םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םילדומ/עדי תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
טנרטניאו בשחמ תססובמ הדימל /םייגוגדפ


חלצומ ןווקמ יעוצקמ חותיפ
Barbara Treacy, Glenn Kleiman & Kristen Peterson
Learning and Leading with Technology 30
(1), Sept. 2002, pp. 42-47
" COPEןווקמ יעוצקמ ךוניחל זכרמ"ב ונלש תווצה , 2000 ראוניב
, EdTech Leaders Online תא קישה " EDCיכוניח חותיפל זכרמ"בש
,ךוניח תוזוחמל עייסל הדעונש OPD ןווקמ יעוצקמ חותיפל תינכות
ינוגראלו םיירוזא םיתוריש ינתונל ,הנידמה תמרב ךוניח ידרשמל
ךלהמב .םהלש דומילה תוינכותב היגולונכטה תא בלשל םירחא ךוניח
,תיצרא-ללכ תינכותל תינכותה תא ונכפה ,תונורחאה םייתנשה
רתוי תופתתשהב ,ריעה ןוטגנישוובו תונידמ 17 ב םויכ תלעופה
לע םיבושח םיחקל ונקפה ,וז הפוקתב .םיירפס-תיב םיתווצ םישימחמ
לש היצרגטניאל תלוכיה תא תונבל הלוכי תנווקמ הדימל ובש ןפואה
חותיפה רגתאל הנעמ תתל ךוניח תודסומל עייסלו היגולונכט
רוציל ןתינש םג ונדמל .םילהנמו םירומל יביטקפאה יעוצקמה
יתועמשמ ןפואב תועיפשמה תויביטקארטניאו תוססות םיכנחמ תוליהק
.תותיכב הארוהה ןפוא לע

הדימלל לדומ
תוינכות ללוכ ,טנרטניאה לע תוססובמה הדימל תויונמדזה הנקמ OPD
תויצקארטניאו םיבאשמ ,תויוליעפ ,תואנדס ,םיסרוק ,דומיל
הדימל לש םיבר םיגוס שי .םיתימעו םיחנמ ,םיכירדמ םע תונווקמ
.םיכנחמל דחוימב םאתומ OPD לש תדמולה הליהקה לדומ ךא ,תנווקמ
טנרטניאב םהלש סרוקה ירמוח תא םילבקמ םיפתתשמה ,הז לדומב
.סרוקב שגפמ לכ ךלהמב תורחאו האירק תויוליעפ לש הרדס םימילשמו
,תבשחוממ הימדה וא טנרטניא רתא תריקח לולכל תויושע תויוליעפה
עטקב הייפצ ,השדח הנכות םע וא שדח יגולונכט ילכ םע תוסנתה
ףותישו התכב השדח תיגולונכט תוליעפב תוסנתה וא ןווקמ ואדיו
םיפתתשמ ובש ,ןווקמה ןוידה אוה שגפמה דקומ .תואצותב םירחא
םהיתורעה ,םהיתובשחמ תא םיקלוחו ינורכניס-א ןפואב םידמולה
םשרנ ןויד לכ .החנמה גיצמש ןוידל הלאשל הבוגתב םהיתולאשו
רוקסל דימת םילוכי םיחנמהו םיפתתשמהש ךכ ,תיטמוטוא רמשנו
.רתוי םירחואמ םינוידל עקרכ םימדוק םינויד

םידמול יתווצ
םיתווצ לומ הדובע ךרד םיידיתע םיכירדמ רישכהל תדעוימ תינכותה
ךרואל םינווקמ םיסרוק םירבוע הלא םיתווצ .םיימוקמ םיפתתשמ לש
וחתופש ,תונווקמ תואנדס תוחנהל דיתעב ולכויש ידכ םלש רטסמס
חתפל וא דומילה תינכותב היגולונכטה בוליש אשונב , EDC ידיב
ןיב ענ םיתווצה לדוג .ןוכית ידימלתל וא םירומל םהלשמ תואנדס
ףותישב הרשכה םירבועה ,ןטק זוחממ וא דיחי ס"יבמ םיפתתשמ השולש
24 לש האלמ הצובק ןיבל ,םירחא ךוניח ינוגראמ םיתווצ 6 דע 4 םע
.דיחי לודג ןוגראמ םיפתתשמ
ןהו הדימ תומאו םיטקיורפ לע תוססובמ תונווקמה EDC תואנדס
תודקוממ תואנדסהמ המכ .םייעובש דע עובש ינב םישגפמ השש תוללוכ
היגולונכטב שומיש" ומכ) םייפיצפס םיאשונבו דומיל ינותנשב
תוקסוע תורחאש דועב ,("ידוסיב תותיכב תוניירואה חותיפב הכימתל
ירשעומ םירועיש חותיפל םילכו תושיג" ומכ) רתוי םייללכ םיאשונב
.("טנרטניא
תא הרשכהה תינכות רחאלש הנשה ךלהמב םיחנמ םיפתתשמה םיתווצה
וא םילהנמ ,םירומל םמצעב וחתיפש תואנדסה תא וא EDC ה תואנדס
םיחקלה דחא . EDC מ תכשמתמ הכימת תלבק ךות ,םהינוגראב םידימלת
רתויב הבוטה הרוצב דבוע OPD ש אוה וז הדובמ ונקפהש םיבושחה
תויונמדזה ללוכו תוכשמתמ תוימוקמ תוינכותב הדיפקב בלושמ אוהשכ
.םינפ-לומ-םינפ םישגפמל

החלצהה תודוסי
OPD תינכות וחתפו םיימוקמה יעוצקמה חותיפה יכרצ תא וכירעה *
.הלא םיכרצ לע תססובמה
,יעוצקמ חותיפל תורחא תוכשמתמ תויוליעפ םע OPD תא ורשק *
.טנרטניאה לע תוססובמ ןניאש
. OPD ב וחמתיש תווצ ירבח לש םיינדפק הרשכהו ןוימ לע ודיפקה *
.קזח ימוקמ תווצ ומיקה *
.םיצירמת וחתפ *
.םיימוקמ ןיינע ילעב הב וברעו OPD ה תינכותל יבמופ ונת *
.הכימתלו היגולונכטל הנמיהמו הנימז תושיגנ ורשפא *
.תיביטקארטניאו הרישע תנווקמ הדימל תליהק וחפט *
.םינפ-לומ-םינפ םישגפמב תונווקמה תואנדסה תא ובלש *

תינכותה תונורתי
.םיילאודיבידניא הדימל ידעיל הנעמ תנתונה תרבגומ תושיגנ *
.דמולכ היגולונכטב שומישב תוסנתה *
.תושדח תויגולונכטבו םירישע הידמיטלומ יבאשמב שומיש *
.םוקמו תע לכב הדימל *
.םידחוימ םיכרצל הנעמ תתל תלוכי *
.םירחא םיכנחמ םע ףותישב דומילל תויונמדזה *
.התכב הארוהה לע הרישי העפשה *
.ךשמתמ בקעמל תושדח תויונמדזה *

םיגיהנמל רגתא
ידכ יביטקפאו ךשמתמ יעוצקמ חותיפ תתל םיבייח ךוניח תוזוחמ
.תותיכב תיכוניח היגולונכטב שמתשהל דומלל הארוהה לגסל עייסל
םע בטיה תבלושמו ,םיימוקמה םיכרצל הדיפקב תמאתומ איהשכ
, OPDיעוצקמו יגולונכט חותיפל תורחא תומייק תומזויו תוינכות
רגתאב דומעל םיקוסע םיכנחמל תרשפאמה הליעומו הקזח ךרד הווהמ
.החלצהב הז

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו