םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


בשקותמ ךוניח/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

די-ףכ יבשחמ תועצמאב הרבגלא ןיבהל
עייסמ ידיימ בושמ
ןקתלו תוהזל הרומל
תמא ןמזב תואיגש
Carolyn Staudt
Learning and Leading with Technology 30
(2), Oct. 2002, pp. 36-38
םויצרוסנוק ריכה ,םיעשתה תונש תישארב קשוה Apple Newton השכ
ינפ תא תונשל םייושע םינטק םיאשינ םיבשחמש ךכב דרוקנוק
אשינ בשחמ , Newton ב םויצרוסנוקה רחב , 1996 ב .ךוניחה
םיעדמה תדימל" טקיורפ ךרוצל ,ודי ףכב זוחאל היה לוכי דימלתהש
האישנה תולק לש תועפשהה תא ןוחבל תנמ לע תאזו ,ונלש "םרשקהב
.בשחמל הלקהו הטושפה השיגהו
ירה ,תיכוניח הכימת וללכ אל םינושארה דיה ףכ יבשחמש תורמל
לכב םייכוניח םימושיי םיללוכו ,רתוי םיקזחו םינטק םה םויכש
לכל יתוכיא ךוניח רשפאל םייושע םה ,ונתעדל .דומילה יאשונ
תרושקת בוליש אוה םיבושחה םירופישהמ דחא .םה רשאב םידימלתה
תא קולחל םידימלתה םילוכי ,םודא-הרפניא ןרק תרזעב :תיטוחלא
.הרומה םעו הז םע הז םתדובע
תנכות םע די-ףכ יבשחמ ונקליח ,היגולונכטה תויאדכ תא ןוחבל ידכ
םודא-הרפניאב הנרקה תלוכיו ( (Imagigraph תואוושמ לש הקיפרג
התיה רועישה תרטמ .תויראניל תואוושמ ודמלש `ח-`ו תותכ ידימלתל
םיילילשו םייבויח םיעופיש תריקח ךרד תואוושמה תא ןיבהל
בותכל םידימלתל ורשפיא םיריעזה םיבשחמה .-yה ריצ לע םיכותיחו
הקיפרגה תנכות תרזעב .ךסמה לע םיפרגל ומגרותש תואוושמ
תיראניל האוושמ חסנל םג םידימלתה ידיב הלע ,העברא לש תוצובקבו
תובהלתה וליג םידימלתה .חולה לע הרומה המשרש האוושמ הגצייש
.הבר
.םידימלתה תנבה תא ןוחבלו ףסונ דצ תושעל הרומה התיה הלוכי תעכ
לע ךותיח"ו "עופיש" םיחנומה תא ריבסהל םידימלתהמ השקיב הרומה
טירפתב ומשריש ךכב םהלש םיפרגה לע ךרע לכ תוהזלו "-yה ריצ
עדימה תא והיזו ורמש םידימלתה .דיה ףכ יבשחמבש "תורעה"ה
םידימלתל םהלש םירואיתהו םיפרגה תא ורדיש ןכמ רחאלו םהידיבש
ותדובעמ הז דומללו תואצותה תא ןוחבל םדיב הלעש ,תורחא תוצובקב
.הז לש
לש תפתושמ הרדגהל עיגהל הצובק לכמ הרומה השקיב ,ןכמ רחאל
רחאלו הרומל תויתצובקה תורדגהה תא ורדיש םידימלתה .םיחנומה
םיחנומ ופשחנ ןכמ רחאלש ןוידב .הלוכ התכה תא ןהב ופתיש ןכמ
תוילנויצרפואה תורדגהה ךמס לע "יכנא ריצ"ו "םדקמ" ומכ ,םישדח
עייסל ידכ ושרדנשכ קר וגצוה הלא םיחנומ ךא ,םמצע םידימלתה לש
.םהלש םיפרגה תא ןיבהל םידימלתל
תוריהמב הפשחש ללגב ,המוצע התיה הרומל ידיימה בושמה תובישח
וניבה םידימלתהש םיגשומ התהיז ןכו ןנקתל היה ןתינש תואיגש
.םרושאל
ךותיחהו ,ילילשהו יבויחה עופישה יגשומ תא םידימלתה ושכרש רחאל
תוליעפ הרומה םהינפב הגיצה , y ה ריצ לע ילילשהו יבויחה
די-ףכ יבשחמ לש תידוחייה תובישחה תא השיחמה התאצותש ,תפסונ
Imagiworks Sonar הצובק לכל הקליח איה .הקיטמתמה תארוהב
ינופלט לבכב רבחתמו הנטק הציב ומכ הארנש רישכמ , Ranger
( , Palm הז הרקמב) ריעזה בשחמה תיתחתל תרבחתמה קשממה תספוקל
,היינשה םדיב הז רישכמבו תחאה םדיב בשחמב וקיזחה םידימלתהשכ .
סלופ רדשמ Sonar Ranger ה .העונת לש תיפרג הגוצת ללוח רבדה
העש .ם"כמ רישכמ ומכ שממ ,ונממ תרזחומה ןרקה תא טלוקו ילוק
לש יפרג גוצייב ופצ םה ,ונממ וקחרתהו ריקל וברקתה םידימלתהש
.ריעזה בשחמה עקרמ לע םהיתועונת
לע םיריצ לש הרדס הרייצ הרומה ,וללה תומידקמה תויוסנתהה רחאל
."ןמז" x ה ריצ תאו "םוקימ" y ה ריצ תא התניכ םעפה ךא ,חולה
.ןושארה עיברב יבויח עופיש םע וק הרייצ איה ,ןכמ רחאל
. Sonar Ranger ה לומ העיספ ךרד וקה תא רזחשל ושקבתה םידימלתה
תא ונחבו "תורעה"ה טירפתב םהיתועונת תא וראית םה ,ךכ ידכ ךות
.יפרגה םושייה תרזעב םהיתועונת תא יטמתמ ןפואב ראתל םתלוכי

יבשחמב םישמתשמ םהשכ םידימלתה תנבה תא ךירעהל ולכות דציכ
הדימלה ירמוח תרגסמב הכרעה ילכ ןוגיע ידי לע תאז ונישע ?די-ףכ
,תובושת רוחבל קר אל םידימלתל רשפאמ ונלש הכרעהה ילכ .בשחמבש
הלוכי ,תמא ןמזב הזה עדימה תא תטלוקה ,הרומה .ןקידצהל םג אלא
.רועישב ךישמהל דציכ טילחהל ידכ וב רזעיהל

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו