םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םיעדמ/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//

יטנג בושיחב תויוחתפתהו םימושיי
The Scientist 16 no.23, November 25, 2002
ונא ובש ןפואה תא תונשל םויכ הסנמ םירקוח לש תימוחת-ןיב הצובק
תרמוח לע ידעלב ןפואב םיכמתסמ ונא ,םהירבדל .םיבשחמ לע םיבשוח
רוג`זג הנכמש המב תונומט תובר הכ תויורשפאש דועב ,ןרוצ
;, " bioware " –דנלוה ,ןדייל תטיסרבינואמ גרבנזור
וניא בשחמ :תכל קיחרמ הכ ןוזח הז ןיא .םימיזנאו ןיערג תוצמוח
תרדגומ הרדס עצבמ אוה ,רמולכ ;– בשחמש רישכמ רשאמ רתוי
הרדגה תרזעב .הבושת קיפהל ידכ טלק ינותנ ךרעמ לע תויצרפוא לש
איה תירלוקלומה היגולויבה לש תיזכרמה המגודהש ןיימדל לכונ ,וז
;– תויצרפוא תרדס ךרד הנתשמ ייא-ןא-יד טלק ובש בושיח
.ינובלח טלפל ;– םוגרתו קותעש

דוע םישוע יטנג בושיח לש תיסחי שדחה םוחתב םיברועמה םירקוחה
רתוי םניא םייסיסב םייגולויב םיכילהת ,םהירבדל .המידק דחא דעצ
לע תויצרפואל תוארוה לש תורדס וא ,םייבושיח םימתירוגלא רשאמ
בשחמ , 1 ו 0 םיירניב םירפסמ דבעל םוקמב ךא .םינותנ
T ו – A, C, G עברא סיסב לש הקיטמתמב שמתשמ ייא-ןא-ידה
תובושתה רגאמ ,רמולכ ;– ץרומ םתירוגלא-ויבהש העשב .
תובושת ;– םייטמיזנא םילופיט לש הרדס רבוע תוירשפאה
םילגוסמ םירקוחהש תונורתפ לש ךרעמ ריתומש המ ,תוטלפנ תויוגש
.אורקל
ןורתפ לכ םינחוב םיבשחמה בורש דועבש אוה וז השיג לש ןורתיה
ןפואבו ,ליבקמב םילעופ ייא-ןא-ידה יבושיח ,הז רחא הזב ירשפא
.יביסמ

םיינחלושה םיבשחמהש חינהל השק ךא ,םיירשפא םימושיי עפש םנשי
תואלמ תונחבמב ;– םעפ-יא םא ;– בורקה דיתעב ופלחוי
אל וז תלוכיש וניבי םישנאש דאמ בושח" .ירלוקלומ-ויב קרמב
המכ .קויד תטיסרבינואמ ףייר ןו`ג ריהזמ ,"`תונולח` תא ליעפת
ידכ םיינויצולובא םימתירוגלאב יטנג בושיח םיבלשמ םינעדמ
ןתינ דציכ םינחוב םירחא .םויכ ןרתפל השקש תויעב םע דדומתהל
בושיחב ןה ייא-ןא-ידה לש תימצעה הבכרהה תונוכת תא לצנל היהי
.םיריעז םילדגב תונוכמ וא םינבמ בוציעב ןהו

עסונה ןכוסה תייעב
תורבחמה תוסיטהו םירע לש הצובק ןתניהב :האבה היעבב הלחה לכה
םירעה ךרד רבועש םויסו הלחתה תדוקנ ןיב ביתנ אוצמל שי ,ןהיניב
רבודמשכ וזה היעבה תא רותפל תיסחי לק .דבלב תחא םעפ תורתונה
םיבשחמה םג ,םירע דועו דוע תופסונש לככ ךא ,טעומ םירע רפסמב
.הרתפל םיחילצמ םניא םימייקה

ייא-ןא-יד תולוקלומב שמתשה USC מ ןמלדייא דראנל ,ינשדח יוסינב
.עסונה ןכוסה תייעב לש (םירע עבש) הנטק אסרג םע דדומתהל ידכ
הסיטה לולסמו רוע לכ גוצייל םידיטואלקונ-וגילוא זתניס ןמלדייא
לש ךרעמ ללכל יארקאב בלתשהל םהל ריתהש רחאל .םירע יתש ןיב
,םירעה לכ תא וליכהש םילולסמ רחב ןמלדייא ,תוירשפא תובושת
ךשמנ הז .םיאתמ ךרוא ילעב ויהו ,תויוצרה םירעב ומייתסהו ולחה
.החלצהב הלע יוסינה ךא ,םימי העבש

ףקשי יוסינהש ידכ .תוירשפאה תויעבה לע עיבצהל ורהימ םירקבמה
ייא-ןא-יד תומכל קקדזנ ,לשמל ,היעבה לש םייתימאה הידממ תא
ןהו םיבשחמ ישנא ןה ,תאז םע דחי .ץראה רודכ לש הסאמהמ הלודגה
יליבקמ דוביעב תומולגה תויורשפאה חכונל תונרקס ואלמנ םיגולויב
םה ךא ,ייא-ןא-יד יבשחמב בר לאיצנטופ ןומטש רורב .יגולויב
;– םיילנויצנבנוק םיבשחמ לש םתמצוע לע ורבגי אל םלועמ
אלב ;– תיסאלקה היעבה לש 13,509 תב אסרג ורתפ רבכ רשא
.םישדח תונויער

וגל-ונאנ
הבכרהה תלוכיב שומישב דקמתמ יטנגה בושיחה םוחת לש רחא ףנע
.ירעזמ לדוג ינב םימצע לש הבכרהה ןוגראל ייא-ןא-ידה לש תימצעה
ייא-ןא-יד לש םיטנמלא הנוב קרוי-וינ תטיסרבינואמ ןמיס דנ
תונבל םילוכי םירקוחהש תויסיסב ןיינב-ינבא ןיעמ םיווהמש
תרזעב .ירלוקלומ וגל ומכ ;– תיסחי םימכחותמ םינבמ ןתרזעב
.םיריעז םירישכמו םינבמ ןווגמ הרצי הדבעמה ,וללה םיביכרה

ירפניו קירא ?יטנג בושיח ןיבל הלא םירישכמו םינבמ ןיב רשקה המ
יטרואת גשומ תוריכזמ ןמיז לש תולוקלומהש הליג Caltech מ
םיעבצב תווצק םע םיעובר םיקולב ;" –גנאו תופצרמ" הנוכמה
תויהל בייח הצק לכ :יפיצפס ללכל םאתהב ספיספכ םינגראתמש םינוש
גנאו תופצרמ לש םייפיצפס םיכרעמ .עבצה ותוא ילעב תווצקב ףקומ
וסדנה ףייר ופתושו ןמיס .בשחמ לש הלועפה ןפוא תא תוקחל םילוכי
ומכ ובכרתה ,היצקאיר תרפופשב ובלוששכ ,רשא ייא-ןא-יד תולוקלומ
בושיח ;– תרבטצמ XOR תייצרפוא עצבל ידכ לזאפ תוסיפ
םיטלקה ינש ,םא קרו ,םא טלפ בינמו טלק יכרע ינש חקולש יראניב
ךרעמ ייא-ןא-יד תפצרמ לכל היה ,םיעבצ םוקמב ,הז הרקמב .םינוש
.(תורחאה תופצרמה ורבחתה םהילאש) םיקיבד תווצק לש ידוחיי

ןהו הקינורטקלאב ןה םייתועמשמ םימושיי ונכתיי הז רזומ ליגרתל
םיריעז םידממב ייא-ןא-ידה תרזעב רוצייש רובס ףייר .הקיטובורב
םיבשחמ יבבש רוצייב תמייקה היפרגוטילה תקינכט תא ףילחהל לכוי
םידממל רבועש היגולונכט לש גוס לכ טעמכ" .דחוימב םיריעז
ריבסמ ,"םינבמ תריציל תימצע הבכרה לע ךמתסהל ךרטצי םיריעז
.ירפניו

המשגהל ןוזח ןיב
תויורשפא תניחבב ןיידע םה םימייקה םימושייה בור :בלכה רובק הפ
יטנג בושיח" .דיתעה ונל ןפוצ המ אבנל דאמ השקו ,תויטרואית
ךא ,סטש סוטמ היה רבכ . 1905 תנש תוביבסב הפועתה תא תצק ריכזמ
רדגב ראשייש וא ,יתועמשמ הרובחת יעצמאל ךופהל לכוי םא עדי ימ
.ןמיס לאוש ,"?עוצעצ

םבור ךא ,וזה תעדונ יתלבה עקרקב תוריהזב םיעסופ םוחתב םירקוחה
הרואכל םידרפנה םימוחתה ינש ןיב הלועפה ףותישש םימיכסמ
תושדח תונבות ביני ;– היגולויבהו בשחמה יעדמ ;–
היהי ילוא הנש םירשע ךותבש רובס ינא" .םימוחתה ינשב תובושחו
םויכ ונל עודיש הממ יונישה תילכת הנוש היהיש םיבשחמ עדמ ונל
יפיצפס והשמ גישנ אל םא וליפא" .גרבנזור רמוא ,"בושיחה לע
בושיחה לש ועבט תנבה ,]םיישעמ םימושיי לש םיחנומב[ דחוימב
."בחרתתו קימעת

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו