבו םירפסב רוחבלו ,"?הנורתפ אוה טנרטניאהש היעבה יהמ" תעה
ירפס בור .רתויב בוטה ןורתפה תא םיווהמ הלאש תמיא לכ ספדומה
רתוי רהמ עדימ אוצמל םידימלתל םירשפאמ ,לשמל ,הירפסב ןעיה
םידימלתה ,תיתרוקיב האירקב רבודמשכו .טנרטניאה ךרד רשאמ
עקרמהש םיכרדב םלוצמה ףדה לע םושרל ידכ טעב שמתשהל םילוכי
.ןרשפאמ וניא

.תושדח םיכרדב םיטסקט תריקחל תויונמדזה הנקמ תשרה ,אסיג ךדיאמ
םילוכי ונא ,הדיפקב תשרב אורקל דציכ םידימלתה תא םידמלמ ונאשכ
תורישב טנרטניאב ןובנ שומיש ךות ,ונלשמ תותשר תווטל ליחתהל
.ונלש םידימלתה יכרצ


הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו