םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תואצמהו םישודיח/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//

בכרל ץחל ינשייח לש רוצייו ןונכת
ינורטקלא ןונכת
ןוסריפ קראמ
-לארשיב עדי תוריתע תוישעתל ןוחריל © 2003 תורומש תויוכזה לכ
,"הקינורטקלא"
.43 - 40 םידומע ,2003 רבמבונ-רבוטקוא ,129 ןויליג :רוקמ
 
ןונכתה יצמאמ % 20 ב תעבקנ רצומה לש תיפוסה תולעהמ % 80 ללככ
הלוכי שארמ תוצוחנה ןונכתה תוקיטקרפ תנבה ,ןכל .םינושארה
ץחל ינשייח ןונכתב ךתחלצה תא רפשלו תולעה תא םומינימל תיחפהל
.בכרה קוש לש תינעבותה הריזל PRT
תא חותפל איה הנושארה המישמה ,הלאכ םינשייח תננכת אל םלועמ םא
.עונמב בטיה ןנובתהלו (ךלש ילוא) שדח לדוממ בכר לש עונמה הסכמ
תושקה תוביבסה תחא איה עונמהו םירבחמה ,תורוניצה ,םיטוחה תשר
ןשייח לבקמש ימרתה םלהה לע בושח .ןשייחל תויהל הלוכיש רתויב
םואתפ ססורמו סויזלצ תולעמ 100 מ רתויב לעופש עונמב ןקתומש
תורחאה תונוכתה .ש"מק 110 לש תוריהמב גלש ייומדו םיחולמ םימב
:תושק םג ןה וז הביבס לש
+150 וליפאו) סויזלצ תולעמ +125 דעו 40 סוניממ :הרוטרפמט
.(עונמה לע םיבכרומש םינשייחל תולעמ
.תינוציק דע השק :היצרביו
.המודכו םיליער םידא ,םימלב לזונ ,םינמש ,םיקלד :השיח ימרוג
,םימלב ילזונ ,םינמש ,חלמ-ימ סיסרתו םימ :םיינוציח םימרוג
.המודכו םיקלד ,םיסממ
.םירק םימב רידת סוסיר ןכו ההובג הרוטרפמטב הלועפ :ימרת םלה
.רטמל טלוו 200 ב ץרה הגיג 2 דע ץרה הגמ 2 ב הפישח :EMI
םילזונל םיפושח תוחפ הברה םיעסונה אתב םימקוממש םינשייח
:EMI לו םימל ,תוכומנ תורוטרפמטל םיפושח םה לבא ,םיסממלו
.+85 דע סויזלצ תולעמ 40 סונימ :הרוטרפמט
.תותחפומ תומר :היצרביו
.ריווא ללכ ךרדב :השיח ימרוג
.םימ יסיסר :םיינוציח םימרוג
.רטמל טלוו 200 ב ץרה הגיג 2 דע ץרה הגמ 2 ב הפישח :EMI
:םיאבה םירבדב ןייפאתהל ךירצ ןשייחה תוביבסהמ תחא לכב
.ןמזה לכ ,ןמז לכב ,% 100 ב הלועפ :תונימא
םירטמוליק רפסמב םג אטבתמ םימעפל ,םינש 15 דע : 10םייח ךרוא
.260,000 דע 160,000
.תולעל רתויב םישיגרה םיקוושה דחא אוה בכר :הכומנ תולע

טרפמה ,םיעוציב יבגל חוקלה תויפיצ לע הנעי ןשייחש חיטבהל ידכ
םיסמועה תא אטבל תוסנל םיכירצ וילא םירושקה הקידבה יכמסמו
תא ןיבהלו אורקל ךירצ התא .הלועפה יאנת תאו םיינייפואה
תא גצייל רתויב בוטה ןויסינה קר םהש רוכזל לבא ,הלאה םיכמסמה
,םיטפסנוק לע םיססובמ םיחלצומ םינונכת .יח ןשייחה ובש םלועה
גציימ ,לשמל ,עונמה הסכמ תחת ןשייח לכ .םיחכומ םילגעמו םירמוח
.רוציי תייגולונכטו םירמוח ,ןונכתב יסדנה ץמאמ לש םינש תורשע
,םישדח םילדוממ בכר ילכב שומישל וסנכנש םינשייחה ,ךכל המודב
תא דומלל לוכי התא .ךלש הקידבל םינימז ,םייתנש ינפל קר
תוקינכט תא וליפאו םירמוחה תא ,שומיש השענ הבש היגולונכטה
.הבכרהה

ילכ בורב טוויחה תאו םינשייחה תא םיהזמ בכרל םינוקית יכירדמ
םימגדהמ םיבכרל הכרדה ירפס גישהל רשפא ,לשמל .ונימי לש בכרה
םירפסה .בכר יקלחל תויונחבו בכרה תויונכוס בורב רתויב םישידחה
רשפא .(רויא האר) טוויחה חתמ לש תומרו תונומת ,םיטוטרש םיללוכ
ותוא דומלל ,ותוא קרפל ,בכרל םיפלח לש ןכוסמ ןשייח תונקל
םיחמומ םע רבד .יונב אוהש יפכ יונב אוה המל ךמצע תא לואשלו
יללכ ,תועד ןיב תונחבה רוציל הסנו ךלש ןוגראב בכר ןונכתל
תושירדה ןהמ ןובשחב חק ,ןכ ומכ .םינותנו תוישממ תויודע ,עבצא
תונימאב םירופיש וא תולע ,םיעוציב הזיא ,חוקלה לש תושדחה
תומדקתה תופקשמ הלא תושירד םאה לוקש .גישהל הסנמ חוקלה
לוכי הזה ןוויכה .אל וא ,וישכע השוע חוקלהש המל סחיב תינויגה
.תינשדח הבישחל ליבוהלו "שארה תא ךל חותפל"

שדחמ האירקמ חיוורהל לוכי התא ,םייק ןונכתב תויעב ןורתפב
רובע םיבושח םיטרפמ המכ שי .הלועפה תביבס לש הנבהמו םיטרפמב
הקידבל תא םיוסמ טרפמל הרושק היעבה םאה .(3 הנומת) בכרל ןשייח
.ךלש הריקחה יצמאמ תא דקממש קיודמ רואית רוצ ,רשפא םא ?תמיוסמ
םיאשונ תמועל םייבויח םיאשונ םיארמש םינותנ לולכו יפיצפס היה
תויטנבלרה תא ךירעהל שי .תובישח ירסח םיאשונ תמועלו םיילילש
ךיצמאמ תא םיטיסמש םירחא םירצות לשו תוניינעמ תוילמונא לש
גייתל ,הריקחב םתוא לולכלו רמשל שי ,רמולכ .םאתהב םתוא גווסלו
תרחואמ הריקח ךרוצל דצב םתוא חינהל טושפ וא םיעודי יתלבכ םתוא
,ןונכתב תורושק והשלכ ןקתהב הגאדל תויסיסבה תוביסה .רתוי
.שומיש ןיבל םיטרפמ ןיב סחיבו רוצייב

תויפיצ תא שממל אל לולע אוה ,קיפסמ ידילוס אל ןונכתה םא
הרוטרפמטב התוחפ הקבדה תלוכי םע קיבדמ רמוח ,לשמל .חוקלה
קלחה תא םוקמב קיזחהל ידכ קיפסמ קזח תויהל אל לולע ,ההובג
הטילפל תקפסמ תויטנרלוט היהת אל לגעמ ןונכתלש וא ,קבדומה
הרקמ לכב .וב לופיטה וא בכרה לש הבכרהה ןמזב ESD תיטטס-ורטקלא
תאו הכמסהה תא הרבע איהש ירחא חטשב לשכיהל הלולע תכרעמה ,הזכ
המכב :הקיטסיטטסה תא רוכז .ןונכתה תא םיאדוומש סמועה ינחבמ
וא םיפלא תואמ לבא ,ןונכתה תמצוע הקדבנ ורחבנש בכר ילכ
העינמל תונתינ ןונכתה תויעב בור .חטשב וקדבנו ורצוי םינוילימ
.תוריבס תויצלומיס ידי לעו ןונכתה לש תינדפק הריקס ידי לע
םינייפאמה לכ תא תוהזל אוה ןשייח ןונכתב חתפמה ימרוגמ דחא
םתוא םימשיימ םא םלשומ דוקפת םירצויש הלא רמולכ ,םיבושחה
ךילהת תרקב תרזעב הלא םינייפאמ ירחא בוקעל שי .םיטרפמה תרגסמב
הקידב ךורעל ךרוצ ןיא ,ביצי היהי רוצייה ךילהתש ידכ .תיטסיטטס
ידי לע ובצוהש תולובגב אוה בושח ןייפאמ לכש אדוול לוכי התא םא
תולובגמ ידמל םינוש SPC ה תולובג .SPC תיטסיטטסה ךילהתה תרקב
תקידב זא ,טרפמה תרגסמב םה םיבושחה םינייפאמה םא .טרפמה
.ןמז זובזב טושפ איה ןשייחה

ןשייח לויכ .םינשייח לש הקידב םיפוכ םייטקרפ םילוקיש םימעפל
הלועפ ללכ ךרדב אוה ץחלו הרוטרפמט תניחבמ םימיאתמ םיעוציבל
המרל דע לולכמ תת לכ לש טרפמ תריצי תמועל תולעב רתוי תיאדכ
בצמל עיגמ אל םלועל רוצייה) ."םירוויע" חולשמו הבכרה תרשפאמש
םינייפאמה תעידי .(ךשמתמה רופישה תמרל רשק ילב ,תולקת ספא לש
הקידבה תמר תא התיחפמ SPC תועצמאב םהירחא בקעמו םיבושחה
ופוסבו האושתה תא ,ךילהתה ןמז תא תרפשמ ךכו ,םישרדנה לויכהו
.תולעה תא רבד לש

הנקתה וא יסקופא קבד לש םיאתמ אל בוברע ,המחלה תדוקנ לש הצמחה
ינקתמ תא שבשל םילוכי הלא לכ - טרפמה תרגסמב אלש לולכמ תת לש
ןונכתה תנווכ שומימ תא ומלבי םהש ךכב ,רתויב םיבוטה רוצייה
םויב םימעפ יפלא ץוצל תולוכי הלאכ רוציי תויעבש ןוויכמ .האלמה
יסדנהמ לעו רצומה ןונכת יסדנהמ לע תופוכ ןה ,העשב וליפא וא
דע ןמזה .עובש יפוסבו הלילב רוצייה לעפמב ראשיהל ךילהתה
ביכר לכל םיכחמ הבכרה ידבוע יפלא .יתוהמ אוה המישמה תמלשהל
תויולע רוציל הלוכי המירזה תריצעו ,בכרה לש רוצייה וק ךרואל
.םויב רלוד ןויליממ רתוי לש

רזוחש עורג ביכר לכ לע" :רמא בכר רוצייל הלודג הרבחב להנמ
."רוצייה רתאב תלוספב םיפסונ םיעורג םיביכר 12 רבכ שי ,חוקלהמ
,וז תלוספ
םיפלחו רוצייה ןמזב הקידבה ךילהתמ לפונש המ איה ,Bone pile ה
תולובגל ץוחמש םירטמרפ םהב ואצמנ הקידבבש הלא םה םילוקת
תועוצר תוחפ ,טרפמה תולובג תא םיללוכ הקידבה תולובג) הקידבה
.(ועבקנש ןוחטיבה

בושחו ?םתוא ורבע אל ךא הקידבה תולובג לע ודמע םירישכמ המכ
? W. Edwards הליחתכלמ הקידבה תולובגל ועיגה םה עודמ - רתוי
,רוצייב הכפהמ ללוחו הלא תולאש לאשש ךכמ הריירק השע Deming
םיבורקש םיפלח .תויטסיטטס ךילהת תורקבב ותוא בליש אוהש ךכב
תנווכמ יהשלכ הרוצב םינוש םהש ןכתיו המרונהמ םינוש לובגה הצקל
ןמזב רתוי רחואמ הנתשי אוה םאה ?ביצי אוה הז ינוש םאה .ןנכתמה
ביכר לכ חתנל היה רשפא םא ?חטשב םילשכל םורגיו הרוטרפמטב וא
ידי לע זא ,ולש לשכה לש שרושה-תביס תא אוצמל ידכ הקידב לישכהש
.בטיה ןווכמו קזח רוציי ךילהת גישהל רשפא שרושה-תוביס ןוקית
םירמוחב ,ךילהתב תויונוש לש רופיס שי תלוספה תמרעב ביכר לכל
.ולגתה אל ןיידעש םיבושח םינייפאמבו


םא .לעופב וב שומישה תמועל רצומה תרדגהב םירושק םירחא םילשכ
ל לעופב ףשחנ 50psi ב לעופ אוהש עבוק ולש טרפמהש ןשייח לשמל
.העורג הרוצב רדגומש טרפמל לשכה תא סחייל רשפא זא ,60psi
קלד תוחכונב לועפל טרפמה יפל רומא ןשייח ,קהבומ תוחפ הרקמב
יאנתב לונתמלו קלדל הפישח תללוכ ןונכתה אודיול הקידבה .לונתמו
הממ חטשב לשכנ ןשייחה ךא ,המודכו הרוטרפמט ,ןמז לש םירדגומ
לונתמ לש תבורעתל התייה הפישחה ,השעמל .קלדל הפישחכ הארנש
.דבל לונתמ וא קלד לש קזנהמ םירמוחל רתוי קיזמ סחיב ,קלדו
ויה יתימאה םלועב םיבצמ דוכלל וסינש הקידבה תרדגהו טרפמה ,ןכל
,ולש טרפמה לע הנע ןשייחה .המיאתמ אל הרוצב וחסונ וא םייוקל
.חוקלה תויפיצ לע אל לבא

ןורתפל םישק םה שומיש תמועל טרפמ תרדגה לש םיבר םירקמש ןוויכמ
תאו םיטרפמה תא אורקל ךילע ,ןשייחה ןונכת לש רחואמ בלשב
רומא הב תישממה הביבסה לש ןובשחב החיקל ךות ,הקידבה תושירד
ךמצע תא לאש ,הקידב יאנתו טרפמב טירפ לכ רובע .לועפל ןשייחה
וא האצותה המ .רבודמ ישממ הלועפ יאנת הזיא לעו לולכ אוה המל
?הז טרפמב הדימע יא לש הכלשהה

8-D תקינכט

תויעבה ןורתפ תקינכט תא ץמא ,רוצייו ןונכת תויעב רותפל ידכ
8-D
ידיב םינש ינפל חתופ 8-D ה ךילהת .(םימוחתה תנומש תקינכט)
תעיבקל יביטקפא יעצמא קפסל הרטמב ,הלודג בכר תינרצי
:םימוחתה הנומש הלא .תויעב לש תונקתמ תולועפו שרוש-תוביס

היעבה רואית.1
היעבה תלכהל תולועפ.2
שרושה-תביס תאיצמ.3
שרושה-תביס אודיו.4
תועובק ןוקית תולועפ.5
תועובקה ןוקיתה תולועפ אודיו.6
היעבה לש שדחמ העפוה תעינמ.7
!תווצל תוכרב.8


תישיא תועד קלסל תווצה תא החירכמ תויעב ןורתפל וז הקינכט
תודבוע הריזל הסינכמו "ןטב תושוחת" לע תוססובמש תורהצהו
טטוצ דרופ לש הקינורטקלאה תביטחב תוכיאה תחטבא להנמ .םינותנו
לכ ;םיהולאב םיחטוב ונחנא" 8-D לש הריקס תובישיב רמואש ימכ
רורב היעבה רואיתש אדוו .דבוע הז ."םינותנ םיאיבמ ראשה
תודיחיה לש םיירודיסה םירפסמה טוריפ לש המרל דע ,יתיצמתו
ךילהתל תוידיימ תומאתה ושענ םא .םיעוגפה בכרה ילכ וא תועוגפה
ןתוא םושר ,םיחולשמה תוכיא לע הרימשל ינמז יעצמאכ ןונכתל וא
ופסוותי וא\ו וקלוסי היעבה תלכהל תולועפ .היעבה תלכהל תולועפכ
.ןוקיתל תועובק תולועפ ויהיש עגרב תועובק ןוקית תולועפ ןהל

ןיינעה והמ יבגל תיתיצמתו תיפוס הרהצה היהת שרושה-תביס
ינפל .היעבה תא רציש שומישה-תמועל-טרפמב וא ,רוצייב ,ןונכתב
ליעפהלו חתפל שי ,תועובקה ןוקיתה תולועפ תא רוצייל םיררחשמש
ןוקיתה תולועפ אודיו לש ךילההמ קלחכ היצקיפירו תינכות
תעינמב תיטירק איה היעבה לש שדחמ העפוה תעינמ .תועובקה
.המצע לע רוזחלמ הירוטסיהה

דעצה הז ,טושפ הזש המכ דע .ךלש תווצה תא ךרב ,ךילהתה ףוסב
תווצה :תובושח תואצות יתש רצוי הזה דעצה .ונממ םימלעתמ יכהש
תוכרבהו ילאיווירט אל ןיינע רתפו ההיז אוהש ךכב הרכה לבקמ
רושיאו תווצה לש רוזיפ ,הז אשונ לע הדובעה תריגס תא תונמסמ
.תוליגרה תולטמל רוזחל

ךלש ןשייחה יוליגל ןיינעמ עסמ אוה תויעב ןורתפל הז ךילהת
תונושה תויורשפאל "חותפ שאר" לע רומשת םא .ךלש רוצייה ךילהתו
לכ תובושתה לכ ךידיב ןיאש תודוהל ידכ ךמצעב חוטב קיפסמ היהתו
.תניינעמ תיכוניח היווחל ךופהל הלוכי היעב לכ זא ,ןמזה

יוליגב האנהה תא םכיס ,לבונ סרפ הכוז ,ןמנייפ דר`ציר יאקיזיפה
בוש םירזוח ןירותסמהו דובכה תארי ,שוגירה" :האבה הרוצב םירבד
.היעב איהש וזיא לע הקומע קיפסמ הרוצב םילכתסמ ונחנאשכ בושו
,רתוי האלפנו הקומע ןירותסמ תייווח תרצונ ,עדי רתוי שישכ
םיגאוד אל םעפ ףא ונחנא .רתוי דוע קומע רודחל ךתוא התפמש
לכ ךופהל ןוחטיבבו האנהב םישגינ אלא ,תבזכאמכ הלגתת הבושתהש
ירבדלו תולאשל תוליבומש ,ונמואי אלש תויורזומ אוצמל ידכ ןבא
."!קפס לכל לעמ הלודג הקתפרה - רתוי םיאלפנ ןירותסמ

.Maxim תרבחב םימושיי סדנהמ אוה ןוסריפ קרמ *
:ספדומה רמאמב אוצמל ןתינ הז רמאמב תונומתה תא

Maxim-engine
עונמ הסכמל תחתמ תיסופיט הביבס :1 הנומת

Maxim-manual
ה לע עדימו רבחמ ,טוויח הארמה ,תונחמ הכרדה רפס :2 הנומת
pinout

Maxim-environment
הלועפה ינייפאמ תא םיראתמש םיטרפמ שי ןשייח לכל :3 הנומת
.םייתביבסה םימרוגה תאו םיפוצמה


-לארשיב עדי תוריתע תוישעתל ןוחריל © 2003 תורומש תויוכזה לכ
,"הקינורטקלא"
.43 - 40 םידומע ,2003 רבמבונ-רבוטקוא ,129 ןויליג :רוקמ

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו