םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םילדומ/עדי תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
טנרטניאו בשחמ תססובמ הדימל /םייגוגדפ


ףתושמב הדימלל ללה ריש
תופתשמ הרומו הדימלת
ירמוח תריציב הלועפ
הארוה
Jessica Zadjura
Learning and Leading with Technology 30
(2) , Oct. 2002, pp. 26-27
רותב Generation www.Y ל יתלבקתהשכ
דע 2001 ל"הנשל א"י התכ תדימלת
,2002
יוניש ללוחל לכואש תולגל יתחמש
.תחא הרומ לש הייחב תוחפל
ינאש החוטב יתייה ,םידומילה תליחתב
, PowerPoint לע ןומה תעדוי
,טנרטניאהו Gradekeeper
המכ יתעד לע הלע אל םלועמ .יתיעט ךא
הנשב דומלל לכוא המכו תעדוי יניא
.תחא
 
אל ליעומש הנש ןב סרוק אוה ( רוציקב ותונכל גוהנש יפכ ) Gen Y
ונא .םמצע םידימלתל םג אלא ,םהל םיעייסמ םידימלתהש םירומל קר
תשרב שפחל דציכ ומכ ,תויסיסב בשחמ תויונמוימ םישכור םידימלתה
גיצהלו שיפנהל ,רוציל דציכ ;תוריבס תואצותל עיגהלו טנרטניאה
רוציל ידכ Claris Home Page ב שמתשהל דציכו ;PowerPoint תגצמ
. HTML דומלל שרדינש אלב טנרטניא רתא
רבדה" :בושחמה תודוסי תא הריכה ,ןוטלימ `בג ,ילש הפתושה הרומה
PowerPoint ב תוגצמ רוציל הז תושעל דומלל הכירצ ינאש דיחיה
רומשל ידכ טנרטניא רתא רוציל םגו ,ילש םידימלתה תא קתרל ידכ
הדימב Gradekeeper ב שמתשהל העדי איה ."םירוהה םע רשק לע
הז .תולאש רפסמ הל ויה ןיידע ךא ,םינויצה תא רדסל הל הרשפיאש
,יסקמ `בג ,ונלש תלהנמהש ללגב ,וילע ונדבעש ןושארה רבדה היה
תא סיפדהל הדמל ןוטלימ `בגש עגרמ .ובשחומי םינויצה לכש השקיב
,םידימלתה לש הדובעהו תוחכונה ילגרה תא דעתלו הלש םינויצה
. PowerPoint םע הדובע ומכ ,םירחא םירבדל רובעל ונלוכי

הארוהו הדימל
םיריש ינש לע PowerPoint תגצמ רוציל ונטלחה ינאו ןוטלימ `בג
ונחתינו ונבשי ,הלחתהב .`י התכל תורפס רועישב דמלל הנווכתהש
ינפב גיצהל הצרנש תולאש רפסהמ ונרחב ךכ רחאו ,םירישה תא
.וניפיצש המל רבעמו לעמ בחרתה טקיורפה ,הרהמ דע .םידימלתה
תא בצעל ונילע ולקהש ,םימיוסמ םיאשונל םירושק ויה םירישה
יילע היה ןכלו ,םיפקש 30 ל 28 ןיב קר רוציל יתלוכי ךא ,תגצמה
ללגב ,רועישה ךשמ תא םג ליבגהל יילע היה .ןכותה תא םצמצל
.ןמז ךירצהש רבד ,תגצמה ךלהמב תולאשל בישהל ושקבתה םידימלתהש
ןמז קרפ ךירצ דימלת לכו ,תוקד 55 קר םיכשמנ ונלש םירועישה
יתשרדנ ךא ,םינכתב שממ יתעגנ אל .הלטמה התוא תא עצבל ידכ הנוש
.תצמתל
הילע ונדבע ךכ רחאו ,תגצמה תינבת תא ונבציע ינאו ןוטלימ `בג
,תגצמה לע ונדבעש העש .יצחו םיישדוח ךשמב םיבשחמה תדבעמב
לש רתוי םיכבוסמה םיביכרמב שמתשהל דציכ ןוטלימ `בג תא יתדמיל
תפסוהו , , hyperlinkingלע-רושיק ,השפנה ומכ , PowerPoint
.םירחא םילילצו הקיסומ

םידימלתה תבוגת
דע עובשב םיימעפ וא םעפ וז דצל וז ונדבע ינאו ןוטלימ `בג
.םישדח םירבד וז תא וז ונדמיל ךכ ידכ ךותו ,טקיורפה םלשוהש
איה ,יפוסה רצותהמ תוצורמ ונייה וניתשו תגצמה ת ונמלשהש רחאל
םייקתה םש ,תורחאה םיבשחמה תודבעממ תחאל הידימלת תא החקל
המוד .תגצמל דאמ בוט וביגה םידימלתה .םירישה ינש לע רועישה
וב יתיפצש רועישב רשאמ הז רועישב רתוי בר ןיינע וליגש היה
וניבה םידימלתהש הרובס ינא .םימיה דחאב ןוטלימ `בגל יתיכיחשכ
רשאמ תגצמה תרזעב רתוי בוט רועישה לש יזכרמה ןויערה תא
תובר תולאש םהינפב הגיצהו םתוא התחנה תגצמהש ללגב ,הידעלב
לכ תא הקידצה תגצמהש הרובס ינא .ףוסה דע בושחל םהמ ושרדש
`בג לש הידימלת ברקב יוניש הללוח איהש ללגב הב ונעקשהש ץמאמה
.תגצמהמ התנהנ איהש יל הארנ םג .המצע היבגל םג ומכ ,ןוטלימ
שמתשהל הידימלתמ שקבלו םיידיתע םירועישב הב שמתשהל תננכתמ איה
.םמצעב PowerPoint ב

המידק טבמ
דמלא קר ינאש יתבשח .Gen. Y ב דמלא המכ ימצעל יתראית אל םלועמ
ןומה יתדמלש היה הרק תמאבש המ .בשחמה תודוסי לע תורומה תחא תא
הווקמ ינא .ינשה רטסמסב רקיעב יתדמילו ,ןושארה רטסמסה ךלהמב
.ןוטלימ `בג םע דובעלו בושל לכוא ,הנשהש

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו