םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


ךוניח/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//
םלועב יגולונכט


תיגולונכטה העמטהה תוריפ תא ףוטקל
Drew Tiene & Pamela Luft
Learning and Leading with Technology 30
(1), Sept. 2002, pp. 18-21,56-57
 
תריתע הביבסב ךשוממ ןמז קרפל דובעל תונמדזה םירומל םינתונשכ
הבש הדימה תא יתועמשמ ןפואב וז תוסנתה הריבגמ םאה ,היגולונכט
?םהיתותיכל םבוש םע ימוימוי סיסב לע היגולונכטב םישמתשמ םה

, ( 4 תרבוח , 29 ךרכ) הז תע-בתכב רבכמ אל םסרפתהש רמאמב
רטסמסב וזכש "תיגולונכט העמטה" לש היתונורתי תא םירומה וראית
`נוא לש "תינורטקלאה הטיסרבינוא"ב התכב םהידימלת תא ודמיל ובש
:ןמקלדכ ,טנק
םידימלתהו םירומה לש תויגולונכטה תויונמוימה רופיש *
םידימלתה לש תואמצעו היצזילאודיבידניא *
רתוי תיפותיש הדימל *
םירמוח לש רתוי תימניד הגצה *
רתוי תויביטקפא הדימלו הארוה *
םירומה דצמ רתוי בר קופיס *

וז תוסנתהל םא רורב היה אל ןיידע ,םידדועמ ויה הלא םיאצממש ףא
הרזחה םע םהידימלתו וללה םירומה לע חווט תוכורא תועפשה ועדונ
תא ןחבש ןולאש יאצממ לע חוודנ הז רמאמב .םידומילה תרגשל
העמטהב תוסנתהה זאמ ופלחש םינשה שולש ךרואל וזה היגוסה
םייתכלממ רפס יתב ינשמ םירומ הרשע ופתתשה רקחמב .תיגולונכט
.יאקירמאה עצוממה תא הבר הדימב םיגציימה

היגולונכטה תונימז
לוצינל םייגולונכט םיעצמא יד םהיתותיכב שיש ורבס םירומה בור
םיבר ,השעמל .טנק `נואב םתוסנתהב ודמל ןהילעש תויורשפאה
םהיתותיכ תא דייצל וחילצה , , Ameritechהז טקיורפב םיפתתשמהמ
תאזו ,טקיורפב ווחש וזל תיגולונכטה ותמרב ברקתהש ,שדח דויצב
.ךרוצל םאתהב תורחא תותיכמ הליאשו םיקנעמ תועצמאב

תינכט הכימת
תרזעב םיינכט םישק המכ לע רבגתהל וחילצה יכ ונייצ םירומה
תויעב רותפל םילגוסמ רבכ םבור ,תאז דבלמ .םיינכט םירזוע
םניאשכ קר םיירפס-תיבה םירזועב םירזענו ,םמצע תוחוכב תוינכט
לש הכימת תווצ םיקה ,לשמל ,דחא רפס תיב .תאז תושעל םיחילצמ
םירומל תידיימ הרזע תתל לגוסמה םיבשחמב םינמוימ םידימלת
םע םיתווצמ םיסונמ םירומ ,ןיפוליחל .םיינכט םיישקב םילקתנה
.תוחפ םינמוימ םירומ

תיגולונכט היצרגטניא
"ירגוב" לש שומישה תדימ התיה רקחמב ונחבש רתויב תיטירקה הלאשה
םירומה לכ טעמכש ררבתה .תותיכל םתרזח םע היגולונכטב Ameritech
םיתעל היגולונכט םע דובעל םהידימלת לע םויכ םיליטמ וללה
םימעפ עברא תוחפל היגולונכטב םישמתשמ ונחנא" .רתוי תובורק
תחאש רורב .םמצע םירומל רשאב םג ךכ .םירומה דחא רמא ,"עובשב
הבושח הביס ךא ,רתוי בוט םויכ תודיוצמ תותיכהש איה ךכל תוביסה
םירומה לש ימצעה םנוחטב תא הריבגה טקיורפב תוסנתההש איה תרחא
.הארוה תויגולונכט םע הדובעב
םה יכ םישח םירומה בור , Ameritech תתכל האוושהב וליפא
בלשל םדיב הלע ,ןכ ומכ .תויוליעפ יגוס םתוא תא עיצהל םילגוסמ
המרהש קר אל ,ללככ .םתארוהב תויגולונכטה ןתוא תא החלצהב
הוותשמ ףא איה םיתעלש אלא ,התלע תוליגרה תותיכה לש תיגולונכטה
. Ameritech תותיכב תמייקה וזל
טעמכ הלא םירומש תולגל ונעתפוה ,םייפיצפס הנכות ימושייל רשאב
םעט דוע ןיא יכ רבס דחא הרומ .תוירחסמ תונכותב ושמתשה אלש
םיבר הכ הארוה ירמוח העיצמ טנרטניאה תשרש ללגב תונכות שוכרל
תויסיסבה תונכותב רקיעב ושמתשה הלא םירומ ,ךכיפל .םניחב
.ותשיכר םע בשחמב ללכ ךרדב תונקתומה
םירומה ,היגולונכטב שומישה לש םיירקיעה תונורתיה יבגל ונלאששכ
דחא .םהיגשיהב היילעו םידימלתה לש תרבגומ היצביטומ ונייצ
."דלי לכל תישיא החימצ" תרשפאמ היגולונכטהש סרג ףא םירומה

הארוה תוקינכט
רתוי הבר תובישח םויכ םיסחיימ םירומהש המוד ,עיתפמב אלש
ןייצל ןיינעמ .םהידימלת לש תויגולונכטה תויונמוימה חותיפל
היגולונכט לע רתוי םידמול םהידימלתש םישח םירומהמ המכש
םירומה בור ,השעמל .הרומהמ רשאמ הדובעה תואנדס ךלהמב םהירבחמ
.םהידימלתמ תובר תויונמוימ םידמול םה יכ ודוה
.רועיש ילהנמכ רשאמ םיחנמכ רתוי םויכ םישמשמ םירומה ,ךכיפל
יפוא תונקהל רתוי בר ץמאמ םויכ םישוע םירומה לכ טעמכ
הרומ תאז חסינש יפכו ,םידימלתל תונתינה תולטמל ילאודיבידניא
,הרומהמ ותוא םילבקמ אלו ,םמצעב עדימה תא םיגישמ םה" :דחא
."הדימלל בוט רתוי הברה הזש רורבו
תוצובקב הדובעל רתוי תובר תויונמדזה הרצי םג היגולונכטה
,תישעמ השיג איה תונטק תוצובקל התכה תקולח .תיפותיש הדימללו
םג רבדה ךא .םיבשחמה רפסמ לע הלוע םידימלתה רפסמשכ ,ןבומכ
.הז םע הז תויביטקפאב דובעל ךיא דומלל םידימלתה תא דדועמ

,םוכיסל
, Ameritech טקיורפ לש תויביטקפאה תא תוששאמ ןולאשל תובושתה
בור לש תימוימויה תויוליעפב םיפטקנ םדוע ויתוריפש המוד ןכש
ךכ ידכ דע וחילצה םתיצחמכ ,ןכ לע רתי .וב ופתתשהש םירומה
תא ןייפאל ןתינ םויכ יכ דע ,םהיתותיכב היגולונכטה בולישב
תיגולונכט העמטהב תוסנתהש המוד .היגולונכט תוריתעכ םהיתותיכ
לע חווט תוכוראו תויתועמשמ תועפשה בינהל היושע דחא רטסמס ךשמל
.הארוה תויגולונכט םע הדובעה
םיבשחמ תנדס לא תויארקא תוחיגש וניבי םיבר םילהנמש םיווקמ ונא
תא ובלשיש איה הרטמה םא ,םירומל התואנ הרשכה תניחבב ןניא
שמתשהל תויונמדזהל םיקוקז םירומה .התכב תויביטקפאב היגולונכטה
לע הדובע ךות ,םהידימלת םע םידומילה םוי ךלהמב היגולונכטב
תחא השיג איה תיגולונכט העמטהב תוסנתהה .הליגרה דומילה תינכות
לע תיגולונכט היצרגטניא עצבל םתלוכיב האבה המרל םירומה תאלעהל
.תיתימא תיגוגדפ תועמשמ ול תעדונש ןפואב ךשמתמ סיסב

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו