םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


בשקותמ ךוניח/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

ךוניחו היצזילבולג
םידימלתה וכרטצי המ
םילגוסמ תויהלו תעדל
ילבולגה רפכב תושעל
R.D. Nordgren
.Phi Delta Kappan 84 (4), Dec. 2002, pp
318-321
 
תלהנמ לש רנימסב יתפתתשה ,הידבשב םירוהו םירומ תפיסא תרגסמב
םידומילה ימימ םירכוז ונחנאש המ לכש ונל הרמא איה .תימוקמ
היהש ,יתיישעתה ןדיעב ונכנוח יכ הריבסהו ,דוע בושח וניא ונלש
גשומ ונל ןיאש הרמא איה ,ךכל ףסונב .ונימי לש םלועהמ דאמ הנוש
איה ונלש הדיחיה תוסחייתהה תרגסמ םא ונימי לש ךוניחב בושח המ
הלש הז ללוכ ,הלש הליהקב רפסה יתב .ונמצעב ונרבעש םידומילה
רפכב חילצהל םידליל ורשפאיש ךכ םייונב ,הנעט ךכ ,המצע
.ילבולגה
להנמ רותב .להקב המיהדמ הקיתש הררש ,םירבדה ורמאנש עגרמ
םנויסנש וזכש הפיסאל רמוא ימצע תא ןיימדל יתלוכי אל ,רבעשל
םירוה .ידיתעה ךוניחה בוציעל יטנוולר וניא םידומילה ימימ
תא ומילשהש ללגב ךוניחל םיחמומ םה יכ םעפ אל םירובס םיאקירמא
הבש ךרדל ןיידע םירזוח םיבר םירומ ,לזמה עורל .םהידומיל קוח
ךנחתהל םיכירצ ןכא ונלש םידליה .הנש םירשע וא רשע ינפל ודמל
םויכ טלושה יתוברתו יטילופ ,ילכלכ חוכ :היצזילבולגה ןדיעל
.ונמלועב

ךוניחה תוכרעמבו רפס יתבב היטרקוריבה
םינוגראה בור ,ב"הראב ךוניחה תוכרעמו רפסה יתבל דוגינב
,הדובע יתווצ לע םיכמתסמ הלא םייטרקוריב םניא םויכ םייקסעה
ץמאמ ךותמ םינוכיס תליטנ לש ההובג הדימו ףתושמב תוטלחה תלבק
םידומילה תוינכותו ,תאז םיניבמ םידוושה .ילבולגה קושב תורחתהל
בורב דימלתל הדימה תומאש דועב .תאז תופקשמ םהלש תויצראה
םיבייח םידימלתהש המ תא יפיצפס ןפואב תונומ ב"הראב תונידמה
םייפותיש םירגובמ תויהל םהידימלתמ םישקבמ םידבשה ,תעדל
ולא דומיל תוינכות .היטרקומדב תויחל ולכויש ידכ םייארחאו
ב"הראב בשחנש המל תוחפו םייתוברת םיכרע לע תורהצהל רתוי תומוד
.דומיל תינכותכ

םדקומ ליגבו ,תמאב בושח המ דומלל
ותשאו להנמ ןגס ויה ייחראמ ,הידבשל תונורחאה ייתועיסנמ תחאב
ינא ,רדסב אוה" .ס"היבב עבשה ןב םנב יגשיה לע יתלאש .הרומה
."ונל תרמוא התיה ולש הרומה ,תויעב ויה םא .תבשוח
םיגאוד ונחנא ,הידבשב" :הריבסה איה ,יתמהדתל הבוגתב .יתמהדנ
לכ אל הז .הז םע הז ורדתסי םידליהש ךכל רקיעב תונושארה םינשב
ופוסב ומצע תא אצמי אוה םא בותכלו אורקל לגוסמ דלי םא הנשמ ךכ
."אלכב רבד לש
לע ישילשה ימואלניבה רקחמה" לש תואצותה .םינותנה תא יתקדב
תא םיריתומ םידבשה יכ וארה "םיעדמהו הקיטמתמה ידומיל
.םתשיגב הנובת שי ילוא .רוחאמ קחרה םיאקירמאה

םיילבולג םינוגרא
ןיב תורחתהש דועבש יתיליג ,היצזילבולגה תעפות תא יתרקחשכ
וללה םינוגראה ךותב תוברתהש ירה ,רתוי הזע התייהנ םינוגרא
.וז הביבסל לגתסהל םידליה לע .רתויו רתוי תיפותיש תויהל ךרטצת
םישרדנ ןכלו ,תרבוג תוימואל-ברה תורבחה תובישח ,ןכ לע רתי
.תיתוברת-בר הנבה תולגל ןהידבוע

:תואבה תא הנומ שדחה ילבולגה קשמב החלצהל תושירדה לע תורפסה
;תויוברת ןיבו םיתווצ ךותב הלועפ ףתשל תלוכי (1
;תוישיא-ןיב תויעב ללוכ ,תויעב רותפל תלוכי (2
;תיגולונכט תוניירוא (3
.יתריצי ןפואב בושחלו םינוכיס לוטיל ,םוזיל תונוכנ (4

תא תורוהל השק ,תיטרקוריבה תיאקירמאה ךוניחה תכרעמב
תחא .תויגולונכטה תויונמוימה ילוא טעמל ,וללה תויונמוימה
םיטביהה דחא אוה תישיא אמגוד ןתמש איה ךכל תויזכרמה תוביסה
יכרריה לוהינב םייולת רפסה יתב םא .הדימלב רתויב םיבושחה
דציכ ,םידימלתה תוגהנתהב הטילשו ןקת ינחבמב החלצה םישיגדמו
?םיילבולג םינוגראב חילצהל ועדי םידימלתהש תופצל היהי ןתינ

?תושעל רשפא המ
רפסה יתב לש םיינוגראה םינבמה תא חיטשהל שי .ינבמ יוניש .1
,ס"היב תמרב תיתימא תוטלחה תלבק ריתהל ידכ ךוניחה תוזוחמו
.םמצע םירומה ידיבו

תוינכות חתפל םישרדנ הידבשב םידימלתה .םידימלתה תמצעה .2
אל םידימלתה .תומזיו תויתריצי חפטל ונילע םג .םמצע לשמ דומיל
םהילע היהי .הרבחה התואב תוכורא םינש דובעל תופצל דוע ולכוי
.םינוכיס לוטיל דומלל

םישרוד ונאש םיבר םירבדש ןעוט ינא .דומילה תוינכות יוניש .3
יאשונ לוטיבל ןעוט ונניא ךא .ךרע לכ ירסח םה דומלל םידימלתהמ
,הז םע הז רדתסהל םידימלתה תא דמלל ונילע ,תאז תחת .דומילה
ןיב םיכוסכס איה ונלש הרבחב תיזכרמה הגאדה .הידבשב השענש יפכ
,רפסה יתבב ירי לש תורומח תועפותב רתיה ןיב אטבתמ רבדה .םישנא
.הידבשב תרכומ הניאש העפות

תומיכ תלחממ למגיהל ונילע ,ףוסבל .םינחבמ לע שגדה תנטקה .4
יבצמל ונלש םידליה תא הסינכמ ןקתה ינחבממ תובהלתהה .םיגשיהה
עדימה םא קפס ,ןכ לע רתי .יתימאה םלועב םייעבט םניאש ץחל
.ילבולגה םלועב חילצהל םהל עייסי הלא םינחבמב ללכנה

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו