םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


בשקותמ ךוניח/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

הדש ירקחמל ילככ דיה ףכ בשחמ
Barbara Tinker, Carolyn Staudt & Dick Walton
Learning and Leading with Technology 30
(1), Sept. 2002, pp. 36-38,41
 
.בויחב התנענ איה ,לויטהמ התנהנ םא התדימלת תא הלאש הרומהשכ
:הל התנע וז ,דחוימב הבל תמושת תא וכשמ םירבד וליא הלאששכ ךא
םיטונ םהב וניפצש םיקיודמה םיטרפה .גירח הרקמ הז ןיא ."ןומה"
הדח הרוצב בלה תמושת תא דקמל ךרד ונל ןיא םא וננורכזמ קומחל
.תמא ןמזב םיטרפ דעתלו רתוי
םע םעפהו ,התתכ םע לויטל תאצוי הדימלתה התואש םכמצעל וראת
בשחמב דיוצמ גוז לכו ,תוגוזל םיקלחנ םידימלתה .םישדח םילכ
םיתווצל תורשפאמה תונכות םיללוכ םיבשחמה לכ .לקו לוז די-ףכ
ומכ .םיפסוא םהש עדימה תא חתנלו ןגראל ,תודחוימ תומישמ עצבל
תא דעתל םידימלתל רשפאמש רויא ילכב םידיוצמ םה ,ןכ
םידימלתל תועייסמה תויריווא תופמבו ,תוידיימה םהיתויומשרתה
םירזוח םידימלתהשכ .קיודמה יפרגואיגה רשקהב םהינותנ תא םקמל
,ינחלוש בשחמב יזכרמ םינותנ דסמל םהינותנ תא םירדשמ םה ,התכל
.םהיאצממ תא םיזכרמ םה ובש
םתדובעמ רתוי רכינ קלח דבעל םידימלתל םירשפאמ די-ףכ יבשחמ
תונכות וחתופ הנורחאב .תוידיימה םהיתויפצתל רתוי ךומס ,חטשב
םיילאידיא היוול-ינבל וללה םיאשינה םילכה תא תוכפוהש תוקזח
ךרעמ זכרל םילוכי םידימלתה ,וללה םילכה תרזעב .הדש ירקחמל
םיחמומל ךופהלו ,םהירוגמ ירוזאב םייחה לע םינותנ לש רישע
,האבל דחא התכמ םינותנ תשרוה םירשפאמ םה ,ןכ ומכ .םיימוקמ
רשקהב םהלש םיעדמה ידומיל תא םשייל םידימלתל םיעייסמו
.יתואיצמ

:הלאכ הדש ירקחמב שמשל תולוכיש תונכותהמ המכ ןלהל
םג רשפא ךא ,הרקי GPS תדיחיב עיקשהל ןתינ :יופימ ימושיי *
יווק תשר לע ןויצ תודוקנ ןמסל ידכ רתוי םילוז םימושייב שמתשהל
.רוזאה תפמ לע תעבטומה בחורו ךרוא

םידימלתה םא ןיב :םינותנ ידסמ ימושייו םינייפאמ תומישר *
תונוש תונכות ,ירפכ וא ינוריע רוזאב ימוקמ הדש ךירדמ םירצוי
תמישר ,אמגודל .םימיוסמ םינייפאמב דקמתהל םהל עייסל תולוכי
עייסל הלוכי תינוריע הנוכשב יתוברת ןוויגל םירוטקידניא
ולאכ תומישר רוציל םג םילוכי םידימלתה .םהיתויפצתב םידימלתל
תובקע ינייפאמ לש המישר ,עבט ירקחמב .הזל הז ןרדשלו ,םמצעב
הלוכי הבוט םינייפאמ תמישר .לשמל ,עייסל הלוכי םייח ילעב
לש ינחלושה בשחמב ישאר םינותנ דסמל רבעומה דועיתל סיסבל ךופהל
.התכה

די-ףכ יבשחמל רתויב םילקה םימושייהמ דחא :הריפס ימושיי *
תרבעה םושייה רשפאמ םיתעל .םיעוריא ןמזתלו תונמל דימלתל רשפאמ
םיעוריאה תיינמ .ינורטקלא ןוילגל וא םינותנ דסמל םינותנ
תועצמאב .הביבסב םייוניש ךירעהל םידימלתל םירשפאמ םידועיתו
םיחותינ עצבל םילוכי םידימלתה ,םינותנ יכרעמ לש זוכירו האוושה
.רקחמה יאשומ לש רתוי םיבכרומ

ףאו םקרמה ,עבצה םע קחשל םירשפאמ רויא ימושיי :םוליצו רויא *
רבד ,םינותנ דסמ תנכותב םיללכ םה םיתעל .רויצה תשרבמ לש לדוגה
ואדיו/סליטס תמלצמ רבחל םג ןתינ .םינותנה לש הרימש רשפאמה
תונומת רקחמב בלשל ידכ דיה ףכ בשחמל תיסחי הלוז תילטיגיד
.תוילטיגיד

םיסנמ םידימלתהשכ :ח"עבו םיחמצ יכירדמ תרזעב םינותנ גוויס *
יכירדמ םיעיצמה טנרטניא ירתאב רזעיהל םילוכי םה ,םינימ תוהזל
םידימלתהש ףידע ,תאז םע דחי .םייפיצפס םירוזאל םינווקמ הדש
.םירקוח םהש רוזאל םהלשמ יוהיז ךירדמ ורציי


ולכויש םישדח םימושיי .ררחסמ בצקב הנתשמ דיה ףכ יבשחמ םלוע
.הז רמאמ םוסרפל דע הריכמל קפס אלל ואצוי הזש ירקחמב עייסל
Palm ימושיי לש טנרטניאה רתא תא קודבל איה ןכדעתהל תחא ךרד
. pie.concord.org ךוניחב

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו