םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


בשקותמ ךוניח/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

יארחאו חוטב שומיש םודיקל הרבסה עסמ
טנרטניאב םידימלת לש
Shay K. McKinley
.T.H.E. Journal 30 (5), Dec. 2002, pp
12-14
,ירבנאדמ `ח התכ תדימלת , 13 ה תב גנול הניטסירכ ,רבעש יאמב
טנרטניאב הריכהש "רבח"ה םע שגפיהל ידכ יאשחב האצי ,טקיטנוק
הקנחנ ,דשחה יפ לע .התיבה הרזח אל םלועמ איה .ס`דנלוד`קמב
.ןווקמ םיט`צ רדחב השגפש 25 ןב רבג ידימ גנול
רדרש ירט תא ועינה ,הנשל הנשמ הלוע םרפסמש ,הז ןוגכ םירקמ
התומע , i-SAFE America תא רדרש הדסיי , 1997 ב .הלועפל
רעונה ינב תא םיצעהלו ךנחל הרטמב ,הינרופילק ,דבסלרקב הזכרמש
.טנרטניאב יארחאו חוטב שומישל ב"הראב

חוטבה ס"היב תינכות
סרגנוקב םיגיהנמ הנורחאב ורשיא , i-SAFE לש התדובעב הרכה ךותמ
תמזוי" תקשהל רלוד ןוילימ 3.5 לש ללוכ ךסב תובצקה יתש
הנשה ךלהמב .התומעה לש "הרבסהה עסמו ס"היבב םיחוטבה םידומילה
יבחרב תונידמ 25 ב רפס יתבב קשות תינכותה , 2003 הבורקה
לש תונכסה ינפמ רבעב ועירתה םירטושש םשכ שממ ,םויכ .ב"הרא
וריהזיו תותיכב ורקבי םינמוימ עוצקמ ישנא ,בוחרב םירז םע החיש
.םינווקמ םימורופב םירז םע החיש ינפמ םידימלתה תא
םהמ העברא :םיקלח השימחל תקלחנ i-SAFE לש דומילה תינכות
תססובמ תינכותה .הפיכאה תויושר ידיב ןתינ ישימחהו התכב םידמלנ
תויחל ךיא" ומכ םיאשונ תללוכו ייא-יב-ףאה לש תויחנה לע
יטנרביק חרזאכ תישיא תוחיטב" ,"תיטנרביקה הליהקב תשר-חרזאכ
ירתא ."ינחור ןיינק תליזגו תיתורפס הבינג"ו " 21 ה האמב
םיכנחמ ,םירומל רועיש תוינכות םיעיצמ םג i-SAFE לש טנרטניאה
הווקמ רדרש .הליהקה תמרב םושייל תונויערו תועידי ןולע ,םירוהו
שולש ךותב ב"הראב הנידמ לכב ךוניח זוחמ לכב םשוית תינכותהש
.תובורקה םינשה
ינפל i-SAFE לש תינויסנה תינכותה ךרוצל ושמיש הטויב רפס יתב
לע הטויב םידימלתהמ דחא חוויד ,תינכותה תמלשה רחאל .םייתנש
רבמטפסב .רבד לש ופוסב רטופש ,םירומה דחא לש הדושח תוגהנתה
,ריישפמה-וינ ,הקסלא ,יאווה תונידמב המשוי תינכותה ,רבוטקואבו
,ןיסנוקסיו ,הקסרבנ ,הטוי ,תינופצה הטוקד ,ויהוא ,הינרופילק
םשוית איה , 2002 הנשה ףוס דע .היני`גריוו הדירולפ ,המוהלקוא
רוואלד ,סטסו`צסמ ,דנלייא דור ,קרוי וינ ,טנומרו ,ססקטב
םורד ,ןגישימ םג תינכותל ופרטצי ,האבה הנשה תליחתב .טקיטנוקו
.הריבה ןוטגנישוו היני`גריו `עמ ,הנאידניא ,הניילורק

הלועפל האירק
םירחבנה םידמעומל הרישי הרשכה םינתונ הלש i-SAFE תווצו רדרש
ןתונ ךירדמה ,ןכמ רחאל .i-SAFE יכירדמכ ךוניח זוחמ לכ י"ע
םייקמה םזוי תווצ םג שי i-SAFE ל .ס"יב לכב םירומל הרשכה
ןודל הליהקב םיגיהנמ םילוכי םהבש "הלועפל האירק" ישגפמ
.םידליל תנווקמ תוחיטבב
ינימ לוצינו םידלי םע היפרגונרופ יכ םיארמ ייא-יב-ףאה ינותנ
ךותמ דחא .קרפה לעש רתויב תיתועמשמה היעבה םה תשרב םידלי לש
םירסמ וא ,ינימ יפוא ילעב םירמוח וא תועצה לבקמ םידלי השימח
,טנרטניאב םישמתשמ םידלי המכ ובשחת םא" ."םירזחמ"מ םינווקמ
םוקמה הז" .רדרש תרמוא ,"ןופלטב שומישה תא ןמזמ רבע אוהש ירה
."חוקיפ אלב םוקמ ותואב םיעעורתמ םידליו םירגובמ ובש דיחיה
תיקפסו הריכב תיגטרטסא תלהנמכ רדרש לש תמדוקה התדובע תרגסמב
,םינטפשמ םע עובשב םיט`צ םישימחכ המייק איה , AOL לש ןכות
םיט`צה תא וליג -AOLב ושמתשהש םידלי .םירחא םידיקפו םירטוש
ןנוגתהל ידכ הרזעל םידיקפה לא תונפל ולחהו וללה םייעובשה
.תנווקמ הדרטהמו היפרגונרופמ
וחקלנ םידלי םהב םירקמל הדע התיהו ןיינעב רוקחל הלחה רדרש
ןכמ רחאלו -- םהילע חקפל ךרד לכ ןיאש -- םייטרפ םיט`צ ירדחל
אל םיבר םידליש וניליג" .םינפ-לומ-םינפ והשימ שוגפל ותופ
םהמ ולטניי אמש וששחש ללגב ,םהילע רבוע המ םהירוהל ורפיס
.רדרש תרמוא ,"ונלצא טלפמ ואצמ םה זא ;בשחמב שומישה תויוכז
תייגוס םע םוזי ןפואב דדומתהש AOL ב ןווקמ ןכות החתיפ איה
התומעה .i-SAFE תמזוי הדלונ ךכ ;םידליל תנווקמה תוחיטבה
רחואמ .גנול הניטסירכ לש חצרה ומכ םיעשפ תעינמל םויכ תשדקומ
םע תשרב בר ןמז הלבמ איהש ועדי יכ תחצרנה ידידי ורמא ,רתוי
.היעבה קוידב יהוזש תרמוא רדרש .םירענ םה יכ הרבסש םישנא
רדחב רשק םתיא םירצוי םניא םיליפודפש םיניבמ םניא םידלי"
לש רשק םירצוי םיליפודפ .`ליפודפ ינא ,ייה` ,םירמואו םיט`צ
."םינכוסמ םיבצמל םידליה תא םיתפמ ךכ רחאו ןומא
שומישב רתוי הברה םינמוימ םידליה בורש איה תרחא הרומח הנכס
םניא םיבר םירוה" .רדרש תרמוא ,םהירומ וא םהירוהמ םיבשחמב
לא םלועה לכ תא םינימזמ םה ,טנרטניאל םירבחתמ םהשכש םיניבמ
."םתיב ךות

. www.isafe.org ב ורקב , i-SAFE America לע ףסונ עדימ תלבקל

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו