םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


בשקותמ ךוניח/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

שומישל םירומ תרשכה לע םירקחמ יאצממ
היגולונכטב
,John Cradler, Molly Freeman
Ruthmary Cradler & Mary McNabb
Learning and Leading with Technology 30
(1), Sept. 2002, pp. 50-54
 
היעבה
חותיפל תויגטרטסא םשיילו ןנוכל אוה ךוניחב לדגו ךלוה רגתא
יביטקפא ןפואב שמתשהל תנמ לע םירומל םישרדנה עדיהו תויונמוימה
תשגדומ םירומל יעוצקמה חותיפה תובישח .יתארוה ילככ היגולונכטב
היגולונכטה ןומיממ עבר יכ שרודש ,"חפוקי אל דלי ףא" קוחב
יעוצקמ חותיפ יכו ,יעוצקמ חותיפל הצקוי ב"הראב תונידמל ילרדפה
חותיפה תעפשהש םג עבקנ הז קוחב .םירקחמ יאצממ לע ססובי הז
דומילה תינכותב היגולונכט לש תיביטקפאה היצרגטניאה לע יעוצקמה
.דעותת הארוההו
ךא ,היגולונכטב םיניינעתמ םירומהש בושו בוש םיארמ םירקס
.םהיתולוכי חותיפל רתוי תובר תויונמדזהל םיקוקז

היגולונכטב שומישל םינכומ םהש םירובס םירומהמ % 20 קר *
" NCESתיכוניח הקיטסיטטסל יצראה זכרמה" לש ח"וד .םהיתותיכב
הרשכה תועש 32 מ רתוי ולביקש םירומהמ % 66 ש עבוק 1999 תנשמ
היגולונכטב שומישל בטיה םינכומ וא םינכומ ושח תיגולונכט
ולביקש הלא יבגל %34 ל דרי הז רועיש . NCES 2000a םהיתותיכב
חותיפ תועש עשתמ תוחפ ולביקש הלא יבגל % 24 לו ,תועש 32 דע 9
.יגולונכט יעוצקמ

.תוריהמב חמוצו ךלוהה יכוניח באשמ איה רפסה יתבב היגולונכטה *
% 77 ו רפסה יתבמ % 98 ו ,ב"הראב התכ לכב טעמכ םינימז םיבשחמה
ךרוצ לע תויבקעב םיחוודמ םירומה .טנרטניאל םירבוחמ תותיכהמ
הזה באשמה תא תויביטקפאב לצנל םהל רשפאיש יעוצקמ חותיפב רבוג
. ( NCES 2000b הדימלה רופישל

םירפשמ טנרטניאל תושיגנו םיבשחמש םירובס םירומהמ % 84 תוחפל *
וניא טנרטניאה יכ םיחוודמ םהמ םישילש ינש ךא ,הארוהה תוכיא תא
. NetDay 2001 םהיתותיכב בטיה בלושמ

רקחמ לע םיססובמה תונורתפ
סחיימ " CARETתיכוניח היגולונכטב םיימושיי םירקחמל זכרמה"
תויגטרטסאה רבדב םיכנחמה עודיי לש רגתאל הנוילע תובישח
רבדה .םירומל יעוצקמ חותיפ ןתמו ןונכתל רתויב תויביטקפאה
העשת וגרידו והיזש םיכנחמ לש דוקימ תצובקו רקס לע ססובמ
םוקמב גרודמה אשונה .ןוחבל CARET לעש תוולנ תולאש 45 ו םיאשונ
שומישל רושקה יעוצקמ חותיפ היה ,םידימלתה תדימל רחאל ,ינשה
.היגולונכטב
הבש תיפיצפסה הנכותהמ רתויש הארמ םירקחמה לש תינדפק הריקס
.ךנחמל יטירק אוה היגולונכטה תמשוימ ובש רשקהה ,שומיש השענ
דומילה תוינכותב היגולונכטה תא בלשל םירומה םינכומ הבש הדימה
לבקתהו בש הז אצממ .יתועמשמ רשקה םרוג הווהמ םהלש הארוהבו
סרגנוקהש ךכל תירקיעה הביסה אוהו תונורחאה הנשה 15 ךרואל
ןומיממ עבר תוחפל תוצקהל תונידמהמ םויכ שרוד יאקירמאה
.יעוצקמ חותיפל ילרדפה היגולונכטה
םירושקה תוח"ודו םירקס ,םירקחמ 26 םכיסו CARET רקס ,הנורחאב
.ןלהלד תולאשל הנעמ תתל ידכ תאזו ,יעוצקמ חותיפל

שומישל םישדח םירומ תרשכהב תוליעומ תויגטרטסא וליא : הלאש
?היגולונכטב
שי .הארוהה תוקיטקרפב היגולונכטה בוליש תא שיחמהל שי : הבושת
םהלש םיסרוקב היגולונכטב שמתשהל םירומה לגסמ שורדל
. הארוהו הדימל ילככ

היצרגטניאל תויגטרטסא םישכור ידוסיה ךוניחב םידמלתמ םירומ *
הלאשכ םידימלתו םיכמסומ םירומ םע הדובעו הייפצ ךרד תיגולונכט
. Abbot & Faris 2000 היגולונכטב םישמתשמ

םידמלתמ םירומ םא רבוג דומילה תונש לכב היגולונכטב שומישה *
.Willis & Raines 2001 םהידומילב היגולונכטב םישמתשמ

תנכה ידי לע םישדח םירומל אמגוד תתל םילוכי ךוניחל םירנימס *
ISTE הלוכ דומילה תינכותב היגולונכטה בולישל םהלש םירומה לגס
. 2000

תולטמב םייגולונכט םימושיי בלשל םיכירצ הארוהל םירומ *
תויונמדזה ויהי םישדחה םירומלש ךכ םידמלתמ םירומל תונתינה
CEO Forum הארוה תויגטרטסא לגרתלו תוינכט תויונמוימ שוכרל
. 1999

םירומה תא תווצל שי ,םהלש הארוהה לוגרת תולטמ ךרוצל *
& Abbot היגולונכטב שומישב דחוימב םינמוימ םירומ םע םידמלתמה
. Faris 2000

םייללכ דומיל יסרוקמ םינכת בלשל םילוכי הארוה תוטישב םיסרוק *
ISTE 2000 הלוכ דומילה תינכותב היגולונכטה בוליש תא םדקל ידכ
.

תתל ידכ תויגולונכט בלשל םילוכי תויונמאו םיעדמל רפס יתב *
ISTE 2000 םייפיצפס ןכות ימוחתב היגולונכט םע הארוהל אמגוד
.

לש ןיינעהו ימצעה ןוחטבה תא תוקזחמ תויגטרטסא וליא : הלאש
?היגולונכטב םירומ
ןמז תשדקה ,היגולונכטב איקבה הסונמ הרומ י"ע הכרדה : הבושת
םייעוצקמ םישגפמב הליעפ תופתתשה ,לוגרתלו תיפותיש הדימלל
.תיבב םיבשחמב שומישו

,הארוהל םירנימסב םיצרמ םג ומכ ,םיכמסומו םידמלתמ םירומ *
םיסונמה םיכירדמ םע תפתושמ הדובעמו הייפצמ תלעות םיקיפמ
הדימ תומא לע תוססובמה דומיל תוינכותב היגולונכטב שומישב
. Abbot & Faris 2000

םייגולונכט םימושיי רופתל םירומל עייסל םילגוסמה םיכירדמ *
,Zhao םיינשדח םימושיי לש םתחלצהל םיבושח תותיכב םהיכרצל
. Pugh, Sheldon & Byers 2002

ורבצי םירומהש ידכ ףתושמב לוגרתלו הדימלל בר ןמז שידקהל שי *
;, Corey, Cradler & Engel 1997היגולונכטב שומישב ןוחטב
. Cradler & Cradler 1995; OTA 1995

תיב ךותב םיתימע םע עדימ ףותישו תויעוצקמ תודוגאב תופתתשה *
שמתשהל היצביטומהו ימצעה ןוחטבה קוזיחל םימרות ול הצוחמו רפסה
הארוה תויגטרטסאב רבגומ שומיש םע דחא הנקב םילועו היגולונכטב
. Becker & Riel 2000 דמולב תודקוממ

לש ימצעה ןוחטבהו היצביטומה תא ריבגמ יתיב בשחמב שומישה *
. Becker 1999 התכב היגולונכטה בולישל םירומה

סרוקה תולטמ עוציבל 8-12 לש תוצובקל םידמלתמ םירומ קלחל שי *
. Abbot & Faris 2000 הארוה תויוסנתהב ףותישלו

םינכתמ םהש העש היגולונכטל החונ תושיגנל םיקוקז םירומ *
שומישה דומיללו םיתווצב הארוהל שימג ז"ול דצל ,תוינכות
. Honey & McMillan 1996 םידומילה םוי ךלהמב היגולונכטב

תא םיאתהל ידכ חווט-ךורא יעוצקמ חותיפל םיקוקז םירומה *
;Wetzel 2001a, 2001b ןהב הבלשלו דומילה תוינכותל היגולונכטה
. Wetzel, Zambo, Buss & Padgett 2001

םיעיפשמ םיתימע םע הלועפה ףותיש לש קמועהו ףקיהה ,תורידתה *
& Becker היגולונכטב שומישה לש תוכיאה לעו הארוהה רשקה לע
. Riel 2000

םירומל רשפאל ידכ תושעל םיירפס-תיב םיגיהנמ םילוכי המ : הלאש
?היגולונכטב ליעומ שומיש תושעל
,םירומה יכרצל הנעמ ונתיש יעוצקמ חותיפ תוינכות רופתל : הבושת
םתדובעב היגולונכטב שמתשהל ,התכב תוירושיקו םיבשחמ תוצקהל
תוברועמב הכימתל םיבאשמ תוצקהלו ,םירומה םע םהלש תרושקתבו
.תוטלחהה תלבקב םירומה

לע תמא ןמזבו רתאב הדימלב ךומתל םילוכי םיירפס-תיב םיגיהנמ *
תינכות ידעילו םיספתנה םיכרצל יעוצקמה חותיפה תריפת ידי
. Cradler & Cradler 1995 םידיחי םירומ לש דומילה

העבראל תוחפל םיבאשמ תוצקהל םילוכי םיירפס-תיב םיגיהנמ *
. Becker 1999 התכ לכב םיתשורמ םיבשחמ

שומישל תישיא אמגוד תתל םיכירצ םיירפס-תיב םיגיהנמ *
היגולונכטה בוליש תא קזחלו דדועל תנמ לע םתדובעב היגולונכטב
. , CEO Forum 1999םירומה י"ע התכב

הנקתש היגולונכט תוינידמב ךומתל םיכירצ םיירפס-תיב םיגיהנמ *
חותיפל תויונמדזהלו םייגולונכט םיבאשמל החונ תושיגנ םירומל
. Zhao et al. 2002 יעוצקמ

שחרתמב תופצל םירומל רשפאל םילוכי םיירפס-תיב םיגיהנמ *
לע םישדח םיגהנל תוצלמה רוסמלו תורחא תונידמבו םירחא תוזוחמב
. OTA 1995 םהיאצממ ךמס


ב רשק ונתא רוציל ולכות ,בושמ ןתמלו ףסונ עדימ תלבקל
. http://caret.iste.org


הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו