םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


בשקותמ ךוניח/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

?די-ףכ יבשחמל םינכומ םתא םאה
ןונכתל הקירבור
שומישה םושייו
די-ףכ יבשחמב
David Pownell & Gerald D. Bailey
Learning and Leading with Technology 30
(2), Oct. 2002, pp. 50-55
וצמיא רפס יתב המכ .שדחה יגולונכטה טיהלה םה דיה ףכ יבשחמ
םתוא םיריכמ םניא םירחאו ,םהב שומישה לע ורסא םירחא ,םתוא
הבשחמ אלב תותכל ופסונ תויגולונכט ,רבעב םיבר םירקמב .ךכ-לכ
לגס לש ךשמתמ חותיפ ,םלוה ןונכת ומכ תויטירק תולאש לע הבר
הכימת וא דומילה תינכותל תיטנוולר היצרגטניא ,םירומה
.התואנ תיגולונכט

ךוניחב בושחמ לש םילג העברא
םיירפניימ יבשחמב ךורכ היה ,םיעבשהו םיששה תונשב ,ןושארה לגה
תא לעייל ידכ רקיעב ושמיש םה .םיקסעבו הסדנהב םירקיו םילודג
.היצרטסינימדאה
ןפואב הניש םיעבשה תונש ףוסב םיינחלוש םיבשחמ לש ינשה לגה
"םיישיא םיבשחמ" םתוא ושמיש ,הליחתב .בושחמה ינפ תא יטסרד
דוביעל םג ושמיש םה רתוי רחואמ ךא ,םיבושיחלו תונכתל רקיעב
.םינותנ ידסמו םיינורטקלא תונוילג ,םילילמת
ןיב תרושקת ויה הישומיש .טנרטניאה תכפהמ הללוחתה םיעשתה תונשב
.רואל האצוהו הלועפ ףותיש ,םיבשחמ
לש תושדחה תויונמדזהה .ותליחתב ונדוע יעיברה יגולונכטה לגה
תורעזמתה תוכזב תורשפאתמ ,םוקמ לכבו תע לכב ,לכל דומיל
די-ףכ יבשחמ ,םויכ .יטוחלא רושיק לש םישדח םיגוסו םיבשחמה
תונוכמ ןהל ושרדנ רבעבש עדימה דוביע תולטממ תובר עצבל םילגוסמ
.תוינחלוש
םתושימג .שממ לש םייכוניח םילככ ספתיהל םיליחתמ דיה ףכ יבשחמ
הביבס לכב םיילנויצקנופ הדימל ילככ שמשל םהל תרשפאמ םתודיינו
.שממ לש "ישיא בשחמ" תווהל לוכי דיה ףכ בשחמ קר .תירפס-תיב
די-ףכ בשחמ לש הלועפה יפוא תא תונשל ןתינ ,רחא בשחמ לכל המודב
םהב שמתשהל ןתינ .הנכותו הרמוח לש םינוש םיבוליש תועצמאב
םוכיסל הביתכ ילככ ,תוילטיגיד תומלצמכ ,םייעדמ םינובשחמכ
.חטשב םייעדמ םינשייחכ וא רועיש
םהיחא ןיבל די-ףכ יבשחמ ןיב םילידבמה םימרוגה ינש ,םרב
הנקמ די-ףכ יבשחמ לש תודיינה .ריחמהו תודיינה םה םיינחלושה
ס"היבמו התכל התכמ םתאשל םילגוסמ םידימלתה .יתועמשמ ןורתי םהל
ןתינ ,תובר הדימל תולטמל םיבושח םילודג םיכסמש ףא .התיבה
.םהב הייפצו םינותנ דועיתל תוליעיב םינטקה םיכסמב םג שמתשהל
,דבלב רלוד -450ל 150 ןיב םויכ םיענ םיריעזה םיבשחמה יריחמ
.דיתעב ולזויו וכליש תופצל שיו

הקירבורה
עייסל ידכ דיה ףכ יבשחמ םושייל ונלש הקירבורה תא ונחתיפ
םאובב םהב דקמתהל םהילעש םימוחתה תא ךירעהל םייכוניח םיגיהנמל
.(ןלהל `ר) םייזכרמ םיאשונ 13 יפל ,הלא םילכב שומישה תא ליחהל
ב ,הז רמאמל ןווקמה חפסנב עיפומ הקירבורה םישרת)
. ( /www.iste.org/L&L
:הקירבורב שומישה תוארוה ןלהל
.יזכרמה אשונה רואית תא וארק .1
.ןימימש םיאבה םירוטה תעבראב םינוירטירקה תא וארק .2
םכרפס-תיב לש רתויב בוטה רואיתה תא ליכמ רוט הזיא ורחב .3
.הז אשונב
םתרחבש רוטה לש הנוילעה הרושב אצמנה ירודיסה רפסמה תא ומשר .4
.ינוציקה ינמיה רוטב
.ינשה ירחא דחא ,הז ןפואב םיאשונה לע ורבע .5

:םייזכרמה םיאשונה
די-ףכ יבשחמ ובש ןפואה רבדב ןוזח שי םיגיהנמל .תוגיהנמ *
ךופהלו עדימב שמתשהל הדימלה ינוגרא ירבח לכל עייסל םילוכי
תושרוד תושדח תומגידרפש םיעדוי םיגיהנמה .םייחה ךרואל םידמולל
ןיבהל םיגיהנמה לע .םירבדל סחייתהל תונוש םיכרדו השדח הבישח
תאו די-ףכ יבשחמב שומישה ךותמ תולועש תושדחה תויגוסה תא
.םהינוגרא לע ןתעפשה

די-ףכ יבשחמ לש חלצומ םושייל ינויח יגטרטסא ןונכת .ןונכת *
.רפס יתבב

םירומל רשפאל םה תיכוניחה היגולונכטה ידעי .הדימלו הארוה *
ילכ םה דיה-ףכ יבשחמ .םידימלתה תא םדקלו יביטקפא ןפואב דמלל
לע תיתימא תישיא תולעב םידימלתל םירשפאמה םיישיא עדימ
.הקזח היגולונכט

תויונמוימה ,ןמזה תא םירומל תוצקהל שי .םירומה לגס חותיפ *
.םהיתותיכב דיה ףכ יבשחמ תא בלשל תנמ לע שרדנה עדימהו

תיגולונכט הכימת *
םיבשחמל רוביח ,הנכותו הרמוח ינוכדע ,הניעט ,ןוסחא :תיתשת
.טנרטניאל םג דיתעבו םיינחלוש
.םיידיה יקרפו םייניעה לע הנגה :תואירב
תרבעה ,רועישה ןמזב תוישיא תועדוה תרבעה ,םיקחשמ :הקיתא
.םיסוריו ,םינחבמב תובושת

הכרעה *
יונישה ךילהתל םיעדומ תויהל םייגולונכטה םיגיהנמה לע .יוניש
םישנאל רשפאל ןתינ ובש ןפואלו ,וילע םידיבכמה םימוסחמלו
.םהילע רבגתהל
םידימלתה לכ לש תינויווש תושיגנ רשפאל בושח .תוינויווש
.השדחה היגולונכטל
רתוי םילק דיה ףכ יבשחמ ,תונטקה םהיתודימ בקע .עדימ תוחיטב
םה ,ןכ ומכ .עדימ תקתעהלו יסיפ קזנל רתוי םיפושחו ,הבינגל
.הללוסה תולכתה בקע עדימ ןדבאל םיפושח
.דומילה תינכותב תלכשומ היצרגטניא

:תואבה תוצלמהה תא םג תללוכ הקירבורה
;ןונכת תווצ ומיקה *
;הפרותו קזוח תודוקנ ןויצ ךות ,םייזכרמה םיאשונב ונוד *
;הקירבורב םינויצל םאתהב תויופידע רדס י"פע םיאשונה תא ורדס *
;הלא םיאשונל םאתהב םכדסומל םידעי לש ךרעמ ורצ *
.החלצה חיטבתש הלועפ תינכות ורצ *


הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו