םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


בשקותמ ךוניח/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

םידימלתל םיינורטקלא תונויליג רוכמל
קתרמ יתואיצמ טקיורפ
`ח - `ה תותכ ידימלתל
Joanne Fortunato
Learning and Leading with Technology 30
(2), Oct. 2002, pp. 28-31
םיכרדב תויתואיצמ תויווחל םיעגונ םיינורטקלא תונוילג
םה ,םיינורטקלא תונוילג לע םיבשוח םישנאה בורשכ .תוידוחיי
תונוילגה םלוא .םיממעשמ םיבושיח םהיניע דגנל םיאור
םידימלתל םינתונשכ םינהמו םישגרמ תויהל םילוכי םיינורטקלאה
ןיבהל םידימלתל רוזעל יתיצר .םיבושיחל תיתועמשמו תקתרמ הביס
חותינל ילככ םיינורטקלא תונוילג לש תובישחהו המצועה תא
.םיקסעה םלועב תויצפוא
לבא .רצומ ורכמיו ורציי םידימלתהש יתיצר ,יתימא קסע תומדל ידכ
לש םיהדמ ףסוא יתיליג ,דרשמ יכרצל תונחב ,דחא םוי ?הזיא
ונהיי םידימלתהש םיבר םירצומ לע יתבשח דיימ .תוספדמל תוריינ
.םינוסירתו תוינוכמל תוקבדמ ,םיררקמל םיטנגמ ומכ ,רוציל
םילוע םידחוימה תוריינה ?טקיורפה תא ןממל היהי ןתינ דציכ ךא
ורכמיו םירצומה תא ובצעי תמאב םידימלתה םאש יתנבה זא .בר ףסכ
,בגא ךרד .טקיורפה תא ןממל היעב לכ היהת אל ,חוורב םתוא
השדח תינועבצ תספדמ שוכרל ידכ םיחוורב שמתשהל וטילחה םידימלתה
.םיבשחמה תדבעמל

ךרדל םיאצוי
תונוילג םע הדובעב דוסי תויונמוימ םידימלתה ושכר ,ןושארה בלשב
תולגל ידכ םמצע לשמ תונוילג ורצי םה ,רועישה רחאל .םיינורטקלא
,ןכמ רחאל .דחוימ הספדה ריינ תרזעב רצומ רוציל םהל הלעי המכ
םירצומ קוושלו בצעל ידכ םיינורטקלאה תונוילגב ורזענ םידימלתה
.םייתימא
דציכ םידימלתה תא דמלל התיה טקיורפה לש תירקיעה הרטמהש ףא
,םידספהו םיחוור תוזחל ידכ םיינורטקלא תונוילגב שמתשהל
ורשפיאש ,תורחא תובר תויכוניח תויונמדזה םרובעב רצי טקיורפה
.בתכב העבהו תונמא ומכ ,תורחא דומיל תוינכות ןווגמ בלשל יל
תוגצמל Word בו PowerPoint ב ושמתשה םידימלתה ,ןכ ומכ
עייסל ידכ תירוקמו תבשחוממ תונמא לש בולישב םג ומכ ,םיכמסמו
.תוריכמה םודיקב

דוסי תויונמוימ תארוה
,הנושארה םעפב םיינורטקלא תונוילג לע םידמול םכלש םידימלתה םא
תויונמוימ תארוהל תוקד 45 ינב םירועיש השולשכ שידקהל וכרטצת
.דוסיה

.םייק ינורטקלא ןוילגב שומישב ןויסנ ורבצ םידימלתה ,הליחתב
דציכ דומלל ידכ רסח ינורטקלא ןוילג םע ודבע םה ,ןכמ רחאל
ירפס לע םיססובמ וללה םירועישה ינש .םייק ץבוקל עדימ ףיסוהל
Building Technology Skills: A Middle School Portfolio
. Program
ססובמה רצומל םמצע לשמ ינורטקלא ןוילג ורצי םידימלתה ,ףוסבל
לש הז קלח תארוהל םירועיש ינש יתשדקה .דחוימ הספדה ריינ לע
רחאו ,םהל הנתינש תינבת לע םידימלתה וססבתה הליחתב .טקיורפה
םירטמרפ המכ םידימלתל יתתנ ,ןכ ומכ .םמצע לשמ תוינבת ורצי ךכ
חווט תא יתלבגה ,אמגודל .וקווישו רצומה בוציעב םהל ועייסיש
תויולע לע ססבתהב ,רצומה רובעב תובגל ולכוי םידימלתהש םימוכסה
,ךכל ףסונב .םילודג םימוכסב רחסמ עונמל ינוצר רואלו ריינה
תא וניבי םידימלתהש ידכ ,ריינה לש תוילמס תויולע ןוילגב יתללכ
םשל) ימעפ-דח םוכס םלשל םידימלתה לע היה ,ןכ ומכ .תולעה גשומ
.(תוזרכ (5 םוסרפל תשרדנה הקפסאה רובעב (תוטשפה

היצביטומה תרבגה
םהל יתקליח ,םהלש ינורטקלאה ןוילגה תא ואלימ םידימלתהש עגרמ
ורכמיו ורציישכ םהמ הפוצמש המ וראיתש םישיחרת העברא םע ןולאש
היה . ( /www.iste.org/L&Lב ןולאשב ןייעל ולכות) .םהירצומ תא
ידי לע ןחבמל םהלש םיינורטקלאה תונוילגה תא דימעהל םהילע
םהלש תונוילגהש אדוול ויה םילוכי ךכ .םישיחרתהמ םירפסמה םושיר
ומילשהש דע רצומ רוכמלו רוציל םידימלתל יתרתה אל .םידבוע
.רועישב הזה קלחה תא החלצהב
וא םיינש לש תוצובקב רצומה תא רוציל םידימלתה ולחה ,ןכמ רחאל
רחאל .ריינ יגוס השולש ןיב רוחבל התיה תיאשר הצובק לכ .השולש
ךות ,יטרדנטס ףדב לולכל םירצומ המכ טילחהל םהילע היה ,ןכמ
ושרדנ ,לדוגה עבקנש עגרמ .תויחוורל רצומה לדוג ןיב ןוזיא
ושדקוה םירועיש ינש .ירושיאל ,אמגודל רצומ רוציל םידימלתה
.הז ךרוצל

רצומה תריכמ
תוימגודש אדוול םהילע היה . Word ב הנמזה יספט ורצי םידימלתה
םשל .תויגתה תא םאות הנמזהה ספוט יכו תוגיותמ םהלש רצומה
רוכמל םיאשר ויה םידימלתה .ליגר ריינמ ורצונ תוימגודה ,ןוכסח
ושדקוהש םיירהצ תוקספה שולשב קר םתחפשמ ינבלו םירחא םידימלתל
ןמזה ללגב .שארמ ומלישש תוחוקלמ קר תונמזה לבקל םהל רמאנ .ךכל
,היצטורב ודבעי םידימלתהש הצילממ ינא ,תונמזהה עוציבל שרדנש
.תורחא תולטמ לע ודבעי רתיהו וסיפדי םקלחש ךכ

םוכיס
שמתשהל ונהנ םה .םידימלתה תניחבמ תיבויחו הנהמ התיה וז היווח
ונרצקש םייופצ-יתלבה תוריפה .ישעמ ךרוצל םיינורטקלא תונוילגב
ועיקשה םהמ םיברש דע ךכ לכ ושגרתה םידימלתה .ץמאמה תא וקידצה
תדבעמל םיעיגמ םידימלתהשכ ,תעכ .םירועישה ןמזל רבעמו לעמ
העקשההש םירכזנ םה ,השדחה תינועבצה תספדמה תא םיאורו םיבשחמה
.תמלתשמ

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו