םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


הקינורטקלא/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//

םדאה תורישב םיטובור לש שדחה ןדיעה
תשגה דעו שא יוביכמ
הריב
http://knowledge.wharton.upenn.edu
 
םויכ םיחתופמ ,טווינהו בושחמה תייגולונכטב תויומדקתהל תודוה
םירקוחהו תורבחה .םדא ינבל םירישי םיתוריש תתל ולכויש םיטובור
לכויש טובור :רידא קוש לאיצנטופ לעב שדח רצומב םויכ םידקמתמ
תוביבסב רבכמ הז ושמיש םיטובורהש דועב .םישישקב לופיטב עייסל
םיטובור וחתופי םרטב םינש דוע ופלחיש חינהל ריבס ,תויתיישעת
המכ םינעוט ,התע רבכ .םישישקב לופיטל םייביטקפאו םיחוטב
ךא .המוקמב הניא וללה "םידיאורדנא"המ תובהלתההש םירקבמ
ןדיע לש וחתפב םייוצמ ונאש קפס לכ ןיא היישעתב םימרוגל
.םדאה תורישב םיטובורה

םילוכי םיטובורש םירקוחה וליג ,הקיטובורה לש הירוטסהה ךרואל
תרשכה ךא .דאמ תנגרואמ הביבסב תורדגומ תולטמב ןייטצהל
תוריד לש תיסחי תינבומ-יתלבה הביבסב תישפוח העונתל םיטובורה
התוויה ,תעה לכ םמוקימ תא םינשמ םימצעו םישנא הבש ,םילוח יתבו
.טושפ אל רגתא

.םישדח םיאיש ןמזה לכ תרבוש בשחוממה דוביעה תמצוע ,אסיג ךדיאמ
,ןולמ יגנרק תטיסרבינוא לש הקיטובורה ןוכמב רקוח ,קברומ סנה
1 לש תוריהמב תדבעמה הרמוח שוכרל היה ןתינ ,1990 בש ןייצמ
, 2000 תנשב .רלוד ףלא תרומת (היינשב תוארוה ינוילימ) MIPS
ינפל דועש חינהל ריבס .םוכסה ותואב MIPS ףלאל עיגהל היה ןתינ
. MIPS ןוילימל עיגהל היהי ןתינ , 2,015 תנש

וא 100 MIPS ב ללכ ךרדב םויכ םישמתשמ םייתיישעתה םיטובורה
חתפמה איה םיבשחמה לש תרבוגה םתמצוע ,קברומ תנעטל ךא .תוחפ
חילצה קברומ .רתוי תונווגמ תולוכי ילעב םיטובור חותיפל
תרשפאמ רשא םיידממ-תלת טווינו הייארל תכרעמ רוציל הנורחאב
."הליגר הביבסב םיטובור לש ןמיהמ טווינ"

תרבח ךא ,דבלב תודבעמה תלחנ ןיידע ןה וללה תויגולונכטה
קושל שדחה יטובורה ןוזחה לש אסרג האיבה Evolution Robotics
ידכ טנרטניא תמלצמב שמתשמה לגלגתמ טובור אוה . ER1םינכרצה
טובורה תא דמלל ןתינ ,הזיחא עורז ול םימיאתמש עגרמ ."תוארל"
ןיידע השקתמ טובורה ,תאז םע .לשמל ,וילעב רובעב תוריב איבהל
.ישונא תויהלמ קוחר והארמו ,תיבה יבחרב טוונל

ינוס תוחתפמש םיילגר-ודה םיטובורה םה רתויב םימישרמה םירצומה
ךלוה טובור ;SDR-4X – תא ינוס הפשח , 2002 סראמב .הדנוהו
תונקתומה ואירטס תומלצמבו םיקרפמ 38 ב דיוצמה מ"ס 58 הבוגב
לגוסמו םינפ ההזמ ,םילושכמ ףקוע טובורה .ץצונו ףוסכ שאר ךותב
לגוסמו מ"ס 120 הבוגל רמתימ הדנוה לש , ASIMOותמועל .רישל
יוויש לע הרימש ךות תוניפ ףוקעלו רוחאל תכלל ,תוגרדמב תולעל
הזוח הדנוה ךא ,רודיב תורטמל םגד הלש טובורב האור ינוס .לקשמ
ש םיפוצ ונא ,דיתעב" .הלש ךלוהה טובורל רתוי םיישעמ םישומיש
תולטמבו תיבה תודובעב עויס ומכ םימוחתב תולוכי חתפי ASIMO
טנרטניאה רתאב בתכנ ,"שא יוביכ ומכ ;– םדא ינבל תונכוסמה
.הרבחה לש

עדימו תויצרפוא לוהינל רוספורפ ,ךירלוא לרק ,תאז םע
לעפמהמ רובעל םיטובורה תלוכיב קפס ליטמ ,ןוטרוו תטיסרבינואב
,שדח קושל היגולונכט ריבעהל תוסנמ תורבחש תמיא לכ .תיבה לא
לואשל ןהילע" .ריהזמ אוה ,"ךיא אלו המ"ה ןורקעב בשחתהל ןהילע
ליחתהל אלו ,`וזה היגולונכטה תתרשמש ךרוצה המ` ,הלאשה תא
חיכוהל םיטובורה תורבח לע ,תאז האור ךירלואש יפכ ."ןורתפב
וענוי םינושארה םינכרצה" .בחרה רוביצל םישרדנ םיישיא םיטובורש
קושב רבודמ ךא" ,רמוא אוה ,"רצומבש תונשדחה ידי לע רקיעב
."ןטק

תולטמב םיליחתמ הז גוסמ םינושארה םיטובורהש עיתפמ הז ןיא ילוא
iRobot תרבח .םילוח יתבב םיטירפ עונישו קבא תביאש ומכ ,תוטושפ
,םייתניב .רלוד םייתאמב יטובור קבא באוש םויכ תרכומ ,לשמל ,
םייאופר םימישרת תאישנל טובור חותיפ לע תדקוש הטישוסטאמ תרבח
הלש טובורהש תרמוא תינאפיה הרבחה .םילוח יתבב ןגטנר ימוליצו
אספוקב םיינויחה םינותנה לע ןגי תעב הבו רקי הדובע ןמז ךוסחי
.םילוחה תיב לש תבשחוממ הפמ תועצמאב טוונמ סופיטבאה .הלוענ
וא םישנאב שגנתהל ונממ םיענומ טווינ תויגולונכטו םינשייח
.2003 ביבאב קושל תאצל רומא טובורה .תוריקב

תופורת ,םד תומיגד ענשמ רבכ HelpMate הנוכמה המוד טובור
לע רכמנה ,טובורה .םילוח יתב האממ רתוי לש תונורדסמב תוחוראו
ו`ג ידיב םינש רשעכ ינפל חתופ ,יאופר דויצל Pyxis תרבח ידי
.סרוטומ לרנ`ג רובעב ןושארה Unimate טובור תא הנבש ,רגרבלגנא

אוה , 77 ליגבו ,"הקיטובורה יבא"ל םיבר יניעב בשחנ רגרבלגנא
ןומימ שפחמ אוה םויכ .ףסונ ינאכמ דלי םלועל איבהל ןינועמ
לע דמעיהל םישישקל עייסל לכויש לגלגתמ יעורז-וד טובור חותיפל
תוטושפ תוחיש םמע להנל וליפאו םרובעב תוקנלו לשבל ,םהילגר
ןוויכ .םיידועיס תודסומל םתרבעהב ךרוצה תא ענמיש המ ;–
,השבלה וא הציחר ומכ תולטמ םע דדומתהל לגוסמ היהי אל טובורהש
.םויב תועש המכ ךשמל תישונא הרזע םג שרדית

טובורל םיננחתמ טושפ םייפרגומדה םינותנה ,רגרבלגנא ירבדל
,תויחאב רוסחממ ב"הרא תלבוס הבש הפוקתב אקווד .םישישקב לופיטל
ויתונשל ברקתמ "םוב-יבייב"ה רודו תכראתמ םייחה תלחות
,קתע ןוה קשמל ךוסחל לכוי ולש Robocare ה ,ותנעטל .תובהזומה
;– םינש שולשכ ךות ;– תוריהמב וחתפל היהי ןתינו
.םויכ תמייקה היגולונכטה תרזעב

ןולוי אוה םישישקב לופיטה קושב דקמתמה ףסונ הקיטובור םזי
Computer Motion תיגרוריכה הקיטובורה תרבח תא םיקה גנאו .גנאו
;InTouch Health – ל"כנמכ םויכ ןהכמ אוהו , 1989 ב
רוידל קוחר טלשב טובור הנובה ,הינרופילק ,הרברב הטנסמ פא-טרטס
;– גנאו לש תועורזה תלוטנ הנוכמה .םיידועיס תודסומו ןגומ
בשחמ עקרמ םע יקנע קבא באוש ומכ תיארנ ;" –היוולה ןב"
"היוולה ןב" .תילטיגיד המלצמ תנקתומ ,עקרמל לעמ .שאר םוקמב
םדא :ואדיו תודיעוול דיינ רישכמ אוהש םשכ ימונוטוא טובור וניא
,םייתניב .ותמלצמבו טובורב טולשל לוכי קחורמ בשחמב בשויה
.טובורה "שאר" לע קוחרמ ליעפמה לש וינפ םיגצומ

תודסומו ןגומ רוידל תורבח רובעב םידבועה םייאופר םיחמומ
תורידת רתיב רשקתל ידכ טובורב שמתשהל ולכוי םיידועיס
תויעבל החמומ ,אמגודל .םינוש םירוזאב םידבוע םע תויביטקפאו
ןותנ רתאב םידבועל עייסל לכוי םיידועיס תודסומ תשר לש תוילכש
InTouch הרומא , 2003 תנשב .יתימא ןמזב םירבשמ םע דדומתהל
התולעבבש , Silverado Senior Living תרבחב טובורה תא ןוחבל
לש תוליהק התולעבבש ,Marriott תשרו ,ןגומ רויד תוליהק רסירת
המודב .ךכב קפתסמ וניא גנאו ךא .ב"הראב תונידמ 29 ב בהזה ליג
ובש בצמל רבד לש ופוסב עיגהל ןינועמ היה אוה ,רגרבלגנאל
.םהיתבב םישישקל עייסל לכוי ולש טובורה

הנכס םיווהמ םה יכ דע ,םימשוגמ הכ םה ונימי לש םיטובורה םלוא
היהי ןתינ םרטב םינש רשע תוחפל ופלחי ,קברומ תעדל .רוביצל
.החורא לשבלו תיבב תולקב טוונל לגוסמה טובור תונבל

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו