םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


בשקותמ ךוניח/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

תוביוחמל תויצמ
זרזכ היגולונכטה
הדימל תוליהקל
Mary Burns
.Phi Delta Kappan 84 (4), Dec. 2002, pp
295-302
לומ וז דומעל ןהל לא הארוההו הדימלה
;ותמירזב תופצלו רהנה תודג יתשב וז
עסמל וידחי תאצל ןהילע ,תאז תחת
.םרזה דרומב

יקלטיא החמומ Loris Malguzzi
תמדקומה תודליל
 
לש יכוניח חותיפל הדבעמב ייתימע םע דחיב יתמזי , 1998 תנשב
םושיי" :םירומ 160 םע םייתנש לש טקיורפ SEDL ב"הרא ברעמ-םורד
טקיורפה תרטמ . " ATRLהדימלבו םיינבמ םייונישב היגולונכטה
דמולב תודקוממ הדימל תוביבס רוציל םירומל עייסל :הטושפ התיה
.תיגולונכט הכימתב
ונייהש רפסה יתב תשש .הדבכנ התיה ונמצע לע ונלביקש המישמה
וא "םיינוכיס"כ ורדגוה םהמ המכ .םיינע ויה םתיא דובעל םירומא
תייפרגומד ,תוחכונ ירועיש לע ססבתהב "ךומנ דוקפת ילעב"
דימלת/בשחמה ירועיש ,תותיכה בורב .ןקת ינחבמב םינויצו םידימלת
לש םייפרגומדה םינותנה . 1:35 ידכ דע םיתעל ,םיכומנ ויה
ונל ונמיז ,עוצקמב דאמ םישדח וא דאמ םיקיתו ויהש ,םירומה
.םיבר םיישק
תדקוממו דאמ תיתרוסמ התיה וללה רפסה יתבב הארוהה ,ללכ ךרדב
ןושארה רפסה תיבב .היגולונכטב שומיש הללכ אל טעמכו ,הרומב
םג .קיטסלפ יקשב םיטונח ,םיממוד ויה םיבשחמה ,וב יתרקיבש
.םייח חור תרדענ התיה הארוהה
םיניועו ,בוטה הרקמב םירכונמ ויה םידימלתל םירומה ןיב םירשקה
תיסיפה הדרפהה בקע ףרחוה םידדצה ןיב קוחירה .ערה הרקמב
.התכה לומ ובצינ וא ןחלושה ירוחאמ ובשי םירומה בור :םהיניב
.תקתשמ ףאו ,תילירטס התיה הריוואה ,לכה ךסב
טקיורפב םירומהמ %47 וגווס , 1998 ביבאב תומוד תויפצת ךמס לע
םהמ עבר קרו ,דימלתב תודקוממ תושיגל רושקש המב "םיכומנ"כ
ולביק םירומהמ %5 קר .םהיתותיכב היגולונכטב שומיש לע וחוויד
.ןושארה דדמב "הובג" ןויצ
וליג םהמ המכ .תובוט ורשיב אל םירומה םע םינושארה םישגפמה ינש
ונשמתשה ןהב דימלתב תודקמתהה תושיג יפלכ תוניוע ףאו תונדשח
.טקיורפב ףתתשהל "ובדנתה"ש ףא ,יעוצקמה חותיפה תויוליעפב
תארוהב "דעצ רחא דעצ" םתוא םיכילומ ונניאש ךכ לע ולבק םירחא
."תודוסיה" תא םהל םינקמ וא היגולונכטה
ב ושמתשי אלש םירומ המכ יל ורמא ,וללה םישגפמה ךלהמב
הנכותב "םיחמומ" ויהי רשא דע םהידימלת םע הדובעב PowerPoint
אל םיבר ,דומלל םהל תעייסמ היגולונכטה יכ ודוה םירומהש ףא .וז
.םהידימלת לש ולא ןיבל םהלש הדימלה תויווח ןיב רשק לכ ואר
ץוביקה ,ךכמ עורג .ונעט םה ,"םיבשחמה תא ורבשי םידימלתה"
.התכב "והבו והת" רוציי בשחמל םידימלת רפסמ לש יחרכהה

הדימלהו הארוהה ינפ יוניש
ביבאב תותיכב וניתויפצת .םייתנשה ךלהמב ונתשה םיבר םירבד םלוא
רפסה יתבמ %15 קר ,טקיורפה םותב .דאמ הנוש ןקויד ורייצ 2000
.ההובגה הירוגטקב וגווס %29 ש דועב ,הכומנה הירוגטקב ורתונ
הלע היגולונכטב םידימלתה לש עובק שומיש גהנוה םהב תותיכה זוחא
. 80 ל
בורב .םייחל וררועתה טושפ תותיכה ,םישביה םינותנל רבעמ ךא
םה .השדחה הארוהה תרוצל תמאב םיביוחמ ויהנ םירומה ,םירקמה
םיברועמו םיליעפ ויה םידימלתהו ,םיכנחמו םיכירדמ ,םיחנמל וכפה
תניחבמ ןהו םידימלתה תניחבמ ןה ,התע ושמיש םיבשחמה .םתדימלב
ןיב קחרמה .תיתריצי העבהו תויעב ןורתפ ,רקחמל םילככ ,םירומה
רוזיב ,הימונוטואב ןייפאתה הארוהה סותא .קמטצה דימלתל הרומ
.תוירחאו
הדירי לעו םידימלתה יגשיהב רופיש לע וחוויד םירומה ,ןכ לע רתי
הנושארל ,דמלל תעכ םינהנ םה יכ ודוה םהמ המכ .תעמשמה תויעבב
דומלל ונילע היה" :ךכ םייונישה תא םכיס םהמ דחא .םינש הזמ
לש הליהקל ונכפה .הז תא ונבהאו ,תאז ונישעו ,דומלל דציכ שדחמ
וכפה םה םג תעכ .םידימלתל וזה הדימלה תבהא תא ונרבעהו ,םידמול
?וללה תורומתה תא ריבסהל ןתינ דציכ ."םידמול לש הליהקל

יעוצקמה חותיפה הנבמ
חותיפ תועש 72 ולביק ס"יב לכב םירומ , 25םייתנשה ךלהמב
.הרומ לכ לש התיכב בקעמ ירוקיבב וול וללה םישגפמה .יעוצקמ
םהו ,םידימלתה םהו םירומה ונא ונייה ,םירומה םע םישגפמב
.לעופב םירומה םידבוע םהבש םיאנתב ומייקתה
דמלנה םושייב םירומה תויוסנתה לע ןוידב לחה שגפמ לכ
תוצובקל וקלחנ םירומה .תוליעפה הלחה ןכמ רחאלו ,םהיתותיכב
ויה תויוליעפה .םהיתותיכב דימלת-בשחמה סחי תא ףקישש ןפואב
,תיתרבח היצקארטניאל תויונמדזה וללכו םירומל תויטנוולר
תריציב הלועפ ופתיש םירומה .תימצע הבישחו םיידממ-בר תונורתפ
תמלשה םע .םהיתותיכב םתושרל ודמעש תונכותב רזענש יפוס טקיורפ
ונדו הלוכ הצובקה ינפב יפוסה רצותה תא וגיצה םירומה ,תוליעפה
ידיב הלע ךכ .םהילע רבגתהל םיכרדו םילושכמ -- הארוהה יחקלב
היגולונכטה בולישו דמולב תודקמתהה תויגטרטסא תא םשייל םירומה
.תויוליעפב ומגדוהש

.ןלוכ וכרפוהש ,דוסי תוחנה שולש ךותמ ונאצי ,טקיורפה תישארב
וללה םיעיתפמה םיאצממה תא ריבסהל ונתלוכיבש םינימאמ ונא םויכ
.החנה לכל עגונב

רתוי בר שומישל הליבומ םירומה לש תיגולונכט תונמוימ : 1 החנה
.דימלתב תדקוממה הארוהה תרבגהלו היגולונכטב םידימלת לש

-30כ לש הרשכה ורבע רבכ ונלש םירומהמ םיבר ,טקיורפה תליחתב
תדקוממו תיביסנטניא התיהש הרשכה ,םינוש הנכות ימושייב תועש
םירומהמ םיבר ,תאז ףא לע .טקיורפב לבקל ויה םידיתעש וזמ הברהב
.תותיכב ודמלש תא ומשיי אלו ,בר ששחב היגולונכטה לא וסחייתה
תושלוח שולש ופשח םירומה םע ונמייקש םינוידהו תונויארה
םידומילה תינכותו ,דקומה התיה היגולונכטה ,לכ תישאר .תויזכרמ
תא הכפה ,םהירבדל ,םירומה ולביקש הרשכהה .דבלב חפס התיה
ומרגו םתניחבמ תודרפנ תויושיל דומילה תינכות תאו היגולונכטה
.רתויב בושחה רבדכ תואריהל תויגולונכטה תויצלופינמל
ורבס םירומ המכ .תואיקבל תונמוימ ןיב ולבלב םישגפמה ,תינש
םג אלא ,היגולונכטה תלעפהב קר אל ,"םיחמומ" תויהל םהילעש
הרשכהה ,ףוסבל .תולקת ןורתפבו הארוהה לע היתוכלשהב
קרפ ותוא תא שידקהל םהילע אהיש בושחל םירומל המרג תיביסנטניאה
.םהידימלתל היגולונכטה תארוהל ןמז
אלא תואיקבב אל דקמתה ונלש יעוצקמה חותיפה ,ךכל דוגינב
תשגדהבו דומילה תינכות תוליעפב היגולונכטה ןוגיעב ,תוחונב
המ לכ -- תויגולונכט תויונמוימ לש ילמינימ ךרעמ לש חופיטה
,תויעבב ולקתנ םירומהשכ .יפוסה רצותה תא רוציל ידכ שרדנש
תויסיטרכב שמתשהל ,הצובקב תויעבה תא רותפל םתוא ונדדוע
הרקמב קר ונברעתה .הנכותבש הרזעה טירפתב רזעיהלו ("תומרל")
.בשחמה לע "טלתשהל" אלב זא םגו ,ךרוצה
םידימלתל וריתהשכ רתוי םיחוטב ושח םירומה ,וז השיגמ האצותכ
ךסב .םמצעב וב םיאיקב ויה אל רשאכ םג ,יגולונכט םושייב שמתשהל
תוחונ ןיב רשק לע עיבצה םירומה לש תוימצעה תוכרעהה חותינ ,לכה
המושייבו היגולונכטב (םתויחמומ אלו) ימצעה םנוחטבל םירומה
.התכב
הניחבמ הליעי התיה תוילמינימ תויונמוימ חופיטב תודקמתהה ,תינש
טלפ בינהל הלוכי טלק לש הנטק תומכש וניבה םירומה .תיתארוה
רתוי חונ םהל היה ,ךכמ האצותכ .(םידימלתה תדובע תניחבמ) רבגומ
םידימלתה ולחה ,ןמזה ףולחב .הז תא הז דמלל םידימלתל ריתהל
.םירומה תא דמלל םמצע
םוחתל רבעמ לא בחרתהל לחה "תינכט" תוכמס לש יתגרדהה רוזיבה
.םירחא םימוחתב םג תויוכמס ליצאהל ולחה םירומהו ,היגולונכטה
םייפוסה םירצותה תא רוחבל םידימלתל וריתה םירומהמ המכ ,אמגודל
רופישל הליבוה וז הימונוטוא .רפסה תיבל ץוחמ עדימ שפחל וא
.םידימלתה דוקפתב
.תותיכה לש ןוגראבו יסיפה הנבמב םייוניש ללוחתהל ולחה ,ךשמהב
ויהנ התכב תרושקתהו העונתהו ,תוצובקב ןגראתהל ולחה םידימלתה
םידימלתה ברקמ "םירזוע" ונימ ףא םירומהמ המכ .רתוי תוישפוח
.היגולונכטה תארוה ךרוצל
לע תונעשיהה תא הפילחה היגולונכטה בולישל וז השיג ,ףוסבל
תימוקמ תויחמומ לע תונעשיהב (SEDL יכירדמ) םיינוציח "םיחמומ"
לחה הז הלועפ ףותיש .(ATRL טקיורפב םיפתתשמה םירחא םירומ)
הארוה ,דומיל תינכות -- םירחא םימוחתל היגולונכטהמ בחרתהל
.התכה לוהינו

תונמוימ םירומה ושכריש עגרבש ונרבס ,טקיורפה תליחתב
ןפואב חתפתת דמולב תודקמתה לש רתוי תיללכ השיג ,היגולונכטב
.הז אצממל םירבסה ינש ויהש המוד .היה ךכ אל ,תאז םע .יעבט
םירומ ויה תיגולונכט הניחבמ רתוי םינמוימה םירומה ,לכ תיאשר
.םיבשחמ תודבעמ םתושרל ודמעש םייקסע םימושייל וא בשחמה יעדמל
תודקוממה תותיכה ויה םיבשחמה תודבעמ ,ךשמהב ןהב ןודאש תוביסמו
לש םעבטו םתונמוימ ללגב ,תינש .דימלתב רתויב הטעומה הדימב
לש יתרוסמה לדומב קובדל רתוי וטנ וללה םירומה ,ורוהש םיסרוקה
.תונרקח לע תוססובמה תושיגמ לידבהל ,עדימ תרבעה


תיתועמשמ תוברועמ איה היגולונכט דומלל תיבטימה ךרדה :2 החנה
.םינכת םע

םירקמבו ,םיוסמ ןכות םוחתל ועגנ אל יעוצקמה חותיפה תויוליעפ
תנווכמ הטלחה וז התיה .ללכ ידומיל ןכותב ודקמתה אל ףא םיבר
.םיאשונ ןווגמ ורוה דסומ לכב םירומה 25 ש ןוויכ ,ונדיצמ
יגשומו תויונמוימ לש חופיטב ודקמתהש תויוליעפ ונרצי ,תאז תחת
תויוליעפה תחאב ,אמגודל .םיוסמ עדי ףוגב אלו ,םינוש הדימל
לע השש וא השימח לש תוצובקב ודבע םירומה ,"החימצ לוהינ" ,ונלש
. 2010 תנשל םהיתוליהקל החימצ תינכות תריצי
יתבב םירומה לש תימוחת-ןיב השיגל רבדה ליבוה ,יעבט ןפואב
תוקיטקרפ םהיתותיכב ומשיי םירומהש ךכל תויודע וניאר .םרפס
שומישה תא ומזי עדמל םירומ ,אמגודל .םירחא דומיל יאשונמ
תונוילגב ושמתשה תורפסל םירומש דועב ,םידימלת ינותיעב
.תויתורפס תויומד לש יפוא תונוכת ראתל ידכ םיינורטקלא
תויוליעפל רבעמ רכינ ,טקיורפל הנושארה הנשה עצמאב ,ךכמ האצותכ
שקיב דחא ס"יב ,הנושארה הנשה םותב .ס"היתב לכב תוימוחת-ןיב
לע וליפא ,םיתווצב הארוה לש תושיגב דקמתהל תיפיצפס ונתיאמ
וישכע םיעדוי ונחנא" .תושדח הנכות תויונמוימ תשיכר ןובשח
,"הנכות לש גוס לכב שמתשהל ךיא ונמצעב ןיבהל םילוכי ונחנאש
.היתימע לש המכסה תולוקל תחא הרומ הרמא

.רתוי בוט הז רתוי הברה :3 החנה

ינפמ םהיתוששחל םירומה תא ונלאש ,טקיורפל ונאציש ינפל
הרמוח יבאשמ לוהינל עגנ רפסה יתב לכב יזכרמה ששחה .היגולונכטה
לע השקמ היהש המ ,םידימלתה תא ץבקל ךרוצהמ עבנ ששחה .םילבגומ
.התכה תא להנל םירומה
ביבסמ םידימלתה תא וצביק םירומה ,םייתנשה ךלהמב ,תאז םע דחי
.הלוכ התכב "טולשל" םילוכי ויה אל םה ,וששחש יפכו .היגולונכטל
האצותכש וחוויד םירומה בור .תאז תושעל םיכירצ ויה אל םג ךא
הרפתשה םידימלתה לש תיללכה תוגהנתהה ,תיגולונכטה הצבקההמ
םה" .דחא הרומ רמא ,"םמצע לע םיחיגשמ םה" .ותחפ תעמשמה תויעבו
הרומ רמא ,"וילע םילפנתמ םירחאה ,דבוע אל והשימ םא .םיחושק
.רחא

,תודבעמה דבלמ .רתוי אוה תוחפש ררבתה ,הרמוחה תולבגמ ללגב
דובעל היה לוכי דימלת לכש ךכ םיבשחמ קיפסמ ויה אל התכ םושב
ךירצ היה ,ךכ םשל .םידימלתה תא ץבקל וצלאנ םירומה ןכלו ,ודבל
וידחי ודבע םידימלתה .התכה לש ינוגראהו יסיפה ףונה תא תונשל
,םיחנמל םירומה וכפה ךכ .הרומב אקווד ואלו ,הזב הז ורזענו
,אופא הינוריאה הברמל .הימונוטוא רתי םידימלתל תתל ולחהו
םיבאשמה לש רתוי אלמו יתריצי לוצינ בינה םיבאשמב רוסחמה
.םימייקה

ףותישל םילדומ רפסמ ורצונ .תונושה תותיכה ןיב םג היה ךכ
תותכמ םידימלת םע דובעל וא םיתווצב דמלל ולחה םירומה .הלועפ
אלש םירומ "רישכהל" םהידימלת לע וליטה טקיורפהמ םירומ .תורחא
.הנכות יגוס המכב שומישב םהידימלת תאו טקיורפב ופתתשה
"ופילחה" םירומהו ,תורחא תותיכל תוישפוחב ורבע םידימלתה
.תוימוחת-ןיב תויוליעפ תרגסמב םידימלת םהיניב
הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו