םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תונעדימ/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

ןמז טעמ ךכ לכ ,עדימ הברה ךכ לכ
Kimberly A. Killmer
Nicole B. Koppel
,T.H.E. Journal 30, no.1, August 2002
pp. 21-30
החימצה בצק ילעבו םיריעצה תרושקתה יעצמאמ דחא אוה טנרטניאה
,םויב םיפד ןוילימ 7.3 כ לש בצקב חמוצ ןיידע אוה .םלועב ריהמה
עיגה םרטש ךכ לע דיעמש המ ,םישדוח הנומש לכ ולדוג תא ליפכמו
יושעש עדימ ןומט הזה םוצעה םיכמסמה ףסואב .ותוטשפתה אישל
.ותוא אוצמל אוה קירטה .ונתיאמ דחא לכל טעמכ ליעוהלו ןיינעל
תשרמ עדימ ףולשל ידכ שופיח יעונמ 75 כב שמתשהל ןתינ םויכ
.טנרטניאה

שופיח ךורעל תנמ לע .עדימ רוקמכ טנרטניאב םישמתשמ םידימלת
.םינוש שופיח יעונמ לש הנבמה תא ןיבהל םידימלתה לע ,יביטקפא
דימת םיקפסמ םניא םהמ םיבר .םיווש ודלונ שופיחה יעונמ לכ אל
אל םידימלתה ,םייתטיש תוניירוא ידומיל אלב .ןוכנה עדימה תא
.טנרטניאב ןומטה לאיצנטופה תא תוצמל ולכוי

םשל .הבר תוריהזב וב שמתשהל שי ךא ,ךרע-בר באשמ אוה טנרטניאה
לוהינב עדימ תוכרעמל אובמ סרוקב שמישש ישעמ ליגרת ונחתיפ ,ךכ
.ליגרתה רואית ןלהל . MIS

עדימ תפילשב םייזכרמ םיגשומ
ונא .התכב המגדה ךרד הפילשה תויביטקפא גשומ תא םיגיצמ ונא
םיעצבמ זאו ,םינוש שופיח יעונמ עיצהל םידימלת השולשמ םישקבמ
עונמ לכמ ולבקתהש םירתאה רפסמ חותינ ,אבה בלשב .םתרזעב שופיח
שופיח יעונמ םיפלוש ובש ןפואב םייתועמשמה םילדבהה תא טילבמ
.טנרטניאב םירתא םינוש

םיינש ;– קוידהו רוזחאה יגשומ תא םיגיצמ ונא ,ןכמ רחאל
recall רוזחאה דדמ .הפילשה תויביטקפא לש םילבוקמה םידדמהמ
זוחא) םייטנוולרה םיכמסמה לכ תא עונמה ףלוש הדימ וזיאב דדומ
דדומ קוידה דדמש דועב ,(ונל םייוצרה הלא ךותמ ופלשנש םירתאה
זוחא) םייטנוולרה םיכמסמה תא קר תפלוש תכרעמה הדימ וזיאב
,יחכונה ליגרתה ךרוצל .(ופלשנש הלא ךותמ ונל םייוצרה םירתאה
דדמ תא בשחל רתוי השק .שמתשמה ידי לע תעבקנ תויטנוולרה
לכ ךס ןדמוא לע ססבתהב יסחי רוזחא ךרע בשחל ןתינ .רוזחאה
הובגה רפסמה תרזעב הזכש ןדמוא לבקל ןתינ .םייטנוולרה םירתאה
שופיחה יעונמ תשולשמ דחא לכב ואצמנש םייטנוולר םירתא לש רתויב
םיידוחייה םייטנוולרה םירתאה לכ ךס תיינמ ידי לע וא ,וכרעוהש
.םיעונמה לכ ךרד םילבקתמה

שופיח תואצות חותינ
יכירדמו שופיח יעונמ ןה תשרב שופיחל תויסיסבה תושיגה יתש
.םיאשונ

עדימ תסיפ רותיאל דחוימב םיליעומ שופיח יעונמ .שופיח יעונמ
דילקהל שמתשמהמ םישקבמ שופיחה יעונמ לכ .עודי ךמסמ וא תיפיצפס
טלופ שופיחה עונמ ,ולא םילמ ךמס לעו ,יוטיב וא חתפמ תלמ
יכ תועטב בושחל גוהנ .ןתוא םיליכמה טנרטניא יכמסמ לש תומישר
המ .שופיחה עגרב תמייק איהש יפכ הלוכ תשרב םישפחמ שופיח יעונמ
לש עובק םינותנ דסמב שפחמ שופיח עונמ לכש אוה לעופב הרוקש
וא " spidersםישיבכע" ידיב תיטמוטוא ךרענש טנרטניא יכמסמ
םירתאב תולדבנ וללה םישופיחה תואצות .שופיחה ינפל "םיטובור"
תא סחייל ןתינ .םתומכבו םרדסב םג ומכ םיפלשנש םייפיצפסה
םילדבה .ונוכדע תורידתלו עונמה לש םינותנה דסמ לדוגל םילדבהה
תאו הפילשה תוריהמ תא םיללוכ שופיחה יעונמ ןיב םיפסונ
.שמתשמל תויתודידיה
ידסמ רפסמב תינמז-וב םישפחמ , Metacrawler ומכ ,לע-יעונמ
םילדח לעה יעונמ בורש ןייצל שי ,תאז םע .דיחי קשממ ךרד םינותנ
יטיא םהב שומישה יכו ,סקדניא לכב אלמה שופיחה םלשוה םרטב שפחל
.םיבכרומ שופיח ידגיה דימת םיהזמ םניא םה ,ןכ ומכ .רתוי

שופיחל םיבוט , LookSmart ומכ ,םיאשונ יכירדמ .םיאשונ יכירדמ
תא םירדסמ םה .תויפיצפס עדימ תוסיפמ לידבהל ,םייללכ םיאשונ
םיקפסמו תוירוגטק וא םיאשונ יפל יכרריה ןפואב טנרטניאה יבאשמ
םיכרענ הלא םיכירדמ לש םינותנה ידסמ .הלא םיבאשמל םירושיק
יעונמ לש הלאמ רתוי םינטק בורל םה ,ךכמ האצותכ .םדא ידיב
םיפלוש םה ,ןכ ומכ .רתוי תויטנוולר בורל תואצותה ךא ,שופיחה
.רתאה לש ירקיעה דומעה תא קר בורל

תויביטקפא שופיח תויגטרטסא
:הקיגול יגוס ינש לש הנבה שרוד תיביטקפא היגטרטסא חותיפ
איה שופיח לש הקיגול .תינאילוב הקיגולו שופיח לש הקיגול
שמתשמהש שופיחה דגיה תא שרפל ואובב םהב שמתשמ עונמהש םיללכה
שופיח ילכ לכ לש םיללכה רחא תוקחתהל רתויב הבוטה ךרדה .דילקמ
שומישה לע ליעומ עדימ םיקפסמה םירתא םג שי .הייעטו יוסינ איה
"Search Engines ומכ ,שופיח יעונמב
. Infopeople 2001 לש "Quick Guide

םהב םישמתשמש םייגולה םירוטרפואה ךרעמ איה תינאילובה הקיגולה
םירוטרפוא לש יסיסבה ךרעמה .שופיח יחנומ בולישל שופיח ילכ
םיליכמה םיכמסמ הריזחמ ו הלמה .אלו וא ,ו תא ללוכ םיינאילוב
דחא םיליכמה םיכמסמ הריזחמ וא הלמה .שופיחה יחנומ ינש תא
חנומה תא םיליכמה םיכמסמ הריזחמ אל הלמה .שופיחה יחנוממ
םישופיחל םיליעומ םיינאילוב םירוטרפוא .ינשה תא אל ךא ,ןושארה
.םיבכרומ


הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו