םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


עדמב תויוחתפתה/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//
היגולונכטו


לארשיב PCB ה קוש תא םינשמ םיניסה
PCB םיספדומ םילגעמ
השנמ דוד
-לארשיב עדי תוריתע תוישעתל ןוחריל © 2003 תורומש תויוכזה לכ
,"הקינורטקלא"
.33 - 28 םידומע ,2003 רבמבונ-רבוטקוא ,129 ןויליג :רוקמ
ונתשה ימוקמה PCB ה קושב קחשמה יקוח
לש ימוקמ רוציי דוע אל :ןיטולחל
,םיפי םיחוורמ תינהנה ,האג הישעת
שמשה תחת םוקמ לע תקבאנה הישעת אלא
ןיא םהבש השינ יקוש תשפחמו תימוקמה
ןיינע קוחרה חרזמה יקנעל
 
הלטלט ,הקינורטקלאה יפנע ראש ומכ ,רבע םיספדומה םילגעמה קוש
השקה העיגפה ירחאש איה תחאה ךא .תונורחאה םייתנשב הטושפ אל
םינמוש דאמ טעמ ורתונ ,תוליעפה חפנמ % 50 ידכ דע ,קושה גפסש
.םייחב היישעתה תא וקיזחיש

תנש" .קרשו לחכ אלל תואיצמה תא גיצמ ,קטלא ל"כנמ ,טרכייר הירא
,רמוא אוה ,"העורג הנש ,הלוכ היישעתל םגו ונתניחבמ התייה 2002
."וזה הישעתה תא םיתרשמ ונחנאו - ער היה תוחוקלל לכ םדוק"
2002 תנש" .וז הנחבאל ףרטצמ ,םילעבהו אתלמ אישנ ,למוה יסוי
אקווד ואל ,השק הנש רמולכ - 2001 תנשל ךשמה לכה ךסב התייה
50 ב ודריש ,ונקפיסש תויומכה תניחבמ רתוי אלא ,תואצותה תניחבמ
תוחוקל םע ונלצא הזזקתה וז הדיריש תורמל - תרושקתה חטשב %
אל םירחאה לצא םא םגו - % 50 ב לפנ קושה הרקמ לכב .םישדח
."םידבכ םידספה וגפס םה ,הלאכ םיפקיהב הדירי התייה

םינאוביה תקוצמ

םג ועגפנ םיטעמ אל םירקמב .שארה לע ופטח תוינרציה קר אל ךא
ל"כנמה ,ןהכ ינור .י`ג.רא.יס התייה תועגפנה תחא .םינאוביה
הביסה .% 40 כב הרבחה תוריכמ ודרי עצוממב יכ ןייצמ ,םילעבהו
,אוביה לש הרקמב .תוילארשיה תוינרציה לש וזמ ןיטולחל הנוש ןאכ
,יפוריאה עבטמה תוקזחתהמ האצותכ עבנ העיגפה רקיע ,ןהכ ריבסמ
םייאפוריאה םירצומה תא דאמ רקייש רבד ,רלודל סחיב ,ורויה
םיזוחא 70 לש הדיריל םרגו ,הינמרגב רקיעב ,תאביימ י`ג.רא.יסש
תונמזהה וקניז ,ףיסומ אוה ,תאז תמועל .וז הנידממ תונמזהב
40 כ היה הרבחה אוביב הדיריה עצוממש ךכ ,םיזוחא 30 כב האירוקמ
.%

ותולעבבש הרבחהש ךכמ הנהנ ,תויגולונכט ביבא ל"כנמ ,רמרק ינב
םירבדמ ןהילע תודיריה תא התווח אל ןכלו2002 תנשב קושב הלעפ אל
ל"כנמה ,רדיינש דוד םג ןבומכ םהב ,קושב םירחאה םינקחשה
.םיספדומ םילגעמ בדיס לש םילעבהו

150 דע 130 אוה ,קושב םימרוגה לכ םימיכסמ ,םויכ קושה יווש
הקולחה .2000 תנשב רלוד ןוילימ250 כ תמועל ,רלוד ןוילימ
70 כו ימוקמ רוצייב רלוד ןוילימ 60-50 לש איה קושה לש תימינפה
לש הקלח ,ץראב תוינרציה תורבחה ינותנ יפ לע .אובי רלוד ןוילימ
דצב .רלוד ןוילימ 5 בדיס לשו רלוד ןוילימ 18 אוה קושב קטלא
.רלוד ןוילימ 5 כ תויגולונכט ביבא לש הקלח הווהמ אוביה

יניסה יוניעה

הירא .תוילארשיה תוינרציה לש היחמה םוחת םניא הלא םירפסמש אלא
אלא ,ללכב קושה יווש המ הנניא הלאשה" :םירבדה תא דדחמ טרכייר
יכ ,ררבתמ ."םיספדומ םילגעמ ינרציכ ונרובע יטנוולרה קושה והמ
יטנוולרה קושה והמ ןחוב ינא" .תוינרציה רובע חתפמה תלאש יהוז
,"םיניסה תא ןיינעמ אל המ רמולכ ,הלילשה ךרד לע אקווד יתניחבמ
.רתויב הבואכה הדוקנב עגופו טרכייר רמוא

ירה ,2003 תמועל 2000 תנש ,תוינוציק תואמגוד יתש חקול ינא םא"
הלעמו תועובש 9 לש תונמזה לבקל םינכומ ויה םיניסה 2002 תנשבש
תניחבמ .רלוד 5,000 מ תוחפ לש תונמזה לבקל םינכומ ויה אלו
תועובש 8 אוה יטנוולרה קושה ,ונחנאו בדיס ,אתלמ ,יב.יס.יפ
םינכומ םיניסה ויה 2002 ב .ינוציק יוניש קושה רבע זאמ .הטמו
רבד ,תועובש 4 ל רצקתה הקפסאה ןמזו רלוד 500 ב םג קפסל
."הטמו תועובש 4 תויהל ךפה יטנוולרה קושה רמוא ונתניחבמש

?2003 ב תובצייתה

לש ופוסב היושע 2003 יכ הארנ ,תשקבתמה תוריהזה לכ םע ,תאז םע
היילע לע עיבצמ למוה יסוי .יבויח הנפמ לש ותליחת ןמסל רבד
% 10 כ לש היילע התייה 2002 תנשב .אתלמ לש התויחוורב תכשמנ
ךשמית םא ,למוה ןייצמ ,2003 ל סחיבו הרבחה רוזחמבו תוליעפב
תמועל % 10 כ לש תויחוורב 2003 תנש םייתסת ,תיחכונה המגמה
תנש תא אתלמ הלצינ ובש ןפואל רקיעב וז החימצ סחיימ למוה .2002
ב רשאמ תומדקתמ רתוי הברה תויגולונכטב רוצייל רובעל ידכ לפשה
,רמוא אוה ,"םייגולונכט םייוניש רובעל םיבייח ונייה" .2002
.וז הפוקתב ונרשקנ םהילאש תוחוקלה לש תושירדב דומעל ידכ"
ונרבצ ,לדוג ירדסב .תואצותהמ ןוצר יעבש וללה תוחוקלה ,ונתחמשל
םיטקוש ונייה וליאו 2002 תמועל םישדח תוחוקל לש םיזוחא 25-30
בצמב םויה ונייה ,םישדח תוחוקלל םיעיגמ ונייה אלו םירמשה לע
."עורג

אוה ,"תוזאפה יתשמ ונפטח" .המוד הנומת ראתמ טרכייר הירא
העיגפה ללגב םגו הקינורטקלאה קושב הדיריה ללגב םג" ,ןייפאמ
ץפחש ימ ןכלו םיניסה ידיב םייובש ונחנא וז הניחבמ .םיניסה דצמ
השינ ירצומ רוציי ומכ - םירחא הערמ תודש שפחל חרכומ םייח
םינמזה ורמגנ .רתוי םירחואמ םיבלשב קר םהילא ורדחי םיניסהש
םיקווש ינווכומ ןיידע םה לבא ,low-end ירצומ םירציימ םיניסהש
ונחנא ךכ םושמ .רלולסו תרושקת ומכ ,תולודג תונמזה ילעב
אל םירצומו תודחוימ תושירד םע םיקוושב רתוי םידקמתמ
,םירחאו ןולפט ,דימאילופ ומכ ,םייטוזקא םירמוח ,םייטרדנטס
."דועו םיבכרומ םינבמ םע םילגעמ

תוכרעיהמ איה ףא תעבונ השינ ירצומ קפסל קטלא לש התלוכי
קוויש יצמאמ העיקשהו הלש םדאה חוכ תא המצמצ הרבחה .תמדקומ
השכר ,השדחה תוכרעיהה תרגסמב ,יצחו הנשכ ינפל .ל"וחב םירידא
םע תודדומתהל םילכ הל קינעהל הדעונש תינמרג הרבח קטלא
,וז השיכר תוריפמ תונהיל הלחה הנורחאה הנשבו קושב םייונישה
םיקזוחמ אצנ 2003 ףוס תארקל" .הבצמב תרכינ תוששואתהל הליבוהש
רתוי םישורפ םגו םיזר רתוי םג ונחנאש רחאמ ,הזה ךילהתה לכמ
םרותה ףסונ רבד .טרכייר רמוא ,"םלועב תומוקמ רתויבו בוט
אוה ,תוילארשיה תוינרציה ראשל המודב ,הרבחה בצמב רופישל
תועצמאב טרכייר שח התוא ,ימלועה קושב תנמתסמה תוששואתהה
םויה םידע ונחנא" .םיניסה םילבקמש תונמזהה ינמז לש ףרגומסייסה
היישעתל רזוע טלחהב הזו םיניסה לש הקפסאה ידעומ תוכראתהל
."ונלש

,תוששואתה ינמיס הלגמ קושה יכ אוה ףא רשאמ בדיסמ רדיינש דוד
המוד רופיש לע אלו הדובעה ףקיהב רופיש לע עיבצמ אוהש אלא
.קושב הדובעה חפנב % 20 דע 10 ב הילע לש השוחת שי" .םיחוורב
םירכומ ונחנא .2002 ל סחיב םיכומנ ורתונ םיריחמהש איה היעבה
ינמז לש הכראהב אוה םג שח רדיינש ."ףסכ תוחפב לבא ,תיסחי הברה
.םיימוקמה םינרציה בצמ לע הבוטל עיפשיש רבד ,םיניסה לש הקפסאה


םינרציה תוכרעה םע םיכסמ שממ אל תויגולונכט ביבאמ רמרק ינב
םידמוע םיניסה" .קוחרה חרזמה ןמ תונמזהה ינמז יבגל םיימוקמה
םירצומ ןיסמ איבהל חילצמ ינאו תויעב םוש אלל הקפסא ןמז לכב
אשונב תונעטה לכש ךכ ,תועובש השולש ךות ינומה רוצייב םיאצמנש
קווישה להנמ היהש ,רמרק .רמוא אוה ,"העידי רסוחמ תועבונ הז
תויעבב לקתנ ימוקמה רוצייה יכ עבוק ,םינש 16 ךשמב אתלמ לש
קפסל ,תויגולונכט ביבא לש רקיעבו םינאוביה לש תלוכיה ללגב
הדיחי קפסל ףא םילגוסמ םינאוביה .םיפיקמ תונורתפ ימוקמה קושל
םיריחמבו םיירדנלק םימי הרשעב "תלדל תלד"מ תקפוסמש תחא
ןכו הכירעה בלשמ לחה תוחוקלב הכימת ךות תאז לכ .םייביטקרטא
.הבכרהה ןפוא יבגל םג אלא ,רוצייה יבגל קר אל ,ץועיי

ןתינ רבד לכ אל" .ימוקמה רוצייה תונורתי תא גיצמ ודצמ רדיינש
דימת אל ץראב תינורטקלאה היישעתה ונתחמשל .קוחרה חרזמהמ איבהל
ןרצי םע דובעל םיפידעמ םה ,םידדוב םירלודב רבודמ רשאכ .תכסוח
החונ רתוי הקיטסיגול רשפאמ הז .ןרציה םע ישיא עגמ ךות ,ימוקמ
ילב - הדובעה ךלהמ ידכ ךות ,תמא ןמזב םייוניש עצבל תורשפאו
הל ןיאש ןבאכ ראשיהל תולולעש תולודג תויומכ תחקל םיבייח תויהל
םירכומ םיניסהש לגעמ םיחקול רשאכש ןיבהל ךירצ ,ףסונב .ןיכפוה
,םירלוד יפלאבו תואמב םיביכר וילע םיביכרמו רלוד 10 ב ךל
םירקמ הברה ויה .ןרציה תא םיאור אל רשאכ תויעבב לקתיהל םילולע
.םיקוחר תומוקממ םילגעמ םע `התוא ולכא` הקינורטקלא תורבח םהבש
ובכרוהש ירחא ,םוגפ לגעמהש ררבתמ םא ןיסמ הרבח עובתל השק
חוקלהש ךכ ,רצומה לע תוירחא ןיא ץיפמל .םילגעמ תואמו תורשע
."תוריקה םע קר רבדל לוכי

םיניסהש ינפמ םג הז לבא" ,רדיינש ףיסומ ,"גשגשמ אוביהש ןוכנ"
השק ,הדובע הברה שיש םיבצמב לבא .תומכ לכב הדובע לכ םיחקול
שיש עגרב .תולודג תויומכל םייונב םהש םושמ ,תונמאנ םהמ לבקל
תא ןאכ ונפי םה ,2004 ב הרקיש הווקמ ינאש יפכ ,םילודג םישוקיב
."הריזה

ונל" .ולא תוכרעה םע ,ןבומכ ,םיכסמ וניא י`ג.רא.יסמ ןהכ ינור
םע םידבוע ונאש םושמ רקיעב ,הקפסאה ידעומ םע היעב םוש ןיא
% 40 תמועל חרזמה ןמ % 60 םויכ םיאביימ ונחנא .םינאירוקה
ונל" ,וירבדל ."הכופה םייתנש ינפל התייהש היצרופורפ ,הפוריאמ
םע םירחתמ םיאביימ ונחנאש םירצומה .הקפסאה ידעומ םע היעב ןיא
ונחנא .םירצומה לש יגולונכטה ןורתיה ללגב ימוקמה רוצייה
רבודמ רשאכ ,ריחמה תניחבמ םיילארשיה םירצומה לע םירבוג
."קוחרה חרזמה תרצותמ םירצומב

,וירבדל .םילארשיה םינרציה תונעט תא אוה ףא לטבמ רמרק ינב
ןורתי איה םינש הברה ךכ לכ ךשמב אתלמ לש קווישה להנמ יתויה"
."ירחא םג היהיו ינפל היה אוה .אוביה תא יתאצמה ינא אל .לודג
.תילארשיה הקינורטקלאה תיישעתל עייסמ אקווד ,ןעוט אוה ,אוביה
עייסמ אוה לבא" ,רמוא אוה ,"ימוקמה רוצייב עגופ ילוא אוביה"
םיריחמב םירצומ תלבקמ איהש ךכב ,התוללכב הקינורטקלאה תיישעתל
תורחת רשוכ הל רשפאמ הזו ימוקמה רוצייה יריחממ הטמו שילש לש
השינה ,רמרק ירבדל ."המוצעה תורחתה תא דורשל תלוכיו רתוי לודג
איה ,תוילארשיה םיספדומה םילגעמה תוינרציל הרתונש הדיחי טעמכה
תורדס רוציי וא ,ריהמ ארטלוא רוציי רמולכ ,םימי 5 ךות הקפסא
.וב קוסעל הצור וניא ןאובי ףאש ,דחוימ רוצייו תונטק

15 ינפל םג" .אוביה אשונב חוכיוול ףסונ טנמלא ףיסומ רדיינש
רוצייה לש תונורתיה תא" ,רמוא אוה ,"םלועה לכמ אובי היה הנש
םע ,יאבצה קושה ,המגודל .ונתאמ תחקל לכוי אל דחא ףא ימוקמה
םוחת ונניא ,ורובע דחוימב תורופתה תושירדהו ולש תוידוחייה
."וילא סנכיהל לוכי אוביהש

םייגולונכט םייוניש

תאיצמ לעו תודרשיהה לע קבאמהו םינאוביה דצמ קוש חתנ לע קבאמה
ןוידה תא חיכשמ טעמכ תוילארשיה תוינרציה לצא היחמ תוחמוג
,םיילושל קחדנ הז אשונב ןוידה .םיספדומה םילגעמה תויגולונכטב
ותואמ דוע" תניחבב רתוי ןהו תושיערמ ןניא תויוחתפתההש םושמ םג
.ךרד תוצירפ רשאמ "רבד

לגוסמ ימוקמה רוצייה תיגולונכט הניחבמ יכ ןייצמ למוה יסוי
םע םילגעמ הקפיס רבכ ,רפסמ אוה ,אתלמ .קושה לש השירד לכ קפסל
אתלמ תלגוסמ השירד יפ לעו ןותנ ןמז לכב וירבדלש אלא ,תובכש 26
לש היילע לע קופיסב רפסמ למוה .רתוי הובג תובכש רפסמ קפסל
תשגרומה ,איו-ורקימו רזייל יחודיק תויגולונכטב תודובעה תומכ
.קושה חפנמ םיזוחא 15 דע 10 הלא תודובע תווהמ וירבדל .םוי ידמ
דומעל לכונ ,הזה םוחתב םג הלעת השירדהש עגרמ" יכ שיגדמ אוה
וירבדל תעבונ הלא םישוקיבב דומעל אתלמ לש התלוכי ."שוקיב לכב
תנוכמ ,תיגטרטסאה התינכותמ קלחכ ,2000 תנשב התנק הרבחהש ךכמ
,למוה ןייצמ ,ףסונב .רלוד ןוילימ יצחכ זא התלעש ,רזייל חודיק
.םירובק םירוחו םירוויע םירוח חודיק תויגולונכטב תקסוע הרבחה
רשאכ ,מ"מ - 0.075 לימ 3 דע םה ,ןייצמ אוה ,םיכלומה יבוע
.רוריק ךרוצל -heat sinkב שומישב הוולמ רוצייה

ןכו םילגעמה תופיפצ תלדגהב תכשמנה המגמה לע עיבצמ רדיינש דוד
,BGA / Ball Grid Array ה תייגולונכט לש רתוי תצאומ הרידח לע
םיכילומה ,ליבקמב .רוצייה ללכמ % 11 כ לש חתנ םויכ תספותה
2004 4 תנשב טרדנטסה היהי ,רפסמ אוה ,בדיסבו םיקד רתוי ושענ
רפסמ ,רדיינש ירבדל .לימ 5 הכ דע ליבוהש טרדנטסה תמועל ,לימ
בורב תובכש 8 דע 4 תויהל ךישממ עצוממהו הנתשה אל תובכשה
,"תאז םע דחי" .תובכש 16 דע 10 לש םירידנ םירקמ םע ,תודובעה
תומכ לכ רצייל םילגוסמ ונא תיגולונכט הניחבמ" ,ףיסומ אוה
רוציי םוחתב הנשה הבחרתה ,ףיסונ ,בדיס ."הל שרדינש תובכש
םירצומל קושב לודיגל הנעמכ ,םיחישק-םישימגהו םישימגה םילגעמה
.הלא

איה םויכ המגמה" .תומוד תומגמ לע אוה םג עיבצמ טרכייר הירא
0.1 ל דע םידרוי םויכ .םיקד רתוי דוע םיכילומ לש ןוויכל תכלל
םרזה םלוא ,מ"מ 0.05 ל םיעיגמ ףאש םלועב הלאכ שיו מ"מ 0.075 ו
תלדגה איה תפסונ המגמ .מ"מ 0.1 דע 0.075 לש םוחתה היהי יזכרמה
ו םיינכמ םירוחב מ"מ 0.25 לש ןוויכל רוחה רטוק תנטקהו תופיפצה
תוטננופמוקה ירוביחו תופיפצה .micro-via רזייל דוביעב מ"מ 0.1
רשאכ - ספדומה לגעמה לש רומיגה תייגולונכטב םייונישל ומרגי
ימיכ לידב רומיג ומכ ,םויכ תנחוב קטלאש תויצפוא רפסמ שי םלועב
שומישה לש הצאה וא הפדעה עגרכ תנמתסמ אל ,טרכייר ירבדל ."ףסכו
12 אוה קטלא תקפסמ ותוא ץופנה תובכשה רפסמ .םישימג םיסיטרכב
.תונורחאה םינשב ךשמנ לודיג ךות ,תובכש

תושירד לכ תא קפסל היעב ול ןיא ,אוביה דצמ ,רמרק ינב ירבדל
,וירבדל .תובכש 32 דע ,תובכשה רפסמ לש הלבגמ לכ אללו קושה
יבועו תופיפצה תמר ,חדקה רטוק תניחבמ ,קפסמ אוביהש םירצומה
קפסמ אוביהש ךכ ,קושה תושירד לע הברהב םילוע ,םיכילומה
םיימוקמה םינרציה עיצהל םילגוסמש הלא לע םילועה תונורתפ
תורחתהל םילגוסמ םניא םילארשיה םינרציה ,רומאכש ,םיריחמבו
.םהב

2004 תארקל הריהז תוימיטפוא

םיברועמה לכ דצמ הריהז תוימיטפוא תולגמ 2004 תנש יבגל תויזחתה
ןיידעו תואצוהב םיקודהו םימצמוצמ דאמ ונא" :למוה יסוי .קושב
ךותמ תושענ תועקשהה .תולודג תועקשה לש תורשפאל םיעיגמ אל
רבכש םיווקמו העקשהב ךרוצל םיבורק ונאש תורמל ,תקדקודמ הניחב
תוינויח ןהש - תועקשה עצבל ונל ורשפאי םיחוורה ,בורקה דיתעב
."ינרדומה קושב תודדומתהה ךשמהל

תיניצרה "הטאיד"ה רחאל רקיעב ,תוימיטפוא אוה ףא הלגמ טרכייר
ינאו הבוט הדמעב םויכ םייוצמ ונא 2004 תארקל" .הרבחה הרבעש
ונחנא ,עיגת איה רשאכ .תוששואתה תארקל ךלוה קושה ןכאש ןימאמ
."םיקזוחמו םינכומ ןאכ היהנ

,ןהכ ינור .2004 תארקל הבוטה השוחתה תא םירשאמ אוביה םוחתב םג
טלחהב" יכ ןייצמ ,י`ג.רא.יסב קווישה םוחת לע יארחאהו ל"כנמה
.ריחמ תועצהל תושקב רתויו תונמזה רתוי ונל שי .תוששואתה םיאור
ללגב ,בוט אל הארנכ ראשיי הפוריאמ אוביה יבגל בצמה ,תאז תורמל
הברה שיש םושמ ,רבגת תורחתה ינש דצמ .םיהובגה עבטמה ירעש
."קושה תא ףיצהל םיכישממש ןיסב םילעפמ

הפוצ ינא" .תעפוש תוימיטפוא הלגמ תויגולונכט ביבאמ רמרק ינב
לש לודיג הפוצ ינא ולוכ קושה תניחבמו הרבחה תוליעפ לש הלפכה
שח ינא ןורחאה ןועברבש ןוויכמ תאז .םיזוחא 20 תוחפלב קושה
ףנעב םיליבומ םילעפמ דצמ אלא ,תיתדוקנ הניאש תוררועתה
חרזמב ירק ,ונלש תוינרציה לצא ,ינש רבד .ץראב הקינורטקלאה
ףנעב תוררועתה לע דיעמש רבד ,םירע םישוקיבב שח ינא ,קוחרה
."ונילע םג עיפשי ןבומכש המ ,ולוכ םלועב הקינורטקלאה

ךמס לע הזו תולעל ליחתי קושהש םיפצמ ונא" :למוה םכסמ הז רשקהב
הביסה ילוא וז .ינקירמאה קושב הל םידע ונאש תמיוסמה תוששואתהה
םג בוט היהי ךכ - אלמ היהי אוהש לככו הדובעב אלמ קוחרה חרזמהש
ועדיי םיניסה לש תוחוקלהש בושח" :ףיסומ אוה ."תימוקמה היישעתל
םינתונ םה ,הדובע םיניסל ןיא רשאכ :הבושח הדוקנל םירע ויהיו
יפכ ,הדובעב אלמתהל םיליחתמ קר וליפא םה רשאכו הפציר יריחמ
היצרופורפ םוש ילב םיריחמ םילעמ םה ,בורקב תורקל ךלוהש
."הקפסא ינמז םילידגמו


:תרגסמ
םיספדומ םילגעמב הקזח לארשי :אתלמ

םילגעמ רוצייל תוימלועה תויגולונכטה תיברמ תויוצמ לארשיב
שפחל ל"וחל תאצל ךרוצ םוש ןיא תיטרואת תוחפלו םיספדומ
םייח הקינורטקלא ל"ומ לש החישמ יזכרמה רסמה והז .תויגולונכט
אתלמ אישנ ,למוה יסוי םע ןרוק
.הרבחה ל"כנמ ,םהוש ירואו

תא שממל ןתינ לארשיבש ךכל תועדומ ץראב הרסח ,םהירבדל
תונטקה תונמה תאו דאמ םירצקה םינמזה תוחול תא ,תויגולונכטה
תוילארשיה PCB ה תורבח .םיימוקמה PCB ה ינכרצל םישורדה ,דאמ
יפל .םייקתהל ידכ םיריחמה תא תוניתמב תולעהל םתעדל וצלאיי
תופקתשמה ,תוינויגה אל תומרל ודרי קושב םיריחמה ,םתסיפת
כ םויכ הקיסעמ המצע אתלמ .ףנעב תוירוביצה תורבחה לש םיעוציבב
ןיא תונורחאה יצחו הנשב ךא ,אישה תפוקתב 300 תמועל םידבוע 200
.אתלמ יריכב םירמוא ,הרבחב םירוטיפ:ספדומה ןויליגב אוצמל ןתינ הז רמאמל תונומתה תא

Arie-reikart

הערמ תודש שפחל חרכומ םייח ץפחש ימ" :קטלא ל"כנמ ,טרכייר הירא
םיבלשב קר םהילא ורדחי םיניסהש השינ ירצומ רוציי ומכ - םירחא
"רתוי םירחואמ


Yossi-pass
בורקה דיתעב רבכש םיווקמ" :אתלמ לש םילעבהו ל"כנמה ,למוה יסוי
"תועקשה עצבל ונל ורשפאי םיחוורה

Pcb-image-16
לודג חתנ םעו םיקד רתוי ,םיפופצ רתוי םישענ םיספדומה םילגעמה
BGA תייגולונכט לש רתוי


PCB-pic1
הנשב רלוד ןוילימ -130-150ב ךרעומ לארשיב -PCBה קוש יווש


Pcb-image15
Pcb-image18
לע אקווד יתניחבמ יטנוולרה קושה והמ ןחוב ינא" :טרכייר הירא
"םיניסה תא ןיינעמ אל המ רמולכ ,הלילשה ךרד

.תכסוח דימת אל ץראב תינורטקלאה היישעתה ונתחמשל" :רדיינש דוד
,ימוקמ ןרצי םע דובעל םיפידעמ םה ,םידדוב םירלודב רבודמ רשאכ
"ןרציה םע ישיא עגמ ךות


-לארשיב עדי תוריתע תוישעתל ןוחריל © 2003 תורומש תויוכזה לכ
,"הקינורטקלא"
.33 - 28 םידומע ,2003 רבמבונ-רבוטקוא ,129 ןויליג :רוקמהספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו