םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םילדומ/עדי תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
קוחרמ הדימל/םייגוגדפ


קחרממ הדימלה יאלפ
Lynne Schrum
Learning & Leading with Technology 30
no.3, pp. 6-9,20-21, November 2002
בצמ תנומת
םאה" :איה קחרממ ךוניח לע תלאשנ ינאש רתויב הצופנה הלאשה
איה הליגרה יתבושת ."?יתימא ךוניח ומכ בוט קחרממ ךוניחה
ןיא ילוא זא ,דחוימב חלצומ וניאש יתימא ךוניח וניווח ונלוכש
ןיב יתועמשמ לדבה ןיאש םיארמ םירקחמה בור !הנוכנה הלאשה וז
.עדי תרבעהל וללה תורוצה יתש

קחרממ ךוניח תוינכות לע םירקחמ ורקס 1999 ריילבורו יברק
םירקחמה תואצותל םימוד םיאצממהו ,ואדיווב שומיש לע תוססובמה
לע ססבתת תינכותהש ץלמומ :םייגולונכטה םימושייה יגוס לכב
חותיפ ,קפסמ יגולונכטו ילהנמ םדא חוכ ,תוביצי תויגולונכט
הרקמל הרגמ תוינכותו םיכנחמל יואר רכש ,הארוהה לגס לש ךשמתמ
תוטישב םייונישש היה רתויב יתועמשמה אצממה .תויעב וררועתיש
היעבה יכו ,טמרופב יונישמ תיטמוטוא םיעבונ םניא הארוהה
לכל תחטבומ הניא תניוצמ הדימלל תינויווש תושיגנש איה תכשמתמה
.םידמולה

תוכיא רופישל תוצלמה ולכש םירקחמ ורקס 2000 ריילבורו יזנקמ
,תיביטקפא הארוה איה רתויב הבושחה הדוקנה .קחרממ םיכנחמה
םימשרתמ םה יכ םיחוודמ םניא םיבר םידימלת ,לזמה עורלו
תרשכהש אדוול אופא םיצילממ םירקוחה .תוחבושמ הארוה תוקיטקרפמ
ודמעוי תימצע הכרעהל םילכשו תויוצר תויוגהנתהב דקמתת םירומה
.םיכנחמה תושרל

קחרממ ךוניח לש םיטקיורפ
לח ,הרבעהה יעצמא תא ונישש תויגולונכט תויוחתפתהל ליבקמב
.קחרממ הדימלב שמתשהל םא הטלחהב הטילשב רומאה לכב ףסונ יוניש
םירועיש ריבעהל רפסה יתבל הרשפא םינייוולה תייגולונכטש תורמל
תילהנמ הטלחה ללכ ךרדב התיה תאז תושעל הטלחהה ,םידימלתהמ המכל
,תיגולונכטה תומדקתהה םע יונישה תילכת הנתשה הז לכ .תיסנניפו
תויגולונכטב שמתשהל םא טילחהל םידדוב םירומ םילוכי םויכש ךכ
המכל וא םהידימלת לכל ןתינה ךוניחה תא רישעהל ידכ קחרממ ךוניח
.ךרוצל םאתהב ,םהמ

תוקפסמ NetMeeting ו CuseeMe ומכ תוכרעמ .ואדיו תודיעו
םיריחמבו ,דיחי זראמב םיט`צו הרומל חול ,ואדיו ,לוק תויצקנופ
ללגב רקיעב בחרנ שומישב ןניא ןיידע וללה תוכרעמה .דאמ םיכומנ
,תאז םע .רכינ אוה שרדנה ספה בחורו ץמאמ תשרוד ןיידע הנקתההש
תויצקארטניאה תבחרהל תויורשפא עפש שי ,תנקתומ תכרעמהש עגרמ
.םיילבולג םיפ"תשלו תויטנתוא תויוליעפל ,התכב

,שומישל םילק וכפה טנרטניאב הדימלה ילכ .טנרטניאה תרזעב הדימל
,ל"אוד תומישר דומילה תינכותב בלשל םויכ םילגוסמ םיכנחמהו
ידכ טנרטניא תודיעוו תועדומ תוחול , newsgroups תושדח תוצובק
.תוילבולג הדימל תויוליעפב ךומתל

ורבע םייכוניחה םימושייהש לככ .ירמגל תונווקמ הדימל תויווח
דוע תויורשפאה ובחרתה ,תנווקמ הדימלל קחרממ "יתרוסמ" ךוניחמ
,םיסרוק לע היצטידרקא לבקל םיכנחמו םידימלת םילוכי םויכ .רתוי
,תאז םע דחי .םדרשממ וא םתיבמ םימלש םיראת ףא וא דומיל תודיחי
ללש לש ךרעהו תוכיאה תא הדיפקב ןוחבל בושחש ריהזהל יואר
!תומשריהה ינפל םישדחה "תודסומ"ה

תנווקמ הדימל םע םדקתהל ךיא
תיתרוסמה הדובעה תרשעהל םידעצ רפסמ ולקשתש יואר ,לכ תישאר
לע םיססובמה דומיל ירמוח לולכל םייושע הלא .התכב םכלש
לויטל םכידימלת םע האיצי וא תרחא התכל תורבחתה ,טנרטניאה
לעמ םימלוה םיבאשמ שפחל ולכותו ,תויורשפאל ץק ןיא .ינורטקלא
תודבעמ לש טנרטניא ירתאב וא ךוניחה דרשמב ,הז תע-בתכ יפד
ליעפ קלח לוטילו רתוי דוע זעהל ולכות ךא .תוירוזא היגולונכט
ביבס וא םיחמומ םע ,םימיוסמ םירוזאב תותכ םע ואדיו תדיעווב
,עייסל ןכומ היהיש והשימ אוצמל ושקתת אל .יפיצפס אשונ
.ץמאמה תא וקידצי טלחהב תואצותהו

יאדכ ,התכב תנווקמ הדימלב שומיש לע תוניצרב םיבשוח םתא םא
םידמול לש םיינויחה םינייפאמה וא םיאנתה םהמ םכמצע תא ולאשתש
תויומלתשה לע עדימ ה/קפיס 2001 רדוי .םיחלצומ םינווקמ
המאתהה תדימ יבגל תונויערו תויחנה םג ומכ ,תויטנוולר תויעוצקמ
היגוסל לעמ לפרעה תא רזיפש ןפואב ,םהיקפסו םינושה םיסרוקה לש
ידממ העבש יתאצמ ,יתבתכש Schrum 2000 רקחמ רמאמב .וז הכובס
הניא הרטמה .תחלצומ תנווקמ הדימלל םיינויח םה ימעטלש דמול
אלא וז הדימל תייווחב תוסנתהל קקותשמש ימ לש וידי תא תופרל
.חילצהל םהל רוזעל לכויש עדימה תא םהל תתלו םידמולב ךומתל

רשפאו ,הלא םימיב דאמ םיירלופופ םה ףא םיילאוטריו םינוכית
.םייק ןוכיתל ףרטצהל וא הזכש ןוכית םיקהל לקוש םכרפס תיבש
הרישנ ירועישמ םילבוס םינווקמה םינוכיתהמ המכש ןייצל יואר
יתלב הביבסב דקפתל םיחילצמ םניא םידימלת המכ יכו םיהובג
רדנלבוא עיגה ,םיילאוטריו םיסרוק עיצהש ס"יב לע רקחמב .תינבומ
תא תיחפת תנווקמ הדימלש ןויערל דוגינב ,יכ הנקסמל 2002
ךומנ סחי םישרוד דאמ םייביטקארטניא םיסרוק" ,םיכנחמב ךרוצה
`מע) "ףסונ םדא חוכב ךרוצ רצויש רבד ,םידימלתל םירומ ןיב רתוי
. ( 46

.םכמצע לשמ םינווקמ םיסרוק ןנכתל םילקוש םתאש רשפא ,ףוסבל
תריציל ינויח אוה הארוה ןונכתש ונעט 1999 יבלח-לאו הזמח
תונווקמ תוצובקב שומישה תא ודדוע םג םה .קחרממ בוט ךוניח
הרקמ ירקחמב שומישו ,םיחרוא םיחמומ תנמזה ,תויצקארטניאל תונטק
תויגטרטסא ולאש ןבומכ .קחרממ הדימלה תויווח תא רישעהל ידכ
ונילע ךא ,סרוק לש גוס לכב ןהב שמתשהל םילוכי ונאש הארוה
תארוק ינא .תיתרוסמ הניאש הארוה תביבסל ןמיאתהל דציכ בושחל
ףרטצהל זאו ןטק ןווקמ סרוק הליחתב רובעל תאז לקושש ימ לכל
בורו . WebEDוז תנרקסמ הקתפרה םע תודדומתהה לע ןווקמ ןוידל
, Blackboardלשמל ומכ) םינווקמ םיסרוק תריציב םיקסועה םירתאה
.םניחב תוסנתהל אמגודל םיסרוק םיעיצמ ( -WebCTו


הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו