םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


עדמב תויוחתפתה/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//
היגולונכטו


םייביספה םיביכרה לש היגולונכטה ירגתא
םייביספ םיביכר
ןרובסוא קראמ *
-לארשיב עדי תוריתע תוישעתל ןוחריל © 2003 תורומש תויוכזה לכ
,"הקינורטקלא"
.37 - 36 םידומע ,2003 רבמבונ-רבוטקוא ,129 ןויליג :רוקמ
דירוהל,תוריהמ לידגהל ץחלה ,רועזמה
הלא לכ - תויולע םצמצלו קפסה תכירצ
.םישדח םייגולונכט םירגתא םידילומ
םע םייביספה םיביכרה םידדומתמ ךיא
?הלא םירגתא
 
םידרפנ ויהש םיביכרו התלע םתוריהמ ,ונטקוה םייביטקאה םינקתהה
םיכילהתל ךשמהכ תללוחתמ וז המגמ .רתוי תוללכומ תודיחיל וגזומ
תוינרצי .רתוי הנטק הירטמואיגב םיביכר רוציי םירשפאמה םימדקתמ
תוצמאמ ,אשינ דויצ תורציימה ולא דחוימב ,םיינורטקלא םירישכמ
םירצומ קושל סינכהל ןהל םירשפאמש םישדחה םייביטקאה םירצומה תא
.םימדקתמ םינויפא םע םיטקפמוק

ינרצי לע רידא ץחל ורצי יפוסה ןכרצה תושירדו תומדקתמה תויפיצה
הנטק הרוצתב םיינשדח םיביכר רצייל םייביספה םיביכרה
םינקתהה לש שדחה רודב ךומתל ידכב תומדקתמ תויגולונכטבו
.םייביטקאה

?קושה יעינמ םהמ
תובר תויצקנופ לעבו רתוי רעזוממ דויצ םישרוד םינכרצה - רועזמ
םייזיפה םידממה רשאכ ,םידיינ םינופלט ומכ םירצומב .רתוי
,ימונוגרא םישקמ חוללו אירק הגוצת ךסמל חוקלה תשירדמ םירזגנ
לדוגב תויהל תשרדנ חוקלה תוחונ תא תרשל האב אלש תרחא הדיחי לכ
השק ותרגסמב רשא ,יתיבה דויצה םוחת איה תפסונ אמגוד .ילמינימ
אוה רתויב טלובה םוחתה .םילודג םילגעמ קידצהל םויה
לע תוססובמ ויהש ,תונשיה תויזיוולטל דוגינב .תויזיוולטה
LCD תויזיוולט םירציימ םויכ ,םילודג םיביכר ילולכמו תררופש
הז קושב .הגוצתה ךסמ לדוגמ קרו ןא רזגנ ןלדוג רשא המזלפו
.ןתינה לככ החוטש היזיוולטל איה םינרציהמ השירדה

.בושיחה חטשב םושיי-רב אוה הז םוחת - רתוי רהמ לעפיש השע
ןמז איה םינותנ תדרוהל וא דוביעל הנתמה ןמז ,תיקסע טבמ תדוקנמ
המיהדמ הרוצב החמצ לועפתל תשרדנה םינותנה תומכ .ףסכ הלועש תמ
התייה היגולונכטה .CDMA2000 ומכ םילוקוטורפ תעפוה םע דבב דב
םינותנה דוביעו חותינש חיטבהל הנווכ ךותמ ,תוריהמב עונל תבייח
.יפוסה שמתשמה תעד לע לבקתמה ןמזב עצבתי

םינוש םירישכמ לש תוילנויצקנופה תבחרה - רתוי ליעי ותוא השע
הלא דחוימב ,םיבר םירצומב .היגרנאה תכירצב הלדגה תבייחמ
לע לבקתמ וניא הז ,תוללוס לש חוכ לע םתומלשב וא םקלחב םינעשנה
ידכ השק ודבע דחאכ םייביספו םייביטקא םיביכר לש םינרצי .תעדה
תוישומיש בר לש בוליש שמתשמל תתלו היגרנאה תכירצ תא םצמצל
.הכורא תוירוזחמו

.דימת םייק תולעה תא דירוהל ץחלה - רתוי לוז ותוא השע
תא העיצמ תיביטקאו תיביספ תואר תדוקנמ םיביכר לש היצרגטניא
.הבכרהה תולע תאו םיביכרה יגוס ינש תא ליזוהל לאיצנטופה

םילודג םירגתא ;– םילודג םייוניש

םינשב ביציו עובק ךשמתמ בצקב ןטקו ךלוה םייביספה םיביכרה לדוג
ידיימ ןפואב ררחש TH / Through-Hole יביכרמ רבעמה .תונורחאה
יביכר לש זראמה תודימ .הבכרהה ךילהת טושיפל איבהו PCB יחטש
הדוקנל דע תועיגמו הגרדהב תודרוי TH יביכר םיפילחמ רשא SMT
כ םינטק םיזראמב םויכ םינימז םידגנו םילילס ,םיימרק םילבק הבש
םיביכר המכ הלאשהמ התנתשה PCB ה לש עבוקה לדוגה תלאש .0201
שי םאה הלאשל ,ןותנ חול לע ףתכ לא ףתכ "תבשל" תויהל םילוכי
ה לעש םיביכרה לכ ןיב םישרדנה םירוביחה תא עצבל םוקמ קיפסמ
,םיביכרה תופיפצמ האצותכ תובורק םיתיעל הצצש תפסונ היעב .PCB
.םיביכרה ןיב תוידדה תוערפה איה

PCB ה תומכ לש ףסונ םוצמצל העייס תותשרו םיכרעמ לש םתגצה
םילוכי הלא ,םידרפנ םינקתה הנומש ויהש םידגנ לש הרקמב .תשרדנה
ןפואב םצמצל הלוכי וזכ תשר .תחא תשרכ תכרעמב רבחתהל וישכע
,רתוי םישידחה םיביכרב .התמשהל שרדנה לגעמה לדוג תא יתועמשמ
םוצמצל עייסמש רבד ,םינושה םיביכרמה ןיב קחרמה רתוי דוע ןטק
.לגעמה חטשב

שומישל םילודג תונורתי שי ,תוכיא תמר תגשהו תולע יחנומב
םיכילהתש תורמל תאז .םידרפנ םיביכרב םוקמב םיביכר יכרעמב
םידיחי םיביכרל תחא הנועבו תעב שמשל םילוכי המשה לש םייטמוטוא
םג ןאכמו ריהמ רתוי ,לק רתוי ,ינש דצמ ךא .םיביכר יכרעמל םגו
.דיחי לודג ביכר םקמלו לעפתל לוז רתוי

אלו זראמה ךותב םישענ םיטנמלאה ןיב םירוביחה רשאכ הלוע תוכיאה
.םיטוחכ וא תשוחנ יכילומכ םא ןיב ,לגעמה לע םירוביח תועצמאב

.םיביכר תותשרב שומישמ עבונה תולעב ןוכסיח לש רואת ןלהל איבנ

0603 זראמב םילבק עברא ובש טירסתל םיסחייתמ ונא וז אמגודב
.תשר זראמב םיטנמלא העברא ידי לע םיפלחומ

:אוה דיחיה לבק תבצהל שרדנה יללכה חטשה
²1.6mm 4.7mm = 7.52mm
תשרוד םילבקה תשר
²,1.6mm 3.2mm = 5.1252mm
%32 כ לש ןוכסיח
.לגעמ חטש תוחפ אוה הז ןוכסיח לש ושוריפ ,רבד לש ופוסב

תותשר לש הבכרהו השיכר ,תויולעה לכ תא ןובשחב םיאיבמ רשאכ
.ריחמב % 40 לש ןוכסיחל םיעיגמש ירה ,םייביספ םיביכר


הלעפהה תוריהמ
תוכלוה תויוריהמב ללכ-ךרדב םילעופ םיילמשח םילגעמו םידבעמ
בר םיינורטקלא םירצומ רציילו חתפל רשפאמש המ ,תולדגו
יזראמב םייביספ םיביכר .ריעז בוציע ילעבו םיבכרומ ,םיישומיש
ךומתל ךכו ההובג תוריהמב לועפל תוכרעמל םירשפאמ םינטק SMT
.םיידיתע םילגעמ ןונכתב הלבגמ רוציל ילב ,תוכרעמה תצאהב

השענ םיביכרה ןיב םיכילומה ךרואש איה התע תררועתמש היעבה
לע רומשל ךרוצה .תוכרעמה לש םיעוציבה תא ליבגהל םייאמו יטנבלר
.ההובג תוריהמב ןונכת לכב יזכרמ לוקישכ עיפומ ןיקת תוא


היגרנא תכירצ
שומיש ךות תושידח תויגולונכטב םירצוימה םיללכומ םיביכר
תכירצ רשא םיביכר רצייל םירשפאמ תונטק תוירטמואיג תולוכיב
הלא םיללכומ םיביכר .רבעבמ תיתועמשמ הנטק םהלש תימצעה היגרנאה
םייוניש ינפב תוחפ םידימעו חתמה תורוקמ תוביציל רתוי םישיגר
לודג רפסמב ךרוצ רצונ וז תושיגרמ האצותכ .םרזה וא חתמה תקפסהב
.הקפסהה יחתמ לע הבוט הטילש קפסל ידכ םייביספ םיביכר לש רתוי
םיביכרהש םג םשוריפ םינטק היגרנא תורוקמו ךומנ הקפסה חתמ
היגרנא ידספהו ההובג תוליצנ ילעב תויהל םמצעב םיבייח םייביספה
.םיכומנ

תויהל וכפה ןטק יזיפ לדוגו הכומנ הגילז ,ךומנ ESR םע םיביכר
המאתהו לדוגה םוצמצ .NIC תרבח לש חותיפה יזכרמב יזכרמה אשונה
תויוחתפתהל םיירקיעה םיעינמה תויהל וכישמי תיביטרגטניא
יכרעמ לש לדגו ךלוה רחבמ תוארל םייופצ ונחנא .םייביספ םיביכרב
ויהי הלא םיביכר .רתוי םינטק םיזראמ ךותב םילבקו םידגנ
.ךומנה -ESRהו םינטקה םיזראמה תניחבמ םיילמיטפוא

.קטורא קינ תרבח לש יללכה להנמה אוה ןרובסוא קראמ *


-לארשיב עדי תוריתע תוישעתל ןוחריל © 2003 תורומש תויוכזה לכ
,"הקינורטקלא"
.37 - 36 םידומע ,2003 רבמבונ-רבוטקוא ,129 ןויליג :רוקמ

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו