םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


עדמב תויוחתפתה/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//
היגולונכטו


םידאמ תללק תא חצנל
תושוע תויללח עברא
:םידאמל ןכרד
* יקסבוזילב יבא
:רוקמ ,ואלילג - הבשחמו עדמל תעה בתכ -ל © 2003 תורומש תויוכזה לכ
24 – 20 םידומע ,2003 רבוטקוא ,62 ןויליג
 
יניעמ הרתסנ אל ,ןורחאה ץיקב ונילא בורק היה םידאמש הדבועה
ןכרד תא תושוע תויללח עבראמ תוחפ אל .ללחה תודרוי תומואה
ץראה רודכ תא הבבס ,תינפי ,תחאו ץיקה ורגוש ןהמ שולש .םידאמל
אל ךא ,םידאמל ךרדב איה תעכו ,רוגישב הלקת לשב םינש עבראכ
הללק ןיעמ .התמישמ תא עצבל לכות איה וילא עיגת םא םגש חוטב
הכ דע וילא םירוגישה 30 ךותמ - 20 םודאה תכלה בכוכ לע תצבור
המישמ" ,ב"הראל ץוחמ הרגושש הנורחאה תיללחה .ןולשיכב ומייתסה
רחאל טקשה סונייקואב הקסרתה ,1996 תנשב היסור לש "םידאמל 96
תויללח יתש םידאמה לע וקסרתה 1999 תנשב .רוגישה ליט ןולשכ
"רטיברוא טמיילק"ה :תוינקירמא
"רדנאל רל;ֹופ סראמ"הו Climate Orbiter
.Mars Polar Lander

:ןפוד אצוי ימונורטסא עוריאב הרושק םירוגישה תופיפצל הביסה
ףלא 73 ב רתויב ןטקה אוה םידאמה ןיבל ץראה רודכ ןיב קחרמה
רטמוליק ןוילימ 55.8 קר ,תונורחאה םינשה
האבה םעפה .(תושדחה רודמ ,61 ואילילג "בורקו םודא בכוכ" :ואר)
תנשב קר שחרתהל היופצ רצק הכ היהי םיבכוכה ינש ןיב קחרמהש
,םישדוח 10- 12 ללכ ךרדב ךרוא םידאמל ץראה רודכמ עסמ .2287
לש יחכונה עסמה ךראי תוטנלפה ןיב ןטקה קחרמה לשב וליאו
א"סאנ הטילחה ,וז הביסמ .דבלב םישדוח 7 ןכרדב תואצמנה תויללחה
ןולח תא לצנל יוכיסה תא לידגהל ןויסינב םיטובור ינש חולשל
.ימונורטסאה תויונמדזהה

,2003 תנשב ורגושש הלא ןיבמ ךא ,רוזחנ דוע תינפיה תיללחה לא
ללחה תונכוס לש סרפסקא סראמ אקווד התיה הנושארה תיללחה
תתחנה םלצתש תונומת רגשתו םידאמ תא ףיקת וז תיללח .תיפוריאה
דוחיאל םנמא תכיישה - תיללחה .2 לגיב :הבוחב תאשונ איהש
הניפסה םש תא תאשונ ךכיפלו הינטירבב החתופ ךא ,ולוכ יפוריאה
םייעדמ םירישכמ לש ןווגמ תאשונ ,ןיווראד סלרא`צ רייס הבש
ונחנא" .םימ ושפחיו םיעלסה תא וקדבי ,םידאמ תמדא ךותל ורפחיש
םימזינגרוא ורקימל וליפא וא ,רבעב םייחל תויודע שפחל םיכלוה
לש יעדמה להנמה ,Southwood דוותואס דיויד רמא "םויכ םייחה
.תיפוריאה ללחה תונכוס

רתויב לודגה ץמאמה תא תגציימ סרפסקא סראמ תיפוריאה תיללחה"
רתאב בותכ ךכ "תיפוריאה ללחה תונכוס הכ דע התשעש םידאמ רקחל
םושמ הארשה תווהל לוכי ינוידבה עדמה .תונכוסה לש טנרטניאה
לע דורשל ולכוי םדא ינב םאה תולגל איה תוירקיעה תורטמה תחאש
,ואילילג ,"םידאמה לע תויחל" - ןמליה רטיפ :וארו) תכלה בכוכ
המישמ תארקל ןושארה דעצה השענש בושח ,ןעדמכ יל" .(55 ןויליג
רמא "םינש 20-25 דועב תרגושמ תויהל הלוכיש םידאמל תשייואמ
.דוותואס

גניקיווה תויללח יתש לש 2003 תסרג ןיעמ הייהת תיטירבה תיללחה
םייח םויקל תוכתוח תויאר ואצמ אלש ,1976 תנשב םידאמ לע ותחנש
,סרפסקא סראמ .וז תורשפא לילכ וכירפה אל םג יכ םא ,םידאמה לע
הצובק ידיב תיפוריאה ללחה תונכוס רובע התנבנ ,ןוט 1.12 הלקשמש
2 ב הרגוש איה .Astrium םוירטסא תרבח ידי לע הלבוהש תיפוריא
.ןטסחזקבש רונוקייבמ זויוס ליט יבג לע ינויב

איה זאו ,סרפסקא סראמ יבג לע תוכרעמה לכ ולעפוי רבמבונ ףוסב
ג"ק 60 לוכה ךסב ולקשמש ,אתה .2 לגיב תא ררחשל הנכומ היהת
רומאש לולסמל רבמצדב 20 ב ןווכי הריעזה תתחנה תא ליכמהו
סנכיהל ,ןונכתה יפ -לע ,הדיתע איה .םידאמה לע התיחנהל
,הסינכה תעב .דלומה גחב ,םימי השימח רחאל םידאמ לש הריפסומטאל
.תפסונ הטאה וקפסיו וחתפיי םיחנצמ ינש .םוח ןגמב תנגומ תתחנה
תחנת איה םרגוליק 30 ל הטאהה יליט תלשה רחאל תחפי הלקשמ רשאכ
תוירכ שולש .Isidis Planitia סידיסיא רושימ הנוכמה רוזיאב
המישמה לש הז יטירק בלש .עקרקב תיפוסה העיגנה תא וככרי ריווא
רשאכ .התיחנה דעו הריפסומטאל הסינכהמ ,תוקד רשע לוכה ךסב ךראי
פופה תקהל לש הניגנמ תועצמאב תובוטה תושדחה תא רדשת איה תחנת
.רולב תיטירבה

םינורמת תרדס ועצביו סרפקא סראמ לש היעונמ ותצוי םייתניב
,לעפוי ירקיעה עונמה וז הדוקנב .םידאמ ביבס לולסמל הסינכל
.דואמ יטפילא םייניב לולסמ גישהל ידכ השורדה הטאהה תא קפסיו
לולסמב רבודמה .תותצה עברא דוע ושרדיי יפוסה לולסמל עיגהל ידכ
.םידאמ לש חטשה ינפ לעמ םירטמוליק 250 לש הבוגב ,יבטוק טעמכ

הכותמו ,היירטמ לש לדוגב הדבעמ 2 לגיב ךותמ חתפית עקרקה לע
ךרעמ ןכו תומלצמו ,םירטמורטקפס ,םירפחמ םע תינכמ עורז וצרפי
עדמל שדקומ תיללחה לקשממ שילשכ .למשח קפסל ידכ םייראלוס םיאת
בכרההו הסאמה תדידמל שמשיש רטמורטקפס סופתי ובור תאו רוהט
םייח ךרוא יפל תוליעפה תא םיבשחמ ונחנא" .חטשה ינפ לש ימיכה
וסוכי שמשה יטלוקש ינפל ,לזמ ונל היהי םא ,םוי 180 לש ילועפת
.Filinger רגניליפ ןילוק ,2 לגיב לש ישארה ןעדמה רמא ,"קבאב
.סויזלצ תולעמ םיעבש סונימל הליל ידמ תדרוי הרוטרפמטה ,וירבדל
לע ויה םא תויודע ונל קפסל ולכויש םילרנימו םימ שפחנ ונחנא"
תוארהל לכונ םא .םיינגרוא םירמוחו םימרוז םימ תכלה בכוכ
תדמועה רתויב הלודגה הלאשה לע הנעי רבדה ,םש וחתפתה םייחהש
תודע אוצמל לכונ םא" :ףיסוהו רגניליפ רמא ,"תושונאה ינפב
הז .אלפנ היהי הז ,ללחב - היהת אלש הרוצ וזיאב - םייחל יהשלכ
".דבל אל ונחנאש ףוס ףוס חיכוי

לש ותחפשמ בורק םג הרקמבו ןיווראד לש ודכנ דכנ ,סנייק לדנר
יאדווב היה ןיווראד" .שגרנ היה סנייק דרניימ ןו`ג ןלכלכה
תחיתפב הנשכ ינפל סנייק רמא ,"2 לגיב לע עמש וליא דואמ שגרנ
הלאשה" .לגיב תועסמ לע יטירבה ימואלה ימיה ןואיזומב הכורעת
.םייחה ולחה דציכ איה לגיבה תועסמ ינשב הלאשנש תיסיסבה
תודוא לע היצולובאה תרות םע תיתדה הפקשהב הכפהמל םרג ןיווראד
הנייהת המ ובשיח ,רחא תכל בכוכב םייח אצמנ םא .תיעבטה הרירבה
ןיב תודירפמה םינשה 172 תורמל יכ רמוא סנייק ."הז לש תוכלשהה
םג טווינה .המזויה תא ךירעמו ריכמ היה ובס-יבס ,םילגיבה ינש
,"2 לגיבל ינויח םג אוהו תירוקמה לגיבב ןיווראדל בושח היה
יפכ ,םייחה תודוא לע תולודג תולאש לאש םג ןיווראד" .ףיסוה
."2 לגיב תעכ השועש

תיללחב תויעב ולגתה יכ רסמנ רוגישה רחאל םידחא תועובש
תליחת זאמ םידאמל הכרד תא רבכ השועה סרפסקא סראמ תיפוריאה
קר תלעופ תיללחה יכ רסמנו חוכה תכרעמב איה הלקתה .2003 ינוי
םייוכיס שי תאז לכב ךא ,הלש היגרנאה תקופתמ םיזוחא םיעבשב
.התמישמ תא אלמל חילצתו הדעיל עיגת יכ םיהובג

םייטובור םיבכר דמצ

פייקמ החלצהב ילויב 8 ב הרגיש (א"סאנ) תיאקירמאה ללחה תונכוס
תא רוקחל ותרטמש ,ללח בכר תאשונה תיללח ,הדירולפ ,לרוואנק
םייעובש ךשמב רשאכ החוורל ומשנ א"סאנ ישנא .םידאמ תכלה בכוכ
תא הריבגה א"סאנ .תיללחב תולקת ןקתל בושו בוש וצלאנ םה
תנשב תויללח יתש הדביאש רחאל םידאמל היתומישמ לש תוקידבה
לשב םידאמ לש חטשה ינפל ידמ בורק הסט "רטיברוא טמיילק"ה .1999
ובתכנש תונכות ןיב ורבעוהש םינותנ ןיב תויועט :הכיבמ תואמלח
,תוירטמה תודימב ינשוה םישטניאב דחאה - םינוש םיתווצ יתש ידיב
הלש המילבה תוטקרש רחאל הקסרתה "רדנאל רלופ סראמ" תיללחהו
.לועפל וקיספה

תויודע רחא שופיחב הדש יגולואיגכ לועפל וננכות חטשה יבכר ינש
.םידאמ לש ורבעב םימ תויוליעפל
םיאתמש ,ףלוג תלגע לש לדוגבו הרוצב ןקתמ אוה םיטובורהמ דחא לכ
ארקנה ,טובורה .תכלה בכוכ ינפ לע םישדוח השולש לש הייהשל
,וגוסמ ןושאר ללח בכרל ףרטצהל רומא ,(תונמדזה) "יטינויטרופוא"
וידחי ועיגי םיינשהו ,ינויב 10 ב רגושש ,(המשנ) "טיריפס"
תרשע ןיבמ ורחבנ םיטובורה לש םהיתומש .ראוני תליחתב םידאמל
רוביצה לע ובבחתיש םייוניכ םהל אוצמל ןויסינב תועצה םיפלא
רוביצל םורגל א"סאנ לש זעה ןוצרל הביסהש ןכתי .יאקירמאה
ןוילימ 800 כ :םרוגיש תולעב הרושק םיטובורה תא בבחל תיאקירמאה
.רלוד

תומלצמ גוז תללוכה יעדמ דויצ תכרעב דייוצמ בכרה ילכמ דחא לכ
השולשו תיפוקסורקימ המלצמ ;ימרונפ ואירטסב ומלציש
ינש ;בכרה טווינל ושמשי תופסונ ואירטס תומלצמ .םירטמורטקפס
.העיסנה ביתנב םילושכמ רותיאל שמשי תומלצמ לש םיפסונ תוגוז
העונתה תתחפהב עייסל ידכ תתחנה תיתחתב בצות תפסונ המלצמ
.לושכמב תירשפא העיגנ ינפל תיקפואה
עבשו תויעדמ תומלצמ שולש - תויללחהמ תחא לכב תומלצמה 10 לכ
ועצובש םייוסינה לכב תוחפל בטיה תולעופ - תויסדנה תומלצמ
לע (תויעדמה תומלצמה) םירטמורטקפסה תשולשמ דחא .הסיטה ךלהמב
ינש .םהמ תשרדנה תינבתל םימיאתמ םניאש םינותנ וריזחה "טיריפס"
לעש םירטמורטקפסה תשולש לכו טיריפסה לע םירחאה םירטמורטקפסה
תויללחה תואשונ רתיה ןיב .םנקתכ םילעופ "יטינויטרופוא" ןופיס
רטמורטקפסו ,אפלא יקיקלח ןחובה (ןגטנר)X ינרקב רטמורטקפס
תנתינה עורז לע םיאצמנ הלא ינש .Mössbauer ראואבסומ
ידכ עקרק תומיגד בורקמ ומלוצי םהבו בכרה ןמ תאצויה ןונוויכל
.עקרקהו םיעלסה בכרה תא חתנל

ינמיס לע םידיעמה םינותנ וקפסי ללחה יבכרש םיפצמ אל א"סאנב
לש םמויקל תויודע אוצמל וחילצי םה םא םלוא .םידאמה לע םייח
םיאנת בכוכה לע ויה רבעב םא תעדל םינעדמ ולכוי םימ תורוקמ
.םייח תורצוויה ורשפיאש
םהינשש ףא תכלה בכוכ לע םידגונמ םירוזאב ,םהלש התיחנה ירתא
םייפוא ןחבנ וב ףיקמ רקחמ ירחא הדיפקב ורחבנ ,הוושמה וק תברקב
םוליצ ןייוולמ ולבקתהש תונומת יפ לע םידאמ לש חטשה ינפ לש
רודכ לע םירקוחל תודח תונומת קפסמו ,1997 תנשמ ותוא ףיקמש
.ץראה

תורהנ םידאמ ינפ לע ומרז םעפש ךכל תויגולואיג תוחכוה ולגתה
לש תונומת ודביע םירקוחה .םימיו םימגא וינפ לע ויהו ,םילחנו
תורוצה ורצונ דציכ ומיגדהו בכוכה ינפ לע תויאגו םיקוצ
םירקוחה םלוא .רבעב הקזח םימ תמירזמ האצותכ וללה תויגולואיגה
םיליחתמ תורהנה לכש הרזומה הדבועל תורורב תובושת ואצמ אל
איה הרבסה .רתוי םירצ םיצורעל תולצפתה אלל ,תוימואתפב םירמגנו
ינפ לע םימה ,םירטממב אוה םימה רוקמ םש ,ץראה רודכל דוגינבש
לביק רקחמה .םייעקרק-תת םימ ירגאמב בור יפ לע םרוקמ םידאמ
,םידאמב םייעקרק-תת חרק ירובצמ לש םייוליג םע הנורחאל םיקוזיח
האצותכ ,ואפקו ומרז םימה ילואש דיעהל ידכ הב שיש הדבוע
.(הבית ואר) הטנלפה םילקאב םיפירח םייונישמ

תוחכוה ואצמנ םש םירתאל ,ןכ םא ,ורגושי א"סאנ לש רויסה יבכר
וקפסיו ,הווהב חרק ירובצמ םויקלו רבעב םימ תמירזל תוקזח
םה .תורעשהה תא ששאל ידכ ,ילרנימה םבכרהו םיעלסה לע םינותנ
אוהו ,תכלה בכוכ תא ףיקמש ןייוולל עדימהו תונומתה תא וריבעי
.ץראה רודכל ןתוא רגשי

ללחה ירקוחו רלוד ןוילימ 800 א"סאנל התלע תיחכונה המישמה
תמדא לע הנושארל תחנ זא ,1997 ב המישמה תחלצה תא רזחשל םיווקמ
תויהל םירומא םישדחה םיטובורה .(רנרו`גוס) דיינ טובור םידאמ
תורישי עקרקהמו םיעלסהמ תונומתו עדימ רדשלו רתוי םימדקתמ
.םלועה יבחרב םינוש םיזכרמל


תינפיה הווקתל הנורחא תונמדזה

ץראה רודכל תוברקתה העציב ,1998 ב הרגושש תינפי ללח תניפס
,תיללחה .םידאמל עיגהל הל רשפאל ידכ תוריהמ ריבגהל הרטמב
רחאל דימ שמש תוצרפתהמ העגפנ ,(תינאפיב הווקת) , ימוזונ
ןניא וממחתהש הלש תוכרעמה .הדעיל עיגהל אל הלולעו הרוגיש
תא ץימחת אל תיללחהש ידכ והשכיא ןתוא ןקתל םיבייחו תולעופ
.ללחב דוביאל ךלתו םידאמ

,ינפיה המישוגאק ללחה זכרמ להנמ ,Matogawa הווגוטאמ ירונוסאי
םוקישב החלצהל םיזוחא םישימח לש םייוכיס שי יתכרעהל" :רמא
."עגרכ ונל שיש םינותנה לע ךמתסהב ימוזונ
.קלד הרסח איהו הלש םינמזה חול רחא םינש שמח תרגפמ רבכ תיללחה
תכרעמ .תיללחה לש למשחהו תרושקתה תוכרעמב העגפ שמשה תוצרפתה
םורגי רבדהו תלעופ הניא תיללחה לש הבוגה תרקב לש םומיחה
הלולע איהו אופקל עולע קלדה .שמשהמ קחרתת ימוזונ רשאכ תויעבל
ביבס לולסמל עיגת רשאכ הלש הטאהה יליט תא תיצהל חילצהל אלש
.םידאמ

ללחה זכרממ סמאיליו דיוויד ר"ד רמא ,"הלודג הרצב םיאצמנ םה"
איה דובעת אל םומיחה תכרעמ םא" .דנלירמב א"סאנ לש דראדוג
תא ליעפהל וחילצי אל םה הרקמ לכב .םידאמ ינפ לע ףולחל היושע
."הירישכמ


םידאמל האבה תיללחה

םיהובגה בחורה יווק תא רוקחתש םידאמ לש ינופצה בטוקל המישמ
.2003 טסוגוא תליחתב א"סאנ הרסמ ךכ .2007 תנשב ךרדל אצת

תננכותמ איה .סקיניפ ארקית ,ןבומכ תשייואמ יתלבה ,תיללחה
ןוחבל ידכ תויעקרק תת תומיגד רוקחתו 2008 ב םידאמה לע תוחנל
היהת ,הרושכ להנתיי לוכה םא .תוינגרוא תולוקלומ תוליכמ ןה םא
תינכות ,Mars Scouts םידאמה יפוצ תרדסב הנושארה סקיניפה
תחא רוכזכ .םודאה תכלה בכוכ רקחל םירלוד ןוילימ 325 לש ביצקתב
רדנל רלופ סראמ תיללחה התיה םידאמב 2001 ב וקסרתהש תויללחהמ
.ימורדה בטוקב תוחנל הרומא התיהש


>:הבית<
םימה לע חוכיווה :תונורחא תוילגת

האצותכ קר רצוויהל ולכי וליאכ הארנש ,םיצורעב אלמ םידאמ דועב
תושיואמ אל תויללחמ וחלשנש םינותנ ירה ,םימרוז םימ לש תוליעפמ
תכלה בכוכ לש הדולחה עבצ יכ החנהל םינעדמ המכ ואיבה םידאמב
אלא ,חינהל גוהנש יפכ םימ לש םתוליעפו םאצמיהמ עיגה אל ,םודאה
חטשה ינפ לע ולפנש םינטק םיטירואטמ לש קד םרזמ רצונ

ןיי טרבלא תא 2003 רבמטפס תליחתב טטיצ "טסיטנייס וינ" תעה בתכ
יכ רמאש ,הינרופילקב א"סאנ לש ינוליס עניהל הדבעמהמ Yen
לע םיעיבצמ ,96-97 םינשב המייקתהש רדנייפ`תאפ תמישממ םינותנ
חטשה ינפ לע םויזנגמו לזרב םיללוכה קבאו םיטירואטמ לש םמויק
תויהל בייח היה אל ילוא םידאמ ,ךכ רבדה ןכא םא" .םידאמ לש
עבצה יכ וכירעה םיבר םינעדמ :3/9/03 בתכנ ,"לוכה תורמל בוטר
ויהש םימהו םיעלסבש לזרבה ןיב םיימיכ םיכילהתמ אב םודאה
.םיברח םה םויהש תורהנבו תוכירבב
;הדולח רוציל ידכ םימב ךרוצ ןיא ,ןי ךרעש םייוסינ יפל
םיזג ליכהש רדחב הלוגס הרטלוא הנירקל לזרבה ףשחנ הלא םייוסינב
תוכומנ תורוטרפמטבו םידאמ לש הריפסומטאב םייקה הזל המוד בכרהב
םיקמעה תשר יכ םג רמא ןי .ספאל תחתמ סויזלצ תולעמ םישישכ לש
לש חטשה ינפ לע ומרז ןכא םימש ךכל החכוה םה םיצורעהו םישביה
.חטשה ינפ תעיבצב ןטק דיקפת קר וקחיש םימה יכ הארנ ךא ,םידאמ
.(םיטנוברק) תומחפ לש תולודג תויומכ ואצמנ אלש איה הדבוע
םייחב ךומתל םלועמ הלכי אלש חרק תברע אוה םידאמש רבדה שוריפ
אלו םויכ אוהש יפכ דימת היה םידאמ .אופק םלוע לע עיבצמ רבדה"
פיליפ רמא ,"רבעב םעפ יא סונייקואב הסוכמו חל ,םח םלוע
.רקחמב ףתוש ,Chrisitansen ןסנאיטסירכ
רק דימת היה םידאמש טבמה תדוקנל לקשמ םיפיסומ םיאצממה דועב
םיבר םינעדמ .םלוכ תא תוקפסמ אל וללה םינעדמה תונעט ,ןיועו
תויללח לש התיחנ תועצמאב קר הנורתפ לע אובת הלאשה יכ םינימאמ
.םידאמ לש חטשה ינפ לע םיטואנורטסא םג דחא םוי ילואו ,תויטובור
ויה םייושעש םידאמ לע םייטנוברק םיעלס ונאצמש אוה בושחש המ"
רשק ילב םידאמ לע םימרוז םימ ויה הבש הירוטסיה לע זומרל
ןכשמ םעפ יא היה םידאמ םאה רוקחל םיבייח ןיידע ונא .םתומכל
.ןי רמוא ."םייחל"ןעדיה" לטרופ ךרוע אוה יקסבוזילב יבא *
http://www.hayadan.org.il


,"ואלילג" - הבשחמו עדמל תעה בתכ -ל © 2003 תורומש תויוכזה לכ
.24 – 20 םידומע ,2003 רבוטקוא ,62 ןויליג :רוקמ

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו